• Sonuç bulunamadı

Günde Bir Elma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Günde Bir Elma"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Şubat 2000 13

Kafasından kablolar çıkan bir adam görmek kuşkusuz hemen her-kesi şaşırtır, hatta biraz da rahatsız edebilir. Hele bu adamın bir de kör olduğunu fark etmek insanın şaşkın-lığını daha da arttırır. Ne var ki Ocak ayının sonlarında böyle bir adam bir-çok haberciye kısa bir gösteri yaptı. Gösteriyi düzenleyen, Dobelle Ens-titüsü’ydü.

Biyomedikal alanda araştırma ve geliştirme projeleri üreten Dobelle Enstitüsü'nde bir grup bilim adamı yapay bir görme sistemi geliştirmiş-lerdi. Bu çalışma enstitünün New York, Long Island ve İsviçre'deki la-boratuvarlarında yaklaşık 30 yıldır yürütülüyordu. Ortaya çıkan ürün sa-yesinde görme yetisini tümüyle yitir-miş bir kişi 20/400 oranında görebi-liyor.

Geliştirilen bu sistem, temelde bir gözlüğe takılan çok küçük bir te-levizyon kamerası ve bir ultrasonik uzaklıkölçerden oluşuyor. Televiz-yon kamerası ve uzaklıkölçerden çı-kan kablolar belde taşınabilen bir bilgisayara bağlanıyor. Bu kablo ara-cılığıyla bilgisayara iletilen görüntü ve uzaklık bilgileri çok gelişmiş bir görüntü işleme programında işleni-yor. Oluşan yeni veriler bir mikrobil-gisayara gönderiliyor. Bu mikrobilgi-sayar da aldığı verileri sinyallere dö-nüştürüp 68 platin elektrottan oluşan bir bloka iletiyor. Sistemin en ilginç yanı platin blokun beynin görme merkezine yerleştiriliyor olması. Bir başka deyişle dışarıdan gelen kimi kablolar sağ kulağın arkasında, kafa-sında açılan bir delikten geçerek pla-tin bloka ulaşıyor. Görme sisteminin en şaşırtıcı ve başarılı yanlarından bi-ri de bu zaten. Yirmi yıldır denenen sistemde, insana rahatsızlık veren ya

da enfeksiyona yol açan bir durumla karşılaşılmamış.

Sistemin üzerinde denendiği kişi 62 yaşında bir erkek. Adı Jerry (soy adı açıklanmıyor). Jerry, 36 yaşında geçirdiği bir travma yüzünden tü-müyle göremez olmuş. Sistemi kul-lanmayı öğrenen Jerry 5 cm boyun-daki harfleri 1,5 m'den okuyabiliyor. Gözlükteki minyatür televizyon ka-merasına özel bir elektronik arayüz takıldığında, Jerry televizyon izleye-biliyor, bilgisayar kullanabiliyor ve hatta internete ulaşabiliyor. Ne var ki, bunları tnormal gören kişiler kadar yapamıyor.

Bu sistem üzerinde ilk çalışmalar başladığında kullanılan bilgisayar büyükçe bir bavul hacminde ve bir-kaç ton ağırlığındaymış. Son yirmi beş yılda beş yeni kuşak geliştiril-miş. Bugün kullanılan bilgisayar al-tıncı kuşak bir bilgisayar ve yalnızca kalın bir kitap büyüklüğünde, 5 kg ağırlığında.

Jerry beyaz duvara asılı duran bir bereyi bulabiliyor. Sonra da odanın içindeki bir mankenin başına bu be-reyi takabiliyor. Ayrıca 5 cm büyük-lüğündeki hafleri 1,5 m'den okuyabi-liyor.

Dobelle'in aygıtı, doğrudan bey-ne yerleştiriliyor. Bunun yanı sıra ,başka araştırma grupları retinaya (gözün arka bölümündeki ışığı algıla-yan doku) yerleştirilen benzer bir ay-gıt üzerinde çalışıyor.

Jerry bu aygıtı şimdilik haftada 2-3 gün kullanıyor. Öteki günlerde araştırmacılar aygıt üzerinde çalışı-yorlar. Aygıtın derinlik algılama yanı pek güçlü değil. Bu nedenle Jerry yürürken sağ kolunu sürekli ileri uzatıyor.

Yapay görme sistemi ilk kez 1970 yılında insanlarda denenmiş. O za-man önce üç gönüllüye geçici elek-trotlar yerleştirilmiş. Bir süre sonra da dört gönüllüye kalıcı elektrotlar yerleştirilmiş. Son olarak da 1978'de iki gönüllü körün beynine ameliyatla elektrotlar yerleştirilmiş. Bunlardan biri olan Jerry hâlâ elektrotları taşı-yor.

Dobelle Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre çok sınırlı sayıda ya-pay görme sistemi bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

ABD ve İsviçre'de araştırma ku-ruluşları bulunan Dobelle Enstitüsü, eğitim, araştırma, geliştirme ve kli-nik uygulama alanlarında tıbbi aygıt-lar üreten bir şirket. Son 30 yılda 40 ülkedeki 15 000 hasta için özel aygıt-lar tasarlayıp üretmiş. Bu aygıtaygıt-ların tümü de başta ABD Gıda ve İlaç Da-iresi olmak üzere dünyanın saygın tıp kurumlarından onay almış. Bu alanda çalışan başka birçok araştır-macı bu gelişmeyle daha bir yürek-lenmişler. Utah Üniversitesi'nden Richard Normann, "yakın bir gele-cekte bu sistem ya da benzerleri sa-yesinde körler daha karmaşık görsel işler yapabilecekler" diyor.

http://msnbc.com

Karanlıklar Aydınlanıyor

Elmada bolca bulunan quercetin adlı bir antioksidan maddenin, akci-ğerleri ve solunum yollarını sigara ve kirli havanın etkilerinden korumaya yardımcı olduğu saptandı. Araştırma-cılar, bunu ortaya çıkarmak için yaş-ları 45 ve 59 arasında 2500’den fazla kişi üzerinde yaptıkları araştırmada, beslenme alışkanlıkları ve solunum

arasındaki ilişkiyi

saptadılar. Araştır-mada sigara, hava

kirliliği gibi olumsuz; düzenli egzersiz gibi olumlu etkenler de göz önünde bulunduruldu.

Or-taya çıkan sonuç, elma yiyerek alınan querce-tin’in solunum fonksiyon-larını geliştirdiği saptan-dı. Quercetin, elmanın yanında, soğan, çay ve kırmızı şarapta da bulu-nuyor.

http://www.abcnews.com

Günde Bir Elma

Elektrotlar Televizyon kamerası

Microbilgisayardan gelen kablolar

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu üç grubun başlangıç değerlerine göre GİB’de meydana getirdiği düşüş karşılaştırıldığında, timolol grubunun saat 10’da diğer iki gruba

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

86 — T E R B İY E VE NEZAKET KURAKLARI Tiyatro veya konser salonuna girerken erkek önde yü­ rür ve kadına yol açıp kendilerine mahsus koltuklun arar.. Bu

Bu çağrının amacı, sağlık sektörüne hitap edebilecek nitelikte, tıbbi görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, bu sistemlerde kullanılan X ışını vb

Bu çağrı kapsamında tüm robotik cerrahi uygulamalarında hali hazırda kullanılan ya da kullanılması muhtemel robotik sistemler için geri beslemeli kumanda

• Robotik cerrahi uygulamalarında kullanılan görüntüleme sistemlerinin hareket yeteneklerini ve görüntü kalitesini artırıcı uygulamalar,.. • Endoskopi ve

 Kullanılacak yöntemlerin çalışma ve sonuç verme süreleri, klinik kullanıma uygun (hastane içerisinde iş akışını yavaşlatmayacak veya engellemeyecek

Bu çağrıda, kritik hasta verilerini, yatak başı ya da taşınabilir cihazlarla, kablolu veya kablosuz olarak toplanmasına olanak verecek sistemlerle uzman