Anahtar ve Priz Serisi Switch & Socket Outlet Series

Tam metin

(1)

Anahtar ve Priz Serisi

Switch & Socket Outlet Series

(2)

Dekorasyonda aradığınız kare

Mekanlarınıza uygun şık bir kare tasarlamak Karea Serisi ile mutlaka mümkündür.

Beyaz ve kremden oluşan ana renk grubu dışında, pastel renkli çerçeveleri, renkli ürünleri ve yatay dikey çerçeve kombinasyonları ile tarzınızı

mekanlarınıza yansıtın...

The square your are looking for in decoration

It is certainly possible with Karea series to design a stylish square suitable for your venues. Apart from the main colour group consisting of white and cream, reflect

your style to venues with pastel colour frames, colourful products and

horizontal-vertical combinations…

(3)
(4)

085 Magenta / Magenta 094 Turuncu / Orange

092 Mavi / Blue 091 Yeşil / Green

Pastel Renkli Çerçeveler / Pastel Colour Frames

093 Rose / Rose 078 Lila / Lilac 095 Açık Lila / Lilac 074 Sarı / Yellow

Renkli Ürünler / Colourful Products

010 Krem / Beige

105 Natural Çam Natural Pine

052 Yeşil / Green 050 Füme / Fume

103 Natural Kiraz Natural Cherry 101 Natural Meşe

Natural Oak 102 Natural Ceviz

Natural Walnut

065 Metalik Gümüş Metallic Silver

057 Dore / Dore

100 İnci / Pearl 001 Beyaz / White

(5)

Karea anahtar ve priz serisi; zengin renk ve ürün seçeneği ile mekanınızın dekorasyonunu bütünleyerek, size yaşam stilinize uygun kombinasyonlar yaratma imkanı sunar.

With horizontal and vertical options, Karea multi frames offer you all the solutions you need. Reflect your aesthetic delights into your venues with vertical frames, which have become a new trend thanks to their practical and user-friendly structure, and with perfectly classical, horizontal frames.

(6)

Çoklu Çerçeveler / Multi Frames

(7)

Üçlü Yatay Çerçeve / Triple Horizontal Frame

İkili Yatay Çerçeve / Double Horizontal Frame

İkili Dikey Çerçeve / Double Vertical Frame

Karea çoklu prizleri, yatay ve dikey çerçeve seçenekleriyle ihtiyaç duyduğunuz tüm çözümleri size sunuyor. Pratik ve kullanışlı yapısı ile yeni bir trend haline gelen dikey çerçeveler ve klasiğin kusursuzluğunu taşıyan yatay çerçeveleri ile estetik zevkinizi mekanlarınıza yansıtın.

With horizontal and vertical options, Karea multi frames offer you all the solutions you need. Reflect your aesthetic delights into your venues with vertical frames, which have become a new trend thanks to their practical and user-friendly structure, and with perfectly classical, horizontal frames.

(8)

Şok Korumalı Sıva Altı Topraklı Priz

Karea şok korumalı priz serisi buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, LCD-PlazmaTV, bilgisayar gibi her türlü elektirik-eloktronik cihazlarında şebeke geriliminden kaynaklı ya da dışarıdan gelebilecek anlık darbelere karşı özel korumalıdır. Karea aynı zamanda prizlerinde yer alan çocuk koruma özelliğiyle de optimum güvenlik sağlar. Şok korumalı priz üzerinde yer alan ışık göstergesi ‘kırmızı’ renkteyken koruma fonksiyonu aktif haldedir. Herhangi bir tehlike anında ‘koruma’ konumuna geçerek fişe takılı cihazınızın zarar görmesini engeller.

Shock-protected Flush Mounted Grounded Socket

Karea shock-protected socket series is specially protected against momentary impulses produced by the network voltage of all electric-electronic devices such as refrigerator, washing machine, oven, LCD-Plasma TV, computer etc. ¬or external impulses. Karea also provides optimum safety with the child protection function of the sockets. The protection function is activated when the light indicator on the shock- protected socket is “red”. In case of any danger, it gets into the “protection” mode and saves your plugged devices from damage.

Antibakteriyel

Sağlıklı bir yaşam için hijyen önemlidir.

Karea antibakteriyel seri, mikrop barındırmayan yüksek etkili dış yüzeyi sayesinde elle bulaşan bakterilere karşı uzun süreli koruma sağlar. Özellikle okul, hastane gibi toplu yaşanılan kamuya açık mekanlarda genel halk sağlığını korumak açısından ideal bir çözümdür. Ayrıca antibakteriyel özelliğin bütün anahtar gruplarına uygulanabilir olması tüm mekanlar için dekoratif seçenek zenginliği sunar. Bırakın Karea hayatınıza sağlık, mutluluk ve güzellik katsın.

Antibacterial

Hygiene is important for a healthy life. Karea antibacterial series provides long lasting protection against hand borne bacteria through the germ proof highly effective outer surface.

It is an ideal solution for the protection of overall public health in public spaces such as school, hospital etc. where people live collectively. Moreover, the fact that its antibacterial function can be applied to all switch groups offers richness in terms of decorative options. Let Karea add health, happiness and beauty to your life.

Özel Çözümler / Special Solutions

(9)

Acil Durum Lambası

Acil durum lambası, şebeke geriliminin deprem, su bask›n›, elektrik ar›zas› gibi nedenlerle kesilmesi ve normal ayd›nlatma sisteminin devre d›fl› kalmas› durumlar›nda otomatik olarak devreye girer ve lamban›n ortas›ndaki güçlü beyaz LED yanmaya bafllayarak ortamdaki nesnelerin alg›lanmas›na yetecek kadar ›fl›k verir. S›va alt› hatlarda kullan›lan ve 11 saat dayan›kl› pil gücüne sahip LED teknolojisi flebeke çal›flt›€›

sürece kendini flarj etmek suretiyle ›fl›k sa€lar.

Emergency Light

The emergency light automatically engages when the network voltage is cut off due to earthquake, flood, electric malfunction etc. and the normal lighting system is disengaged. The powerful white LED in the middle of the lamb starts to glow and produces enough light to perceive the objects around. The LED technology with 11 hours of battery power, used in flush mounted lines, produces light by charging itself as long as the

Energy Saver

Normal anahtardan farkl› olarak açma kapama tuflu yerine kart ile kontrol edilen, genellikle otel odalar›nda kullan›lan Energy Saver’lar, kart ç›kar›ld›€›nda odadaki elektri€i kesmeye yarayan anahtar modelleridir. Gecikmeli Energy Saver’in çal›flma ilkesi ise normal Energy Saver ile ayn› olup tek fark› kart ç›kar›ld›ktan bir süre sonra (yaklafl›k 15 saniye) odan›n elektri€ini kesmesidir.

Gecikmeli Energy Saver’lar flebeke gerilimini kesip açmak için röleyle birlikte kullan›l›rlar.

Energy Saver

Energy savers, which are operated with card instead of on-off switch as opposed to normal switches and used mostly in hotel rooms, are the switch models used for cutting off the electricity in the room when the card is removed. The working principle of the Delayed Energy Saver is the same as the normal Energy Saver the only difference being that the electricity of the room is cut off slightly later (about 15 seconds) when the card is

(10)

Montaj / Assembling

Montaj kolayl›€› / Easy assembling

Vidal› Anahtar / Screw Switch

Vidal› Toprakl› Priz / Schuko Socket Outlet

Soketli Anahtar / Screwless Terminal Switch

Soketli Toprakl› Priz

Schuko Socket Outlet Screwless

Montaja bafllamadan önce hatta gelen gücü kesin.

Disconnect the power before assembly.

• Tornavida yard›m›yla tuflu sökün.

• Take off the button by screw-driver.

• Kablolar› yuvalar›na yerlefltirin ve sabitlemek için vidalar› s›k›n.

• Insert the cables into the sockets and fix the cables by fastening the screws.

• Kablolar› yuvalar›na yerlefltirin. Kontak vidalar›n› s›k›n.

• Insert the cables into the sockets. Fix the cables by fastening the contact screws as shown in the figure.

• T›rnak vidalar›n› s›karak ürünü duvara sabitleyin.

• Fix the product on the wall by fastening the claw screws.

• Viday› s›karak çerçeveyi ve kapa€› sabitleyin.

• Fix the frame on the body by fastening the screw.

• Kablolar› iterek yuvalarına yerlefltirin.

• Insert the cables into the sockets.

• Tırnak vidalar›nı s›karak ürünü duvara sabitleyin.

• Fix the product on the wall by fastening the claw screws. • Tuflu yerine tak›n.

• Fit the button on its place.

• Kablolar› iterek yuvalarına yerlefltirin.

• Insert the cables into the sockets.

(11)

1. Satış Şekli - Komple Ürün Sales Option 1 – Complete Product

Komple Ürün Complete Product

Komple Ürün Complete Product

Komple Ürün Complete Product

Komple Ürün Complete Product

3. Satış Şekli - Modül + Çerçeve ve Tuş / Kapak Birlikte Sales Option 3 – Module + Button/Cover Mounted + Frame

Modül

Module Tuş / Kapak ve Çerçeve

Button / Cover and Frame

4. Satış Şekli - Modül + Tuş / Kapak + Çerçeve Sales Option 4 – Module + Button/Cover + Frame

Modül

Module Çerçeve

Frame Tuş / Kapak

Button/Cover

2. Satış Şekli - Modül (Tuş / Kapak Takılı) + Çerçeve Sales Option 2 – Module (Button/Cover Mounted) + Frame

Modül (Tuş / Kapak Takılı) Module

(Button/Cover Mounted)

Çerçeve Frame

+

+

+ + =

=

=

Satış Şekilleri / Sales Options

(12)

www.makel.com.tr

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :