15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Tam metin

(1)

UYGULAMADA DİKKAT

EDİLECEK KONULAR 15

(2)
(3)

STAJ YÖ NET ME L‹ ⁄‹ GE RE ⁄‹ UY GU LA MA DA D‹K KAT ED‹ LE CEK KO NU LAR

STAJ ‹LE ‹L G‹ L‹ TE MEL KAV RAM LAR

Sta ja kim le rin bafl vu ra bi le ce €i Ya sa ve Yö net me lik te tan›m lan m›fl t›r.

An cak Ka nun da aç›k ça be lir til me yip, denkli €in den kufl ku du yu lan ö€ re­

tim ku rum la r› me zun la r› n›n staj bafl vu ru la r›n da TES MER’in olum lu gö­

rü flü al›n madan ya p› lan bafl vu ru lar ge çer siz sa y›l mak ta d›r. Ge rekti €in de Yük se kö€ re tim Ku ru lun dan denk lik bel ge si is ten mek te dir. Bafl vu ru da dip lo ma ve ya ge çi ci me zu ni yet bel ge si nin su nul ma s› zo run lu olup, ya z›.

vb.gi bi ev rak lar la bafl vu ru ka bul edil me mek te dir.

STA JA BAfi LA MA DE ⁄ER LEN D‹R ME S‹

Staj yapmak amacıyla Odamıza başvuran adayların katılmak zorunda oldukları değerlendirmedir. Adayların bu sınavı kazanmadan staja baş­

lamaları mümkün değildir. Sınavdan 60 puan ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkını elde ederler.

Staja başlama değerlendirmesine katılabilmek için ilk başvuruda bir işyerinde çalışmak şartı aranmamaktadır. Adaylar, kişisel evraklarıyla başvuru yapabilirler ancak staj sınavını kazandıktan sonra iki yıl içeri­

sinde staja uygun bir işyerinde çalışmaya başlamak zorundadırlar. Bu durumdaki adayların stajı başvuru yaptığı ilgili dönemde başlatılır.

(4)

STA JA BAfi LA MA DÖ NEM LE RI

ÖNEM L‹ NOT LAR :

• ‹l gi li staj bafl la ma dö nem le rin de ay›n 10 un dan son ra si gor ta l› ola­

rak ça l› flan la r›n staj la r› bir son ra ki dö nem bafl la t› l›r.

• Sta ja Bafl la ma De €er len dir me sin de 3 y›l içe ri sin de ba fla r› l› ol mak flar t› aran mak ta d›r. Üç y›l içe ri sin de ba fla r› l› ola ma yan aday la r›n staj dos ya la r› ip tal edi le cek tir. Ye ni den bafl vu ru yap mak is te yen aday lar ye­

ni staj dos ya s› aç t›r mak zo run da d›r lar.

• De ne tim ve gö ze tim de staj ya p› lan fir ma lar da mes lek men su bu sa­

y› s› ka dar aday, mes lek men su bu de ne ti min de ya da gö ze ti min de staj ya pa bi lir. An cak bir mes lek men su bu ya n›n da 3 y›l bo yun ca yal n›z ca 1 staj yer staj ya pa bi lir.

STAJ DAN SA YI LAN HAL LER

5786 Sayılı Kanunun 4.maddesi ile Değiştirilen yeni başlıklı 26.07.2008 tarihli madde yürürlüğe girmiştir. Madde 6/a,b,c,d,e,f,g,h,ı,i maddesinde yer alanların çalışmaları stajdan sayılmaktadır. Bu kapsamda bulunan­

lardan 6/ı maddesi dışındakiler Staja Başlama Sınavından muaf tutul­

muşlardır.

Bafl vu ru

Dönemi S› nav Tarihi

Dönemleri Staj

Başlama Ku ral

Ara l›k Mart Ma y›s 10 Ma y›s’a kadar

si gor ta l› ol mak Ni san Ha zi ran Ey lül 10 Ey lül’e ka dar

si gor ta l› ol mak

A€us tos Ka s›m Ocak 10 Ocak’a

kadar sigortalı olmak

(5)

Adayların lisans mezuniyetinin uygun olması koşuluyla sundukları Yüksek lisans diploması (1 yıl) ve Doktoro diplomaları (1.5 yıl) staj sü­

resinden sayılmaktadır. TESMER Yönetim Kurulu 11 Ocak 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Odaların düzenlemiş oldukları Staja Giriş Sınavı ve SMMM sınavları­

na hazırlık kurslarıda 3 ay staj süresinden sayılmaktadır. TESMER Baş­

kanlağının 09.11.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı.

Bu mad de kal d› r›l m›fl t›r.

23 A€us tos 1997 ta ri hin de Res mi Ga ze te’de ya y›n la na rak yü rür lü €e gi ren Staj Yö net me li €i ge re €i ser best mu ha se be ci ve ya ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ol mak is te yen bü tün aday lar sta ja bafl la ma s› na v› na ka t›l mak zo­

run da d›r lar. A€us tos 1997 ön ce si ça l›fl ma la r› n› staj dan say d›r mak is te yen aday lar Sta ja Baflla ma De €er len dir me si ne ka t›l maz lar.

STAJ YA PI LA CAK YER LER BÜ RO LAR DA STAJ :

• SMMM bü ro la r›n da staj

• YMM bü ro la r›n da staj

• SM­SMMM or tak l›k la r›n da staj

• SMMM or tak l›k la r›n da staj

• YMM or tak l›k la r›n da staj

D‹K KAT ED‹ LE CEK KO NU LAR;

1­ SM – SMMM or tak l›k la r›n da li sans me zun la r› SMMM un van l› im­

za yet ki li mes lek men su bu nun ya n›n da staj ya par lar.

2­ Or tak l›k lar da de ne tim ve ren mes lek men su bu nun ser ma ye dar or­

ta €› de €il or tak l› €› tem si le yet ki li flir ket or ta €› ol ma s› ge re kir.

(6)

3­SMMM aday la r› yal n›z ca SMMM ve YMM ya n›n da staj ya pa bi lir ler.

4­ Bü ro lar da staj yer s› n›r la ma s› yok tur.

5­ Ak ra ba ya n›n da staj ya p› la bi lir.

6­ Mes lek ya sa s› na ay k› r› ola rak aç› lan flu be ler de, ir ti bat bü ro la r›n da staj ya p› la maz.

7­ Aday lar staj la r› s› ra s›n da ö€ re nim du rum la r›n da mey da na ge le­

cek de €i flik lik le re ba€ l› ola rak staj flek li ni de €ifl tir mek is ter se; han gi ö€ re nim du ru mu na gö re sta ja bafl vu rur ve sta ja bafl la ma de €er len dir­

me si ni ka za n›r sa sta j› o ö€ re nim du ru mu na gö re de vam eder. Ti ca ret Li se si ve ya ön li sans me zu nu olup staj s› ra s›n da li sans dip lo ma s› alan aday lar staj la r› na li sans dü ze yin de de vam et mek is te me le ri ha lin de son ö€ re nim du rum la r› na gö re sta ja bafl la ma de €er len dir me si ne ka t›l mak ve ba fla r› l› ol mak zo run da d›r. Ba fla r› l› ol ma la r› ha lin de, ye ni dip lo ma ta ri hin den iti ba ren (di €er staj ko flul la r› da sa€ lan mak ko flu lu ile) staj­

la r› de vam et ti ri lir. (5786 sa y› l› Ka nu nun 5/B mad de si ne gö re Ser best Mu ha se be ci lik un va n› kal d› r›l m›fl t›r. Bu uy gu la ma mev cut de vam eden staj yer le ri kap sa mak ta d›r.)

8­ Müc bir se bep ler d› fl›n da sta j› na ara ve ren ve ya dü zen li ola rak staj­

la r› n› de vam et tir me yen aday la r›n staj la r› oda ve/ve ya TES MER Yö ne­

tim Ku ru lu ka ra r› ile ip tal edi lir.

9­ Staj so nun da aday dan staj yap t› €› ifl ye ri d› fl›n da bafl ka bir yer de ça­

l›fl ma d› €› na da ir SSK’dan gün dö kü mü, Emek li San d› €› ve Ba€­Kur’dan ya z› is te nir. Çift si gor ta l› l› €› olan aday la r›n staj la r› ip tal edi lir.

10­ Staj s› ra s›n da as ke re gi dip ay n› za man da da si gor ta l› l›k la r› de vam eden er kek aday la r›n staj la r› ip tal edi lir.

(7)

DE NE T‹M VE GÖ ZE T‹M DE STAJ : DE NE T‹M DE STA JIN ESAS LA RI;

1­ Denetimden kasıt ilgili firmanın dışarıdan müşavirlik, denetim ve tam tasdik hizmeti almasıdır.

2­ Bu firmaların sadece merkezlerinde staj yapılır. Merkezden kasıt ticaret sicil gazetesinde yazan ilan edilmiş adrestir. Adayın SSK işe giriş, aylık prim ve hizmet belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adreslerin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Adres değişikliklerinin ilgili kurumlara bildirildiğine ve gerekli düzeltmelerin yapıldığını gösteren evraklar ile verilmesi gerekmektedir.

3­ Staj yapılan yerin bilanço usulüne göre defter tutması şarttır. (bi­

lanço usulüne göre defter tutulan birinci sınıf tacir işletmelerinde staj yapılabilir.)

4­ Firmalarda denetimde ve gözetimde meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir.

5­ Stajın geçerli olması için meslek mensubunun sözleşmemesinin ve düzenlediği makbuz veya fatura örneklerinin ibraz edilmesi şarttır.

6­ Stajda süreklilik esas olup birden fazla firmada yarım gün çalışan­

ların stajları kabul edilmez.

7­ Firmada çalışırken kendilerini muhasebe bürolarında sigortalı ola­

rak stajyer gösterenlerin stajları iptal edilir.

8­ Belediye uygulamaları nedeniyle firma merkez adresinde değişik­

lik yapılmış ise ilgili belediyeden adres düzenlemesini gösteren yazı ve ilgili kurumlara (SGK, Vergi Dairesine bildirim ve Ticaret sicilden yeni adresli faaliyet belgesi almak) kaydıyla adres düzeltmesi yapılabilir.

(8)

GÖ ZE T‹M DE STAJ :

Gö ze tim de sta j›n an la m›,fir ma d› fla r› dan hiz met al› yor ve ya al m› yor ola bi lir. Fir ma n›n bün ye sin de bor dro ya ka y›t l› bir mes lek men su bu nun ol ma s› ve bu mes lek men su bu nun gö ze ti min de staj ya p›l ma s› d›r.

GÖ ZE T‹M DE STA JIN ESAS LA RI;

1­ Staj ad re si fir ma n›n mer ke zi ol ma l› d›r.

2­ Gö ze tim ve ren mes lek men su bu ile staj yer ay n› bordro da gö rün­

me li dir.

3­ Mes lek men su bu nun d› fla r› da ba €›m s›z ça l›fl ma s› ol ma ma l› d›r.

4­ Mes lek men su bu nun prim öde me gün sa y› la r› n›n ay l›k 30 gün ol­

ma s› flart t›r.

5­ Mes lek men su bu yö ne tim ku ru lu üye si, flir ket or ta €› ola maz.

6­ Mes lek men su bu nun un va n›, mu ha se be mü dü rü, ma li ifl ler mü dü­

rü vb. ol ma l› d›r. Mu ha se be d› fl›n da bir un van la ça l› flan mes lek men su­

bu nun gö ze ti min de staj ya p›l maz.

STAJ YA PI LA MA YA CAK YER LER

1­ Şubeler, temsilcilikler, şantiyeler, irtibat büroları, bölge müdürlükleri, 2­ Fabrikalar, üretim birimleri,

3­ Kooperatifler, meslek odaları, siyasi partiler, belediyeler, sendikalar, 4­ Her türlü saymanlıklar,

5­ Dernekler ve Vakıflar. (Yalnızca Vakıf Üniversitelerinde staj yapılabilir) Önemli not: Buralarda staj yapılamadığı halde bu kurumların iktisadi te­

şekküllerinde staj yapılabilir.

Örnek; İstanbul Büyükşehir Belediyesinde staj yapılamaz, Halk Ekmek A.fi. de staj yapılabilir.

(9)

STAJ DA ARA VER ME LER;

1­ MÜC B‹R SE BEP LER

• Askerlik

• Doğum

• Öğrenim izni (yurtdışı)

• Ağır raporlu hastalık

• Doğal Afetler

Askere giden stajyerler askerlik sonrası 15 gün içinde bir dilekçe ile durumlarını Staj Merkezine bildirmelidir. Adaylar en fazla 6 ay içinde (GENELGE 2011/1) ile staja başlamak zorundadırlar.

Bayan stajyerler sekiz (8) hafta doğum öncesi ve (8 ) hafta doğum sonrası izinli olduğu sürede stajına ara verebilir. Ayrıca hamilelik dö­

nemlerinde ilgili sağlık kuruluşlarından alacakları işgöremezlik belge­

lerini odalarına sunmak koşulu ile stajlarına ara verebilirler. Ancak bu süre işgöremezlik belgesinde belirtilen süreyi aşmayacaktır. Aynı za­

manda yasal ücretsiz izin kullanmaları durumunda ücretsiz izin kullan­

dıklarına dair evrakları odalarına sunmak koşuluyla stajları yönetim kurulu kararı ile dondurabilirler.

Staj sırasında, yurtdışı eğitimi (meslek – yabancı dil vb) nedeni ile staj 1 yıl süre ile TESMER Yönetim Kurulu Kararıyla dondurulabilmek­

tedir. Stajlarını bitirerek sınavlara giren adayların 2 yıllık süreç içinde yurtdışı eğitimi, iş nedeniyle v.b. durumlarda sınav hakları 1 yıla kadar dondurulmaktadır. Süre uzatımlarına da TESMER Yönetim Kurulu karar vermektedir.

Adayın sürekli tedavi görmesini gerektirecek derecede hasta olması vb. nedenlerle durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi halinde stajına TESMER’den görüş alınmak üzere yönetim kurulu kararı ile ara verebilirler.

(10)

Kuruma haber vermek kaydıyla yukarıdaki nedenlerden dolayı stajına ara verenlerin stajları zarar görmez. Yukarıdaki süreler kadar stajları uzatılır.

2­ D‹ ⁄ER SE BEP LER LE STA JA ARA VER ME

• Ekonomik nedenlerle firmaların kapanması, işten ayrılma, meslek mensubunun sözleşme düzenlememesi, makbuz kesmemesi, firmaya hizmet veren meslek mensubunun bulunmaması, meslek mensubunun geçici disiplin cezası alması, stajyerin sehven yanlış yerde staj yapması, çalışma günlerinin eksik gösterilmesi vb. nedenlerle stajına ara vermesi durumunda kuruma en geç 15 gün içinde haber vermeleri kaydıyla staj­

larına 6 ay ara verebilirler. Bu süreler stajdan sayılmayıp eksik sürelerini tamamlamaları kaydıyla sınavlara girebilirler.

• Kuruma haber vermeyenlerin stajları iptal edilip tekrar stajyer olabil­

meleri için staja başlama sınavına yeniden girmeleri gerekir.

STAJ SI RA SIN DA ‹L‹ fi‹K KES ME

Afla €› da ki hal ler de; aday mes lek men sup la r› n›n sta j› ta mam la ma la­

r› na izin ve ril mez ve oda yö ne tim ku ru lu ka ra r› ile mes lek le ilifl ki le ri ke si lir.

• Aday mes lek men su bu ol ma n›n flart la r› n› kay be den ler,

• TES MER ta ra f›n dan ilan edi len e€i tim prog ram la r› na ka t›l ma yan­

lar,

• Bafl vu ru s› ra s›n da ve ri len bel ge le ri do€ ru ol ma yan lar ve ya bu bel ge­

le rin de tah ri fat ya p›l d› €› an la fl› lan lar,

• Ya p› lan de ne tim ler de 1 y›l da 3 de fa müc bir se bep ol mak s› z›n staj ma hal lin de bu lun ma ma s› ne de niy le sta j› ip tal edil mifl olan lar,

• Mes lek le ba€ dafl ma yan dav ra n›fl la r› tes pit edi len ler,

• Ara de €er len dir me s› nav la r›n da ba fla r› l› ol ma yan lar,

(11)

Oda yö ne tim ku ru lu bu ko nu lar da ki ka rar la r› 7 gün için de aday mes­

lek men su bu na ve ya n›n da son ola rak staj ya p› lan mes lek men su bu na teb li€ edi lir. Bu ka rar la ra teb li€ ta ri hin den iti ba ren 15 gün için de bir lik nez din de iti raz edi le bi lir. Bir li €in 60 gün için de ve re ce €i ka rar ke sin dir.

STAJ SO NUN DA ‹L‹ fi‹K KES ME

Staj bi tir me de €er len dir me sin de ba fla r› l› ola ma yan aday mes lek men­

su bu na oda yö ne tim ku ru lu ta ra f›n dan 30 gün için de il gi li nin aday l›k la ilifl ki si nin ke sil di €i ya z› l› ola rak bil di ri lir.

STAJ B‹ T‹R ME NO TU

Staj yer le re ya n›n da, gö ze tim ve ya de ne ti min de staj ya p› lan mes lek men sup la r› ta ra f›n dan her y›l yüz pu an üze rin den staj de €er len dir me for mu dü zen le nir. Bu form lar mes lek men su bu ta ra f›n dan giz li ola rak dü zen le ne cek ve staj ye rin dos ya s› na ko nul mak üze re ka pa l›, mü hür lü ve im za l› zarf ile tes lim edi le cek tir. Aç›k ola rak gön de ri len form de €er­

len dir me ye al›n maz. Gö ze tim ve de ne tim de üç ay dan da ha az sü re staj ya pan staj yer ler için staj der len dir me for mu dü zen le ne mez. Staj de €er­

len dir me for mun da ve ri len not 60 pua n›n al t›n da ise staj ye rin sta j› ip tal edi lir.

(12)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :