ARACILIK SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA ODAMIZIN GÖRÜŞÜ

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ARACILIK SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA ODAMIZIN GÖRÜŞÜ

Değerli üyemiz, 08/01/2014

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 03/01/2014 tarihinde internet sitesinde aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.

“ 03.01.2014 - Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Değişikliği”

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci Maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, VUK 405 no.lu tebliğ gereği yapılmakta olan Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri mükelleflerimize verilecek hizmetlerin arttırılması amacıyla yeniden dizayn edilmiştir. Bu nedenle 2014 yılı için sözleşmelerin yeniden doldurulması gerekmektedir.”

Konuya ilişkin VUK Genel Tebliğ veya Sirküler yayımlanmadan duyuru şeklinde yapılması hukuki sürecin önünün kesilmesi demektir. İnternet sitesinden yapılan duyurunun hukuki geçerliliği tartışılır boyuttadır.

Diğer taraftan Noterler Birliğinin geçen yıl başlattığı uygulama ile defter tasdiklerine ilişkin bilgiler elektronik ortamda yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı pekâlâ bu bilgileri mükellef bazında Noterler Birliğinin sisteminden alabilir. Noterler; Defter tasdiklerine ilişkin bilgileri 213 Sayılı VUK 226. maddesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen şekilde vermek zorundadır.

VUK. 226. MADDE: Defter Tasdikine Ait Bordrolar

Tasdik makamları tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda yazılı malumatı tarih sırası ile üçer aylık bordrolara derç ve bunları en geç bir ay içinde bulundukları yerin en büyük mal memuruna tevdi ederler:

1. Tasdik numarası ve tarihi;

2. Defter sahibinin soyadı, adı (Veya unvanı);

3. İşi veya mesleki;

4. Defterin nev'i;

5. Defterin hangi yıl için tasdik edildiği;

6. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi.

Tasdik makamları yukarıdaki bilgileri münferit fişlerle de bildirebilirler.

Kanunun açık hükmünden de anlaşılacağı üzere DUYURU ile istenen bilgiler zaten noterlerce yapılmaktadır. Hukuka aykırı bu uygulamanın derhal düzeltilmesi gerekir.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığına sunulmak üzere TÜRMOB Yönetim Kuruluna yazmış olduğumuz yazımız aşağıdadır.

Bilgilerinize, Saygılarımla, Yahya ARIKAN Başkan

TURMOB’a Gönderilen Yazı için tıklayınız.

Şekil

Updating...

Referanslar

  1. in tıklayınız.
Benzer konular :