Remissyttrande fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID- handlingar och svenska

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

YTTRANDE Sida 1 (1)

Dnr 01381-2019

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP583-382524020-640 0.14

Mottagare Regeringskansliet/

Enheten för digital förvaltning Dnr I2019/01032/DF

Remissyttrande fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID- handlingar och svenska

identitetsbeteckningar Sammanfattning

Region Norrbotten ställer sig positiv till förslagen som ligger i linje med regionens digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård. Enligt region- en innebär förslagen positiva effekter för personer med utländsk härkomst som i framtiden kan få en större möjlighet till att använda digitala lösningar inom vården i Sverige.

Regionens synpunkter

- Regionen stödjer förslaget om krav på en fysisk inställelse hos Polisen innan registreringen mellan utländska eID-handling och det svenska personnummer kan göras.

- Regionen håller med utredningens förslag om att kopplingsregistret ska regleras med samma typ av sekretess som gäller för folkbokfö- ringsdatabasen.

- Regionen stödjer Skatteverkets förslag kring hanteringen av reserv- nummer och styrkt samordningsnummer utgör en grund för att perso- ner som saknar svenskt personnummer kan nyttja digitala tjänster inom vården. Som ett exempel kan nämnas 1177 Vårdguiden eller andra reg- ionspecifika vårdtjänster som kräver eID-handling. I dagsläget finns inte någon sådan möjlighet för patienter med utländsk eID-handling.

Dessa patienter skulle således kunna använda fler digitala verktyg för att delta i vården på distans eller ta del av patientuppgifter om dem själva.

- Regionen ser vinster i förslagen som möjliggör en mer enhetlig digita- liserad vård och ökar möjligheten att erbjuda en tillgänglig och jäm- ställd vård för alla patienter.

- Regionen vill betona vikten av medvetenhet om säkerhet och myndig- heternas personuppgiftsansvar.

Protokollsutdrag skickas till:

i.df.remisser@regeringskansliet.se

Şekil

Updating...

Benzer konular :