AKILLA BESLENMEK. Ya ve fieker

Tam metin

(1)

AKILLA BESLENMEK

Prof. Dr. Kenan Demirkol

Ya¤ ve fieker

Dikkat!

Önce Göbek

‹necek

Eğer hayvan merada %100 yeşillikle besleniyorsa, asla başka yabancı gıda almıyorsa, o tereyağı dünyanın en iyi yağıdır. Zeytinyağından da iyidir.

Ama marketten satın aldığınız tere- yağı ahırda beslenen, pancar küspesi, mısır silajı veya başka tahıllarla besle- nen hayvanların yağıdır…

izin sa¤l›¤›n›z› koru- mak için ne yedi¤ini- ze bakman›z laz›m.

Temel hatalardan biri ya¤

seçimi. Biz ayçiçek ya¤›, m›s›rözü ya¤›, margarin veya endüstriyel tereya¤›

yedi¤imiz sürece hasta ol- maya mahkumuz. Elimiz- de iki tane ya¤ var flu anda.

S

(2)

B

Bir, zeytinya¤›; iki, %100 mera sütünden yap›lm›fl tereya¤›.

Peki f›nd›k ya¤›n› nereye sokaca-

¤›z? Bu liste içinde bak›n f›nd›k ya¤›- n›n ya¤ asit içeri¤i, yani temel ya¤

bileflimi zeytinya¤›na çok yak›nd›r.

Hasta edici bir ya¤ de¤ildir. Ama zey- tini s›k›yorsun, ya¤›n› elde ediyorsun.

F›nd›¤› eziyorsun, püre haline getiri- yorsun, 80 dereceye ›s›t›yorsun, eter kat›yorsun, ya¤›n› öyle elde ediyorsun.

Hangisi tercih edilir? Zeytinya¤› tabii ki. Yani f›nd›k ya¤›n› eve sokman›n bir alemi yok. Ha zeytinya¤›n›n tad›na hiç tahammül edemi-

yorsan o zaman rafine zeytinya¤› kullanabi- lirsin. O da iflte f›nd›k ya¤›yla ayn› yöntemle elde edilir. Yani piya- sa de¤eri olmayan, çok koyu, kokulu zey- tin ya¤lar fabrikaya gönderilir. Onlar da 70-80 dereceye ›s›t›l›r;

sonra da eter kat›l›r;

ya¤ elde edilir. ‹lk etapta rafine zeytin ya¤› elde edilir. Hiç kokusu yoktur, hiç ta- d› yoktur. E¤er bu ra- fine zeytin ya¤›na, %5 oran›nda s›zma zeytin ya¤› katarsan›z, o za- man riviera tipi zey- tinya¤› elde etmifl olur- sunuz. Hani market- lerde görüyorsunuz ya, o fabrika eseri bir

ya¤d›r; ayçiçekle filan kar›flm›fl de¤il- dir. Saf zeytinya¤›d›r. Ama neden yoksundur biliyor musunuz? S›zma zeytinya¤›nda var olan antioksidanlar- dan yoksundur. Çünkü oksitlenme, yani paslanma bütün bizim hastal›kla- r›n temelindeki ana unsurdur.

Nas›l aç›k havada b›rak›rsan demi- ri ya¤murda paslan›r; ama biz ne yapa- r›z, antipas diye bir boya süreriz pas- lanmas›n diye. Bedenimizin de anti- paslar› vard›r. Bunlara biz antioksidan diyoruz. Antioksidanlar› a¤›rl›kl› ola- rak sebze-meyvelerden elde ediyoruz.

BD EYLÜL 2011

Riviera tipi de saf

zeytinya¤›d›r ama

neden yoksundur

biliyor musunuz? S›zma

zeytinya¤›nda var olan

antioksidanlardan...

(3)

Zeytinya¤› antioksidanlardan çok zen- gindir ve kalp hastal›klar›na karfl› ko- ruyuculu¤u önemli oranda antioksidan- lardan dolay› kaynaklanmaktad›r.

Ama biz onu ›s›t›p rafine zeytinya¤›

elde etti¤imiz zaman, bu unsurlar› ge- nifl ölçüde kaybediyor. O yüzden ola- bildi¤ince s›zma zeytinya¤› kullanma- l›y›z ve çocuklar›m›za da bu tada al›fl- t›rmal›y›z.

‹kinci temel hatam›za geçmeden birincisi olan ya¤ seçimini özetlersek, daha Evliya Çelebi’nin seyahatname- sinin Trabzon bölümünde, hamsinin zeytinya¤› ile k›zart›ld›¤›n›n tarifi vard›r. Sen 500 sene önce bu toprak- larda bunu biliyordun. Ama d›fl etki- lerle do¤ru bize unutturuldu ve yanl›fl- lara sürüklendik. ‹flte o yanl›fll›klar da bizi hastal›klara sürüklüyor. Zeytin zaten dünyada bir tek Akdeniz yöre- sinde yetifliyor. fiimdi Arjantin’de, Çin’de zeytin a¤ac› yetifltirilmeye ça- l›fl›l›yor. Biz topra¤›nday›z. 5.000 y›ld›r bu topraklarda zeytinya¤› kulla- n›l›yor. Ne olur biraz özümüze geri dönelim.

‹kinci büyük hata fleker.

Hayat›m›zda fleker, insanl›k tarihi iti- bar›yla bakarsan›z çok yeni bir olgu.

Peki fleker bir besin maddesi midir?

De¤ildir.

Çünkü besin maddesini nas›l ta- n›ml›yoruz? ‹nsan›n bedensel ve ruh- sal ifllevlerini ve ço¤almak için, yani neslini sürdürmek için gerekli madde- lere biz besin maddeleri diyoruz. fie- ker, insan›n herhangi bir ifllevini yerine getirmek için gerekli mi?

Evet. Beyin glikozla çal›fl›yor.

Omurilik hücreleri glikozla çal›fl›yor.

Eritrosit dedi¤imiz alyuvarlar glikozla çal›fl›yor. Enerji kayna¤› olarak gliko- zu kullan›yor.

Peki d›flar›dan fleker al›p da daha ak›ll› olan bir insan gördünüz mü?

Hani beyin glikozla çal›fl›yor ya, fleker yedi¤i için daha ak›ll› olan bir insan gördünüz mü? Veya sperm, enerji kayna¤› olarak fruktozu kullan›yor.

Meyve yiyip de daha müthifl erkek olan› gördünüz mü?

Çünkü; insan›n gereksinimi olan glikozu da fruktozu da vücut kendisi üretiyor. D›flar›dan asla al›nmas›na gerek yok. Dolay›s›yla biz fleker yedi-

¤imiz zaman tamamen sadece damak zevkimiz için yiyoruz. Asla hiçbir be- densel ihtiyac›m›z yok.

O yüzden flekere bofl kalori denir.

Yani gereksiz yere ald›¤›m›z kalori.

Bak›n son bir hafta içinde yedikleri- nize, ne kadar bofl kalori ald›n›z? Çok.

Niye?… Hasta olmak için. Fazladan al›nan fleker sadece hasta olman›za katk›da bulundu.

Fazladan al›nan fleker yaln›zca hasta olman›za katk›da bulunur.

Fazladan al›nan fleker

yaln›zca hasta olman›za

katk›da bulunur.

(4)

Bir de son zamanlarda pancardan elde edilen fleker bir yana b›rak›ld›;

daha ucuz olsun diye m›s›rdan elde edilen fleker kullan›lmaya baflland›.

Fruktozdan zengin m›s›r flurubu.

Ne yaz›k ki, bizim g›da tüzü¤ü- müzde farkl› flekerlerin farkl› adland›- r›lmas› zorunlulu¤u yok. fieker, fleker- dir mant›¤›yla ister niflasta bazl› fleker yani m›s›r niflastas›ndan elde edilmifl fleker olsun, ister pancar flekeri olsun, hepsinin üstünde fleker yaz›lmas› ye- terli. Oysa m›s›rdan elde edilen fruk- tozdan zengin m›s›r flurubu, ayn› mik- tar kaloride bile olsa normal flekere göre % 46 daha fliflmanlat›c›d›r. Özel- likle kar›n bölgesi ya¤lanmas›na yol aç›yor. Bu bilimsel olarak kan›tland›.

Dünyan›n en sayg›n üniversitelerinden biri, Amerika’da bir teknik üniversi-

tenin bir ö¤retim üyesinin sözünü ödünç alarak size söylemek istiyorum:

“Yaflad›¤›m›z ça¤, akademik ka- pitalizm ça¤›d›r.”

Yani sermaye sahiplerinin akade- misyenleri sat›n almas› sonucu, top- lumla paylaflmak istediklerini akade- misyenlere söylettirdikleri bir ça¤da- y›z.

Üçüncüsü ise karaci¤er ya¤lan- mas›.

Ama ne tür bir ya¤lanma? Alkolizm d›fl› bir ya¤lanma. O yüzden biz buna alkol d›fl› karaci¤er ya¤lanmas› diyo- ruz. Ve alkol d›fl› karaci¤er ya¤lanma- s›, özel tipli bir siroza neden oluyor.

Atatürk’ün öldü¤ü siroz hastal›¤›, özel bir tipte siroz hastal›¤›d›r; kripto- jenik siroz deniyor buna. Amerika’da

BD EYLÜL 2011

Fruktozdan elde edilen m›s›r flurubu, ayn›

kaloride bile olsa normal

flekere göre %46 daha

fliflmanlat›c›d›r.

(5)

son otuz y›l içinde üç kat artan karaci-

¤er kanserinin de kriptojenik siroz so- nucu oldu¤u belirtiliyor. Özetle söyle- yeyim, Amerika’da son 30 y›lda üç kattan fazla görülen karaci¤er kanseri- nin sebebi m›s›r flurubudur. Bu, bu kadar aç›kken bizim bakanl›¤›m›z

“Hiçbir bilimsel kan›t sunulamam›flt›r”

diyor.

Çocuklar›n›z› m›s›r flurubundan flekerden uzak tutun ve özellikle gof- ret, bisküvi kek gibi yiyecekleri, d›fla- r›dan alaca¤›n›za az flekerli olarak ev- de kendiniz yap›n. K›sacas›, ambalajl›

bir ürün sunmay›n çocuklar›n›za.

Bugün g›da sektöründe sadece ve sadece aksi belirtilmedi¤i takdirde m›s›r flurubu kullan›l›yor. Dondurma- larda o kullan›l›yor, haz›r ald›¤›n›z baklavan›n flerbeti bile m›s›r flurubun- dan. Çocuklar›n›za illa tatl› bir fley yedirecekseniz, evde kendiniz yap›n ve olabildi¤ince az fleker kullan›n.

Çünkü sonuç olarak fleker de zararl›.

‹nsan›n zarar görmeden günde tü- ketebilece¤i fleker miktar› 30 gram kadard›r. 30 gram, 8 kesme flekeri yapar. Ama bu flekerin içinde ne yaz›k ki meyve de var, bal da var, yani siz

kahvalt›da bir tatl› kafl›¤› bal yediyse- niz, hakk›n›z 7 ye düfltü. Bu hakk›n›z›

a¤›rl›kl› olarak meyve olarak de¤er- lendirin. E¤er bugün bal dahil hiç fle- ker yememiflseniz, çay›n›za fleker koy- mam›flsan›z, baflka hiçbir fleker kayna-

¤› da yoksa, 8 kesme flekerin karfl›l›¤›

her biri ayr› olarak flu meyvelerdir:

300 gram portakal- 400 gram kiraz veya viflne-100 gram kadar muz, incir veya üzüm yiyebilirsiniz. Ama yal- n›zca 100 gram.

S›n›rs›zca sebze yiyebilirsiniz ama meyveyi s›n›rl› yemeniz gerekir. Mey- venin fazlas› da fliflmanlat›r ve zarar- l›d›r, karaci¤er ya¤lanmas› yapar. Yani meyve tek bafl›na hem karaci¤er ya¤- lanmas›, hem kar›n tipi fliflmanl›k ya- pabilir. Kar›n tipi fliflmanl›¤›n çok özel bir yeri vard›r. Ba¤›rsak çevresindeki iç organlar›n çevresindeki ya¤lar hor- monal etkin ya¤lard›r ve bu ya¤lar ne yaz›k ki kanser ve kalp-damar hastal›-

¤› oluflmas›nda da etkindir. O yüzden homojen yani tüm bedene eflit ölçüde da¤›lm›fl, karn›n büyümedi¤i bir flifl- manl›¤a çok itiraz›m yok. Kar›n tipi fliflmanl›k için, eflittir fleker ve kalp hastal›¤› veya kanser diyebiliriz.

O yüzden göbekler inecek. Göbe-

¤imiz oldu¤u sürece sa¤l›kl› olma flan- s›m›z yok. Bunun için flekerden uzak duraca¤›z. Çünkü en çok kar›n tipi fliflmanl›k yapan ürün fruktozdur. Ye- di¤imiz pancar flekerinin ve meyvenin içindeki flekerin de yar›s› fruktozdur.

Fruktozu azaltmak zorunday›z.

K›saca; kalp hastal›¤›, kanser, fle- ker, inme gibi hastal›klardan kurtul- mak istiyorsak, karn›m›z inecek. • kenandemirkol@butundunya.com.tr

Hastal›klardan

kurtulmak istiyorsak

karn›m›z inecek.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :