Uppsiktsplikt över Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-06-10 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

Region Norrbotten ARBGRP515-1854338440-560 0.3

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Tarja Lepola

Uppsiktsplikt över Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Dnr 00702-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Som en del i uppsiktsplikten har styrelsen tagit del av kommunalförbundet Svenskt Luftambulans årsredovisning, revisionsberättelse, delårsrapport och revisionsrapporter för år 2020 samt protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde där handlingarna beslutades.

Ärendet

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen, styrelsens reglemente och enligt styrelsens regel för ledning, styrning och uppföljning ha uppsikt över verk- samhet som bedrivs i kommunalförbund som regionen är medlem i. Region- en är medlem i kommunalförbundet Svenskt Luftambulans tillsammans med regionerna Värmland, Dalarna, Uppsala, Västra Götaland och Uppsala.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Årsredovisning 2020

Protokoll förbundsdirektion 2021-03-12 Revisionsberättelse 2020

Granskningsrapport 2020 Internkontrollplan 2020 Delårsrapport augusti 2020 Granskning av delårsrapport 2020

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2020 Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :