KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA

Tam metin

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA

Kart›n›z›n kay›p/çal›nt› olmas› halinde en k›sa süre içerisinde kullan›ma kapat›labilmesi için 444 0 400 Halkbank Dialog’

a bildirmeniz gerekmektedir. Bildiriminizden hemen sonra yeni kart›n›z bas›lacak olup, ilgili flubeden yeni kart›n›z› teslim alabilirsiniz.

Kay›p/çal›nt› kart›n›z›n temass›z ifllemlerde kullan›lmak üzere yüklenen kart hesab›n›zda bulunan tutar, temass›z ifllemlerde flifresiz olarak kullan›labilece¤inden nakit para hükmünde olup iadesi yap›lmamaktad›r.

Kay›p/çal›nt› kartlar›n yenilenmesi durumunda kart ücreti yeni kart›n›zdan otomatik olarak tahsil edilecektir.

KARTINIZIN ARIZALANMASI DURUMUNDA Kart›n›z›n manyetik alan›n›n veya chipinin ar›zalanmas›

halinde ilgili fiubeye, ar›zal› kart›n tesliminin yap›lmas› ve yeni kart talebinin iletilmesi gerekmektedir.

Ar›zal› kart›n›z›n, temass›z ifllemlerde kullan›lmak üzere yüklenen kart hesab›n›zda bulunan tutar, yeni kart›n›za iade edilmektedir.

Kullan›c› hatas› d›fl›nda, kart›n ar›zalanmas› durumunda herhangi bir ücret al›nmayacakt›r.

Kullan›c› kaynakl› kart yenilemelerinde kay›p-çal›nt› ücret prosedürü uygulanacakt›r..

Kart›n kimlik özelli¤inin bozulmas› halinde Üniversitenizin ilgili birime baflvurman›z gerekmektedir.

KART ÜZERiNDE YER ALAN BiLGiNiN GÜNCELLENMESi DURUMUNDA

Kart›n›z›n üzerinde yer alan Ad/Soyad, Fakülte, Bölüm, Unvan gibi bilgilerin de¤iflikli¤i halinde ad›n›za yeni kart düzenlenmesi için de¤iflen bilgilerinizi üniversitenizin ilgili birimlerine iletmeniz gerekmektedir.

Söz konusu de¤ifliklikler nedeniyle bas›lacak olan yeni karttan ilgili kart ücreti otomatik olarak tahsil edilecektir.

ÜNiVERSiTE iLE iLifii⁄iN KESiLMESi DURUMUNDA Üniversiteniz ile mezuniyet ve her hangi bir nedenden dolay›

ilifli¤inizin kesilmesi halinde, kart›n›z› üniversitenizin ilgili birimlerine teslim etmeniz gerekmektedir.

Kart›n›za temass›z ifllemler için yükledi¤iniz bakiye var ise kart›n›z› teslim etmeden önce hesab›n›za iade etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde iadesi yap›lmayacakt›r.

Üniversite ile ilifli¤inizin kesilmesi halinde kart›n›z bankam›zca kullan›ma kapat›lacakt›r. Ancak bankam›z bünyesinde bulunan vadesiz hesab›n›z aç›k olacak, dilerseniz ilgili flubemizden yeni banka kart› talebinde bulunabilirsiniz.

Merhaba arkadafllar,

Sizi, uluslararas› standartlarda flifreli ve flifresiz-h›zl›

ifllem yapabilen üniversitenizin kimlik kart› ile tan›flt›rmak istiyoruz!

‹flte karfl›n›zda Halkbank Bank24 JET!

Ö¤rencilik döneminiz boyunca size büyük kolayl›klar sa¤layacak olan bu çok fonksiyonlu kart›n tüm özelliklerini ö¤renmeniz sizelere avantajlar sa¤layacak. ‹flte bir üniversitelinin en büyük dostu...

Bank24 JET

• S›nav› kazan›p üniversiteli oldunuz, tebrikler. Ama üniversitenizin kap›lar›n› size açan asl›nda o, yani Halkbank Bank24 JET. Turnikelerden geçmekten bahsediyoruz can›m...;) Bu her derde deva kart›

girifl/ç›k›fl turnikelerinde kimlik kart› olarak kullanacaks›n›z.

• Karn›n›z› doyuran da o. Asla annenizin yerini tutamaz ama yemekhanelerde aç kalman›z› önler. Sizin anlayaca¤›n›z açl›¤a karfl› birebir bu kart!

• Üstelik bu kartla tüm Bank24’lerde, Halkbank internet ve Dialog flubelerinde yapaca¤›n›z EFT, havale ve bankac›l›k ifllemlerinizde hesap iflletim ücreti siz mezun olana kadar al›nmamaktad›r. Yine de siz okulu uzatmamaya bak›n!

• Durun, bitmedi! Para yat›rabilir, para çekebilir, hesap bakiyenizi ö¤renebilir, hesap ekstrenizi alabilir, Bank24 kart›n›z› flubelerimizde bulunan vadesiz ve yat›r›m hesaplar›n›z ile iliflkilendirerek, kart›n›z ile bu hesaplara ulaflabilir, kredi kart› borcunuzu ödeyebilir, yat›r›m fonu al›fl/sat›fl ifllemlerini gerçeklefltirebilir, hesaplar aras›nda ya da üçüncü kiflilere havale/virman yapabilir, elektrik, su, telefon, do¤algaz, GSM ve kablolu TV faturalar›n›z› (önceden talimat vermifl olman›z halinde) ödeyebilir, Halkbank

‹nternet fiubesi’nde kolay ifllem olarak kaydetti¤iniz h e s a p l a r a E F T y a p a b i l i r , fl u b e l e r i m i z d e n alabilece¤iniz kredili mevduat hesab›n›z›n limiti dahilinde nakit çekebilir, ve di¤er bankac›l›k hizmetlerini gerçeklefltirebilirsiniz. Ne kartm›fl ama!

• Üniversiteli olmak varm›fl! Bank24JET kart›n›z›n üzerinde iki ayr› hesap bulunuyor. Bankac›l›k ifllemlerinde kullan›lan vadesiz hesab›n›z ve temass›z/flifresiz ifllemlerde kullan›lan kart hesab›n›z.

.

• Kart hesab›nda maksimum 100 TL bakiye bulundurabilirsiniz. Dilerseniz bu tutar› Halkbank flubelerinden ya da internet flubesi, Bank24 ve Dialog arac›l›¤› ile 5 TL ile 100 TL aras›nda kendiniz belirleyebilirsiniz.

• 35 TL ve alt› ödemelerinizi flifre tufllamadan, s›ra beklemeden, vakit kaybetmeden temass›z olarak yapabilirsiniz. 35 TL ve üstü ödemelerinizde flifre t u fl l a y a r a k g ü v e n l i i fl l e m y a p a b i l i r s i n i z .

• Gençlik bafl›mda duman demeyin! Otomatik bakiye yükleme talimat› verirseniz rahat edersiniz. Böylece herhangi bir flifreli iflleminizden sonra banka hesab›n›zda para varsa, baflka bir ifllem yapman›za gerek kalmadan kart›n›z kendini limiti kadar doldurur, acil durumlarda sizi kurtar›r.

(6)

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Bank24’ten kart›ma 150 TL yüklemifl olmama ra¤men neden 50 TL görünmektedir?

Cevap: Bank24’ten yapt›¤›n›z yüklemede vadesiz hesab›n›za de¤il, kart hesab›n›za yükleme yap›lm›flt›r.

100 TL kart hesab›n›zda, 50 TL kart›n›za yüklenmek üzere beklemektedir. Söz konusu tutar› Bank24’ten Hesaba

‹ade Menüsünü kullanarak vadesiz hesab›n›za aktarabilir, nakit olarak çekebilirsiniz.

2 - K a r t › m › y e m e k h a n e t u r n i k e s i n d e n e d e n kullanam›yorum?

Cevap: Kart hesab›n›zda yeterli bakiye olmad›¤›

durumlarda temass›z ifllem noktalar›nda ve turnikelerde kullanamazs›n›z.

3- Kart›ma para yükledim, ancak yemekhanede neden kullanam›yorum?

Cevap: Yükledi¤iniz bakiyenin kart hesab›na m› yoksa vadesiz hesaba m› yükledi¤inizi Bank24’lerden kontrol etmeniz gerekmektedir. Kart hesab› yerine vadesiz hesab›n›za yüklediyseniz temass›z ifllem noktalar›nda ve turnikelerde kullanamazs›n›z.

4- Üniversitenin ücretsiz yemek uygulamas›ndan neden yararlanam›yorum?

Cevap: Üniversitenizin ücretsiz yemek hakk› olan ö¤rencilerinden biri olman›za ra¤men bu haktan yararlanam›yorsan›z, Üniversitenizin ilgili birimleri ile iletiflime geçmeniz gerekmektedir.

5- Üniversite girifl/ç›k›fllar›nda kart›m› neden kullanam›yorum?

Cevap: Kampüs içi kap› geçifl sistemine kart›n›z›n tan›mlanmas› için üniversitenizin ilgili birimleri ile iletiflime geçmeniz gerekmektedir.

6- Da¤›t›lan kartlar içerisinde kart›m neden bulunmamaktad›r?

Cevap: Üniversiteniz size ait bilgileri bankam›za iletmemesi nedeniyle kart›n›z bas›lmam›flt›r. Ad›n›za kart bas›labilmesi için üniversitenizin ilgili birimleri ile iletiflime geçmeniz gerekmektedir.

7- Al›fl-verifllerde kart›ma neden sürekli flifre hatas›

al›yorum?

Cevap: Kart›n›z›n flifresinin hatal› tufllama nedeniyle bloke olmas› nedeniyle hata mesaj› al›nmakta olup, yeni flifre belirlenebilmesi için ilgili flubemiz ile iletiflime geçmeniz gerekmektedir.

(7)

Kart›n›z› banka kart› olarak tüm bankac›l›k ifllemleri için kullanabilirsiniz. Bu tür ifllemlerinizi kart›n›z› Bank24’e takt›¤›n›zda “Banka Kart› ‹fllemleri”

menüsünden gerçeklefltirebilirsiniz.

Kart›n›z›n Bank24’te kullan›m›:

Kart hesab›n›za, yemekhane turnikeleri ve temass›z al›flverifllerde kullan›lmak üzere vadesiz hesab›n›zdan veya nakit olarak para yükleyebilirsiniz. Bu ifllem için kart›n›z› Bank24’e ilk takt›¤›n›zda gelen ekrandan

“Karta Para Yükleme” menüsünü seçmelisiniz.

Temass›z ifllemlerde kullan›lmak üzere kart›n›zda bulunmas›n› istedi¤iniz bakiyeyi 5 TL ile 100 TL aras›nda

“Kart Limiti Güncelleme” menüsünü kullanarak belirleyebilirsiniz.

Temass›z ifllemler için kart›n›za yükledi¤iniz tutar›,

“Hesaba ‹ade” menüsünü kullanarak vadesiz hesab›n›za aktarabilir, aktard›¤›n›z tutar› nakit olarak çekebilirsiniz.

Kart tak›ld›ktan sonra gelen ilk ekrandan vadesiz hesaba direk para yat›rmak için, “Para Yat›rma” seçene¤inin seçilmesi yeterli olacakt›r.

Karta Para Yükleme seçildikten sonra, nakit yükleme yap›lacaksa “Para Yat›rarak” seçene¤i seçilir, istenilen tutar sa¤ alt bölümde aç›lan üniteye yerlefltirilir.

Vadesiz hesaptan karta para yükleme ifllemi yap›lacak ise, Karta Para Yükleme seçildikten sonra,

“Kendi Hesab›mdan” seçene¤i seçilir, yüklemek istenilen tutar ve yüklenilecek hesap seçilerek yükleme tamamlan›l›r.

Vadesiz hesab›n›zdan kart hesab›n›za otomatik bakiye aktar›m› için “Talimat ‹fllemleri” menüsünden otomatik yükleme talimat› verebilirsiniz.**

** Otomatik talimat›n›z olmas› halinde POS'dan yapaca¤›n›z flifreli iflleminizden sonra

banka hesab›n›zda para bulunmas› durumunda, kart›n›za limitiniz kadar bakiye, otomatik olarak yüklenecektir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :