DENGE BOZULMASI VE İFA GÜÇLÜĞÜ DURUMLARINDA SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNE YAPILACAK MÜDAHALENİN DOGMATİK TEMELİ...16

388  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) BÖLÜMÜ

DOKTORA PROGRAMI

EDİMLER ARASINDAKİ DENGE İLİŞKİSİNİN BOZULMASI VE SONRAKİ İFA GÜÇLÜĞÜ

Doktora Tezi

Seçkin TOPUZ

Tez Danışmanı Prof. Dr. Çiğdem KIRCA

Ankara 2008

(2)
(3)

I

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ... I KISALTMALAR... VI BİBLİYOGRAFYA...XII

GİRİŞ...1

I . D e n g e K a v r a m ı v e E d i m l e r A r a s ı n d a k i D e n g e İ l i ş k i s i . . . 1

I I . E d i m l e r A r a s ı n d a k i D e n g e İ l i ş k i s i n i n P o z i t i f H u k u k t a D i k k a t e A l ı n m a s ı . . . 3

1 . S ö zl e ş me n i n K ur ul d uğ u Za m a n d a k i D e n g e ni n P ozi t i f H u k u k t a Di k k a t e A l ı nm a sı . . . 3

2 . E d i ml e r Ar ası ndaki De ng e İl i ş ki s i nin Sö zl e şm e K u r ul d u k t a n S o nr a P o zi t i f H u k u k t a Dik k a t e Al ı nma s ı : “ E d i m l e r A r a sı ndaki De nge İli ş k i s i n i n B o zul m a s ı” v e “ So n r a k i İ f a G üç l üğ ü D ur uml ar ı nda Sö zle ş meye M üdahale E dil me s i” . . . 4

3 . K a vr am . . . 7

I I I . K o n u n u n S ı n ı r l a n d ı r ı l m a s ı , Ç ö z ü m l e n m e s i G e r e k l i O l a n H u k u k i S o r u n v e Ç a l ı ş m a P l a n ı . . . 1 3

BİRİNCİ BÖLÜM...16

DENGE BOZULMASI VE İFA GÜÇLÜĞÜ DURUMLARINDA SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNE YAPILACAK MÜDAHALENİN DOGMATİK TEMELİ...16

§1. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNE MÜDAHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI SORUNU...17

I . S ö z l e ş m e n i n İ ç e r i ğ i . . . 1 7 I I . S ö z l e ş m e y e B a ğ l ı l ı k İ l k e s i . . . 1 7 I I I . S ö z l e ş m e y e B a ğ l ı l ı k İ l k e s i v e Ş a r t l a r ı n D e ğ i ş m e s i . . . 1 8 1 . S ö zl e ş meye M üdahale nin Sözl e şm e ye B ağ lıl ı k İlke s i ne Ay kı rı lı k O l uşt u r d u ğ u Gör ü ş ü . . . 1 9 2 . S ö zl e ş meye M üdahale nin Sözl e şm e ye B ağ lıl ı k İlke s i ne Ay kı rı lı k O l uşt u r m a dığ ı Gör üş ü . . . 2 1 §2. DENGE BOZULMASI VE İFA GÜÇLÜĞÜ DURUMLARINDA SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNE MÜDAHALE EDİLMESİNİN DOGMATİK TEMELİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER...23

I . T a r i h i G e l i ş i m v e c l a u s u l a r e b u s s i c s t a n t i b u s Ö ğ r e t i s i . . . 2 3 I I . A l m a n H u k u k u n d a k i G ö r ü ş l e r . . . 2 5 1 . S ü b j e kt i f Nit e l i kt e k i G ö r ü ş ler . . . 2 6 A. Windscheid’in Kayıt Öğretisi ... 26

B. Oertmann’ın İşlem Temeli Öğretisi... 30

2 . O bje kti f Ni te li kte ki Görü ş l er . . . 3 6 A. İşlem Temeli Öğretisinden Hareket Eden Görüşler ... 36

a. Locher’in Görüşü ... 36

b. Larenz’in Görüşü ... 38

c. Lehmann’ın Görüşü ... 45

d. Kegel’in Görüşü... 47

e. Fikentscher’in Görüşü ... 49

(4)

II

B. İşlem Temeli Öğretisini Reddeden Görüşler... 52

a. Flume’nin Görüşü ... 52

b. Brox ve Medicus ile Nicklisch’in Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumundan Hareket Eden Görüşleri... 58

C. Chiotellis’in İşlem Temeli Öğretisinin Uygulama Şartlarına İlişkin Tespitleri... 61

D. Alman Federal Mahkemesi’nin Kabul Ettiği Görüş ... 66

E. Reform Kanunundaki Düzenleme... 71

3 . A r a So nuç . . . 7 7 I I I . T ü r k - İ s v i ç r e H u k u k u n d a k i G ö r ü ş l e r . . . 8 3 1 . N i s p i İ m kâ ns ı zl ı k G ö r üşü . . . 8 3 2 . T e m e l H a t a sı G ör üş ü . . . 8 7 3 . G a bi n e İl i ş ki n BK m. 21 (OR Ar t. 21) Hükm ünün K ıy a se n Uy gul a n ma s ı G ör üş ü . . . 9 1 4 . D ü r üs t l ü k İlke s i i le H a kk ı n K öt üy e K u ll a nı l m a sı Y a s a ğı ndan Har e ke t Ede n G ör üş ler . . . 9 6 5 . H â ki mi n Sö zl e şmey i T a ma m l a m a sı G ö r ü ş ü . . . 1 0 9 6 . A r a So nuç . . . 1 1 5

İKİNCİ BÖLÜM ...121

DENGE BOZULMASI VE İFA GÜÇLÜĞÜ DURUMLARINDA SÖZLEŞMEYE MÜDAHALENİN ŞARTLARI VE HUKUKİ SONUÇLARI ...121

§3. ALMAN HUKUKUNDA DENGE BOZULMASI VE İFA GÜÇLÜĞÜ DURUMLARNDA SÖZLEŞMEYE MÜDAHALENİN ŞARTLARI...121

I . İ ş l e m i n T e m e l i H a l i n e G e l e n D u r u m l a r ı n B u l u n m a s ı . . . 1 2 2 1 . G e nel Ol ar ak . . . 1 2 2 2 . İ ş l em Te me li ni n Sö zl e şme Ri zi ko sunda n H are ketl e P o zi ti f O la r a k S o m u t l a ş tır ıl m a sı . . . 1 2 4 3 . İ ş l em Te me li ni n Sö zl e şme Ri zi ko sunda n H are ketl e Ne ga ti f Ol ar a k O rt ay a K o n u l m a sı . . . 1 2 6 A. Genel olarak ... 126

B. İşlem Temelinin Konusu Dışında Kalan Sözleşme Rizikoları... 128

a. Genel Olarak... 128

b. Sözleşmeyle Taraflar Arasında Paylaştırılan Sözleşme Rizikoları... 129

aa. Uyarlama Kayıtlarıyla Taraflar Arasında Paylaştırılan Sözleşme Rizikoları... 129

aaa. Uyarlama Kayıtları... 129

aab. Uyarlama Kayıtlarının Türleri... 130

aaaa. Olumlu ve Olumsuz Uyarlama Kayıtları ... 130

aaab. Açık, Genel ve Üstü Örtülü Uyarlama Kayıtları... 135

aac. Uyarlama Kayıtlarının Yorumlanması ... 137

aad. Uyarlama Kayıtları ve İşlem Temelinin Bozulmasının Uygulama Alanının Ayrılması... 145

ab. Spekülatif İşlemler Nedeniyle Taraflara Yüklenilen Sözleşme Rizikoları... 147

aaa. Genel Olarak... 147

aab. Spekülatif İşlemler ve İşlem Temelinin Bozulmasının Uygulama Alanının Ayrılması... 150

c. Tamamlayıcı Nitelikteki Kanun Hükümlerine Göre Taraflara Yüklenilen Sözleşme Rizikoları... 151

aa. Genel Olarak... 151

ab. Özel Nitelikteki Tamamlayıcı Hükümlere Göre Taraflara Yüklenilen Sözleşme Rizikoları ... 151

(5)

III

ac. Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumuna Göre Taraflara Yüklenilen Sözleşme

Rizikoları ... 153

aaa. Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumu... 153

aab. Amaca Hizmet Etmeyen Uyarlama Kayıtlarının Neden Olduğu Sözleşme Boşluklarının Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumuna Göre Doldurulması... 154

aac. Genel Uyarlama Kaydının Neden Olduğu Sözleşme Boşluklarının Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumuna Göre Doldurulması... 156

aad. Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumu ile Tamamlayıcı Nitelikteki Diğer Hükümler Arasındaki Hiyerarşi ... 157

aae. Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumu ile İşlem Temelinin Bozulmasının Uygulama Alanının Ayrılması ... 160

ad. Sürekli Borç İlişkilerinde Önemli Nedenlerden Dolayı Fesih Hakkına Göre Taraflara Yüklenilen Sözleşme Rizikoları... 165

aaa. Genel Olarak... 165

aab. Sürekli Borç İlişkilerinde Önemli Nedenlerle Fesih Hakkı İle İşlem Temelinin Bozulmasının Uygulama Alanının Ayrılması ... 167

ae. İmkânsızlığa İlişkin Hükümlere Göre Taraflara Yüklenilen Sözleşme Rizikoları... ... 174

aaa. Gerçek İmkânsızlık (BGB § 275/I) İle İşlem Temelinin Bozulmasının Uygulama Alanının Ayrılması ... 175

aab. Fiili İmkânsızlık (BGB § 275/II) İle Gerçek İmkânsızlığın ve İşlem Temelinin Bozulmasının Uygulama Alanının Ayrılması ... 178

aaaa. Fiili İmkânsızlık... 178

aaab. Fiili İmkânsızlık İle Gerçek İmkânsızlığın Uygulama Alanının Ayrılması ... 184

aaac. Fiili İmkânsızlık İle İşlem Temelinin Bozulmasının Uygulama Alanının Ayrılması ... 185

aac. Kişisel Nedenlerden Dolayı Edimin Beklenilmezliği (BGB § 275/III) İle İşlem Temelinin Bozulmasının Uygulama Alanının Ayrılması... 190

4 . A r a So nuç . . . 1 9 2 I I . P r a t i k U n s u r : İ ş l e m i n T e m e l i H a l i n e G e l e n D u r u m l a r ı n S o n r a d a n A ğ ı r S u r e t t e D e ğ i ş m e s i . . . 1 9 9 I I I . V a r s a y ı m a D a y a l ı U n s u r . . . 2 0 1 I V . N o r m a t i f U n s u r : B e k l e n i l m e z l i k K o n t r o l ü . . . 2 0 4 1 . G e nel Ol ar ak . . . 2 0 4 2 . B e kl e ni l me zl iğ i n S om u tlaş t ırı l m a sı So r unu . . . 2 0 5 A. Genel Olarak ... 205

B. Sözleşmedeki ve Kanundaki Riziko Sınırının Aşılmış Olması ... 207

C. Somut Olayda Dikkate Alınması Gereken Diğer Durumlar... 208

a. İşlem Temeli Haline Gelen Durumlardaki Değişikliklerin Öngörülebilirliği... 208

b. Sözleşme Rizikosunun Gerçekleşmesinden Tarafların Sorumlu Tutulmaları ... 213

c. Borçlunun Mevcudiyetini Yok Etme Tehlikesi ... 214

V . A r a S o n u ç . . . 2 1 4 §4. TÜRKSVİÇRE HUKUKUNDA DENGE BOZULMASI VE İFA GÜÇLÜĞÜ DURUMLARINDA SÖZLEŞMEYE MÜDAHALENİN ŞARTLARI...218

I . D e n g e B o z u l m a s ı v e İ f a G ü ç l ü ğ ü n ü n G e r ç e k l e ş m i ş O l m a s ı : S ö z l e ş m e R i z i k o s u n u n G e r ç e k l e ş m e s i . . . 2 1 9 1 . G e nel Ol ar ak . . . 2 1 9 2 . D e n g e B o zul m a s ı v e İ fa G üçl üğ ünün Belli Bir Ağ ır lı ğa Ula ş m as ı n ı n G ere ki p Ge re kme diğ i Sor unu . . . 2 2 0 A. Edimler Arasındaki Denge İlişkisinin “Borçlunun Yıkımına Neden Olacak Ağırlıkta” Bozulmuş Olmasının Gerekip Gerekmediği Sorunu... 221

(6)

IV

B. Edimler Arasındaki Denge İlişkisinin “Borcun Aynen İfası Talebinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Nitelendirilecek Şekilde” Bozulmuş Olmasının

Gerekip Gerekmediği Sorunu... 224

C. Edimler Arasındaki Denge İlişkisinin “Ağır Surette” Bozulmasının Gerekip Gerekmediği Sorunu ... 226

3 . G ör üş üm üz . . . 2 3 0 I I . S ö z l e ş m e R i z i k o s u n u n Ö n g ö r ü l e m e z N i t e l i k t e k i O l a y l a r a B a ğ l ı O l a r a k G e r ç e k l e ş m i ş o l m a s ı . . . 2 3 3 I I I . S ö z l e ş m e R i z i k o s u n u n G e r ç e k l e ş m e s i n d e n T a r a f l a r ı n S o r u m l u T u t u l m a m a s ı . . . 2 4 4 I V . S ö z l e ş m e R i z i k o s u n a İ l i ş k i n O l a r a k S ö z l e ş m e d e v e K a n u n d a H e r H a n g i B i r D ü z e n l e m e n i n O l m a m a s ı G e r e k i r . . . 2 5 0 1 . S ö zl e ş me Rizi kosuna İ li şk i n Sö zl e ş me Hükümler i (Uyar lama Kay ı tl arı ) 2 5 2 2 . S ö zl e ş me de ki Rizi ko Bo şl u k l a r ı nı n Do l dur ulm a sı . . . 2 5 3 A. Sözleşme Boşluğunun Doldurulmasında Hukuk Kurumları Arasındaki Hiyerarşi ... 253

B. Sözleşmedeki Riziko Boşluğunun Tamamlayıcı Nitelikteki Kanun Hükümleriyle Doldurulması... 259

a. Genel Olarak... 259

b. Sürekli Borç İlişkilerinde Önemli Nedenlerden Dolayı Fesih Hakkı ... 261

c. BK m. 365/II (OR Art. 373/II) Hükmüne Göre Eser Sözleşmesinin İfa Güçlüğü Nedeniyle Uyarlanması veya Sona Erdirilmesi... 270

d. Ara Sonuç... 271

C. Sözleşmedeki Riziko Boşluğunun Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumuna Göre Doldurulması... 272

a. Genel Olarak... 272

b. Sözleşmedeki Riziko Boşluklarının Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumuna Göre Doldurulduğu Olay Grupları ... 274

aa. Genel Uyarlama Kayıtlarının Neden Olduğu Sözleşme Boşluklarının Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumuna Göre Doldurulması... 274

ab. Üstü Örtülü Uyarlama Kayıtlarının Neden Olduğu Sözleşme Boşluklarının Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumuna Göre Doldurulması ... 276

aaa. Sözleşmenin Üstü Örtülü Olarak Bozucu Şarta Bağlanması ... 276

aab. Spekülatif İşlemlerdeki Riziko Boşluklarının Sözleşmenin Tamamlayıcı Yorumuna Göre Doldurulması... 282

D. Sözleşmedeki Riziko Boşluğunu Hâkimin Doğrudan Hukuk Yaratmak Suretiyle Doldurulması... 284

V . A r a S o n u ç . . . 2 8 6 §5. ALMAN VE TÜRK-İSVİÇRE HUKUKUNDA DENGE BOZULMASI VE İFA GÜÇLÜĞÜ DURUMLARINDA SÖZLEŞMEYE MÜDAHALENİN HUKUKİ SONUÇLARI...298

I . G e n e l O l a r a k . . . 2 9 8 I I . S ö z l e ş m e n i n U y a r l a n m a s ı . . . 3 0 3 1 . G e nel Ol ar ak . . . 3 0 3 2 . U y a r l am ay a İ l i ş ki n Ka rar ı n İ n ş ai Ni te li kte Bir Kar ar O lması . . . 3 0 8 3 . U y a r l am a nın Y a pı l m a sı . . . 3 1 4 A. Alman Hukukunda... 314

a. Uyarlamaya İlişkin Olarak BGB § 313 Hükmünün Müzakere Yükümlülüğü İçerip İçermediği Sorunu... 314

b. Uyarlama Talebinin Dava Dışında Kullanılması ... 316

c. Uyarlama Talebinin Dava Yoluyla Kullanılması... 316

B. Türk-İsviçre Hukukunda... 318

(7)

V

I I I . S ö z l e ş m e n i n D ö n m e v e y a F e s i h B e y a n ı y l a S o n a E r d i r i l m e s i . . . 3 2 0 1 . A l m a n H ukukuna . . . 3 2 0 2 . T ü r k - İ sv i ç r e H u k u k u n d a . . . 3 2 2 I V . U y a r l a m a n ı n v e y a D ö n m e y a d a F e s i h B e y a n ı y l a S ö z l e ş m e n i n S o n a

E r d i r i l m e s i n i n K ı s m e n İ f a E d i l e n S ö z l e ş m e l e r e E t k i s i . . . 3 2 6 V . İ s p a t Y ü k ü . . . 3 3 4 V I . Z a m a n a ş ı m ı . . . 3 3 5

SONUÇ...336

ÖZET...345

ZUSAMMENFASSUNG ...346

(8)

VI

KISALTMALAR

a.F. : alter Fassung

Abs. : Absatz

Abt. : Abteilung

AcP : Archiv für die civilistische Praxis (Dergi)

AG : Aktiengesellschaft

AGBG : Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

AMK : Alman Medeni Kanunu

Art. : Artikel

ArchBürgR : Archiv für Bürgerliches Recht (Dergi)

aşa. : Aşağıda

AT : Allgemeiner Teil

Aufl. : Auflage

AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

AuR : Arbeit und Recht (Dergi)

BAG : Bundesarbeitsgericht

BAGE : Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts

BauR : Baurecht (Dergi)

Bd. : Band

BGB : Bürgerliches Gesetzbuch für das Reich vom 18. August 1886

BGE : Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts, Amtliche Sammlung (Lausanne)

BGH : Bundesgerichtshof

(9)

VII

BGHZ : Entscheidungen des (deutschen) Bundesgerichtshofes in Zivilsachen

BIGA : Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

BK : Türk Borçlar Kanunu

Bkz./bkz. : Bakınız

BMJ : Bundesminister(ium) Justiz

BMM : Bundesbeschlusses über Maßnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen

BT-Drucks : Drucksache des Deutschen Bundestages BVerfG : Bundesverfassungsgericht

BverwG : Bundesverwaltungsgericht

DB : Der Betrieb (Dergi)

Diss. : Dissertation

Dn. : Dipnot

DnotZ : Deutsche Notar-Zeitung (Dergi)

E. : Esas sayısı

ErbbauVO : Verordnung über das Erbbaurecht

EVO : Eisenbahn-Verkehrsordnung

f., ff. : folgend(e)

FG : Festgabe

FS : Festschrift

GG : Geschäftsgrundlage

GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GRUR : Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Dergi)

HD : Hukuk Dairesi

HGK : Hukuk Genel Kurulu

(10)

VIII

HRR : Höchstrichterliche Rechtsprechung (Dergi) HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

İBK : İsviçre Borçlar Kanunu

İİK : İcra İflas Kanunu

JA : Juristische Arbeitsblätter (Dergi)

JR : Juristische Rundschau (Dergi)

Jura : Juristische Ausbildung (Dergi) JuS : Juristische Schulung (Dergi) JW : Juristische Wochenschrift (Dergi)

JZ : Juristenzeitung (Dergi)

K. : Karar sayısı

Kap. : Kapitel

Komm. : Kommentar

LAG : Landesarbeitsgericht

LG : Landgericht

LM : Lindenmaier/ Möhring, Nachschlagewerk des

Bundesgerichtshofs (Nr. ohne Gesetzesstelle bezieht sich auf den gerade kommentierten Paragraphen)

m. : Madde

MDR : Monatsschrift für Deutsches Recht (Dergi)

MK : Türk Medeni Kanunu

NdsRpfl : Niedersächsische Rechtspflege (Dergi) NJW : Neue Juristische Wochenschrift (Dergi) NJW-RR : NJW- Rechtsprechungs- Report (Dergi)

Nr. : Numara

NZA : Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht

(11)

IX

NZM : Neue Zeitschrift für Mietrecht (Dergi)

OLG : Oberlandesgericht

OR : Bundesgesetz über das schweizerisches Obligationsrecht vom 30. März 1911

RdL : Recht der Landwirtschaft (Dergi) RegE : Regierungsentwurf

RG : Reichsgericht

RGZ : Amtliche Sammlung von Entscheidungen des

Reichsgerichts

Rh. : Rheinland-Pfalz

RKD : Resmi Kararlar Dergisi

s. : Sayfa

s. : Seite

S. : Sayı

SJZ : Schweizerische Juristen Zeitung (Dergi)

SPR : Schweizerisches Privatrecht

TBB : Türkiye Barolar Birliği

TD. : Ticaret Dairesi

Teilbd. : Teilband

TK : Türk Ticaret Kanunu TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi

UFITA : Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (Dergi)

Univ. : Universität

UrhG : Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)

(12)

X

Üniv. : Üniversite

ÜFE : Üretici Fiyat Endeksi

vb. : Ve benzeri

vd. : Ve devamı

VersR : Versicherungsrecht, Juristische Rundschau für die Individualversicherung (Dergi)

VkBl : Verkehrsblatt (Dergi)

VMM : Verordnung über Maßnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen

vs. : Ve saire

WM : Wertpapiermitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (Dergi)

WRP : Wettbewerb in Recht und Praxis (Dergi) WuM : Wohnungswirtschaft und Mietrecht (Dergi)

Y : Yargıtay

YKD : Yargıtay Kararlar Dergisi

yuk. : Yukarıda

ZBJV : Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (Dergi) ZfA : Zeitschrift für Arbeitsrecht (Dergi)

ZGB : Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907

ZGS : Zeitschrift für das gesamte Schuldrecht (Dergi) ZIP : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Dergi)

ZMR : Zeitschrift für Miet- und Raumrecht (Dergi) ZPO : Zivilprozeßordnung

ZRP : Zeitschrift für Rechtspolitik (Dergi)

(13)

XI

ZSR : Zeitschrift für schweizerisches Recht (Dergi)

(14)

XII

BİBLİYOGRAFYA

Abas, Piet : clausula rebus sic stantibus, Eine Untersuchung zur Anwendung der clausula rebus sic stantibus in der Rechtsprechung einiger europäischer Länder, Köln/

Berlin 1993.

Adalet Bakanlığı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı: Ankara, Şubat 2008.

Akyol, Şener : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 1995.

Alangoya, Yavuz H. : Medeni Usul Hukuku Esasları, 2. Bası, İstanbul 2001.

Angermeir, Kathrin : Geschäftsgrundlagenstörungen im deutschen und französischen Recht, München Univ., Diss., Heidelberg 2004.

Aral, Fahrettin : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 2006.

Arat, Ayşe : Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Selçuk Üniv., Doktora Tezi, Ankara 2006.

Arslan, Ramazan : Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989.

Aşık, İbrahim : İcra Sözleşmeleri, Ankara Üniv., Doktora Tezi, Ankara 2006.

Bachmann, Hans : Der Irrtum nach Artikel 23 ff. des schweizerischen Obligationenrechts, Bern 1928.

Backmann, Jan : Juris Praxiskommentar BGB, Allgemeiner Teil, Bd. 1,

§§ 145 bis 157, 226 bis 240 BGB, (Kommentierung zu

§ 157 BGB), 2. Aufl., Saarbrücken 2005 (JurispraxisKomm- Backmann).

Bähr, Peter : Der praktische Fall- Bürgerliches Recht:

Umweltprobleme, JuS 2002, Heft 3, s. 254 ff.

(15)

XIII

Barth, Hans Rudolf : Schadenersatz bei nachträglicher Unmöglichkeit der Erfüllung, Zürich 1958.

Bartholomeyczik, Horst : Äquivalenzprinzip, Waffengleichheit und Gegengewichtsprinzip in der modernen Rechtsentwicklung, AcP 166, s. 30 ff.

Baumann, Max : (Zürcher) Kommentar zum schweizerischen

Zivilgesetzbuch, I. Bd.: Einleitung – Personenrecht, 1.

Teilband.: Art. 1 - 7 ZGB, (Kommentierung zu Art. 2 und 3 ZGB), Zürich 1998 (ZücherKomm-Baumann).

Baur, Jürgen F. : Vertragliche Anpassungsregeln, Heidelberg 1983.

Becker, Hermann : (Berner) Kommentar zum schweizerischen

Zivilgesetzbuch, Bd. VI: Obligationenrecht, I. Abt.:

Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 - 183 OR, 2. Aufl., Bern 1941 (BernerKomm-Becker).

Belling, Detlev : Die außerordentliche Anpassung von Tarifverträgen an veränderte Umstände, NZA 1996, s. 906 ff.

Belling, Detlev/Hartmann, Christian: Die Unzumutbarkeit als Begrenzung der Bindung an den Tarifvertrag, ZfA 1997, s. 87 ff.

Belser, Eva Maria : Freiheit und Gerechtigkeit im Vertragsrecht, Freiburg 2000.

Bender, Wolfgang : Der Wegfall der Geschäftsgrundlage bei

arbeitsrechtlichen Kollektivverträgen am Beispiel des Tarifvertrages und des Sozialplans, Köln Univ., Diss., Köln 2004.

Beuthien, Volker : Zweckerreichung und Zweckstörung im Schuldverhältnis, Tübingen 1969.

Bilda, Klaus : Anpassungsklauseln in Verträgen, 2. Aufl., Berlin 1973.

(16)

XIV

Bischoff, Jacques : Vertragsrisiko und clausula rebus sic stantibus, Zürich Univ., Diss., Zürich 1983.

Braun, Johann : Wegfall der Geschäftsgrundlage- BGH, WM 1978, 322, JuS 1979, s. 692 ff.

Brockmeyer, Germar : Das Rechtinstitut der Geschäftsgrundlage aus der Sicht der Ökonomischen Analyse des Rechts, Hamburg Univ., Diss., Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 1993.

Brox, Hans : Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung - Ein Beitrag zur Lehre von der Willenserklärung und der Auslegung, Karlsruhe 1960.

Brox, Hans : Fragen der rechtsgeschäftlichen Privatautonomie, JZ 1966, s. 761 ff.

Bucher, Eugen : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988.

Bühler, Theodor : Die clausula rebus sic stantibus als Mittel der

Zukunftsbewältigung, FS für Hans Giger, Bern 1989, s.

35 ff.

Burcuoğlu, Haluk : Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama (Taşınmaz Kirası Sözleşmelerinde ve Dövize Endeksli Kredi Sözleşmelerinde Uyarlama Uygulaması), İstanbul 1945.

Burkhardt, Martin : Vertragsanpassung bei veränderten Umständen in der Praxis des schweizerischen Privatsrehts –

Vertragsgestaltung, Schiedsgerichtspraxis des

Bundesgerichts, St. Gallen Univ., Diss., Bamberg 1996.

Buz, Vedat : Sözleşmede Kararlaştırılandan Fazla İfa Halinde İade Talebinin Hukuki Dayanağı, Ticaret Hukuku ve

Yargıtay Kararları Sempozyumu, 9-10 Aralık 2005, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları XXI, s. 133 vd.

(17)

XV

Buz, Vedat : Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005 (Yenilik Doğuran Haklar).

Bydlinski, Franz : Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechtsgeschäftes, Wien/New York 1967.

Bydlinski, Franz : Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl., Wien 1991 (Methodenlehre).

Çamoğlu, Ersin : Kolektif Ortaklıkta Haklı Sebep Kavramı ve Ortağın Haklı Sebeplerle Çıkarılması, İstanbul 1976.

Canaris, Claus-Wilhelm : Die Reform des Rechts der Leistungsstörungen, Vortrag auf der Zivilrechtslehrertagung am 31.3.2001 in Berlin, JZ 2001, s. 499 ff.

Canaris, Claus-Wilhelm : Die Feststellung von Lücken im Gesetz - Eine methodologische Studie über Voraussetzungen und Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung praeter legem, 2. Aufl., Berlin 1983 (Die Feststellung von Lücken).

Canaris, Claus-Wilhelm : Die Neuregelung des Leistungsstörungs- und des Kaufrechts, Karlsruher Forum 2002:

Schuldrechtsmodernisierung, Karlsruhe 2003, s. 5 ff.

(Karlsruher Forum).

Caytas, Ivo G. : Der unerfüllbare Vertrag, Die anfänglichen und nachträglichen Leistungshindernisse und

Entlastungsgründe, St. Gallen Univ., Diss., 1984.

Chiotellis, Aristide : Rechtsfolgenbestimmung bei

Geschäftsgrundlagenstörungen in Schuldverträgen, München 1981.

Chiotellis, Aristide/Fikentscher, Wolfgang : Rechtstatsächliche Aspekte der Geschäftsgrundlagenstörungen,

Rechtstatsachenforschung, Methodische Probleme und

(18)

XVI

Beispiele aus dem Schuld- und Wirtschaftsrecht, Köln 1985.

Dauner-Lieb, Barbara/Dötsch, Wolfgang : Prozessuale Fragen rund um § 313 BGB, NJW 2003, s. 921 ff.

Dauner-Lieb, Barbara : Anwaltkommentar, DeutscherAnwaltVerein

Schuldrecht, (Kommentierung zu § 275 BGB), Bonn 2002 (AnwKomm- Schuldrecht/ Dauner-Lieb).

Deschenaux, Henri : Der Einleitungstitel, Schweizerisches Privatrecht Bd.

II, Basel/Stuttgart 1967, Nachdruck 1986.

Dilcher, Hermann : J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Erstes Buch. Allgemeiner Teil, §§ 90-240 BGB, (Kommentierung zu §§ 133, 157 BGB), 12.

Aufl., Berlin 1980 (StaudingersKomm-Dilcher).

Dural, Mustafa/ Sarı, Suat : Türk Özel Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2004.

Edis, Seyfullah : Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1993.

Edis, Seyfullah : Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Akdin Lüzumlu Vasıflarında Hata, Ankara 1973 (Hata).

Egger, August : Richterliche Aufhebung oder Änderung eines Werkvertrages, Ausgewählte Schriften und Abhandlungen, 2. Bd., Zürich 1957.

Ehmann, Horst /Kley, Britta : Unmöglichkeitslehre, JuS 1998, s. 481 ff.

Ehmann, Horst/Sutschet, Holger : Modernisiertes Schuldrecht, Lehrbuch der Grundsätze des neuen Rechts und seiner

Besonderheiten, München 2002.

Ehrat, R. Felix : Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art. 1 - 529 OR, (Kommentierung zu Vorbem. Art. 151-157 OR) (BaslerKomm-Ehrat).

(19)

XVII

Eidenmüller, Horst : Der Spinnerei-Fall: Die Lehre von der

Geschäftsgrundlage nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts und im Lichte der

Schuldrechtsmodernisierung, Jura 2001, s. 824 ff.

Eidenmüller, Horst : Neuverhandlungspflichten bei Wegfall der Geschäftsgrundlage, ZIP 1995, s. 1063 ff.

Emmerich, Volker :Das Recht der Leistungsstörungen, 6. Aufl., München, 2005.

Emmerich, Volker : J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2., Recht der Schuldverhältnisse §§ 535-562d BGB, (Kommentierung zu § 536 BGB); Mietrecht 1, Berlin 2006 (StaudingersKomm-Emmerich).

Emmerich, Volker :Anmerkung zu BGH, Urteil vom 19.4.1978-VIIIZR 182/76 (veröffentlicht in: WM 1978, 760), JuS 1978, s.

851 ff.

Enneccerus, Ludwig/Lehmann, Heinrich : Recht der Schuldverhältnisse, 15. Aufl., Tübingen 1958.

Enneccerus, Ludwig/Nipperdey, Hans Carl : Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. l, 1.Halbband, 15. Aufl., Tübingen 1959 .

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts :

http://dip.bundestag.de/btd/14/060/1406040.pdf (BT- Drucks, 14/6040).

Erdin, Reto : Unvorhergesehenes beim Werkvertrag mit Festpreis, Zur Tragweite von Art. 373 Abs. 2 OR, St. Galen Univ., Diss., Bern/Stuttgart/Wien 1997.

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2006.

(20)

XVIII

Erman, Hasan : İstisna Sözleşmelerinde Beklenmeyen Haller, İstanbul 1979.

Ernst, Wolfgang : Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 2 a, Schuldrecht Allgemeiner Teil, §§ 241-432 BGB, (Kommentierung zu § 275 BGB), 4. Aufl., München 2003

(MünchKomm-Ernst).

Erzurumluoğlu, Erzan : Türk - İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yüklenemeyen Nedenlerden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara 1970.

Esser, Josef : Fortschritte und Grenzen der Theorie von der Geschäftsgrundlage bei Larenz, JZ 1958, s. 115 ff.

Esser, Josef/Schmidt, Eike : Schuldrecht Bd. I, Allgemeiner Teil, Teilband 2, 8.

Aufl., Heidelberg 2000.

Fehre, Andrea : Unmöglichkeit und Unzumutbarkeit der Leistung : Voraussetzungen und Rechtsfolgen nach Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, Hamburg Univ., Diss., Berlin 2005.

Fick, Fritz : Die clausula und die Aufwertung nach

schweizerischem Recht, ZSR 44 (1925), s. 153 ff.

Fikentscher, Wolfgang : Die Geschäftsgrundlage als Frage des Vertragsrisikos, München 1971.

Fikentscher, Wolfgang : Schuldrecht, 9. Aufl., Berlin/New York 1997 (Schuldrecht).

Fikentscher, Wolfgang/ Heinemann, Andreas: Schuldrecht, 10. Aufl., Berlin 2006.

Fischer, Michael : Der Ausschluss der Leistungspflicht im Falle der Unmöglichkeit im Entwurf des

Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes (§ 275 BGB RegE), DB 2001, s. 1923 ff.

(21)

XIX

Flume, Werner : Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band: Das Rechtsgeschäft, 3. Aufl., Berlin 1979.

Flume, Werner : Rechtsgeschäft und Privatautonomie, Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des deutschen Juristentages 1960, Bd. I, Karlsruhe 1960, s. 135 ff. (Rechtsgeschäft).

Fritze, Oskar : clausula rebus sic stantibus, ArchBürgR 17 (1900), s.

20 ff.

Gaier, Rheinhard : Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 2 a, Schuldrecht Allgemeiner Teil, §§ 241-432 BGB, (Kommentierung zu § 314 BGB), 4. Aufl., München 2003

(MünchKomm-Gaier).

Gauch, Peter : System der Beendigung von Dauerverträgen, Freiburg Univ., Diss., Freiburg 1968.

Gauch, Peter : Auslegung, Ergänzung und Anpassung

schuldrechtlicher Verträge, Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Symposium zum schweizerischen Privatrecht, Zürich 2001, s. 209 ff.

(Ayrıca bkz:

//www.unifr.ch/zrhr/documents/publikationen/gauch/A uslegung,_Ergaenzung_und_Anpassung_schuldrechtlic her_Vertr%85.pdf) (Auslegung).

Gauch, Peter : Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996 (Werkvertrag).

Gauch, Peter/Schluep, Walter R./Schmid, Jörg/Rey, Heinz : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne

ausservertragliches Haftpflichtrecht, Bd. I, 8. Aufl., Zürich 2003.

Goltz, Hanno : Motivirrtum und Geschäftsgrundlage im

Schuldvertrag, Köln/Berlin/Bonn/München 1973.

(22)

XX

Görk, Stefan : Deutsche Einheit und Wegfall der

Geschäftsgrundlage: Vertragsstörungen aufgrund des Zusammenbruchs der sozialistischen Planwirtschaft in der DDR und der deutsch-deutschen Vereinigung, München 1995.

Gözübüyük, A.Pulat : Hukuki Mesuliyet Bakımından Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller, Ankara 1957.

Grüneberg, Christian : Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 1, Gesamtsachverzeichnis §§ 1-610 BGB,

(Kommentierung zu §§ 242, 275, 313 und 314 BGB), Herausgegeben von Bamberger, Georg/ Roth, Herbert, München 2003 (Bamberger/Roth-Grüneberg).

Guhl, Theo/ Merz, Hans/ Kummer, Max: Das Schweizerische Obligationenrecht, 7.

Aufl., Zürich 1980.

Gürsoy, K.Tahir : Hususi Hukukta clausula rebus sic stantibus, Ankara 1950.

Gutmans, Alexander : Die Regel der <<Erfüllungs-bzw.

Nichterfüllungsfiktion>> im Recht der Bedingung (Art.

156), Basel/Frankfurt 1995.

Haarmann, Wilhelm : Wegfall der Geschäftsgrundlage bei

Dauerrechtsverhältnissen, Münster Univ., Diss., Berlin 1979.

Haas, Lothar/Medicus, Dieter /Rolland, Walter/Schäfer, Carsten /Wendtland, Holger: Das neue Schuldrecht, München 2002 (Haas- Medicus).

Häfelin, Ulrich : Zur Lückenfüllung, im öffentlichen Recht, Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Nef, Zürich 1981, s. 91 ff.

Hammer, Gottfried : Frustration of contract, Unmöglichkeit und Wegfall der Geschäftsgrundlage - ein Vergleich der

(23)

XXI

Lösungsansätze englischer und deutscher

Rechtsprechung, München Univ., Diss., Berlin 2001.

Härle, Philipp : Die Äquivalenzstörung, Ein Beitrag zur Lehre von der Geschäftsgrundlage, Frankfurt/Berlin 1995.

Harms, Wolfgang : Zur Anwendung von Revisionsklauseln in

langfristigen Energielieferungsverträgen, DB 1983, s.

322 ff.

Hartkopf, Walfrid Otto : Abgrenzung der Leistungsstörungen von der Gewährleistung und dem Institut der

Geschäftsgrundlage, Berlin 1982.

Hase, Karl v. : Fristlose Kündigung und Abmahnung nach neuem Recht, NJW 2002, s. 2278 ff.

Häsemeyer, Ludwig : Geschäftsgrundlage und Vertragsgerechtigkeit, Festgabe für Hermann Weitnauer, Berlin 1980, s. 67 ff.

Hau, Wolfgang Jakob : Vertragsanpassung und Anpassungsvertrag, Tübingen 2003.

Häublein, Martin : Die fristlose Kündigung im Mietrecht nach Miet-und Schuldrechtsreform, ZMR 2005, s. 1 ff.

Hausheer, Heinz/Jaun, Manuel : Die Einleitungsartikel des ZGB Art. 1- 10 ZGB, Bern 2003.

Hedemann, Justus. Wilhelm : Richterliche Umgestaltung laufender Verträge, SJZ 17 (1921), s. 305 ff.

Heiermann, Wolfgang : Das Problem des Wegfalls der Geschäftsgrundlage im Bauvertrag, BauR 1971, s. 221 ff.

Heinrichs, Helmut : Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 63. Aufl.,

(Kommentierung zu §§ 157, 275, 313 und 314 BGB), München 2004 (Palandt-Heinrichs).

Henckel, Wolfram : Die ergänzende Vertragsauslegung, AcP 159, s. 106 ff.

(24)

XXII

Henkel, Heinrich : Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit als regulatives Rechtsprinzip, Festschrift für Mezger, München/Berlin 1954, s. 249 ff.

Henssler, Martin : Risiko als Vertragsgegenstand, Tübingen 1994.

Henssler, Martin/Westphalen, Friedrich Graf v.-Dedek, Helge : Praxis der

Schuldrechtsreform, (Kommentierung zu § 275 BGB), 2. Aufl., Recklinghausen 2003.

Heßhaus, Andrea : Kündigung und Wegfall der Geschäftsgrundlage bei Tarifverträgen, Konstanz 1997.

Hey, Felix Christopher : Die Kodifizierung der Grundsatze über die Geschäftsgrundlage durch das

Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, Kontinuität im Wandel der Rechtsordnung, Beiträge für Claus-

Wilhelm Canaris zum 65. Geburtstag, München 2002, s. 21 ff.

Hirsch, Christian : Kündigung aus wichtigem Grund und Geschäftsgrundlage, Berlin 2005.

Hirse, Thomas : Das neue Schuldrecht, Kompaktkommentar,

(Kommentierung zu §§ 313 und 314 BGB), Neuwied, München 2003 (Kompaktkomm-Hirse).

Hohloch, Gerhard : Erman, Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar, Bd. I, (Kommentierung zu §§ 242, 313 und 314 BGB), 11. Aufl., Münster/Köln 2004 (Erman-Hochloch).

Honsell, Heinrich : Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 ZGB, (Kommentierung zu Art. 1 und 2 ZGB), 2. Aufl., Basel/Genf/München 2002 (BaslerKomm-Honsell).

Honsell, Hünrich/Mayer-Maly, Theo/Selb, Walter : Römisches Recht, 4. Aufl., Berlin 1987.

(25)

XXIII

Horn, Norbert : Die Vertragsdauer als schuldrechtliches

Regelungsproblem, Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, Bd. 1, Köln 1981, s.

551 ff.

Horn, Norbert : Neuverhandlungspflicht, AcP 181, s. 255 ff.

Horn, Norbert : Vertragsbindung unter veränderten Umständen- Zur Wirksamkeit von Anpassungsregelungen in

langfristigen Verträgen, NJW 1985, s. 1118 ff.

Horn, Norbert : Geldwertveränderungen, Privatrecht und Wirtschaftsordnung, Karlsruhe 1975 (Geldwertveränderungen).

Huber, Peler/Faust, Florian : Schuldrechtsmodernisierung, München 2002.

Huber, Ulrich : Verpflichtungszweck, Vertragsinhalt und Geschäftsgrundlage, JuS 1972, s. 57 ff.

Hübner, Ulrich : Der gerechte Preis, Preisfreiheit und rechtliche Instrumente der Preiskontrolle in der sozialen

Marktwirtschaft, Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag, Berlin, 1990, s. 589 ff.

Hungerbühler, Adrian : Die Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung im Versicherungsvertrag, Bern 1972.

Hütte, Felix/Helbron, Marlena: Schuldrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bremen 2005.

İmre, Zahit : Medeni Hukuka Giriş, Temel Kavramlar, Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri ve Hakiki Şahıslar Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1976.

İnal, Tamer : Borca Aykırılık ve Sonuçları, İstanbul 2004 Jäggi, Peter/Gauch, Peter : (Zürcher) Kommentar zum schweizerischen

Zivilgesetzbuch, V. Bd.: Obligationenrecht, Teilband V 1b: Art. 18 OR, 3. Aufl., Zürich 1980 (ZürcherKomm- Jäggi/Gauch).

(26)

XXIV

Jauernig, Othmar : Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, mit Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Kommentar,

(Kommentierung zu § 133 BGB),10. Aufl., München 2003.

Jung, Peter : Die Bindungswirkung des Vertrages unter

veränderten geschäftswesentlichen Umständen, Baden- Baden 1995.

Kamanabrou, Sudabeh : Vertragliche Anpassungsklauseln, München 2004.

Kaplan, İbrahim : Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Sözleşmenin Yorumu, Sözleşmenin Tamamlanması, Sözleşmenin Değişen Hâl ve Şartlara Uydurulması, Ankara 1987.

Kaufmann, Erich : Das Wesen des Völkerrechts und die clausula rebus sic stantibus, Tübingen 1911.

Kegel, Gerhard : Empfiehlt es sich, den Einfluss grundlegender Veränderungen des Wirtschaftslebens auf Verträge gesetzlich zu regeln und in welchem Sinn?

Sonderdruck aus Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, Bd. I: Gutachten, Tübingen 1953, s. 135 ff.

Kegel, Gerhard/Rupp, Hans/Zweigert, Konrad : Die Einwirkung des Krieges auf Verträge in der Rechtsprechung Deutschlands, Frankreichs, Englands und der Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin 1941.

Keller, Max/Schöbi, Christian : Das Schweizerische Schuldrecht, Bd. I: Allgemeine Lehren des Vertragsrechts, 3. Aufl., Basel und Frankfurt 1988.

Kılıçoğlu, M. Ahmet : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, Ankara 2007.

Kırca, Çiğdem : Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara 2004.

(27)

XXV

Kırca, Çiğdem : Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama, AÜHFD 2001, Cilt 50, s. 91 vd. (Örtülü Boşluk).

Kırca, Çiğdem : Önalım Hakkı Konusunda Medeni Kanundaki

Değişiklikler, Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı Cilt: II, stanbul 2002, s. 1179. (Önalım Hakkı).

Kittner, Michael : Schuldrecht, Rechtliche Grundlagen - Wirtschaftliche Zusammenhänge, 2.Aufl., München 2002.

Klausch, Sebastian :Unmöglichkeit und Unzumutbarkeit im System des allgemeinen Leistungsstörungsrechts nach der Schuldrechtsmodernisierung, Frankfurt 2004.

Klinke, Ulrich : Causa und genetisches Synallagma - Zur Struktur der Zuwendungsgeschäfte, Berlin 1983.

Knopp, Werner : Soergel-Siebert, BGB Kommentar, (Kommentierung zu § 242 BGB), 10. Aufl., 1967 (Soergel/Siebert- Knopp).

Köbler, Ralf : Die „clausula rebus sic stantibus“ als allgemeiner Rechtsgrundsatz, Tübingen 1991.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip : İşlem Temelinin Çökmüş Sayılabilmesi İçin Sosyal Felaket Olarak Nitelendirilebilecek Olağanüstü Bir Olayın Gerçekleşmesi Şart mıdır?, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 503 vd.

Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpaci): İfa, İfa Engelleri Haksız Zenginleşme, Üçüncü Cilt, İstanbul 2006 (Serozan, İfa Engelleri).

Köhler, Helmut : Unmöglichkeit und Geschäftsgrundlage bei

Zweckstörungen im Schuldverhältnis, München 1971.

Köhler, Helmut : Die Lehre von der Geschäftsgrundlage als Lehre von der Risikobefreiung, 50 Jahre Bundesgerichtshof,

(28)

XXVI

Festgabe aus der Wissenschaft, Bd. I. Bürgerliches Recht, München 2000, s. 295 ff. (FG 50 Jahre BGH).

Köhler, Helmut : Grundprobleme der Lehre von der Geschäftsgrundlage, JA 1979, s. 498 ff.

Koller, Alfred : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Grundlagen des Obligationenrechts Entstehung der Obligationen, Bd. I, Bern 2006.

Koller, Ingo : Die Risikozurechnung bei Vertragsstörungen in Austauschverträgen, München 1979

(Risikozurechnung).

Koller, Ingo/Roth, Herbert/Zimmermann, Reinhard:

Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 2002, München 2002.

Kollhosser, Helmut : Rechtsprobleme der Geldentwertung, JA 1983, s. 49 ff.

Kolly, Gilbert : Der Grundlagenirrtum nach Art. 24 OR,

Rechtsprechung des Bundesgerichts, Freiburg Univ., Diss., Zürich 1978.

Kraemer, Hans-Jörg : Die Kündigung aus wichtigem Grund nach altem und nach neuem Recht, WuM 200l, s. 163 ff.

Kramer, Ernst A. : Der Irrtum beim Vertragsschluss, Zürich 1998.

Kramer, Ernst A. : Juristische Methodenlehre, Zweite Aufl., Bern, München 2005 (Juristische Methodenlehre).

Kramer, Ernst A. :Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VI: Obligationenrecht, 1. Abt.: Allgemeine

Bestimmungen, 1. Teilband.: Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1 - 18 OR, (Kommentierung zu Art. 18 OR), Bern 1986 (BernerKomm-Kramer).

(29)

XXVII

Krebs, Peter : Anwaltkommentar, DeutscherAnwaltVerein, BGB, Band 2: Schuldrecht, Teilband 1:§§ 241 bis 610 BGB, (Kommentierung zu §§ 313 und 314 BGB), Bonn 2005 (AnwKomm- BGB/ Krebs).

Kronke, Herbert : Zu Funktion und Dogmatik der Leistungsbestimmung nach § 315 BGB, AcP 183, s. 113 ff.

Kropholler, Jan : Bürgerlichen Gesetzbuch, Studienkommentar, 8.

Aufl., München 2005 (StudienKomm-Kropholler).

Krückmann, Paul : Die Voraussetzung als virtueller Vorbehalt, AcP 131, s. 1 ff.

Kuru, Baki/ Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 18. Baskı, Ankara 2007.

Lange, Heinrich : Ausgangspunkte, Wege und Mittel zur

Berücksichtigung der Geschäftsgrundlage, Festschrift zum 70. Geburtstag von Paul Gieseke, Karlsruhe 1958, s. 21 ff.

Larenz, Karl : Ergänzende Vertragsauslegung und dispositives Recht, NJW 1963, s. 737 ff.

Larenz, Karl : Geschäftsgrundlage und Vertragserfüllung, Die Bedeutung „veränderter Umstände“ im Zivilrecht, 3.

Aufl., München 1963 (Geschäftsgrundlage).

Larenz, Karl : Richtiges Recht, Grundzüge einer Rechtsethik, München 1979 (Richtiges Recht).

Larenz, Karl : Ergänzende Vertragsauslegung und Rückgriff auf die Geschäftsgrundlage, VersR 1983,

Jubiläumsausgabe Karlsruher Forum, s. 156 ff.

(Ergänzende Vertragsauslegung).

Larenz, Karl : Lehrbuch des Schuldrechts, 1. Bd., Allgemeiner Teil, 14. Aufl., München 1987 (Schuldrechts).

(30)

XXVIII

Larenz, Karl : Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., Berlin 1991 (Methodenlehre).

Larenz, Karl/Wolf, Manfred : Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 8. Aufl., München 1997 (1997).

Larenz, Karl/Wolf, Manfred : Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl., München 2004.

Lehmann, Heinrich : Mißbrauch der Geschäftsgrundlage, JZ 1952, s. 10 ff.

Lembke, Gerd : Vorhersehbarkeit und Geschäftsgrundlage, Köln 1991.

Lenel, Otto : Die Lehre von der Voraussetzung, AcP 74, s. 213 ff.

Lenel, Otto : Nochmals die Lehre von der Voraussetzung, AcP 79, s. 49 ff.

Lettl, Tobias : Die Anpassung von Verträgen des Privatrechts, JuS 2001, s. 248 ff. 347 ff., 456 ff., 559 ff., 660 ff.

Littbarski, Sigurd : Neue Tendenzen zum Anwendungsbereich der Lehre von der GG, JZ 1981, s. 8 ff.

Lobinger, Thomas : Die Grenzen rechtsgeschäftlicher Leistungspflichten, Tübingen 2004.

Locher, Eugen : Geschäftsgrundlage und Geschäftszweck, AcP 121, s.

1 ff.

Löhnig, Martin : Irrtumrecht nach der Schuldrechtsmodernisierung, JA 2003, Heft 6, s. 516 ff.

Löwisch, Manfred : J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2., Recht der Schuldverhältnisse §§ 255 – 304 BGB, (Kommentierung zu §§ 275 BGB),

(Leistungsstörungsrecht I), Berlin 2004 (StaudingersKomm-Löwisch).

(31)

XXIX

Mansel, Heinz-Peter : Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, (Kommentierung zu § 242 BGB), 11. Aufl., München 2004 (JauernigKomm-Mansel).

Martinek, Michael : Die Lehre von den Neuverhandlungspflichten - Bestandsaufnahme, Kritik und Ablehnung, AcP 198, s.

329 ff.

Mattheus, Daniela : Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002 - Die

Neuordnung des allgemeinen Leistungsstörungsrechts, JuS 2002, s. 209 ff.

Mayer-Maly, Theo / Busche, Jan : Bürgerlichen Gesetzbuch, Allgemeiner Teil §§ 1-240 BGB, Bd. 1, (Kommentierung zu § 157 BGB), 4. Aufl., München 2001 (MünchKomm-Mayer- Maly/Busche).

Mayer-Maly, Theo : Bürgerlichen Gesetzbuch, Allgemeiner Teil §§ 1-240 BGB, Bd. 1, (Kommentierung zu § 157 BGB), 3. Aufl., München 1993 (MünchKomm-Mayer-Maly).

Mayer-Maly, Theo : Der gerechte Preis, Festschrift für Heinrich Demelius zum 80. Geburtstag, Wien 1973, s. 139 ff. (Der

gerechte Preis).

Mayer-Maly, Theo : Die Bedeutung des tatsächlichen Parteiwillens für den hypothetischen, Festschrift für Werner Flume zum 70.

Geburtstag, Bd. I, Köln 1978, s. 621 ff.

Medicus, Dieter : Allgemeiner Teil des BGB, 8. Aufl., Heidelberg 2002.

Medicus, Dieter : Privatliche Fragen zur Geldentwertung, DB 1974, s.

759 ff.

Medicus, Dieter : Vertragsauslegung und Geschäftsgrundlage,

Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag, Bd.

1, Köln 1978, s. 629 ff. (FS Flume I).

(32)

XXX

Medicus, Dieter : „Geld muss man haben“, Unvermögen und

Schuldnerverzug bei Geldmangel, AcP 188, s. 489 ff.

Medicus, Dieter : Bürgerliches Recht, 20. Aufl., München 2004 (Bürgerliches Recht).

Meral, Sungurtekin Özkan : İnşai Karar ve Özellikleri, TBB, 75.Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 553 vd.

Merz, Hans : Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. I: Einleitung und Personenrecht, Einleitung, Kommentar zu Art. 2 ZGB, Bern 1962 (BernerKomm- Merz).

Merz, Hans : Die Revision der Verträge durch den Richter, ZSR 61 (1942), s. 393a ff.

Motsch, Richard : Risikoverteilung im allgemeinen

Leistungsstörungsrecht, JZ 2001, s. 428 ff.

Nauen, Bernd : Leistungserschwerung und Zweckvereitelung im Schuldverhältnis, Trier Univ., Diss., Berlin 2001.

Nicklisch, Fritz : Ergänzende Vertragsauslegung und

Geschäftsgrundlagenlehre - ein einheitliches

Rechtsinstitut zur Lückenausfüllung? BB 1980, s. 949 ff.

Oertmann, Paul : Die Geschäftsgrundlage, Ein neuer Rechtsbegriff, Leipzig 1921.

Oetker, Hartmut : Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, Tübingen 1994.

Oftinger, Karl : Ausgewählte Schriften, Zürich 1978.

Oftinger, Karl : Die kriesenbedingte Veränderung der Grundlagen bestehender Verträge (Von der sog. clausula rebus sic stantibus), SJZ 36 (1939/40), s. 229 ff. und 245 ff.

(33)

XXXI

Oftinger, Karl : Einige grundsätzliche Betrachtungen über die

Auslegung und Ergänzung der Verkehrsgeschäfte, ZSR 58 (1939), s. 178 ff.

Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2006.

Oğuzman, Kemal/ Barlas, Nami : Medeni Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, İstanbul 2006.

Önen, Ergun : İnşai Dava, Ankara 1981.

Oser, Hugo/Schönenberger, Wilhelm : (Zürcher) Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Bd.: Das Obligationenrecht, 1. Halbband.: Art. 1 - 183 OR, 2.

Aufl., Zürich 1929.

Özenli, Soysal : Uygulamada Adi Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar, Ankara 1988.

Pawlowski, Hans-Martin : Allgemeiner Teil des BGB, 7. Aufl., Heidelberg 2003.

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukuku, 5. Bası, Ankara 2006.

Permann, Richard/Schaner, Marc : Kommentar zum Mietrecht mit einschlägigen bundesrechtlichen und kantonalen Vorschriften, Zürich 1999.

Pfaff, Leopold : Die Clausel: Rebus sic stantibus, Festschrift für Joseph Unger, Neudruck der Ausgabe Stuttgart 1898, Aalen 1974, s. 221 ff.

Pfeiffer, Thomas : Juris Praxiskommentar BGB Schuldrecht, Teil 1, Bd.

2.1, §§ 241 bis 432 BGB, (Kommentierung zu § 313 BGB), 2.Aufl., Saarbrücken 2004 (JurispraxisKomm- Pfeiffer).

Raiser, Ludwig : Vertragfunktion und Vertragsfreiheit, Hundert Jahre deutsches Rechtsleben, Festschrift zum hundertjährigen

(34)

XXXII

Bestehen des Deutschen Juristentages 1860-1960, Bd.

1, Karlsruhe 1960, s. 104 ff.

Rampini, Corrado : Die nachträgliche Leistungserschwerung, St. Gallen Univ., Diss., 2002.

Rauh, Theo : Leistungserschwerungen im Schuldvertrag, eine rechtsvergleichende Untersuchung des englischen, US- amerikanischen, französischen und deutschen Rechts unter besonderer Berücksichtigung der gerichtlichen Praxis, Frankfurt 1992.

Reichel, Hans : Vertragsrücktritt wegen veränderter Umstände, Berlin 1933.

Reichert-Facilides, Fritz : Geldentwertung und Recht, JZ 1974, s. 483 ff.

Reichold, Hermann : Juris Praxiskommentar BGB, Allgemeiner Teil, Bd. 1

§§ 130 bis 133 BGB, §§ 135 bis 137 BGB,

(Kommentierung zu § 133 BGB), 2. Aufl., Saarbrücken 2005 (JurispraxisKomm- Reichold).

Reisoğlu, Safa : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 19. Baskı, İstanbul 2006.

Reiter, Christian : Vertrag und Geschäftsgrundlage im deutschen und italienischen Recht : eine rechtsvergleichende Untersuchung zum Wandel des Vertragsbegriffs und seinen Auswirkungen auf die Regeln über den Wegfall der Geschäftsgrundlage in der neueren

Rechtsgeschichte und im modernen Recht, Passau Univ., Diss., Tübingen 2002.

Rieder, Rudolf : Das Eingriffsrecht des Richters in bestehende

Verträge auf Grund veränderter Umstände, Basel 1951.

Riesenhuber, Karl/ Domröse, Ronny : Der Tatbestand der Geschäftgrundlage in § 313 BGB – Dogmatik und Fällösungstechnik, JuS 3/ 2006, s. 208 ff.

(35)

XXXIII

Roggwiller, Hans : Der wichtige Grund und seine Anwendung im ZGB und OR, Zürich 1956.

Rosenberg, Leo/ Schwab, Karl Heinz/ Gottwald, Peter : Zivilprozessrecht, 16.Aufl., München 2004.

Rösler, Hannes : Die nachträgliche Zuweisung von Vertragrisiken durch die Lehre von der Geschäftsgrundlage, JA 2001 s. 215 ff.

Rösler, Hannes : Grundfälle zur Störung der Geschäftsgrundlage, JuS 12/2004, s. 1058 ff.; JuS 2/2005, s. 120 ff.

Rösler, Hannes : Störung der Geschäftsgrundlage nach der Schuldrechtsreform, ZGS 2003, s. 383 ff.

Roth, Herbert : Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 2 a, Schuldrecht Allgemeiner Teil, §§ 241-432 BGB, (Kommentierung zu § 313 BGB), 4. Aufl., München 2003

(MünchKomm-Roth).

Roth, Herbert :Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 2 Schuldrecht-

Allgemeiner Teil, §§ 241-432 BGB, (Kommentierung zu § 242 BGB), 3. Aufl. München 1994 (MünchKomm- Roth, (1994)).

Roth, Herbert : J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 1, Allgemeiner Teil, §§ 134-163 BGB,

(Kommentierung zu § 139-144, 157 BGB), Berlin 2003 (StaudingersKomm- Roth).

Rumpf, Stefanie : Das Synallagma im Dauerschuldverhältnis, über die Relevanz von Einzelleistung und Gesamtleistung im Dauerschuldverhältnis, Konstanz Univ., Diss., Konstanz 2003.

Rüthers, Bernd : Die unbegrenzte Auslegung, 5. Aufl., Heidelberg 1997.

(36)

XXXIV

Schapp, Jan : Grundfragen der Rechtsgeschäftslehre, Tübingen 1986.

Schellhammer, Kurt : Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen samt BGB Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Heidelberg 2005.

Schlageter, Max : Die Vertragsänderung durch den Richter auf Grund veränderter Umstände, Basel 1945.

Schmidt, Jürgen : J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Zweites Buch, Recht der Schuldverhältnisse, Einleitung zu § 241 BGB ff., §§ 241-243 BGB, (Kommentierung zu § 242 BGB), 13. Aufl., Berlin 1995

(StaudingersKomm- Schmidt).

Schmidt-Kessel, Martin/Baldus, Christian: Prozessuale Behandlung des Wegfalls der Geschäftsgrundlage nach neuem Recht, NJW 2002, s.

2076 ff.

Schmidt-Rimpler, Walter : Zum Problem der Geschäftsgrundlage, Festschrift für Hans Carl Nipperdey, München 1955, s. 1 ff.

Schmiedlin, Stefan : Frustration of Contract und clausula rebus sic stantibus, Eine rechtsvergleichende Analyse, Basel Univ., Diss., Basel/Frankfurt 1985.

Schmitz, Franz : Veränderte Umstände und clausula rebus sic stantibus im schweizerischen Privatversicherungsrecht, Bern Univ., Diss., Bern 1945.

Schulze, Reiner : NomosKommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden 2005 (HandKommentar-Schulze).

Schwarze, Roland : Unmöglichkeit, Unvermögen und ähnliche

Leistungshindernisse im neuen Leistungsstörungsrecht, Jura 2002, s. 73 ff.

(37)

XXXV

Schweingruber, Edwin : Die wirtschaftlich schwächere Vertragspartei, Bern 1930.

Schweizerischer Verband der Immobilien-Treuhänder: Schweizerisches Mietrecht, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 1998 (SVIT-Kommmentar Mietrecht).

Schwenzer, Ingeborg : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Bern 2006.

Seliçi, Özer : Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977.

Serozan, Rona : Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975.

Serozan, Rona : Karşılıklı sözleşmelerde baştan dayatılmış veya sonradan oluşmuş edimler arası dengesizliğin uyarlama yoluyla düzeltilmesi -kronolojik açıdan ayrımlı olguları ortak bir rejime bağlama denemesi, Prof.Dr.Kemal Oğuzman'ın anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 1013 vd. (Oğuzman’a Armağan).

Serozan, Rona : Medeni Hukuk, Genel Hükümler, İstanbul 2004 (Genel Hükümler).

Siegwart, Alfred : Der Einfluss veränderter Verhältnisse auf laufende Verträge nach der Praxis schweizerischer Gerichte seit dem Kriege, Festgabe der juristischen Fakultät der Universität Freiburg (Schweiz) zur 59.

Jahresversammlung des schweizerischen Juristenvereins, Freiburg 1924, s. 77 ff.

Sirmen, Lâle : Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara 1992.

Sperling, Eberhard : Maßstäbe für Abbauzinserhöhungen, NJW 1979, s.

1433 ff.

(38)

XXXVI

Stadler, Astrid : Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, (Kommentierung zu §§ 275, 313 und 314 BGB), 11.

Aufl., München 2004 (JauernigKomm-Stadler).

Stahl, Rainer : Wegfall der Geschäftsgrundlage im Architekten- und Bauvertrag bei vereinbartem Pauschalhonorar und Festpreis, BauR 1973, s. 279 ff.

Steindorff, Ernst : Vorvertrag zur Vertragsänderung, Ein Beitrag zu Leistungsvorbehalten und Anpassungsklauseln, BB 1983, s. 1127 ff.

Steinman, Gunter : Theorie der Spekulation, Tübingen 1970.

Stoll, Hans : Notizen zur Neuordnung des Rechts der Leistungsstörungen, JZ 2001, s. 589 ff.

Stötter, Victor : Die Voraussetzungen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage, JZ 1967, s. 147 ff.

Stötter, Victor : Versuch zur Präzisierung des Begriffs der

mangelhaften Geschäftsgrundlage, AcP 166, s. 149 ff.

Stötter, Viktor :Anmerkung zu LG Mannheim, NJW 1971, s. 659 ff., NJW 1971, s. 1993 ff.

Sulzer, Stefan Robert : Zweckstörungen im schweizerischen Vertragsrecht, Zürich 2002.

Sungurbey, İsmet : clausula rebus sic stantibus ilkesi, Medeni Hukuk Sorunları, Beşinci Cilt, İstanbul 1984, s. 101 vd.

Sungurbey, İsmet : Dürüstlük İlkesinin İkincilliği (taliliği) – MK 2’deki dürüstlük ilkesinin sonucu olan clausula rebus sic stantibus’tan ya da objektif işlem temelinin

çökmesinden ve BK 264’deki önemli nedenden dolayı sözleşmeye son vermenin gerekleri, Medeni Hukuk Sorunları, İkinci Cilt, İstanbul 1974, s. 123 vd.

(Dürüstlük İlkesinin İkincilliği).

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :