• Sonuç bulunamadı

b- Gerçek Kişiler Yönünden: Gerçek kişiler için beş yıl ve % 100 olarak uygulanan istisna hükmü tasarı ile son bulmuş ve;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "b- Gerçek Kişiler Yönünden: Gerçek kişiler için beş yıl ve % 100 olarak uygulanan istisna hükmü tasarı ile son bulmuş ve;"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi A Blok K:6 D:23 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL Tel: 0.212.267 47 16 Faks: 0.212.267 47 63 e-posta: bayrak@bayrakymm.com

www.bayrakymm.com & www.bayrakdenetim.com

1 Tarih: 01.07.2013

Sayı : 2013/31

Konu: Yürürlüğe Girecek Gelir Vergisi Yasası Hakkında Özet Bilgiler Hk.

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere uzun bir süredir yazım çalışmalar devam eden Gelir Vergisi Yasası tasarı haline getirilmiş ve 12.06 2013 tarihi itibariyle de TBMM’ne sunulmuş bulunmaktadır. Tasarı yasalaşması halinde önümüzdeki yıldan itibaren uygulamada olacaktır.

Mevcut uygulamada gelir üzerinden alınan iki vergi türü olan gelir vergisi kanunu ile kurumlar vergisi kanunu tasarıda tek bir kanun adı altında “Gelir Vergisi Kanunu” olarak birleştirilmiştir.

İşbu sirkülerimizde yürürlüğe girecek bulunan Gelir Vergisi Kanunu hakkında özet bilgiler verilecektir. Bununla birlikte sirkülerin ihtiva ettiği hususların tasarı halindeki kanun metninden oluşturulduğu, TBMM görüşmeleri esnasında bir takım değişikliklerin yapılabileceği unutulmamalıdır.

II- DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA ÖZET BİLGİLER:

1- Taşınmazların Satışı:

a- Kurumlar Yönünden: Mevcut uygulamada iki tam yıl elde tutulmak şartıyla taşınmazların satış kazancına uygulanan % 75’lik istisna uygulaması, yeni uygulamada yerini elde tutma süresine bağlı olarak artan oranda bir istisna uygulamasına bırakmıştır. Buna göre;

 İki tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %40.

 Üç tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %50.

 Dört tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %60.

 Beş tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %75.

istisna uygulaması yürürlüğe girecektir (Tasarı Md. 21).

Bununla birlikte kurumların aktiflerine kayıtlı iktisadi kıymetlerden Kanunun yayımı tarihi itibarıyla iki yıl süreyle elde bulundurulmuş olanların, Kanunun yayımı tarihinden sonra elden çıkarılmasında anılan istisna oranları %75 olarak (eski orandan) uygulanacaktır.

b- Gerçek Kişiler Yönünden: Gerçek kişiler için beş yıl ve % 100 olarak uygulanan istisna hükmü tasarı ile son bulmuş ve;

 İki tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %40.

 Üç tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %50.

 Dört tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %60.

 Beş tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %75.

istisna uygulaması öngörülmüş bulunmaktadır.

Öte yandan, ikamet amacıyla satın alınan ve fiilen ikamet edilen tek konutun elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Bu istisnaya arsa payının devri sonucu tek konut alan arsa sahiplerinin, arsa payının

(2)

Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi A Blok K:6 D:23 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL Tel: 0.212.267 47 16 Faks: 0.212.267 47 63 e-posta: bayrak@bayrakymm.com

www.bayrakymm.com & www.bayrakdenetim.com

2 devri sonucu doğan değer artış kazançları da dâhil olup bu bendin uygulanmasında mükellef ile eş ve çocuklar birlikte dikkate alınır) gelir vergisinden tamamen müstesna tutulmuştur.

2- İştirak Hissesi, Pay Senedi Satışı:

a- Kurumlar Yönünden: Taşınmazlarda olduğu gibi kurum aktifinde bulunan ve iki tam yıl elde tutulan İştirak Hissesi, Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Haklarının satışından elde edilen kazançlar için de elde tutma süresinde bağlı olarak yukarıda yer alan oranlar geçerli olacaktır.

Kurumların aktiflerine kayıtlı bahsi geçen iktisadi kıymetlerden Kanunun yayımı tarihi itibarıyla iki yıl süreyle elde bulundurulmuş olanların, Kanunun yayımı tarihinden sonra elden çıkarılmasında anılan istisna oranları %75 olarak (eski orandan) uygulanacaktır.

Bununla birlikte tam mükellef anonim şirketlerde sahip olunan pay senetlerinin halka arz edilmek suretiyle elden çıkarılmasında;

 İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %60’ı,

 Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %70’i,

 Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %80’i,

 Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %90’ı gelir vergisinden müstesna tutulacaktır.

b- Gerçek Kişiler Yönünden: Mevcut uygulamada iki yıl ve % 100 olarak uygulanan elde tutma süresi ve istisna oranı uygulamadan tamamen kaldırılmakta, yerini elde tutma süresine bağlı olarak artan oranda istisnaya tabi tutulacak bir uygulama getirilmektedir.

Buna göre, tam mükellef kurumlara ait olan pay senetlerinin, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasında (Bu bendin uygulanmasında, kooperatiflerin ortaklarına tahsis ettikleri taşınmazlar tahsis tarihinde; finansal kiralama yoluyla iktisap edilmiş taşınmazlar ise finansal kiralama sözleşmesinin imzalandığı tarihte iktisap edilmiş sayılır);

 İki tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %40.

 Üç tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %50.

 Dört tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %60.

 Beş tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %75’lik istisna uygulaması söz konusu olacaktır.

İlaveten, mevcut uygulamada istisna uygulamasına konu edilemeyen limited şirket ortaklık hissesi satış kazançları için de yukarı da şekilde istisna uygulamasından yararlanılabilecektir.

Tam mükellef anonim şirketlerde sahip olunan pay senetlerinin halka arz edilmek suretiyle elden çıkarılmasında ise;

 İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %60’ı,

 Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %70’i,

 Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %80’i,

 Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %90’ı gelir vergisinden müstesna tutulacaktır.

(3)

Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi A Blok K:6 D:23 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL Tel: 0.212.267 47 16 Faks: 0.212.267 47 63 e-posta: bayrak@bayrakymm.com

www.bayrakymm.com & www.bayrakdenetim.com

3 3- Ücretler: Tasarıda aşağıda yer alan ödemeler de ücret kapsamına alınmıştır:

 Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 366 ncı maddesine göre oluşturulan komite ve komisyon üyeleri ile tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın, menfaatler ve kâr payları (yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen kar payları mevcut uygulamada menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmektedir).

 Sporculara ve bunların teknik direktör ve antrenörlerine transfer ücreti, prim, tazminat veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan para, ayın ve menfaatler.

 Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine yapılan ödemeler.

İlaveten;

Cari uygulamada tek işverenden elde edilen ücretler tutarı ne olursa olsun beyan edilmemektedir. Buna karşılık yeni uygulamada gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde ücret gelirleri için geçerli olan tutarın iki katını (2013 yılı için bu tutar 188.000 TL’sıdır) aşmayan tek işverenden elde edilen ücretler için yıllık beyanname verilmesi gerekecektir.

Toplamı, tarifenin dördüncü gelir diliminde ücret gelirleri için geçerli olan tutarı aşmayan birden fazla işverenden alınan ücretler (Birden fazla işverenden alınan ücretlerde, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutan aşması halinde birinci işverenden alınan da dâhil ücretlerin tamamı beyan edilir.) için ise beyanname verilmeyecektir.

Personele pay senedi verilmesi durumunda ücret, bu pay senetlerinin hukuki ve ekonomik olarak tasarruf edilebilir olduğu tarihte, pay senedi alım hakkı verilmesi durumunda ise bu hakkın fiilen kullanıldığı tarihte elde edilmiş sayılacak ve hakkın kullanıldığı tarihteki pay senedinin piyasa fiyatı ile hizmet erbabına maliyeti arasındaki fark, ücret olarak vergilendirilecektir. Hakkın kullanılmadan önce satılması durumunda ise satış fiyatı ile çalışana maliyeti arasındaki fark, ücret sayılacaktır.

Personele verilen ayınlar ve sair suretle sağlanan menfaatler, verildiği gün ve yerdeki emsal bedeliyle;

konut tedarikinde konutun emsal kirasıyla değerlenecek ve ücret olarak vergilendirilecektir.

4- Gayrimenkul Sermaye İradı: Tasarı ile her türlü elektronik ortam veya alan adları kiralaması da gayrimenkul sermaye iradı kapsamına alınmış, bir taşınmaz üzerinde başka bir taşınmaz veya üçüncü kişiler lehine süreli veya süresiz irtifak veya intifa hakkı tesis edilmesi ise kiralama sayılarak gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmiştir.

İlaveten;

Mal ve hakların kiralanması için ödenen komisyonlar,

Kiraya veren tarafından yapılan ve taşınmazın iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,

Öğrenci yurtları, bakımevi ve huzurevlerine ödenen oda ve yatak ücreti.

gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde indirilebilecek gider olarak dikkate alınabilecektir.

Öte yandan gayrimenkul sermaye iradı ve bu bağlamda kira gelirlerinin vergilendirilmesinde götürü gider uygulamasına konut kira gelirleri dışındaki gelirler için son verilmiş, konut kira gelirlerinde ise götürü gider uygulamasına sınırlama getirilmiştir. Buna göre elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradı münhasıran taşınmazların konut olarak kiraya verilmesinden oluşan ve buna ilişkin hasılatları gelir

(4)

Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi A Blok K:6 D:23 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL Tel: 0.212.267 47 16 Faks: 0.212.267 47 63 e-posta: bayrak@bayrakymm.com

www.bayrakymm.com & www.bayrakdenetim.com

4 vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2013 için 26.000) aşmayan mükellefler, diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılattan istisna tutarını düştükten sonra kalan kısmın %25’ini, ikinci gelir dilimindeki tutarı aşıp üçüncü gelir dilimindeki ücret dışındaki gelirler için geçerli olan tutarı (2013 için 60.000) aşmayan mükellefler ise aynı şekilde bulunan tutarın

% 15’ini götürü gider olarak indirebileceklerdir.

5- Menkul Sermaye İradı: Tasarı ile menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen gelirler menkul sermaye iradı kapsamına alınmış, kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları ile faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları menkul sermaye iradı kapsamından çıkarılmıştır.

Öte yandan, portföyünün sürekli olarak en az %51’i Borsa İstanbul Anonim Şirketinde işlem gören pay senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinden elde edilen iratlar gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

6- İnşaat İşleri: Tasarı özellikle arsa sahipleri için önemli bir düzenleme getirmektedir. “Özel İnşaat İşleri” başlığı altında yer almış düzenlemenin özet bilgileri aşağıdaki gibidir:

Özel inşaat işlerinde başkasının arsası üzerinde yapılan taşınmaz inşa faaliyetinin, şüpheye yer bırakmaksızın ticari kazanç hükümlerine tabi olacağına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu faaliyetin, taahhüt niteliğinde olup olmamasının ticari kazanç hükümlerine tabi olma noktasında herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Öte yandan iktisap şekli ve tarihine bakılmaksızın kendi arsası üzerine inşaat yaptıranların kat karşılığı da dâhil olmak üzere inşaat işinin bir ticari işletme kapsamında gerçekleştirilmesi de ticari kazanç olarak değerlendirilmektedir. İnşaatın başkasına yaptırılması, kat karşılığı inşaat işleri dâhil arsa sahibi ile müteahhidin hasılatı paylaşması halinde bu faaliyet arsa sahibi yönünden de ticari kazanç kapsamında değerlendirilecektir.

Arsa sahibi tarafından inşa edilen veya ettirilen taşınmazların ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde inşa edilip arsa sahibine bırakılan taşınmazların brüt kapalı alanları toplamı temel kriteri altında, arsa sahibi yönünden ticari kazancın oluşup oluşmayacağına, oluşuyor ise hangi tarihten itibaren ticari faaliyete başlanmış sayılacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda taşınmaz inşa ettiren arsa sahipleri, istedikleri takdirde inşaat faaliyetine başlanıldığı tarihten itibaren mükellefiyet tesis ettirebilecektir. Buna göre kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde inşa edilip arsa sahibine bırakılan taşınmazların brüt kapalı alanları toplamının;

 Bin metrekareyi aşması halinde ilk satış tarihinden itibaren ticari faaliyete başlanıldığı kabul edilir. Beşyüz metrekare ile bin metrekare (bin metrekare dâhil) arasında olması halinde ise inşa edilen taşınmazların satışının arsa sahibine veya müteahhide ait ticari bir organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilmesi halinde ilk satış tarihinden itibaren ticari faaliyete başlanıldığı kabul edilir. Bu kapsamda taşınmaz inşa ettiren arsa sahipleri, istedikleri takdirde inşaat faaliyetine başlanıldığı tarihten itibaren mükellefiyet tesis ettirebilirler.

 Beşyüz metrekareyi (beşyüz metrekare dâhil) aşmaması halinde ise inşaat faaliyeti nedeniyle arsa sahibi yönünden ticari kazanç hükümleri uygulanmaz.

Söz konusu metrekare büyüklüğünün hesabında aynı takvim yılı içinde inşasına başlanan, sürdürülen ve tamamlanan inşaat işlerinin tamamı topluca dikkate alınacaktır. Metrekare büyüklük değerlerinin yeniden belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

(5)

Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi A Blok K:6 D:23 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL Tel: 0.212.267 47 16 Faks: 0.212.267 47 63 e-posta: bayrak@bayrakymm.com

www.bayrakymm.com & www.bayrakdenetim.com

5 Ticari faaliyete başlanıldığı kabul edilen işlere yönelik olarak da özel bir düzenleme yapılmaktadır.

Buna göre, arsa sahibi yönünden, inşaatın bitim tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren üç takvim yılı içinde taşınmaz satışı yapılmaması halinde, bu sürenin sonunda anılan taşınmazların inşaatın bitim tarihindeki maliyet bedeli üzerinden iktisap edilmiş sayılacak ve bu taşınmazlar daha sonra ticari bir organizasyon olmaksızın satılması halinde değer artış kazancı hükümlerine göre vergilendirilme yapılacaktır. Yine aynı kapsamdaki inşaatlarda, yapılan son satış işleminden başlayarak üç yıl içinde herhangi bir taşınmaz satışı yapılmaması durumunda, ticari faaliyetin sona erdiği kabul edilerek satışa konu edilmeyen taşınmazlar işletmeden çekilmiş sayılacaktır. Bu hüküm ticari faaliyetine bu süre içerisinde son verenler hakkında da uygulanacaktır. İşletmeden çekilen taşınmazlar, inşaatın bitim tarihindeki maliyet bedeli üzerinden bu tarihte iktisap edilmiş sayılacak ve bu taşınmazlar daha sonra ticari bir organizasyon olmaksızın satılması halinde değer artış kazancı hükümlerine göre vergilendirilme yapılacaktır.

İlaveten;

Özel inşaat işlerinde kar veya zararın, inşa edilen veya ettirilen her bir bağımsız bölüm veya müstakil yapının alıcıya teslim edildiği yılda tespit edileceği, inşaatı tamamlanan bağımsız bölüm veya müstakil yapıya ait tapunun devir ve tescil işlemi yapılmamış olsa bile, bağımsız bölümlerin veya müstakil yapının alıcının fiilen kullanımına sunulmasının teslim sayılacağı tasarıda yer almış bulunmaktadır.

7- Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri: Tasarı beyanname verme ve ödeme sürelerinde değişiklikler getirmiş bulunmaktadır. Buna göre gerçek kişiler tarafından takvim yılını izleyen yılın Şubat ayının başından yirminci günü akşamına kadar; kurumlar tarafından ise hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın başından yirminci günü akşamına kadar beyannameler verilecektir.

Yıllık beyanname ile bildirilen gelir veya kazanç üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ise; gerçek kişiler tarafından Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte, kurumlar tarafından beyanname verilmesi gereken ayın sonuna kadar ödenecektir.

Geçici vergi uygulaması devam etmekle beraber, dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi verme mükellefiyeti tasarı ile kaldırılmış bulunmaktadır.

8- Vergi İndirimleri: Tasarı ile;

 Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisine tabi olan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmidokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, talepleri halinde, faaliyete başladıkları vergilendirme döneminden itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının asgari ücretin yıllık tutarına isabet eden kısmının

% 15’i belli şartlar altında kazançları üzerinden hesaplanan gelir vergisinden vergiden mahsup edilebilecektir.

 Mevcut uygulamada mahsubu yapılan eğitim ve sağlık harcamaları konusunda ise sınırlama getirilmiştir. Buna göre, gerçek kişiler tarafından yıllık beyannamede bildirilen gelir ve kazancın indirime esas tutarının %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gerçek ya da tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının % 15’ini kazançları üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edebilecektir.

(6)

Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi A Blok K:6 D:23 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL Tel: 0.212.267 47 16 Faks: 0.212.267 47 63 e-posta: bayrak@bayrakymm.com

www.bayrakymm.com & www.bayrakdenetim.com

6 9- Diğer Hususlar:

 İhracat, yurtdışında inşaat, onarım, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılat üzerinden uyguladıkları binde beş oranındaki götürü gider uygulaması hakkında düzenlemeye «fiilen katlanılan» ibaresi eklenmiştir.

 Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin indiriminin kabul edilmeyeceği öngörülmüş bulunmaktadır.

 Mevcut uygulamada para ve sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde önemli rolü bulunan Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi kalıcı hale getirilmiş bulunmaktadır.

II- SONUÇ:

Görüleceği üzere gerçek kişi ve kurumların vergilendirilmesinde yürürlükte bulunan hali hazırdaki Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları tek çatı altında birleştirilerek “Gelir Vergisi Kanunu”

oluşturulmuş bulunmaktadır. Tasarı kanun önemli değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Bunun yanı sıra mükellef ile mali idare arasında uyuşmazlıklara yol açan ya da mukteza alınmasını gerektiren bazı hususlarda da yasal düzenlemeler yapılmış olduğunu gözlemlemekteyiz.

İşbu sirkülerimizde tasarı kanun hakkında özet bilgilere yer verilmiş olunduğu unutulmamalıdır.

Kapsamlı bilgi için bünyemizde gerekli düzenleme yapılmış olup, bilgi için randevu dahilinde brifing alınması mümkün bulunmaktadır.

Serbülent BAYRAK Yeminli Mali Müşavir

(7)

Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi A Blok K:6 D:23 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL Tel: 0.212.267 47 16 Faks: 0.212.267 47 63 e-posta: bayrak@bayrakymm.com

www.bayrakymm.com & www.bayrakdenetim.com

7

Bu sirküler mali mevzuata ilişkin bilgilerin kullanıcılarla paylaşılması için oluşturulmuş olup, veri ve bilgiler sadece bilgi amaçlıdır. Danışmanlık hizmeti verilmesi söz konusu değildir. Veri ve bilgilerin kullanımından doğan risk ve zararlar kullanıcıya aittir. Vergilendirmeyi ilgilendiren her olayın kendi özel şartları bulunduğu, kullanım tarihi

itibariyle içerik bilgilerin dayandığı mevzuatın değişebileceği hususları göz önünde tutulmalıdır.

Özen ve Titizliği esas alan temel değerlerimizle; Müşterilerimize bir değer yaratmak.

Doğruluğu ve Güvenilirliği esas alan temel değerlerimizle: Sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak.

Gizliliği esas alan temel değerimizle; Mesleki saygınlığımızı korumak.

Tarafsızlık ve Bağımsızlığı esas alan temel değerlerimizle; Tecrübelerimizi müşterilerimizle paylaşmak.

Üstün Hizmeti esas alan temel değerimizle; Özel sektörün denetim ihtiyacını deneyimli, dinamik ve kalifiye kadromuzla karşılamak.

TASDİK HİZMETLERİ

* Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi.

* Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi.

* Sermayenin ödendiğinin tespiti konusunda Tasdik Raporu tanzimi.

* Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri.

* Vakıflara vergi muafiyeti tanınması ile ilgili tasdik işlemleri.

* Muhtelif kanunlarda yer alan teşvik ve desteklere yönelik tespit raporlarının tanzimi.

* 3568 sayılı yasa ile düzenlenmiş bulunan diğer konularda tasdik işlemlerinin yapılması.

VERGİ İADE HİZMETLERİ

* Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan doğan vergi iadelerinde, vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde İdare’ye sunulmak üzere Rapor tanzim edilmesi.

* Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve diğer vergi kanunlarından kaynaklanan vergi iadelerinde süreç yönetimi ve Rapor tanzim edilmesi.

ÖZEL DENETİM VE REVİZYON

* Spesifik konularda isteğe bağlı olarak “Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun” tanzim edilmesi.

* Spesifik konularda durum tespitinin yapılması ve İdare’ye sunulmak üzere “Tespit Raporunun” tanzim edilmesi.

* Kanuni defter kayıt ve işlemlerin gözden geçirilmesi ve risk tespiti.

* Şirket değerleme ve vergisel “due diligence” hizmetlerinin yerine getirilmesi.

* Sermaye ve özkaynak tespiti.

* Şirket birleşme ve tasfiye işlemleri.

VERGİ İHTİLAFLARI VE UZLAŞMA

* Vergi inceleme sürecinin yönetilmesi.

* Yetkili kurumlara bilgi ve açıklama sunulması ve görüşmelerin yapılması sürecinin yönetimi.

* Vergi uyuşmazlıklarında (Davalarında) dava dilekçelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak.

* Uzlaşma komisyonu müracaatları ve uzlaşma müzakerelerine katılım.

ANALİZ VE REHBERLİK

* Mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalar hakkında bilgilendirme hizmetleri.

* Ulusal ve uluslar arası vergi planlamasına yönelik hizmetler.

* Vergi muafiyetleri ve teşvik uygulamalarına yönelik hizmetler.

* Yabancı yatırımcılara yönelik hizmetler.

* Kurumsal yapılanma sürecine rehberlik hizmetleri.

* Uluslararası vergi uygulamalarında bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri.

* Muhasebe organizasyonu ve sistem kurulması.

* Toplantı ve müzakerelere katılım hizmetleri.

* Üçüncü kişilerle düzenlenen sözleşmelere refakat edilmesi ve mali mevzuat boyutuyla görüş verilmesi.

Faaliyetlerimizde esas alacağımız temel değerlerimiz;

Özen ve Titizlik Doğruluk Güvenilirlik Gizlilik Tarafsızlık Bağımsızlık Üstün Hizmet

Güncel mevzuata ve mali uygulamalara hakim, Deneyimli, kalifiye ve yeterli sayıda personele sahip, Mesleki prensiplerde tavizsiz,

Sektöründe öncü

bir kuruluş olarak faaliyetlerimizi devam ettirmek.

Referanslar

Benzer Belgeler

Once Russia and the countries in Central Asia succeed in reducing the trade costs over time they will be able to revive the old Silk Road Trade, and derive welfare benefi ts

Etnik restoranların fiyat ve marka değeri konusunda müşterilerin algılarına ilişkin sonuçları bir araya getirdiğimizde, müşteriler etnik restoran fiyatlarının uygun

maddesi uyarınca izne tabi olduğuna, Kompoze gübre pazarında Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi hakim duruma getireceğine ve bu hakim durumun kompoze gübre pazarında

Müşteri: ABC ile doğrudan veya ABC’nin acente, temsilci gibi her ne nam altında olursa olsun aracı olarak adına veya hesabına hareket ettiği gerçek veya tüzel kişiler

[r]

(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa,

The proposed Bayesian-based rational fitting scheme is integrated to the full-wave simulator in order to interpolate the return loss response over a 1 – 2 GHz frequency range with

[r]

maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılan, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının

Böylece parasal olmayan k›ymetlerin düzeltilmesi yoluyla yap›lan enflasyon düzeltmesi yönteminde (Maliye Bakanl›¤› düzenlemesinde) gerçek kâr veya zarar›n

Fiil Ehliyeti (Ayırt etme gücü, buluğa erme, reşit olma)... Ehliyeti Daraltan veya Ortadan Kaldıran Sebepler (Ehliyet

Taslak ölçek maddelerinin problem kurma öz yeterlik inancı ile ilgili olup olmadığını belirlemek için elde edilen veriler analiz süreçlerine tabii tutulmuştur..

Ortak değişikliği var ise yeni ortakların nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı), yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha)7. C) MERKEZi

Bu durumdan anlaşıldığı üzere yeni müessesenin esas amacı, yatırım harcamaları üzerinden yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar beyan edilen kazancın indirimli olarak

Bunlardan ikisinde (hepsi kız) (%0,54) Pediculus capitis yumurtası (sirke) ve/veya erişkini bulunurken, 28’i erkek 36’sı kız olan 64 öğrencinin (%17,4) giysisinde pire

 İlgili grupların kayıtları belli bir süre için (en ez beş yıl süreyle) muhafaza etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Tüzel kişiler kendi gerçek

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 23 üncü maddesinin on ikinci fıkrasının “Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve

• Tutarı ne olursa olsun beyana tabi olmayan gelirler, diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmeyecektir. • Aşağıdaki tabloda belirtilen 2.600 ve

[r]

Yıl Anadolu Lisesi.. Sınav Salon Listeleri

[r]

Bu defa, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı’nca çıkarılan 05.01.2009 tarih ve 2009/1 No’lu Genelgede,

 Gölge (başkarakterin kötü özelliklerine sahip olan ve başkarakterin kendi karanlık yönünü gördüğü karakter).  Hayalet (varlığıyla başkarakterin geçmişinde unutmak