MESLEK YASASI KOMİTESİ (01.01.2013 - 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Tam metin

(1)

165

2013 YILI Faaliyet R a p o r u

Meslek Y asası Komitesi

MESLEK YASASI KOMİTESİ (01.01.2013 - 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Odamız tarafından 2013 Yılı Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Meslek Yasası Komite- mize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır. Komitelerimiz ilk toplantılarını gerçekleştirmişler ve aşağı- daki şekilde görev dağılımları karar altına alınmıştır.

Değerli Meslektaşlarım;

3568 sayılı yasaya göre ruhsat almış meslek mensupları ara- sında ayırımcılık yapılmamalıdır.

Kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu hazırlamış olduğu Yönetmelik ve tebliğlerde, yetkisini anayasa- dan alan meslek odaları ve odalar birliği ile işbirliği yapmalıdır.

3568 Sayılı meslek yasası da mesleğin konusu başlığında madde 2’de belirtilen (a-b-c) maddelerinde meslek mensubunun yapacağı işler ve konular tarif edilmiştir.

• Yeminli Mali Müşavirlik ve Kamu gözetim kurumu Meslek Yasasına aykırı olarak denetimin tanımını ve yetkilendirilmesini yeniden tarif etmektedir. Meslek Yasası dünden daha çok vesait altına girmektedir ve mesleği yapanlar tarafından meslek yasası düzeltilmelidir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir unvan kargaşasına son verilmelidir.

• Avukatlarda olduğu gibi sosyal yardım ve dayanışma Fonu kurulmalı,

• Meslek mensubu yıllık ödemelerinden %1 lik kısmı kurulan bu fona aktarılmalı ve bu fonun TÜRMOB tarafından takip edilmelidir.

2012 yılı sonunda TÜRMOB Gelir-Gider farkından % 1 lik kıs- mı bir defaya mahsus kurulan fona aktarılmalı,

GÖREVİ ADI SOYADI Başkan MUSTAFA ARSLAN Başkan Yrd. ABDULLAH KINALI Sekreter ALİ MUSTAFA ULUTÜRK

Üye BÜLENT BULGUROĞLU

Üye SÜLEYMAN GÖKÇE

Üye FATMA ŞELİMEN

Üye ZİLFİKAR KARATAŞ

Üye KAMİL TOPCU

Üye ENGİN AYTAÇ

Üye FERYAT KILIÇASLAN

Üye HÜSEYİN ASLAN

Üye HATİCE MİLAN

Üye AHMET HÜSAMETTİN KAYA

Üye GÜLTEN CİHANER

Üye HALİL ERDEM GÜLTEKİN Üye NURGÜL FİLİZ BAYRAKÇI

Üye SİBEL KAYIŞ

(2)

166

2013 YILI Faaliyet R a p o r u

• Meslek Mensuplarının ağır hastalık, ölüm, kaza, sel, deprem gibi doğal afetler ve benzeri hallerde, yine vefat eden meslek mensubunun çocuklarının belirli ihtiyaçları kurulan bu fondan karşılanmalıdır.

• Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilen beyannameler 3568 sayılı yasa gereği beyannamelerin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıcalıklar ve istisnalar kaldırılmalıdır.

• 3568 yasa ile bildirime tabi olan, Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi eki meslek odasına açılması, ikinci bildirime tabi olmamalıdır.

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile mükellef arasında yapılan aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin maliye ba- kanlığına bildirilmesinden itibaren meslek mensubu kendi şifresiyle, gelir idaresi başkanlığının internet sitesine gire- rek, mükellefin bilgilerine ulaşmalı, VEDOP sisteminden sorgulama yapabilmeli gerekli bilgiyi, borç dökümünü sorgu- lamalıdır. Meslek mensubu mükellefinin (müşterimin ) elinde hangi seri ve numarada fatura koçanı varsa (noter veya matbaa) kendi vergi şifresiyle maliye VEDOP sistemine girip sorgulayarak görebilmeli, (Meslek mensubu yine mükelle- fin şifresiyle Sosyal Güvenlik Merkezinin internet sitesinden mükellefe ait bilgilere ulaşabilmektedir.)

• Sadece meslek mensuplarının şifre ile kullanabileceği, elektronik ortamda bir mükellef sorgulaması yapabilmeli, bu müşteri seçiminde çok faydalı olacaktır.

• Meslek Mensuplarının mükelleflerine kesmiş olduğu Serbest Meslek Makbuzlarına Kısmı KDV Tevkifatı uygulan- malıdır. Bildiğiniz gibi mesleğimizi yaparken çoğu zaman sorun ve sıkıntılar karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan en önem- lilerinden birkaç tanesi haksız rekabet,2012 yılının haksız rekabet yılı ilan eden kurumlarımıza katılıyoruz. Odamızın belirlediği ücret tarifesinin altında iş yapan ve ruhsatlarını kiralayan meslek mensuplarının, sıkı denetimler ile belirlen- mesi gerekmektedir. Bunun için İSMMMO tarafından ayrıca bir denetim birimi kurulmalıdır. Ruhsatlarını kiralayanlar meslekten men edilmeli iken, tarifenin altında düşük ücret tutan meslek mensuplarına ağır cezalar verilmelidir. Devir teslim tutanağı kesinlikle karşılıklı tutulmalı, uygulamayan meslek mensubu ilçe temsilcileri kanalı ile uyarılmalıdır.

• 3568 sayılı meslek yasamıza yönelik bazı değişiklik önerileri;

• Türmob demokratik üye dağılımına göre yapılandırılmalı,

• Mesleğe girişte fakülte sayısı azaltılmalı,

• Maliye bakanlığının vesayeti makul seviyeye getirilmeli (md 36 üyelik aidatının bakanlığının tasdik etmesi vb.)

• Meslek Mensubu serbest meslek faaliyet geliri, Gelir vergisi kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanununda bulunan uyumsuzluk giderilmeli,

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin mükelleflerine ait beyan ve bildirimleri vermesine engel olabilecek mücbir haller için bir düzenleme yapılmamıştır. Mükellefler için öngörülen mücbir hallerin Mali Müşavirler içinde belirlenmesi doğru olacaktır.

• Türkiye’de değişim çok çabuk oluyor, diyalog kanalı açık olmalı, gümrük ve ticaret bakanlığı iç ticaret bakanlığı genel müdürlüğünün bölünme, birleşme,6455 sayılı kanunla Anonim Şirketlerde ve kooperatiflerde denetçilik zorunlu- luğu getirilmiş ve 3568 sayılı yasa baz alınmıştır. Buda işbirliğinin güzel bir örneğidir.

• Kamu görevi yapan meslek mensupları, denetim yaptığında anlaşılır, şeffaf bir mali tablo yaratılacaktır.

• Eşitler arası kıyas yapılmalı, 8.yönerge yol gösterici ve koordine edici olmakla birlikte devamı revize edilmeli, bu uygulamalarda ABD ve AB ülkeleri baz alınmalıdır.

Önerilerimize ilaveten meslek mensuplarının sağlıklı bir çevre anlayışı, sosyal sorumluluk alanlarında mesleğe bakış açısı yaratmak gerekir. Her şey para kazanma üzerine kurulmamalı, dünya ile entegre bir meslek yasası hazırlanmalıdır.

Meslek Yasası Komitesi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :