Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Türkçe)

Tam metin

(1)

Meslek Yüksekokulu

Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Türkçe) BNK 117 - Hasar Yönetimi

DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ

Dersin Adý Hasar Yönetimi

Kodu Yarýyýl Teori

(saat/hafta)

Uygulama/Laboratuvar (saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

BNK 117 Güz/Bahar 3 0 3 5

Ön Koþullar Yok

Dersin Dili Türkçe

Dersin Türü Seçmeli

Dersin Düzeyi Ön Lisans

Dersin Veriliþ þekli Yüz Yüze

Dersin Öðretim Yöntem ve Teknikleri

Dersin Koordinatörü -

Dersi Veren(ler) * Öğr. Gör. Arzu GENÇ

Dersin Yardýmcýlarý -

Dersin Amacý Bu ders ile, öğrencilere sigorta şirketlerinin risklerini yönetme yöntemlerini açıklamak, bunların içinde önemli bir yeri olan reasürans işlemleri hakkında genel bilgi vermek, hasar konusunun sigortalı ve sigortacı açısından derinlemesine değerlendirilmesi

amaçlanmaktadır.

Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

* Riski tanımlayabilecek.

* Sigorta şirketlerinin kendi risklerini yönetme yöntemlerini açıklayabilecek.

* Sigortacılıkta risk ve hasar yönetimine ilişkin temel bilgileri ifade edebilecek

* Hasar anında sigortalı ile sigortacının sorumluluklarını listeleyebilecek

(2)

* Hasar tazminatını etkileyen unsurları sıralayabilecek

* Sigorta branşları temelinde ekspertiz uygulamalarını ifade edebilecek

Dersin Tanýmý Bu derste öğrenci, hasar yönetimi, risk yönetimi ve reasürans konularını öğrenecektir.

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri Uzmanlık/Alan Dersleri

Destek Dersleri X

İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri

HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI

Hafta16 Konular Ön Hazýrlýk

1 Stratejik Düşünce Nedir?Misyon, Vizyon,Kültür, Sistem Nedir? Strateji Planlama Nedir?

Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 1.

2 Risk Yönetimi Nedir?Risk Yönetiminde Etkinlik ve Maliyetin Önemi, Risk Yönetim Türleri ve risk yönetim süreci

Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 2.

3 Bir Risk Yönetim Türü Olarak Sigorta Faaliyetleri ve Küresel Sigorta Sistemi Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 3.

4 Sigorta Faaliyetlerinde Riskin Değerlendirilmesi, İş Kabulü ve Üretim Sınırları, Fiyatlandırma

Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 4.

5 Sigorta Sisteminde Riskin Yönetimi, Reasürans, Retrosesyon, Koasürans, Pool Kavramları

Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul,

(3)

6 Kaza, Hasar, Sovtaj Kavramları, Örnekler Sigorta Eksperi kimdir? Sigorta Eksper Yönetmeliğine Bakış

Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 5.

7 Halefiyet Prensibi ve Rücü Uygulamları Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut

GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 6.

8 Ara Sınav Ara Sınav

9 Rücu ve Sovtaj Örnek Problemler, Ödev Sunumları Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 7.

10 Rücu ve Sovtaj Örnek Problemler, Ödev Sunumları Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 7.

11 Sigorta ve Hasarda Karşılıklar, Hasar/Prim Oranları, Tarife ve Risk Analizlerine etkileri, Ödev Sunumları

Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 8.

12 Stratejik Düşünce, Stratejik Planlama, Kriz Yönetimi, Ödev Sunumları Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 9.

13 Stratejik Hasar Yönetimi, Ödev Sunumları Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut

GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 10.

14 Stratejik Hasar Yönetimi, Ödev Sunumları Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut

GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508. Bölüm 10.

(4)

15 Dönemin Değerlendirilmesi -

16 FİNAL FİNAL

KAYNAKLAR

Ders Kitabý Stratejik Hasar Yönetimi, Zeki Turgut GEZGEZ/ Hakan YÖNDEM, Doğu Kitabevi Yeni Alan Yayıncılık, İstanbul, 2018, ISBN: 6055669508.

Önerilen Okumalar/Materyaller Risk Yönetimi ve Sigorta, Yeni Sigortacılık Mevzuatı İle Uyumlu, 2013, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 6051335667.

(5)

DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Katký Payý

Katılım 1 10

Laboratuvar / Uygulama - -

Arazi Çalışması - -

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10

Portfolyo - -

Ödev - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum 1 15

Proje - -

Seminer/Çalıştay - -

Sözlü Sınav 1 10

Ara Sınavlar 1 20

Final 1 35

Toplam 6 100

YARIYIL ÝÇÝ AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI 5 65

YARIYIL SONU AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI 1 35

Toplam 6 100

(6)

AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Süresi (Saat) Toplam

Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar / Uygulama 16 - -

Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 2 32

Arazi Çalışması - - -

Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği 1 10 10

Portfolyo - - -

Ödev - - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum 1 10 10

Proje - - -

Seminer / Çalıştay - - -

Sözlü Sınav 1 15 15

Ara Sınavlar 1 15 15

Final 1 20 20

Toplam Ýþ Yükü 150

(7)

DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

# Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi

1 2 3 4 5

1 Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

2 Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

3 Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

X

4 Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

X

5 Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir. X 6 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları

ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

X

7 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8 Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9 Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12 Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13 Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

Şekil

Updating...

Benzer konular :