• Sonuç bulunamadı

Kit Components. Components: Proteinase K Solution, 20mg/ml

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kit Components. Components: Proteinase K Solution, 20mg/ml"

Copied!
40
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

MC500 Proteinase K Solution, 20mg/ml

MC501 Lysis Buffer

MC502 Binding Buffer

MC503 MagaZorb® Reagent

MC504 Wash Buffer

MC505 Elution Buffer

(2)
(3)

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 25.06.2016

*

Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği

Ticari adı: Proteinase K Solution, 20mg/ml Mal numarası: MC500

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Üretici / Teslimatı yapan:

Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI 53711 U.S.A.

1-608-274-4330 1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: SDS Yazar: Regulatory.Affairs@promega.com 1.4 Acil durum telefon numarası

Kimyasal Için Acil Taşmamasının, Kaçak, Yangın, Maruz Kalmak, ve Kaza Çağrı CHEMTREC veya Içinde Gece ABD ve Kanada: 1 - 800 - 424 - 9300Outside ABD ve Kanada: 1 703 - 527 - 3887 (tahsil kabul çağrısı)

*

Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008

GHS08 Sağlık zararlılığı

Resp. Sens. 1 H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

2.2 Etiket unsurları

Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme

Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

Zararlılık İşaretleri GHS08 Uyarı Kelimesi Tehlike

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Proteinase, Tritirachium album serine Zararlılık İfadesi

H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

Önlem İfadesi

P284 [Yetersiz havalandırma varsa] solunum koruyucu giyin.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P342+P311 Solunum bulguları gösterirse: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

(Devamı sayfa 2 'da)

(4)

Sayfa: 2/7

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 25.06.2016

Ticari adı: Proteinase K Solution, 20mg/ml

(Sayfa 1 'nın devamı)

P304+P340 SOLUNURSA: Kişiyi açık havaya çıkarın ve nefes alması için rahat tutun.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

2.3 Diğer zararlar

PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

*

Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar Tarifi:

Listede bulunmayan nonhazardous maddeler ile birlikte aşağıda listelenen tehlikeli maddelerin karışımı bir üründür.

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

CAS: 39450-01-6

EINECS: 254-457-8 Proteinase, Tritirachium album serine

Resp. Sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

%<2,50

Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

*

Bölüm 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Teneffüs ettikten sonra:

Bolca temiz hava alması sağlanarak her ihtimale karşı doktora başvurulmalıdır.

Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.

Cilde temas ettikten sonra: Ürün, genelde cildi tahriş etmez.

Gözlere temas ettikten sonra:

Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.

Yuttuktan sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Alerjik belirtiler

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler Elverişli söndürücü maddeler:

CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Bilinen yok 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Hiçbir özel tavsiye

*

Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Şahısları güvenli bir yere götürünüz.

Kişisel koruyucu giyim giyiniz.

6.2 Çevresel önlemler Bol suyla sulandırınız.

Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

(Devamı sayfa 3 'da) TR

(5)

(Sayfa 2 'nın devamı)

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.

Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.

Yeterli havalandırma sağlayınız.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

*

Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Kaplar sızdırmayacak şekilde kapalı tutulmalıdır.

Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.

Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.

Yalnız vantilatörlü cam dolap içinde çalışınız.

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Nefes koruyucu aletleri hazır bulundurunuz.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.

Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Yoktur.

7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

8.1 Kontrol parametreleri

Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:

Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.

Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

8.2 Maruz kalma kontrolleri Kişisel koruyucu teçhizat:

Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

Çalışma sırasında yemek yemeyiniz ve birşey içmeyiniz.

Nefes koruyucu önlemler:

Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.

Elleri koruyucu:

Koruyucu eldivenler

Penetrasyon zaman, difüzyon ve yıkımı zaman oranı dikkate alınarak eldiven malzeme seçin.

Seçili koruyucu eldiven EU Direktifi 89/686/EEC teknik özellikleri karşılayan ve bu veya benzer standartlar standart EN 374 türetilmiş önerilir.

Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

(Devamı sayfa 4 'da) TR

(6)

Sayfa: 4/7

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 25.06.2016

Ticari adı: Proteinase K Solution, 20mg/ml

(Sayfa 3 'nın devamı)

Gözleri koruyucu:

Koruyucu gözlük

Test edilmiş ve onaylanmıştır hükümet altında göz koruma cihazları kullanmak standart EN 166(EU).

*

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Genel bilgiler

Görünüm

Biçim: Sıvı şekilde

Renk: Renksiz

Koku: Tespit değil

Koku eşiği Belirli değil.

pH - değeri 20 °C'de: 7,2

Durum değişikliği

Erime ısısı / Erime ısı alanı: Belirlenmemiştir.

Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: Belirlenmemiştir.

Alev alma ısısı: > 100 °C

Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.

Tutuşma ısısı: 400 °C

Çözülme ısısı: Belirli değil.

Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

Patlama sınırları:

Alt: 0,9 Vol %

Üst: 0,0 Vol %

Buhar basıncı 20 °C'de: 0,1 hPa

Yoğunluk: Belirlenmemiştir.

Nisbi yoğunluk Belirli değil.

Buhar yoğunluğu Belirli değil.

Buharlaşma hızı Belirli değil.

Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti

suyla: Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.

Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su): Belirli değil.

Viskozitesi:

Dinamik: Belirli değil.

Kinematik: Belirli değil.

Organik çözücü madde: %50,0

Su: %47,8

9.2 Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.

(Devamı sayfa 5 'da) TR

(7)

(Sayfa 4 'nın devamı)

10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

*

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksik Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Asli tahriş edici etkisi:

Cilt aşınması/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Ciddi göz hasarları/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:

CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)

Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

*

Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Mevcut değil 12.3 Biyobirikim potansiyeli Bilinmiyor

12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Ökotoksik etkileri:

Not: Mevcut değil Diğer ökolojik uyarılar:

Genel uyarılar:

Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir

Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Temizlenmemiş ambalajlar:

Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

(Devamı sayfa 6 'da) TR

(8)

Sayfa: 6/7

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 25.06.2016

Ticari adı: Proteinase K Solution, 20mg/ml

(Sayfa 5 'nın devamı)

Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

*

Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri

14.1 UN numarası Ulaşım için tehlikeli değil

ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmıştır

14.2 Uygun UN taşımacılık adı Hiçbiri

ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmıştır

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Hiçbiri ADR, ADN, IMDG, IATA

sınıfı kalkmıştır

14.4 Ambalajlama grubu Hiçbiri

ADR, IMDG, IATA kalkmıştır

14.5 Çevresel zararlar

Marine pollutant: Hayır

14.6 Kullanıcı için özel önlemler Uygulanamaz.

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme

taşımacılık Uygulanamaz.

UN "Model Düzenleme": kalkmıştır

*

Bölüm 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Ulusal hükümler:

Yanabilen sıvıları depolama yönetmeliğine göre sınıflandırma: kalkmıştır Sınıf % olarak oran

Wasser 47,8

I 2,0

NK 50,0

Suyu tehdit sınıfı: Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.

15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

Bölüm 16: Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

Önemli terkipleri

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Veri pusulasını düzenleyen bölüm:

Promega Corporation Safety Department

(Devamı sayfa 7 'da) TR

(9)

(Sayfa 6 'nın devamı)

2800 Woods Hollow Road Madison, WI 53711 U.S.A.

Kısaltmalar ve:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Skin Irrit. 2: Cilt aşınması/tahrişi, Kategori 2 Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 2 Resp. Sens. 1: Solunum hassaslaştırma, Kategori 1

STOT SE 3: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, Kategori 3

* Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler

TR

(10)

Sayfa: 1/7

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 25.06.2016

*

Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği Ticari adı: Lysis Buffer Mal numarası: MC501

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Üretici / Teslimatı yapan:

Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI 53711 U.S.A.

1-608-274-4330 1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: SDS Yazar: Regulatory.Affairs@promega.com 1.4 Acil durum telefon numarası

Kimyasal Için Acil Taşmamasının, Kaçak, Yangın, Maruz Kalmak, ve Kaza Çağrı CHEMTREC veya Içinde Gece ABD ve Kanada: 1 - 800 - 424 - 9300Outside ABD ve Kanada: 1 703 - 527 - 3887 (tahsil kabul çağrısı)

*

Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Yutulması halinde zararlıdır.

Skin Irrit. 2 H315 Cilt tahrişine yol açar.

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

2.2 Etiket unsurları

Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme

Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

Zararlılık İşaretleri GHS07 Uyarı Kelimesi Dikkat

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

guanidinium chloride Zararlılık İfadesi

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

(Devamı sayfa 2 'da) TR

(11)

(Sayfa 1 'nın devamı)

Önlem İfadesi

P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 CİLDE TEMAS EDERSE: Bol suyla yıkayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

2.3 Diğer zararlar

PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

*

Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar Tarifi:

Listede bulunmayan nonhazardous maddeler ile birlikte aşağıda listelenen tehlikeli maddelerin karışımı bir üründür.

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

CAS: 50-01-1

EINECS: 200-002-3 guanidinium chloride

Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

%25-50 CAS: 151-21-3

EINECS: 205-788-1 sodium dodecyl sulphate

Flam. Sol. 1, H228; STOT SE 2, H371; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

%<2,00

Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

*

Bölüm 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Genel uyarılar:

Zehirlenme belirtileri birçok saat sonra başgösterebilir. Bu nedenle doktor kontrolu bir kazadan en az 48 saat sonrasına kadar sürdürülmelidir.

Teneffüs ettikten sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.

Cilde temas ettikten sonra:

Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.

Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz.

Gözlere temas ettikten sonra:

Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Sikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.

Yuttuktan sonra:

Derhal doktora gidiniz.

Derhal doktora başvurunuz.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

(Devamı sayfa 3 'da) TR

(12)

Sayfa: 3/7

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 25.06.2016

Ticari adı: Lysis Buffer

(Sayfa 2 'nın devamı)

Doktor için uyarılar:

*

Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler Elverişli söndürücü maddeler:

CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Bilinen yok 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Hiçbir özel tavsiye

*

Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Şahısları güvenli bir yere götürünüz.

Kişisel koruyucu giyim giyiniz.

6.2 Çevresel önlemler Bol suyla sulandırınız.

Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.

Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.

Yeterli havalandırma sağlayınız.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

*

Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Kaplar sızdırmayacak şekilde kapalı tutulmalıdır.

Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.

Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Özel önlemlerin alınması gerekmez.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.

Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.

7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

8.1 Kontrol parametreleri

Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:

Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.

Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

(Devamı sayfa 4 'da) TR

(13)

(Sayfa 3 'nın devamı)

8.2 Maruz kalma kontrolleri Kişisel koruyucu teçhizat:

Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.

Çalışma sırasında yemek yemeyiniz ve birşey içmeyiniz.

Ürünle yapılan her işlemden sonra derhal cildin iyice temizlenmesi gerekir.

Nefes koruyucu önlemler:

Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.

Elleri koruyucu:

Koruyucu eldivenler

Penetrasyon zaman, difüzyon ve yıkımı zaman oranı dikkate alınarak eldiven malzeme seçin.

Seçili koruyucu eldiven EU Direktifi 89/686/EEC teknik özellikleri karşılayan ve bu veya benzer standartlar standart EN 374 türetilmiş önerilir.

Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

Gözleri koruyucu:

Koruyucu gözlük

Test edilmiş ve onaylanmıştır hükümet altında göz koruma cihazları kullanmak standart EN 166(EU).

*

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Genel bilgiler

Görünüm

Biçim: Sıvı şekilde

Renk: Renksiz

Koku: Tespit değil

Koku eşiği Belirli değil.

pH - değeri 20 °C'de: 6,4

Durum değişikliği

Erime ısısı / Erime ısı alanı: Belirlenmemiştir.

Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: Belirlenmemiştir.

Alev alma ısısı: > 100 °C

Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.

Tutuşma ısısı:

Çözülme ısısı: Belirli değil.

Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

Patlama sınırları:

Alt: Belirli değil.

Üst: Belirli değil.

(Devamı sayfa 5 'da) TR

(14)

Sayfa: 5/7

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 25.06.2016

Ticari adı: Lysis Buffer

(Sayfa 4 'nın devamı)

Buhar basıncı: Belirli değil.

Yoğunluk: Belirlenmemiştir.

Nisbi yoğunluk Belirli değil.

Buhar yoğunluğu Belirli değil.

Buharlaşma hızı Belirli değil.

Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti

suyla: Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.

Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su): Belirli değil.

Viskozitesi:

Dinamik: Belirli değil.

Kinematik: Belirli değil.

Organik çözücü madde: %0,0

Su: %25,1

9.2 Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı Güçlü asitlerle ve oksidasyon maddeleriyle reaksiyonlar gösterir.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler Oksitleyici ajanlar

10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

*

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Akut toksik

Yutulması halinde zararlıdır.

Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri) 50-01-1 guanidinium chloride

Ağızdan LD50 475 mg/kg (Rat)

Gözleri tahriş edici etkisi acute 500 mg (Rabbit) Asli tahriş edici etkisi:

Cilt aşınması/tahrişi Cilt tahrişine yol açar.

Ciddi göz hasarları/tahrişi Ciddi göz tahrişine yol açar.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:

CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)

Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

(Devamı sayfa 6 'da) TR

(15)

(Sayfa 5 'nın devamı)

Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

*

Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Mevcut değil 12.3 Biyobirikim potansiyeli Bilinmiyor

12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Ökotoksik etkileri:

Not: Mevcut değil Diğer ökolojik uyarılar:

Genel uyarılar:

Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir

Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Temizlenmemiş ambalajlar:

Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

*

Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri

14.1 UN numarası Ulaşım için tehlikeli değil

ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmıştır

14.2 Uygun UN taşımacılık adı Hiçbiri

ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmıştır

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Hiçbiri ADR, ADN, IMDG, IATA

sınıfı kalkmıştır

14.4 Ambalajlama grubu Hiçbiri

ADR, IMDG, IATA kalkmıştır

14.5 Çevresel zararlar

Marine pollutant: Hayır

14.6 Kullanıcı için özel önlemler Uygulanamaz.

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme

taşımacılık Uygulanamaz.

(Devamı sayfa 7 'da) TR

(16)

Sayfa: 7/7

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 25.06.2016

Ticari adı: Lysis Buffer

(Sayfa 6 'nın devamı)

UN "Model Düzenleme": kalkmıştır

*

Bölüm 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Ulusal hükümler:

Yanabilen sıvıları depolama yönetmeliğine göre sınıflandırma: kalkmıştır Suyu tehdit sınıfı: Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.

15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

Bölüm 16: Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

Önemli terkipleri H228 Alevlenir katı.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H371 Organlarda hasara yol açabilir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Veri pusulasını düzenleyen bölüm:

Promega Corporation Safety Department 2800 Woods Hollow Road Madison, WI 53711 U.S.A.

Kısaltmalar ve:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Sol. 1: Alevlenir katı, Kategori 1 Acute Tox. 4: Akut toksisite, Kategori 4 Skin Irrit. 2: Cilt aşınması/tahrişi, Kategori 2 Eye Dam. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 1 Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 2

STOT SE 2: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, Kategori 2 Aquatic Chronic 2: Sucul ortam için zararlı, Uzun süreli sucul zararlılık, Kategori 2

* Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler

TR

(17)

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016

*

Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği Ticari adı: Binding Buffer Mal numarası: MC502

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Üretici / Teslimatı yapan:

Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI 53711 U.S.A.

1-608-274-4330 1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: SDS Yazar: Regulatory.Affairs@promega.com 1.4 Acil durum telefon numarası

Kimyasal Için Acil Taşmamasının, Kaçak, Yangın, Maruz Kalmak, ve Kaza Çağrı CHEMTREC veya Içinde Gece ABD ve Kanada: 1 - 800 - 424 - 9300Outside ABD ve Kanada: 1 703 - 527 - 3887 (tahsil kabul çağrısı)

*

Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008

Ürün Küresel Uyumlu Sisteme (GHS) göre sınıflandırılmamıştır 2.2 Etiket unsurları

Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme kalkmıştır Zararlılık İşaretleri kalkmıştır

Uyarı Kelimesi kalkmıştır Zararlılık İfadesi kalkmıştır 2.3 Diğer zararlar

PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

*

Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar Tarifi:

Listede bulunmayan nonhazardous maddeler ile birlikte aşağıda listelenen tehlikeli maddelerin karışımı bir üründür.

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: kalkmıştır

(Devamı sayfa 2 'da)

(18)

Sayfa: 2/6

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016

Ticari adı: Binding Buffer

(Sayfa 1 'nın devamı)

Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

*

Bölüm 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel uyarılar: Özel önlemler alınması gerekmez.

Teneffüs ettikten sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.

Cilde temas ettikten sonra: Ürün, genelde cildi tahriş etmez.

Gözlere temas ettikten sonra:

Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.

Yuttuktan sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Doktor için uyarılar:

*

Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler Elverişli söndürücü maddeler:

CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Bilinen yok 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Hiçbir özel tavsiye Hiçbir özel tavsiye

Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin alınması gerekmez.

*

Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Gerekli değildir.

6.2 Çevresel önlemler Bol suyla sulandırınız.

Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.

6.4 Diğer bölümlere atıflar Tehlikeli maddeler yayılmaz.

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

*

Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Özel önlemlerin alınması gerekmez.

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Ürün yanmaz niteliktedir.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.

Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Yoktur.

(Devamı sayfa 3 'da) TR

(19)

(Sayfa 2 'nın devamı)

7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

8.1 Kontrol parametreleri

Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:

Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.

Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

8.2 Maruz kalma kontrolleri Kişisel koruyucu teçhizat:

Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.

Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir.

Elleri koruyucu: Gerekli değildir.

Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

Gözleri koruyucu: Gerekli değildir.

*

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Genel bilgiler

Görünüm

Biçim: Sıvı şekilde

Renk: Renksiz

Koku: Tespit değil

Koku eşiği Belirli değil.

pH - değeri 20 °C'de: 6,2

Durum değişikliği

Erime ısısı / Erime ısı alanı: Belirlenmemiştir.

Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: 100 °C

Alev alma ısısı: Uygulanamaz.

Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.

Tutuşma ısısı:

Çözülme ısısı: Belirli değil.

Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

Patlama sınırları:

Alt: Belirli değil.

Üst: Belirli değil.

Buhar basıncı: Belirli değil.

Yoğunluk: Belirlenmemiştir.

Nisbi yoğunluk Belirli değil.

(Devamı sayfa 4 'da) TR

(20)

Sayfa: 4/6

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016

Ticari adı: Binding Buffer

(Sayfa 3 'nın devamı)

Buhar yoğunluğu Belirli değil.

Buharlaşma hızı Belirli değil.

Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti

suyla: Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.

Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su): Belirli değil.

Viskozitesi:

Dinamik: Belirli değil.

Kinematik: Belirli değil.

Organik çözücü madde: %0,0

Su: %80,4

Katı madde oranı: %7,7

9.2 Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksik Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Asli tahriş edici etkisi:

Cilt aşınması/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Ciddi göz hasarları/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:

CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)

Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

*

Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Mevcut değil 12.3 Biyobirikim potansiyeli Bilinmiyor

12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

(Devamı sayfa 5 'da) TR

(21)

(Sayfa 4 'nın devamı)

Ökotoksik etkileri:

Not: Mevcut değil Diğer ökolojik uyarılar:

Genel uyarılar:

Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir

Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Tavsiye: Küçük miktarlar ev çöpüyle beraber depolanabilir.

Temizlenmemiş ambalajlar:

Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

*

Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri

14.1 UN numarası Ulaşım için tehlikeli değil

ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmıştır

14.2 Uygun UN taşımacılık adı Hiçbiri

ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmıştır

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Hiçbiri ADR, ADN, IMDG, IATA

sınıfı kalkmıştır

14.4 Ambalajlama grubu Hiçbiri

ADR, IMDG, IATA kalkmıştır

14.5 Çevresel zararlar

Marine pollutant: Hayır

14.6 Kullanıcı için özel önlemler Uygulanamaz.

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme

taşımacılık Uygulanamaz.

UN "Model Düzenleme": kalkmıştır

*

Bölüm 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Ulusal hükümler:

Yanabilen sıvıları depolama yönetmeliğine göre sınıflandırma: kalkmıştır Suyu tehdit sınıfı: Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.

(Devamı sayfa 6 'da) TR

(22)

Sayfa: 6/6

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016

Ticari adı: Binding Buffer

(Sayfa 5 'nın devamı)

15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

Bölüm 16: Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

Veri pusulasını düzenleyen bölüm:

Promega Corporation Safety Department 2800 Woods Hollow Road Madison, WI 53711 U.S.A.

Kısaltmalar ve:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler

TR

(23)

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016

*

Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği Ticari adı: MagaZorb® Reagent Mal numarası: MC503

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Üretici / Teslimatı yapan:

Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI 53711 U.S.A.

1-608-274-4330 1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: SDS Yazar: Regulatory.Affairs@promega.com 1.4 Acil durum telefon numarası

Kimyasal Için Acil Taşmamasının, Kaçak, Yangın, Maruz Kalmak, ve Kaza Çağrı CHEMTREC veya Içinde Gece ABD ve Kanada: 1 - 800 - 424 - 9300Outside ABD ve Kanada: 1 703 - 527 - 3887 (tahsil kabul çağrısı)

*

Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008

Ürün Küresel Uyumlu Sisteme (GHS) göre sınıflandırılmamıştır 2.2 Etiket unsurları

Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme kalkmıştır Zararlılık İşaretleri kalkmıştır

Uyarı Kelimesi kalkmıştır Zararlılık İfadesi kalkmıştır Ek bilgiler:

Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

2.3 Diğer zararlar

PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

TR (Devamı sayfa 2 'da)

(24)

Sayfa: 2/6

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016

Ticari adı: MagaZorb® Reagent

(Sayfa 1 'nın devamı)

*

Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar Tarifi:

Listede bulunmayan nonhazardous maddeler ile birlikte aşağıda listelenen tehlikeli maddelerin karışımı bir üründür.

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

CAS: 1309-37-1

EINECS: 215-168-2 diiron trioxide Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 %1,0-5,0 Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

*

Bölüm 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel uyarılar: Özel önlemler alınması gerekmez.

Teneffüs ettikten sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.

Cilde temas ettikten sonra: Ürün, genelde cildi tahriş etmez.

Gözlere temas ettikten sonra:

Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.

Yuttuktan sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Doktor için uyarılar:

*

Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler Elverişli söndürücü maddeler:

CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Bilinen yok 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Hiçbir özel tavsiye Hiçbir özel tavsiye

Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin alınması gerekmez.

Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Gerekli değildir.

6.2 Çevresel önlemler Bol suyla sulandırınız.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.

6.4 Diğer bölümlere atıflar Tehlikeli maddeler yayılmaz.

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

*

Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Özel önlemlerin alınması gerekmez.

(Devamı sayfa 3 'da) TR

(25)

(Sayfa 2 'nın devamı)

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Ürün yanmaz niteliktedir.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.

Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Yoktur.

7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

8.1 Kontrol parametreleri

Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:

Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.

Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

8.2 Maruz kalma kontrolleri Kişisel koruyucu teçhizat:

Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.

Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir.

Elleri koruyucu: Gerekli değildir.

Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

Gözleri koruyucu: Gerekli değildir.

*

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Genel bilgiler

Görünüm

Biçim: Sıvı şekilde

Renk: Renksiz

Koku: Tespit değil

Koku eşiği Belirli değil.

pH - değeri 20 °C'de: 7

Durum değişikliği

Erime ısısı / Erime ısı alanı: Belirlenmemiştir.

Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: 100 °C

Alev alma ısısı: Uygulanamaz.

Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.

Tutuşma ısısı:

Çözülme ısısı: Belirli değil.

Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

(Devamı sayfa 4 'da) TR

(26)

Sayfa: 4/6

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 27.06.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016

Ticari adı: MagaZorb® Reagent

(Sayfa 3 'nın devamı)

Patlama sınırları:

Alt: Belirli değil.

Üst: Belirli değil.

Buhar basıncı: Belirli değil.

Yoğunluk: Belirlenmemiştir.

Nisbi yoğunluk Belirli değil.

Buhar yoğunluğu Belirli değil.

Buharlaşma hızı Belirli değil.

Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti

suyla: Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.

Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su): Belirli değil.

Viskozitesi:

Dinamik: Belirli değil.

Kinematik: Belirli değil.

Organik çözücü madde: %0,0

Su: %95,0

9.2 Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*

Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksik Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Asli tahriş edici etkisi:

Cilt aşınması/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Ciddi göz hasarları/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:

CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)

Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

TR (Devamı sayfa 5 'da)

Referanslar

Benzer Belgeler

sınıf(lar)ı: Geçerli değil Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor. Kanal gemisi ile taşıma

Ek bilgiler: Yüksek akış hızlarında statik elektrik birikmesi oluşabilir ve mevcut tüm patlayıcı karışımları ateşleyebilir.. 6.4 Diğer

Solunum yollarının hassaslaştırılması: Mevcut öğeleri kriterlere verilere edemez geçerli doğrudur. Sensibilizasyon oluşturucu

sınıf(lar)ı: Geçerli değil Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor RID. Taşıma

9, EHSM Ambalaj gurubu: III Çevresel zararlar: evet Kullanıcı için özel

sınıf(lar)ı: Geçerli değil Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor. Tanker ve kuru yük gemisi

Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz. Taşımacılık

Ambalaj gurubu: III Çevresel zararlar: evet Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor. Kanal gemisi ile taşıma

Deneyimlerimize ve elimizdeki bilgilere göre, ürün belirlenen kullanımlar için uygun tedbirler alınarak, tavsiye edildiği şekilde kullanılırsa zararlı sağlık etkileri

KiĢisel koruyucu ekipman hakkında bilgi için Bölüm 8'e bakınız.. 7.Kullanma

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) Zararlılık İşaretleri..

Millipore- 1.19779 Sayfa 1 nin 12 Krom stnadrt çözeltisi NIST'ten SRM uyumlu HNO₃ 0.5 mol/l içerisinde Cr(NO₃)₃ 1000 mg/l Cr Certipur®.. The life science business of

sınıf(lar)ı: Geçerli değil Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor RID. Taşıma

sınıf(lar)ı: Geçerli değil Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor RID. Taşıma

sınıf(lar)ı: Geçerli değil Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor RID.. Basım tarihi 13.06.2022

sınıf(lar)ı: Geçerli değil Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor RID. Taşıma

sınıf(lar)ı: Geçerli değil Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor RID. Taşıma

sınıf(lar)ı: Geçerli değil Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor. Tanker ve kuru yük gemisi

Hayvanlarda yapılan tekrarlı soluma maruziyeti sonrasında ters etki gözlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde

2.3 Diğer zararlar Bilinmiyor. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi.. Sayfa 14 / 26 The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada.. Kimyasal yapısı

6.1 Ambalaj gurubu: III Çevresel zararlar: hayır Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor.. Basım tarihi 30.04.2019 Kanal gemisi

Hayvanlarda yapılan tekrarlı soluma maruziyeti sonrasında ters etki gözlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde

Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde