YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Tam metin

(1)

S

Struma Facias› konusunda dünyada ve Türkiye’

de pek çok kitap yay›mland›. Bunlardan ilki, Leib Kupferstein adl› Musevi yazar›n, 1942 y›l›nda, faciadan sa¤ kurtulup Filistin’e ulaflan David ile görüfltükten sonra yazd›¤› ve yine 1942’

de, Stoliar Filistin’de iken ‹branice olarak yay›mlanan

“Meghilat Strumah” (Türkçesi: ‹rinli Yara: Struma) adl›

kitab›d›r.

71 y›l önce Tel Aviv’de yay›mlanan bu müzeyadelik kitab›

internet üzerinden sat›fl yapan uluslararas› sahaflarda bulup ald›m.

Kitab›n ‹branice’den çevirtti¤im 13. bölümü özetle flöyle:

"Tek kurtulan David Stoliar’›n Anlat›s›: Bir gün umut parlad›.

Gemi, aniden Marmara Denizi’ne do¤ru aç›ld›. Motoru denemek istiyorlard›. Birkaç saat sonra geri dönen Struma, k›y›ya yak›n

Otopsi

Cengiz Özak›nc›

9

71 Y›l Sonra Dünyada ve Türkiye’de

‹lk Kez

Türkiye Cumhuriyeti’ne

YAHUD‹

SOYKIRIMI SUÇLAMASI

24 fiubat 1942 Struma Facias›’nda

“Türkiye’nin Suçsuzlu¤unu Kan›tlayan Belgeler”

1942’de Filistin’de

‹branice Yay›mlanm›fl ‹lk Struma Kitab›:

Meghilat Strumah

(2)

66

durup beklemeyi sürdürdü. Derken, o ac› gün geldi çatt›,.. Ertesi sabah, bir romörk bize yanaflt›... Saat 13’te polisler gemiye ç›kt›, Struma’n›n hala- t›n› çözmeye davrand›lar. Bize, gemiyi dezenfekte etmek için yak›n bir yere götürmek istediklerini söylediler. Po- lislerden biri, Karadeniz’e geri yolla- naca¤›m›z›, Burgaz’a ya da Köstence’

ye götürülece¤imizi a¤z›ndan kaç›r- d›... Polis amirleriyle kaptan aras›nda- ki f›s›ldaflmalar bizi daha da kuflkulan- d›rd›,.. Geminin halat›n›n çözülmesine karfl› ç›kt›k. Polislerin say›s› azd›, git-

tiler. Bir süre sonra Struma’

n›n çevresini kuflatan botlar- da seksen kadar polis geldi.

Yolcular yar›m saat kadar polislerin gemiye ç›kmas›na engel oldu. Sonunda, polisler zorla girip halat› çözdüler;

gemiyi romörke ba¤lad›lar;

yolcular› zorla güverte alt›na soktular ve geldikleri gibi botlar›yla gittiler. Saat 16:00 -17:00 aras›, Struma romör- ke ba¤lanm›fl olarak denize aç›ld›. Kaptan direnmedi, toplarland›, yola koyulmak üzere haz›rland›. ‹stemimiz üzerine, bizi ‹srail’e götüre- ce¤ine dair bir taahhütna- me imzalad›. Saat 22:00 su- lar›nda gemi Karadeniz’e varm›flt›, k›y›dan 5 kilometre aç›ktayd›. Romörk bizi oraya b›rak›rken “Burgaz’a gidiyorsunuz!”

diye ba¤›rd›lar. Gemide yiyecek yeter- sizdi; yak›t da bir kaç günden fazla yetmezdi. O gece hiç birimizi uyku tutmad›. Bütün gece öylece sessiz otur- duk... K›y›dan 5 kilometre uza¤a b›rak›lm›fl olan gemi, bu arada 3 kilometre daha ilerlemiflti. Motor sabitleniyordu.

Üzücü fleyler söylemekten kaç›- nan Kaptan, Türk karasular›nda oldu-

¤umuzu ve motor çal›flt›r›l›nca gemiyi Türk sahiline götürece¤ini söyledi..

Sabah 09:00 sular›nda, büyük bir pat- lama duyuldu. Gemi bir kaç dakika içinde batt›.”

*

Sa¤ kurtulan David Stoliar’›n facia- dan alt› yedi ay kadar sonra Filistin’de

BD HAZ‹RAN 2013

Leib Kupferstein’in 1942 y›l›nda Filistin’de, Tel Aviv’de, ‹branice olarak yay›mlanan “Meghilat Strumah” (‹rinli Yara, Struma) adl› kitab›n›n kapa¤›.

(3)

gazeteci yazar Leib Kupferstein’a an- latt›klar›; Karadeniz’e b›rak›ld›¤›nda bir kaç günlük yiyecek ve yak›t› bulu- nan Struma’n›n motorunun da sa¤- lam ve çal›flt›r›lmaya haz›r oldu¤unu;

geminin gece 22:00 sular›nda b›ra- k›ld›¤› noktada durmayarak, bir kaç saat içerisinde, 3 kilometre daha ile- riye gitti¤ini; Kaptan’›n Struma’y›

bir Türk liman›na götürmekte oldu-

¤unu ortaya koymaktad›r. Gece Yön Burnu aç›klar›na b›rak›lan Struma, 14 mil do¤uya do¤ru ilerlemifl; ve sabah, fiile’ye 5-6 mil kala, bir Sovyet denizaltıs›nca vurulup bat›r›lm›flt›r.

Nitekim, Lordlar Kamaras› üyesi ve ‹ngiltere’nin Avrupa Parlamentosu

temsilcisi Sir Nicholas Bethell de 21 Eylül 1979’da yay›mlanan “The Pales- tine Triangle” (Filistin Üçgeni) adl›

kitab›nda; ‹ngiliz devlet arflivi belge- lerine dayanarak, Struma’n›n Türk yetkililerce Karadeniz’e b›rak›ld›ktan sonra kendi motoruyla ilerlemektey- ken bir patlama sonucu batt›¤›n›

yazm›flt›r.[[i]]

Bütün bu gerçeklere karfl›n, Tür- kiye Cumhuriyeti’ni suçlayan yay›n- larda: “Türk yetkililer, Struma’y› mo- torsuz, yiyeceksiz ve yak›ts›z olarak Karadeniz’e ç›kartt›lar; bu da yolcular›

ölüme terketmektir.” denilmektedir.

Oysa faciadan sa¤ kurtulan Stoliar’›n Leib Kupferstein’in 1942 y›l›nda Filistin’de, Tel Aviv’de, ‹branice olarak yay›m- lanan “Meghilat Strumah” (‹rinli Yara, Struma) adl› kitab›nda; faciadan kurtulan David Stoliar’›n aç›klamalar›n›n yer ald›¤› sayfalar.

(4)

68

gerek 3 May›s 1942 günü Filistin’de

‹ngiliz polisine verdi¤i ve önceki say›- m›zda t›pk› bas›m tam metin olarak yay›mlad›¤›m›z ifadesi; gerekse Filis- tin’de Musevi gazeteci yazar Leib Kupferstein’a yapt›¤›,

1942’ de yay›mlanan Meghilat Strumah adl›

kitapta yer alan; gemi- de motor, yiyecek ve yak›t bulundu¤una dair aç›klamalar›; facia- dan 70 y›l sonra Tür- kiye Cumhuriyeti’ne yöneltilen motorsuz, yak›ts›z, yiyeceksiz”

vs. suçlamalar›n›n if- tiradan ibaret oldu¤u- nu göstermektedir.

*

Türkiye Cumhuri- yeti’ nin 1942’deki yöneticilerini “Struma Facias›’n›n Katilleri”

olarak suçlayan yay›n- larda; bir yurttafl›m›z:

“Ben çocukken ba- bamla birlikte Stru- ma’ya çuvallarla ek- mek tafl›d›m” diyor.

Bu ekmekleri o gemiye kimin verdi¤i, 15 Ocak 1942 günlü Cumhu- riyet gazetesinde yaz›l›d›r. Me¤er Struma’ya tafl›nan o ekmekler, bugün

“Struma’n›n Katili” olarak damgalan-

BD HAZ‹RAN 2013

David Stoliar’›n Meghilat Strumah adl›

kitapta yer alan; gemide motor, yiyecek ve yak›t bulundu¤una dair aç›klamalar›; facia- dan 70 y›l sonra Türkiye Cumhuriyeti’ ne yöneltilen motorsuz, yak›ts›z, yiyeceksiz vs.

suçlamalar›n›n iftiradan ibaret oldu¤unu göstermektedir.

Cumhuriyet gazetesi 15 Ocak 1942. Struma gemisi ‹s- tanbul Liman›’nda bulundu¤u s›rada, Türkiye’de ekmek karneye ba¤lanm›fl ve “vapurlarda bulunanlara da ekmek da¤›tmak üzere beflinci flubede bir heyet teflekkül etmifltir. Bunlara da ekmek tevzi edilmifltir.”

(5)

maya çal›fl›lan 1940’

lar›n Türkiye Cumhu- riyeti yöneticileri tara- f›ndan verilmifl; Stru- ma’daki yolcular›n yal- n›z ekme¤i de¤il, di¤er gereksinimleri de K›z›- lay Cemiyeti’nce Tür- kiye Cumhuriyeti tara- f›ndan karfl›lanm›flt›.

“Ben çocukken, babamla birlikte her gün Struma’ya çuvallarla ekmek tafl›d›m” diyen yurttafl›m›za, bu belge- ler ›fl›¤›nda soruyorum:

“Siz, kimin ekme¤ini kime tafl›- d›n›z?”

Türkiye Cumhuriyeti’ni Struma Facias› üzerinden Yahudi Soyk›r›m›

ile suçlayanlara, bu belgeler ›fl›¤›nda soruyorum:

Siz, “Struma gemisi, Türkiye ta- raf›ndan, motorsuz, yak›ts›z, yiye- ceksiz ölüme terkedildi” demeye utanm›yor musunuz?..•

cengizozakinci@butundunya.com.tr

[[i]] “All we know is that on February 24th, 1942, shortly after the Turkish tugboat left her and she was moving under her own steam about five miles from the entrance to the Bosphorus,..”

(age., sf. 117)

Struma gemisine günlük yard›mlar› gösteren K›z›lay belgeleri. (‹srail'de bulunan

"Central Zionist Archives"in 201/7 say›l› dosyas›ndan aktaran; R›fat N. Bali, "Musa'n›n Evlatlar› Cumhuriyet'in Yurttafllar›", ‹letiflim y. 4. bask›, 2005, sayfa 206.)

Struma’daki yolcular›n

yaln›z ekme¤i de¤il, di¤er

gereksinimleri de K›z›lay

Cemiyeti’nce Türkiye

Cumhuriyeti taraf›ndan

karfl›lanm›flt›.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :