Jens Sundströms rapport från Transport working group of the CPMR Baltic Sea Commission

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN 30 JULI 2014

1

Jens Sundströms rapport från

Transport working group of the CPMR Baltic Sea Commission

26 juni 2014 genomförde Transportgruppen för CPMR(Konferensen för Europas perifera och maritima regioner) Östersjökommissionen ett arbetsmöte i Helsingfors. Från Landstinget i Norrbotten deltog Jens Sundström, Jenny Mozgovoy och Ulrika Nilsson.

Inledningsvis redogjordes för CPMR Baltic Sea Commission Executive Committee möte 25 juni där beslut togs om ny ordförande i

transportgruppen, Kai Holmberg, Kymenlaakso samt två vice ordföranden, Johan Söderling, Västerbotten och Bo Rudolfsson, Örebro.

Därefter redogjorde Patrick Anvroin, CPMR Transport Working Group via videolänk för deras arbete. 7 juli träffas CPMR:s gemensamma

Transportgrupp i Bryssel. Med anledning av att 9 huvudkorridorer kommer att implementeras i Europa blir det den huvudsakliga frågan som hanteras vid mötet.

EU har tagit fram ett strategiskt prioriterat stomnät. Norrbotten har länge jobbat för att den prioriterade infrastrukturen även ska fortsätta norr om huvudstäderna Oslo, Stockholm och Helsingfors. Detta har man lyckats med, i och med EU:s beslut om TEN-T Core Network där Botniska korridoren ingår. Under 2013 har EU tagit fram ett stomnät med 9 korridorer, The Core Network Corridors. The Scandinavian-Mediterranean Corridor är den av korridorerna som berör Sverige och till skillnad mot TEN-T Core Network sträcker sig korridoren endast upp till huvudstäderna.

Under 2014 genomförs ett korridorforum dit berörda regioner som ingår i stomnätskorridoren inbjuds och där CPMR har fått i uppdrag att nominera representanter till korridorforum. Transportgruppen menar att det är viktigt att även regioner som angränsar till stomnätskorridorerna får möjlighet att vara delaktiga i korridorsforum och i andra aktiviteter som rör

stomnätskorridor. Ett exempel som lyftes av norra Sverige är att

mötesinbjudningar även bör inkludera Luleå hamn som är en av fem TEN-T Core Network Ports i Sverige men ligger utanför The Core Network

Corridors.

Vidare berättade Västerbotten om deras samarbete med Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics (NDPL) som är ett strategiskt nätverk där startpunkten varit att bygga upp ett hållbart miljövänligt transportsystem.

www.ndptl.org/ndptl-regional-transport-network

(2)

LANDSTINGSSTYRELSEN 30 JULI 2014

2

NDPL har beslutat att gå in med 320 000 € i projektet Umeå-Vaasa för:

 Planering: Förstudie och geoteknisk undersökning för nya terminaler i Umeå och Vaasa.

 Planering: Förstudie av järnvägsnätet i Umeå hamn och Vaasa hamn för att skapa en effektivare transportlösning och koppla ihop

järnvägen med hamnen

Budskapet är att NDPL är en strategisk samarbetspartner som också har finansieringsmedel.

Mötet avslutades med en diskussion om inriktningen på det fortsatta arbetet inom transportarbetsgruppen och vad de olika regionerna ser som viktiga frågor.

Implementering av svaveldirektivet under 2015 och uppföljning av konsekvenserna är en fråga som samtliga regioner anser viktig att arbeta vidare med. Ett annat viktigt perspektiv för regionerna är fortsatt dialog för att fullfölja Botniska korridoren genom att bygga Norrbotniabanan samt att inkludera Botniska korridoren i TEN-T Core Corridors.

Andra transportperspektiv som lyftes var Nordic Logistics Corridor,

förbindelse mellan Norge- Sverige- Finland och vidare österut. Även frågan om kopplingen till Arktis diskuterades.

Utifrån dagens diskussioner och vilka perspektiv som är viktiga för regionerna kan transportarbetsgruppen vid nästa möte bestämma inriktningen på det fortsatta arbetet.

Jens Sundström (FP)

Şekil

Updating...

Benzer konular :