• Sonuç bulunamadı

EL HABİYR. Bakara. Bakara. Âl-i İmran. Âl-i İmran. Nisa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EL HABİYR. Bakara. Bakara. Âl-i İmran. Âl-i İmran. Nisa"

Copied!
6
1
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

EL HABİYR

Açığa çıkan Esmâ özelliğinin "var"lığını, "Esmâ"sıyla meydana getiren olarak, onun durumundan haberi olan. Birime, kendisinden açığa çıkanla, ne mertebede anlayışa sahip olduğunu fark ettiren!

Bakara

234-) Sizden vefat edenlerin geriye bıraktıkları eşleri dört ay on gün beklerler (yeniden evlenmek isterlerse). Sürenin sonunda onların örfe göre yaptıkları davranışta (başkasıyla evlenmesinde) bir suç yoktur. Allah tüm yaptıklarınızın oluşturucusu olarak Habîr'dir.

Bakara

271-) Sadakalarınızı açıktan verirseniz ne güzeldir. Ama sadakalarınızı kimse bilmeden gizlice verirseniz sizin için daha hayırlıdır. Ve bu davranış sizin yanlış davranışlarınızın kefareti olur. Allah yaptıklarınızdan (hakikatiniz olması nedeniyle) Habîr'dir.

Âl-i İmran

153-) Hani Rasûl, arkanızdan sizi çağırırken, siz kimseye bakmadan kaçmaktaydınız. Bunun yüzünden Allah, içinizde üzüntü üstüne üzüntü ile cezalandırdı ki kaybettiğinize üzülmek ya da size isabet etmiş olanla

kalmayasınız diye (zafer, ganimet elinizden kaçmış, üstelik utanç verici bir duruma düşmüştünüz). Allah yapmakta olduklarınızı yaratan olarak, her şeyden haberi olandır.

Âl-i İmran

180-) Allah'ın kendi hakikatleri olan Esmâ kuvvesi ile fazlından verdiklerinde cimrilik edenler, sanmasınlar ki bu haklarında hayırlı olan bir şeydir. Bilakis şerrdir! Cimrilik ettikleri şey kıyamet sürecinde boyunlarında asılı olacaktır! Semâlar ve arzın mirası (Esmâ kuvvelerinden sürekli oluşan her şey) Allah'ındır. Allah yapmakta olduklarınızdan (onları yaratan olarak) Habîr'dir.

Nisa

35-) Eğer onların aralarının açılmasından korkarsanız bir hakem erkek ailesinden, bir hakem de kadın tarafından oluşturun. Arayı düzeltmek isterlerse Allah da bunu başartır. Muhakkak Allah Alîm'dir, Habîr'dir.

(2)

Nisa

94-) Ey iman edenler... Allah için sefere çıktığınızda iyice araştırın ve size selâm verene (anlaşmak isteyene), dünya hayatının geçici menfaatini arayarak, "Sen iman eden değilsin" demeyin... Allah indînde çok ganimetler var... Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu... O hâlde iyice araştırın... Muhakkak ki Allah yapmakta

olduklarınızın yaratanı olarak Habîr'dir.

Nisa

128-) Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, aralarını

düzeltmelerinde kendileri üzerine bir mahzur yoktur... Anlaşıp barışma hayırlıdır; benliklerde hırsa meyil vardır...

Eğer ihsan üzere olur ve korunarak yaşarsanız, muhakkak ki Allah yapmakta olduklarınızı (yaratanı olarak) Habîr'dir.

Nisa

135-) Ey iman edenler, adaleti uygulamaya azîmli olun! Ana-baba veya akrabanız aleyhine de olsa, zengin veya fakir fark etmeksizin Allah için şahitlik edin; zira Allah hakkı, ikisinin de önündedir! O hâlde adaleti sağlamada geçersiz kabullerinize tâbi olmayın! Eğer gerçeği çarpıtırsanız, muhakkak Allah yaptıklarınızın yaratanı olarak Habîr'dir.

Maide

8-) Ey iman edenler... Allah için dosdoğru durun, âdil şahitler olun... Bir topluluğa olan nefretiniz sizi adaletsizliğe sevketmesin! Âdil olun, bu anlayış korunmaya daha yakındır... Allah'tan korunun! Muhakkak ki Allah tüm fiillerinizi (onların yaratanı olarak) Habîr'dir.

En'am

18-) "HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkarak) Kâhir (varlığında hükümran olan) olan! "HÛ"dur;

Hakîm, Habîr.

En'am

73-) "HÛ" ki, semâlar ve arzı Hak olarak yaratmıştır... Ne zaman "Ol" dese hemen oluverir... Hak, O'nun sözüdür!

Sur'a üflendiği (bedene veya sisteme-olay içten dışadır) süreçte, mülk O'nundur! Gaybı ve şehâdeti bilendir...

"HÛ"dur; Hakîm, Habîr.

En'am

103-) Ebsar (görme-değerlendirme organları) O'nu idrak edemez; O, ebsarı idrak eder (değerlendirir)! "HÛ"; Lâtîf'tir, Habîr'dir.

Tevbe

16-) Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenleri, Allah'tan ve Rasûlünden ve iman edenlerden başkasını velî (sırdaş, dost) edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapmakta olduğunuz şeylere Habîr'dir (nefsinizdeki Habîr ismi mânâsı ile).

(3)

Hud

1-) Eliif, Lââm, Ra... BİLGİnin (Kitabın) işaretleri kesin oluşmuş; sonra Hakîm ve Habîr'in ledünnünden (birimin Esmâ zâtından) detaylandırılarak açığa çıkarılmıştır!

Hud

111-) Muhakkak ki Rabbin her birinin yaptıklarının karşılığını kendilerine tam verir... Çünkü O, yapmakta olduklarını (onların Esmâ'sıyla hakikati ve meydana getiricisi olarak) Habîr'dir.

İsra

17-) Nuh'tan sonra nice kuşaklar helâk ettik... Kullarının suçlarından Habîr ve Basîr'dir Rabbin!

İsra

30-) Muhakkak ki Rabbin dilediğine, yaşam gıdasını (rızkı) genişletir veya daraltır! Muhakkak ki O kullarını Habîr'dir, Basîr'dir.

İsra

96-) De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak, Esmâ'sıyla hakikatim olan Allah yeterlidir! Muhakkak ki O, kullarıyla Habîr'dir, Basîr'dir."

Hac

63-) Görmedin mi ki; Allah semâdan bir su inzâl etti de arz yemyeşil oluyor... Muhakkak ki Allah Lâtîf'tir, Habîr'dir.

Nur

30-) İman edenlere de ki: Nazarlarını sakınsınlar (cinsel arzuyla bakmaktan kaçınsınlar) ve cinsel organlarını korusunlar... Bu onlar için daha temizdir... Muhakkak ki Allah yapıp işlediklerini (yaratan olarak) Habîr'dir.

Nur

53-) Eğer sen onlara (münafıklara) emredersen: "Mutlaka çıkacaklar" diye en şiddetle Allah adına yemin ederler...

De ki: "Yemin etmeyin! (Sizden istenen) şartların gerektirdiği bir tâattır... Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı Habîr'dir."

Furkan

58-) Ölümsüz Diri'ye (özellikleriyle hakikatin olana) tevekkül et; Bi-HamdiHİ (O'nun Hamdı olarak) tespih et! Kullarının suçlarına, Habîr (vâkıf) olması yeterlidir!

Furkan

59-) Semâları, arzı ve ikisi arasındakileri altı aşamada yaratan, sonra Arş (taht-Esmâ ül Hüsnâ ile belirtilen özellikleri ile) üzerine hükümran olandır... Rahman'dır! O'nu bir Habîr'e (Habîr olana, hakikatten haberdar olana) sor!

Neml

88-) Dağları (organları) görür de, onları sâbit-değişmez sanırsın; onlar bulutların (fikirlerin) geçip gittiği gibi, geçip gider (çeşitli anlayışlara dönüştüğü) hâlde... (Bu nefh-i sur ve o sürece mahsus oluşlar) Allah'ın sanatıdır ki, her şeyi yaşanası değişmez gerçeklik (muhkem) yapmıştır... Muhakkak ki O, yaptıklarınızı (onların yaratanı) Habîr'dir.

(4)

Lukman

16-) "Ey evladım... Muhakkak ki o (yaptığın şey), bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da, bir kayanın içinde yahut semâlarda yahut arzın içinde olsa, Allah onu (hakikatinin sonucu olarak) getirir... Muhakkak ki Allah Lâtîf'tir, Habîr'dir."

Lukman

29-) Görmedin mi ki Allah, geceyi gündüze dönüştürüyor, gündüzü de geceye dönüştürüyor! Güneş'i ve Ay'ı işlevlendirmiştir! Her biri belli bir ömre kadar işlevine devam eder... Allah yaptıklarınızdan (yaratanı olarak) Habîr'dir.

Lukman

34-) Muhakkak ki o saatin (ölümün) ilmi Allah indîndedir; yağmuru indirir; rahimlerde olanı bilir; hiçbir nefs yarının ne getireceğini bilmez; hiçbir nefs nerede öleceğini de bilmez! Muhakkak ki Allah, Alîm'dir, Habîr'dir.

Ahzab

2-) Rabbinden sana vahyolunana tâbi ol... Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı (yaratan olarak) Habîr'dir.

Ahzab

34-) Evlerinizde Allah'ın âyetlerinden ve hikmetten bildirilenleri zikredin (anın)... Muhakkak ki Allah Lâtîf'tir, Habîr'dir.

Sebe

1-) Hamd, semâlarda (bilinç mertebeleri) ve arzda (beden) ne varsa kendisi için olan Allah'a aittir! Sonsuz gelecek yaşamda dahi Hamd O'na aittir! "HÛ"; Hakîm'dir, Habîr'dir.

Fatır

14-) Eğer onlara seslenirseniz, sizin çağrınızı işitmezler! Diyelim ki işitseler, size cevap veremezler! (Üstelik) kıyamet sürecinde, sizin onlara tanrılık atfetmenizi inkâr ederler... Habîr'in (haberdar olanın) benzeri (kimse) sana haber veremez.

Fatır

31-) Hakikat ve Sünnetullah BİLGİSİ'nden (Kitaptan) sana vahyettiğimiz, kendinden öncekini tasdik eden olarak Hakk'ın ta kendisidir! Muhakkak ki Allah, Esmâ'sıyla kullarının varlığında olarak Habîr'dir, Basîr'dir.

Şura

27-) Eğer Allah, kullarının yaşam gıdalarını yayıp genişletseydi, arzda elbette azarlardı! Ne var ki dilediğini bir ölçü ile indirir... Muhakkak ki O, kullarında Habîr'dir, Basîr'dir.

Hucurat

13-) Ey insanlar... Muhakkak ki biz sizi (hep aynı şekilde) bir erkek ile bir dişiden yarattık (Adem hariç kaydı yok bu bildirimde); tearuf (tanışıp birbirinizden farklı özellikleri, kemâlâtı elde) edesiniz diye sizi ırklar-türler ve toplumlar olarak oluşturduk... Muhakkak ki Allah indînde sizin en ekreminiz (en şerefliniz), sizin en muttaki (hakikate uygun şekilde) yaşayanınızdır! Muhakkak ki Allah Alîm'dir, Habîr'dir.

(5)

Hadid

10-) Ne oluyor size ki, semâların ve arzın mirası Allah'a ait olduğu hâlde (sonunda her şeyinizi dünyada terk

edeceğiniz hâlde), Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Sizden fetihten önce infak etmiş ve savaşmış kimse (bunu yapmayanla) bir olmaz! Bunlar derece itibarıyla, (fetihten) sonra infak etmiş ve savaşmış kimselerden daha büyüktür! Allah hepsine en güzeli vadetmiştir. Allah yaptıklarınızda Habîr'dir.

Mücadele

3-) Kadınlarından zihar yapıp (zihar ile ayrılmak isteyip) sonra da sözlerinden dönenler (zihar ile boşamaktan vazgeçip evliliklerine dönenler), kadınları ile ilişkiye girmeden önce bir köle azât etmelidirler! İşte size öğütlenen budur... Allah yaptıklarınızı (yaratanı olarak) Habîr'dir.

Mücadele

11-) Ey iman edenler... Meclislerde size: "Yer açın" denildiğinde, genişletin ki Allah da size genişlik versin! "Kalkın"

denildiğinde de, kalkın ki, Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri dereceler itibarıyla yükseltsin!

Allah yaptıklarınızı Habîr'dir. (Habîr, her şeyi kendi Esmâ özellikleri ile yokken var kıldığı için, onların zaman mekân ötesi bir hâlde durumlarından haberdar olan, anlamında kullanılmaktadır. Allah bilir. A.H.)

Mücadele

13-) (Rasûlullah ile) özel görüşme öncesi sadakalar vermekten korktunuz... Bu uygulamayı (cimrilikten dolayı) yapmadınız -(ama) Allah sizin tövbenizi kabul etti- (artık) salâtı ikame edin, zekâtı verin; Allah'a ve Rasûlüne itaat edin! Allah yaptıklarınızı Habîr'dir.

Haşr

18-) Ey iman edenler Allah'tan korunun! Bir nefs yarın (vefat ötesi) için önceden ne gönderdiğine bir baksın!

Allah'tan korunun! Muhakkak ki Allah yaptıklarınızda Esmâ'sıyla yaratanı olarak Habîr'dir.

Münafikun

11-) Eceli geldiğinde, Allah hiçbir nefsi ertelemez! Allah yaptıklarınızı (yaratanı olarak) Habîr'dir!

Teğabün

8-) Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allah'a, Rasûlüne ve inzâl ettiğimiz Nûr'a (ilme) iman edin! Allah yaptıklarınızı (B sırrınca) Habîr'dir.

Tahrîm

3-) Hani O Nebi (Hâtemün Nebi), eşlerinden birine (Hafsa'ya) sır olarak bir söz söylemişti. Ne zaman ki (Hafsa) onu (Ayşe'ye) haber verip, Allah da onu O'na (Hz.Rasûlullah'a) izhar edince; (Hz.Rasûlullah) o sözünün bir kısmını

açıklamış ve bir kısmından vazgeçmişti. Nihayet (Hz.Rasûlullah) o sözü Ona (Hafsa'ya) haber verince (Hafsa) dedi ki:

"Bunu sana kim haber verdi?" (Rasûlullah da) dedi ki: "Alîm, Habîr (olan) bana haber verdi."

(6)

Mülk

14-) Yarattığını bilmez mi! O, Lâtîf'tir, Habîr'dir.

Âdiyât

11-) İşte o süreçte Rableri, Esmâ boyutu itibarıyla, onlar olarak elbette Habîr'dir.

Referanslar

Benzer Belgeler

“Hiçbir küçük günah da ısrar edildiği takdirde, küçük kalmaz/büyür Hiçbir büyük günah, tövbe ve isti ğfar edildiği takdirde, büyük kalmaz.”.. (Ebu Hureyre

Bu kan zehirli maddelerle de akar, yine vücutta ürik asit vard ır, zararlı ve faydalı maddeler vardır, vitaminler, mineraller, mineral benzeri maddeler, çözünmü ş gazlar,

Yine bu kaynaklarda Cenâb-ı Hakk’ın sıfatları üç grupta mütalâa edilir: “Zâtî sıfatlar” (bunlar sübutî ve selbî olarak iki kısma ayrılırlar), “fiilî sıfatlar”,

Çünkü kardeşlerim, yeme içme arzusunun ve diğer mübah olan istek ve arzular ın yasaklanması, Allah Azze ve Celle’nin çizdiği yolun bir gereği ve insan için sevimli ve

Ama kim de bunu, bu gerçeği örterse, kim ki Allah bilgisini, Allah kitabını örterek, örtbas ederek, görmezden gelerek, yok farz ederek, ilgi kurmayarak bir

Bu dersimizde çalıştığımız ديري ام لعفي الله ن “Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.” Ayetini Kur’an-ı ا Kerim’de aratalım lütfen. Aşağıdaki link aracılığı

İnsanların birçoğu bu şekilde beşeri kanunlar icad edip bunlarla hükmeden yöneticilerin kâfir olduğunu itiraf ettikleri halde, bu kanunları ihtilaf halinde hakem

-“Eğer Büyük ruh manitu, benim için bir beyaz adam olmamı isteseydi beni beyaz adam olarak yaratırdı.. Ama O beni bir Tatanka

İşte kıyâmete kadar gelecek nesiller içinde kendisine özenen, kendi yoluna imrenen, yeryüzünde Rabliğini iddia ederek Allah’a ve Allah’ın dinine savaş

Bakillani, İbn Furek ve diğer (Eşari) büyükler de ta ki Ebu’l Meali (el-Cüveyni) zamanına, ondan sonra da Şeyh Ebu Hamid (el-Gazali) zamanına kadar böyle

Böylece gelen hediyeyi onlarla paylaşırdı.” Buhârî, Rikâk, 17 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmin önemine dikkat çekmek için bir hadisinde şöyle

İslamiyet’in tamamıyla ve resmen tanınmış ve diğer dinler ile eşit olduğu ve Müslümanlarının da bütün diğer resmen tanınmış dinler gibi, tam olarak medenî hürriyet

Vakit, ilim talebi için, ibadet, r ızık kazanmak, çocuk e ğitimi ve salih ameller için gerekli bir şeydir ve sahip oldu ğun en değerli şeydir.. Vakit tek sermayendir,

9- “Kim bu dünyada şarap (içki) içer de sonra bu günahından dünyada tevbe etmeden ölürse, o kişi ahirette cennet şarabından mahrum olur “ (Sahih-i

Bu iki doktor, çörek otu ile ilgili laboratuvar çal ışmalarında şu sonuca ulaştılar: "dört hafta boyunca günde iki kere bir gram çörek otu kullan ımı, lenf

Bu üç nitelik şu demektir: Güzel olan ı doğrulamak ki güzel olan cennettir, Allah’a isyandan sakınmak ve tüm hayat ını Allah için vermek üzerine inşa etmek.. Bunlar

Özetle mesele şudur; şayet bir beldede Allah'tan başkasına dua etmek ve bunun tamamlayıcıları olan ameller ortaya çı- karsa; belde ehli bunu devam ettirirse; bunun için

En yüksek PD/DD oranına sahip hisse senetlerinden oluşturulan PD/DD 1 portföyünün 19 dönem sonunda piyasa portföyü ile yaklaşık olarak aynı getiriyi sağladığı

Aynı zamanda döneminde yükselmek için Hidayet’in çelişkili davranışları değişen zamanla birlikte yaşamını yeniden nasıl şekillendirdiği incelenmiş ve bunu yaparken

The question of if social media users allocated enough time to social activities was investigated using machine learning performed by J48 algorithm in WEKA.. J48 accomplished

Bunun için insanoğlu yalnız O’na ibadet etmek ve her şeyden daha çok O’nu sevmek durumundadır.. Her şeyde bize örnek olan Peygamberimiz Allah’ı sevmede de bize en

Allah yapmakta olduklarınızı (Esmâ'sı itibarıyla onların hakikati ve dahi yaratıcısı olması ile) Basîr'dir (değerlendirendir). Nisa 58-) Muhakkak ki Allah emanetleri

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bir hadîs-i şerîflerinde hayâ eksikliğinin kulu nasıl helâke sürüklediğini şöyle beyan buyurmuşlardır: “Azîz ve