• Sonuç bulunamadı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİ"

Copied!
88
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİ

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ FORMASYON GRUBU (2. DÖNEM)

Dr. Öğr. Üyesi Şirin KÜÇÜK AVCI

2. HAFTA: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE HEDEF VE İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ

(2)

ÖĞRETİM

Öğretme

Öğrenme

1. TEMEL KAVRAMLAR /TEKRAR

(3)

2. EĞİTİM-PROGRAM-ÖĞRETİM İLİŞKİSİ

Eğitim

Program

Öğretim Tasarım Geliştirme Uygulama Yönetim Değerlendirme

Yönetim Rehberlik Değerlendirme

(4)

2. EĞİTİM-PROGRAM-ÖĞRETİM İLİŞKİSİ

ÖĞRETİM

NASIL ÖĞRETİLECEĞİ?

PROGRAM

ÖĞRETİLECEĞİ?NE

(5)

• Bu sebeple, öğretim tasarımı daha çok nasıl öğretileceği ile ilgilendiğinden

öğretim alanı ile birebir ilişkilidir.

(6)

3. Eğitim Programı ve Öğretim Tasarımı

Eğitim Programı: Bir eğitim kurumunun

çocuklar, gençler, yetişkinler, için sağladığı ders içi ve ders dışı etkinliklerin tümüdür.

(7)

3.Eğitim Programı ve Öğretim Tasarımı

Öğretim Tasarımı: Öğretim

tasarımı, eğitim programı içinde yer alan dersler, modüller,

üniteler yada konulara dönük öğretme-öğrenme süreçlerine sistematik bir yaklaşımdır.

• Öğretim tasarımı mikro ölçeklidir.

(8)

4.Program Geliştirme:

Program geliştirme, eğitim programını etkili ve yararlı bir şekilde değiştirmeye yönelmiş kolektif ve amaçlı bir süreç veya aktivitedir (Marsh ve Willis, 2007).

Gerek okul içinde gerekse okul dışında, Milli Eğitimin ve okulun amaçlarını etkinlikle geliştirmek ve gerçekleştirmek üzere

düzenlenen faaliyetlerin, uygun yöntem, teknik, araç-gereçlerle

geliştirilmesine yönelmiş koordine çabaların tümüdür (Varış, 1988).

(9)

4.1. Eğitim Programının Temel Öğeleri:

1. Amaçlar/Hedefler NİÇİN?

3.Öğrenme- Öğretme Durumları

NASIL?

2. İçerik NE?

4.Ölçme- Değerlendirme

NE KADAR?

Dinamik ilişkiler bütünü

9

(10)

1. AMAÇLAR/HEDEFLER:

Eğitim programı geliştirilme sürecinin ilk aşamasıdır.

Hedef; kişide gözlenmesi

kararlaştırılan istendik özelliklerdir.

Hedefler, öğretim programları

geliştirilirken okullara ve öğretmenlere

(11)

1. AMAÇLAR/HEDEFLER:

Hedef öğesinde;

‘’Belirlediğimiz özellikleri, nitelikleri niçin öğretmeliyiz ve öğrenciler

niçin öğrenmeliler ? ‘’

sorusunun cevabı aranmaktadır.

11

(12)

2. İÇERİK:

Eğitim programının ve program

geliştirme sürecinin ikinci öğesidir.

Geliştirilmesi muhtemel bir eğitim

programında, öğrencilere ya da hedef kitleye kazandırılması düşünülen

konular bu boyutta yer alır.

(13)

2. İÇERİK:

İçeriğin belirlenmesinde;

‘’Ne öğretelim ya da öğrenciler hangi bilgi, beceri, tutum ve

alışkanlıkları öğrenecekler?’’

sorusunun cevabı aranmaktadır.

13

(14)

3. ÖĞRENME- ÖĞRETME

DURUMLARI (EĞİTİM

DURUMLARI):

Eğitim durumları;

• Belirli bir zaman süresi içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlar (Ertürk, 1998),

• Öğrencilerin hedeflere ulaşmaları için geçirmeleri gereken öğrenme yaşantılarını sağlayacak dış

koşulların düzenlenmesi (Erden, 2000),

• Tanınan zaman diliminde içeriğin öğretilebilmesi için yapılabilecek her türlü etkinlik (Küçükahmet, 2009),

• Hedef davranışları öğrenciye kazandırmak için gerekli uyarıcıların düzenlenip işe koşulması (Sönmez, 2004)

olarak tanımlanabilir.

(15)

3. ÖĞRENME-ÖĞRETME DURUMLARI (EĞİTİM DURUMLARI):

SÜREÇP.G.

Öğrencilere istenilen davranışların kazandırılmasını sağlayan öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi bu aşamada gerçekleşir.

15

(16)

• EĞİTİM DURUMLARI

3. ÖĞRENME-ÖĞRETME DURUMLARI (EĞİTİM DURUMLARI):

Öğrenci Öğretmen

(17)

3. ÖLÇME

DEĞERLENDİRME:

Eğitim programının dördüncü ve son öğesidir.

Bu boyutta, öğrencilerin ‘’ne kadar’’

öğrendikleri öğretmen tarafından belirlenen ölçme değerlendirme teknikleriyle belirlenir.

Bu noktada, genellikle eğitim programında öğretmene kılavuzluk etmesi için öğretilen konuların değerlendirilmesine yönelik ölçme araçları ve etkinlikleri de yer almaktadır.

17

(18)

ÖLÇME YALNIZCA ÖĞRETİMİN

SONUNDA MI GERÇEKLEŞİR?

(19)

4. ÖLÇME

DEĞERLENDİRME:

Ölçme değerlendirme;

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek,

Öğrencilerin yetenek ve öğrenme ile ilgili özelliklerini saptamak,

Öğretim etkinliklerini gerçekleştirirken öğrencilerin öğrenme sorunlarını ve eksik öğrenmelerini belirlemek,

(20)

4. ÖLÇME

DEĞERLENDİRME:

Ölçme değerlendirme;

Öğretime yön verebilmek,

Öğretim etkinliklerinin amaçlarının

(21)

5. AMAÇ VE HEDEFLERİN SEÇİLMESİ VE DÜZENLENMESİ

• Eğitim programlarında en kapsamlı, uzun sürede kazanılabilecek olandan, en dar ve kısa sürede erişilebilecek olana kadar çok sayıda bilgi, beceri, tutum, değer ve

alışkanlıklar vardır.

• Bunlar, literatürde amaç, hedef ve kazanım gibi kelimelerle ifade edilir.

21

(22)

5.1. HEDEFLERİN AŞAMALI SINIFLANDIRILMASI

Hedeflerin Sınıflandırılması

Bilişsel Alan Duyuşsal Alan Psikomotor (Devinişsel)

Alan

(23)
(24)

5.1.HEDEFLERİN AŞAMALI

SINIFLANDIRILMASI

Bilişsel Alan

: Bilginin zihinsel süreçlerden geçirilerek elde edilmesi ve günlük yaşamda kullanılmasını içeren öğrenme alanıdır.

(25)
(26)

• Öğrencilerin terimler, olgular, gerçekler, kurallar vb. gibi bilgileri hatırlamayı gerektirir.

• Bu aşamada öğrencilerin konu ile derinlemesine bir öğrenme gerçekleştirmesi mümkün değildir.

• Hemen hemen tüm derslerde bilgi düzeyinde çok sayıda hedef vardır (Dersle ilgili temel kavramlar)

Bilgi Basamağı:

(27)

• Programdaki hedeflerin sadece bilgi düzeyinde kalması öğrenme öğretme etkinlikleri açısından çok yetersiz düzeydedir.

• Bilgi düzeyindeki hedeflerin kazanımı için yapılan öğretim etkinlikleri sonucu öğrenilenler kısa sürede önemli ölçüde unutulur.

Bilgi Basamağı:

27

(28)

Bilgi Basamağı:

BİLGİ

Eylem İfadesi:

Tanımla, belirle, etiketle, listele, eleştir, isimlendir, hatırla, seç, ifade

Duyu organlarının temel görevlerini tanımlar.

Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.

Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği tarih aralığını bilir.

Karadeniz bölgesinin doğal kaynaklarını listeler.

Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini yazar.

(29)

• Bilgi düzeyinde kazanılan davranışların öğrenci tarafından

özümsenmesi, kendine mal edilmesi ve anlamanın yakalanması söz konusudur (Sönmez, 2004).

• Bir konuyla ilgili açıklama yapma, yorumlama, örnek verme, ileriye yönelik tahminlerde bulunma, bir bilgiyi grafiğe çevirme ya da

grafikteki bilgi yorumlama bu basamaktaki temel bilişsel becerilerdir.

Kavrama Basamağı:

29

(30)

Kavrama Basamağı:

KAVRAMA

Eylem İfadesi:

Açıkla, örnekler ver, dönüştür, tahmin etme, yorumla,

genelleştir,

Bir metnin ana fikrini kendi cümleleriyle açıklar,

Paydası 2,3,4 ve 5 olan basit kesirleri kavrar.

Grafikte verilenleri kendi cümleleriyle açıklayıp yazar.

Metinde anlatılanları kendi cümleleriyle özetler.

Çevre sorularına yaşadığı

(31)

• Belli yöntem, teknik, ilke veya formüllerin belirli bir durumda yada problemin çözümünde kullanılmasını içerir.

• Bu basamak, hem bilgi hem de kavramayı gerektirir.

• Birey fikirleri, bilgileri, prensipleri ve teorileri kullanır, değiştirir yada yeni özel durumlara uygular.

Uygulama Basamağı:

31

(32)

• Ör: Öğrencinin ilk kez karşılaştığı bir problemi çözmesidir. Öğrenci aynı problemle ikinci kez karşılaştığında artık uygulama düzeyinde değil

bilgi düzeyinde zihinsel işlem gerektirir.

Uygulama Basamağı:

(33)

UYGULAMA

Eylem İfadesi:

Uygula, göster, dramatize et, işe koy, çalıştır, kullan, çöz, hesapla, işle, değiştir, hazırla, transfer et, organize et vb.

Dengesiz beslenme sonucu ilk kez ortaya çıkan bir sorunu çözer, Dildeki yapı, işlev ve kavramları doğru olarak kullanır.

İki bilinmeyenli denklemlerle ilgili yeni bir problemi çözebilir.

Harita üzerinde bir şehirden başka bir şehre gitmek için

kullanılabilecek yolları gösterir.

Verilen yeni bir metinde

noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak yerleştirir.

Uygulama Basamağı:

(34)

•Analiz basamağında bir bütünün öğelerini, bu öğeler arasındaki

ilişkileri, bütünün oluşturulma yollarını belirlemede kullanılana zihinsel beceriler ön plana çıkmaktadır.

•Bu basamakta öğrenme davranışı sergileyen bir öğrenci bir bütünü

oluşturan öğeleri, öğeler arasındaki ilişkileri, temel ilkeleri, varsayımları bulabilir veya parçalardan bütün oluşturabilir.

Analiz Basamağı:

(35)

Analiz Basamağı:

Analiz Eylem İfadesi:

Analiz et, sök, ayrıştır, ayırt et, belirle, taslağını çıkar, ilişkilendir, seç, böl, sapta, teşhs et vb.

Sağlık kuralları ile dengesiz beslenme konusundaki karşılıklı ilişkileri saptayabilir.

Verilen bir metnin ana fikrini bulur.

Verilen bir cümleyi öğelerine ayırır.

Verilen örnekteki bir devletin yönetim uygulamalarından yola çıkarak yönetim biçimini bulabilir.

Verilen bir besin zincirindeki eksik unsuru bulabilir.

(36)

• Analiz basamağının aksine, öğrencilerin çeşitli parçaları birleştirerek bir araya getirerek bir bütün oluşturması söz konusudur.

• Bu basamak, daha fazla çaba gerektirmektedir, çünkü öğrenciler

burada yeni bir bütün oluşturmak, yeni yollar düşünmek ve yaratıcı olmak durumundadır.

Sentez Basamağı:

(37)

• Örneğin: herhangi bir konu üzerinde bireyin kompozisyon, makale

yada kitap yazması, tez hazırlaması, yeni bir öğretim kuramı, yöntem, veya tekniği geliştirmesi vb. sentez düzeyinde bilişsel aktivitelerdir.

Sentez Basamağı:

37

(38)

Sentez Basamağı:

Sentez

Eylem İfadesi:

Yarat, oluştur, formüle et, kategorize et, derle, biraraya

Güneş enerjisinden daha fazla yararlanabilmek için özgün bir sistem formüle eder.

Verilenlerden yola çıkarak bir matematik problemi oluşturur

Verilen test planına uygun bir test geliştirir

Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına

(39)

• Bilişsel alanın en üst basamağıdır.

• Birey, belirli ölçütlere dayalı olarak bir konu yada sorun hakkında

yargılamada bulunma, eleştirme, karar verme, savunma, doğruluğunu kanıtlama gibi üst düzey zihinsel aktivitelerde bulunur.

Değerlendirme Basamağı:

39

(40)

Değerlendirme

Eylem İfadesi:

Karşılaştır, değer biç, yargıla, eleştir, doğrula, savun, ilişkilendir, özetle,

Özgün olarak geliştirilmiş bir sınav türünü değerlendirebilir.

İzlediği özgün bir tiyatronun toplum ahlakına uygunluğunu doğruyabilir.

Bir araştırma raporunu konu özgünlüğü, raporlama ilkelerine uygunluk bakımından

değerlendirir.

Arkadaşının yazmış olduğu 19

(41)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ 41

(42)

BLOOM TAKSONOMİSİNİN GÜNCELLENMESİ

(43)

DUYUŞSAL ALAN

(44)

Hedef Alanları: Duyuşsal Alan

Duyuşsal Alan Davranışları:

• Duyuşsal alan genel olarak; ilgi, tutum, motivasyon, akademik benlik, saygı, sevgi, hoşlanma, özgüven, değer verme, hoşgörü gibi duygusal eğilimlerle yakından ilişkili olan davranışlardan oluşmaktadır.

• Öğrenilmiş duyguların kodlandığı alandır.

• Bilişsel alanın "Bilgi" basamağı Duyuşsal alan davranışlarının temeli olmaktadır.

(45)

Bir Değerle Niteleme Örgütleme

Değer Verme Tepkide Bulunma

Alma DUYUŞSAL ALAN BASAMAKLARI:

(46)

1. ALMA :

• Duyuşsal alanın en alt düzeyinde yer alır.

• Bireyin, ilgi, tutum ya da değer geliştirmesi istenen bilgi, nesne ya da durumların farkına vardığı basamaktır.

• Bu basamak, uyarıcıları fark etme, almaya/keşfetmeye açık olma ve kontrollü ve seçici dikkat gösterme davranışlarını

kapsamaktadır.

(47)

1. ALMA:

ALMA

Eylem İfadesi:

Kulak verme, Farkında olma, Kontrol etme, Dinle,

Bak,

Dikkat etme.

Sınıftaki öğretim faaliyetlerinin farkında olur.

Davranış:

Derse katılma

Öğretmeni dinleme

Sınıf içi öğretim faaliyetlerini izleme

(48)

2. TEPKİDE BULUNMA:

Tepkide Bulunma: Bireyin, belli bir bilgi, nesne ya da durum karşısında, yerleşiklik kazanmamış bir tepkiden, gönüllü bir tepkiye kadar varan, bireysel tepkiler gösterdiği basamaktır.

• Bu düzeyde davranış sergileyen bir öğrenci sınıf etkinliklerinde pasif olmaktan daha çok aktif rol almayı tercih etmektedir.

(49)

2. TEPKİDE BULUNMA:

TEPKİDE BULUNMA

Eylem İfadesi:

Cevap verme, Destekleme, Uyma,

Karşılık verme, Gösterme, Tartışma Gönüllü olma Katılma

Dikkat etme.

Matematik dersinden zevk alır.

Davranış:

Matematik dersine zamanında gelir.

Derste sorulan sorulara cevap verir

Anlatılanları dikkatlice dinler

(50)

3. DEĞER VERME:

• Bireyin, belli bir bilgi, nesne ya da duruma, toplumsal kabuller doğrultusunda bir değer yükleyerek tepkide bulunduğu

basamaktır.

•Bu aşamada öğrenciler derse, öğretmene, konuya vb. değer vermekte ve değer verdiği şeye karşı bağlılık göstermektedir.

•Böylelikle değer verdiği şeye ilişkin inanç, fikir veya tutum geliştirmeye başlar

(51)

3. DEĞER VERME:

DEĞER VERME

Eylem İfadesi:

Takdir etme, Önem Verme, Önemine inanma, Kendini adama, Değer verme,

Boş zamanlarında matematik çalışmaktan haz duyar.

Davranış:

Matematik konularını çok sevme.

Boş zamanlarında matematik çalışma

(52)

4. ÖRGÜTLEME:

• Bireyin, toplumsal kabuller doğrultusunda bir değer yükleyerek tepkide bulunduğu belli bir bilgi, nesne ya da duruma, kendine özgü değerler atfettiği basamaktır.

• Bu aşamada öğrenci fikirleri ilişkilendirir ve bir değerler sistemi içinde organize eder. Farklı değerleri birbirleriyle karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini ortaya çıkarır, değerler arasında ilişki kurar ve böylelikle bir değerler sistemi oluşturur.

(53)

4. ÖRGÜTLEME:

ÖRGÜTLEME

Eylem İfadesi:

Organize etme, Karşılaştırma, Tamamlama, Açıklama, Ayarlama, Sıralama,

Bütünleştirme, İlişkilendirme, Genelleştirme

Arkadaşlarında kitap okuma alışkanlığı geliştirmede kararlı olur.

Davranış:

Kitap okumanın faydasına inanma,

Boş zamanlarında kitap okumaktan zevk alma, Tüm şartlarda kararlı bir şekilde kitap okumayı isteme Arkadaşlarını kitap okumaya ikna etme

(54)

5. NİTELENMİŞLİK:

• Birey, ömrü süresince geliştirdiği kendine ait bir değer sistemi oluşturur ve kendi davranışlarını buna göre kontrol eder.

•Duyuşsal alanın en üt basamağı olan bu aşama; inanç ve ideallerin dünya görüşüne dönüşme aşamasıdır.

• Birey bu aşamada oluşturmuş olduğu dünya görüşüne, değerler sistemine bağlı olarak yaşamını sürdürür.

(55)

5. NİTELENMİŞLİK:

NİTELENMİŞLİK

Eylem İfadesi:

Davranma, Gösterme, Uygulama, Kullanma,

Gerçekleştirme, Gözden Geçirme, Önerme,

Nitelendirme, Sorgulama

Yardımsever bir kişiliğe sahip olur.

Davranış:

İnsanlara yardım etmekten zevk alma,

İnsanlar arasında ayrım yapmadan yardımseverlikte bulunma,

Her zaman insanlara yardımcı olma,

Başka insanlara yardımseverlik açısından iyi bir örnek olma.

(56)

PSİKO-MOTOR ALAN

(57)

Hedef Alanları: Psiko-Motor Alan

• Psikomotor alan genel olarak bir organ tarafından yapılan veya vücut organlarının koordinasyonu ile gerçekleşen

davranışları kapsamaktadır.

• Psiko-motor alan ile ilgili davranışlar zihin ve kas koordinasyonunu gerektiren davranışlardır.

• Öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır.

-57-

(58)

PSİKO-MOTOR ALAN BASAMAKLARI:

Yaratma Adaptasyon

Beceriye dönüştürme Mekanikleşme Kılavuzla Yapma

Kurulma

(59)

1. ALGILAMA

• Bireyin herhangi bir işi/hareketi yapmadan yada bir aracı kullanmadan önce söz konusu becerinin nasıl yapıldığını izlemesi durumu vardır.

• Burada kişi, hareketin nasıl yapılacağını ya da aracın nasıl kullanılacağını öncellikle algılaması gerekir.

-59-

(60)

1. ALGILAMA:

Eylem İfadesi:

Seçme, Tanımlama, Belirleme, Ayırt etme, İlişkilendirme,

Laboratuvarda yapılacak…….

deneyi için gerekli malzemeleri duyu organlarıyla algılar.

Beden eğitimi dersinde yapılan

(61)

2. KURULMA:

• Belli bir hareket yada yaşantıya hazır oluştur. O beceriyi yapmaya hazır oluş demektir.

• Ör: Bir bireyin araba sürmeden önce arabayı sürmeye hazır oluşudur.

-61-

(62)

2. KURULMA:

KURULMA

Eylem İfadesi:

Başlama, Gösterme, Açıklama, Hareket etme, Davranma,

Tepkide bulunma,

100 metre koşu yarışı için vücudu hazır hale getirir.

Penaltı atışında kalecinin uygun pozisyona geçmesi Araba kullanmak için uygun biçimde koltuğa oturur.

Kara kalemle bir resim

(63)

3. KLAVUZLA YAPMA:

• Bir modelin takip edilmesiyle veya verilen komutların rehberliğinde bir bireyin beceriyi yerine getirmesidir.

• Başka bir kişinin taklit edilmesini içerebilir. Birey beceriyi kendi başına yapamaz.

-63-

(64)

3. KLAVUZLA YAPMAK:

KLAVUZLA YAPMAK Eylem İfadesi:

Birleştirme, Yapma, Oluşturma, Gösterme, Oluşturma, Ölçme,

Düzenleme.

Yemek kitabından faydalanarak yemek yapar.

Bir dansın adımlarını usta sanatçıya bakarak yapmaya çalışır.

(65)

4. MEKANİKLEŞME

• Öğrenilmiş bir tepkinin alışkanlık haline geldiği zaman oluşur.

• Bu düzeyde öğrenci yeterli performansa güven veya yeterliğe ulaşır.

• Öğrenci psikomotor beceriyi vasat bir şekilde yerine getirebilir.

-65-

(66)

4. MEKANİKLEŞME:

MEKANİKLEŞME

Eylem İfadesi:

Birleştirme, Yapma, Oluşturma, Gösterme, Oluşturma, Ölçme,

Düzenleme.

Dinlediği bir müziği bir müzik aleti ile amatörce çalar.

(67)

5. BECERİ HALİNE GETİRME:

• Bu aşamada birey kimsenin yardımı olmaksızın karmaşık bir işi istenilen nitelikte ve sürede gerçekleştirmektedir.

• Söz konusu psiko-motor beceri profesyonelce yapılır.

-67-

(68)

5. BECERİ HALİNE GETİRME:

BECERİ HALİNE GETİRME

Eylem İfadesi:

Birleştirme, Yapma, Oluşturma, Gösterme, Oluşturma, Ölçme,

Düzenleme.

Kusursuz bir şekilde org çalar.

On parmakla bilgisayarda yardımsız yazı yazabilir.

Dans figürünü, usta eğitici olmadan kendi kendine sergileyebilir.

(69)

6. ADAPTASYON:

• Kazanılmış becerilerin yeni durumlara da uyarlanabilmesidir.

• Kazanılan hareketi başka durumlara uyarlama, yeniden

düzenleme, başkalaştırma ve kontrol etme gibi süreçlerden oluşur.

• Söz konusu psiko-motor beceri profesyonelce yapılır.

-69-

(70)

6. ADAPTASYON:

ADAPTASYON

Eylem İfadesi:

Uyarlama, Değiştirme, Yeniden Düzenleme,

Tekrar oluşturma, Gözden geçirme, Başka şekilde

(Çok iyi araba süren biri için) ilk kez kullandığı bir arabayı sürmede önceki becerilerini adapte edebilir.

(71)

7. YARATMA:

• Yeni bir motor beceri icat etme veya kendine özgün bir psikomotor ürün ortaya koymaktır.

•Yeni bir duruma uyum sağlamak, bir problemi çözmek için yeni bir hareket biçimi geliştirmek, yeni bir dans figürü ortaya çıkarmak,

orijinal davranışlar sergilemek, şekil vermek vb. süreçlerden oluşur.

-71-

(72)

7. YARATMA:

YARATMA

Eylem İfadesi:

Tasarlama, Düzenleme, Oluşturma, Yapılandırma, Yaratma,

Birleştirme,

Yeni bir yemek icat eder.

Yeni bir topa vuruş tekniği yaratır.

Yeni bir araba sürme biçimi oluşturur.

(73)

İÇERİĞİN SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ

İçerik, bir eğitim/öğretim programında

öğrencilerin kazanması veya öğrenmesi için belirlenmiş olan belirli bir ders veya kurs

alanındaki bilgiler, beceriler, tutumlar, değerler, ilkeler, kavramlar, terimler, olgular, olaylar,

geneller, süreçler vb. özelliklerdir.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ 73

(74)

İÇERİĞİN SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ

Öğretim hedefleri belirlendikten sonra sıra öğrencilere bu hedefleri kazandıracak öğretim durumlarının tasarlanmasına gelir.

Ancak bu aşamada, öncelikle hedeflere ulaştırıcı içeriğin saptanmış olması gerekir.

Daha sonra içeriği kazandırmada kullanılacak yöntem ve tekniklerle

(75)

İÇERİĞİN SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ

İçerik, öğretim hedefleriyle tutarlı olmalıdır.

Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır.

75

(76)

İÇERİĞİN SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ

Öğrencinin zihinsel ve bendensel gelişimine uygun olduğu gibi, öğrencinin içinde yaşam sürdürdüğü doğal ve toplumsal koşullar ve

kültürel değerler dikkate alınarak düzenlenmeli;

verilecek örnekler olabildiğince çocuğun yakın çevresinden seçilmelidir.

(77)

İÇERİĞİN SEÇİMİYLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER

1. Anlamlılık:

Öğretim içeriği, öğretim programının genel hedeflerine katkıda bulunduğu sürece anlamlıdır.

Konuya göre öğretim programı planlamayı destekleyenler

anlamlılığı öğrenciye iletilen bilgi;

77

(78)

İÇERİĞİN SEÇİMİYLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER

1. Anlamlılık:

Öğrenci merkezli öğretim programı planlamayı

destekleyenler için anlamlılık

içeriğin öğrencinin anlamlı

(79)

İÇERİĞİN SEÇİMİYLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER

2. Geçerlillik:

Seçilen içeriğin doğruluğunu koruyor olmasıdır.

Bilginin çok hızlı değiştiği günümüzde, geçerlilik hem içerik seçme aşamasının başında hem de belirli aralıklarla öğretim programının yürürlükte olduğu zamanlarda kontrol edilmelidir.

79

(80)

İÇERİĞİN SEÇİMİYLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER

3. İlgililik:

Öğrenci merkezli yaklaşımı

benimseyenler için bilgi ancak öğrenci için anlamlı ise kalıcılığı vardırı

savunurlar.

Bu sebeple, içeriğin öğrenci ilgileri hesaba katılarak seçilmesi

(81)

İÇERİĞİN SEÇİMİYLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER

3. İlgililik:

Bu ilke, öğrencinin yaşına, daha önceki öğrenim tecrübelerine, ilgilerinin eğitimsel ve toplumsal değerine ve toplum içerisinde

kurmaları beklenen ilişkilere göre düzenlenmelidir.

81

(82)

İÇERİĞİN SEÇİMİYLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER

4. Yararlılık:

Konu merkezli yaklaşımı benimseyenlere göre bilgi bir meslekte ya da yetişkinlere ait faaliyetlerde kullanılabilir olduğu

sürece yararlıdır.

Öğrenci merkezli yaklaşımı

benimseyenler için ise içerik, öğrencinin kimliğini oluşturmada ve hayatını

(83)

İÇERİĞİN SEÇİMİYLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER

4. Öğrenilebilirlik:

Bu ilke içeriğin öğrenciler için en uygun şekilde organize edilmesi ve sıralanması ile alakalıdır.

5.Ekonomiklik:

Bu ilke öğretim içeriğinin sahip olunan zaman, para, personel uzmanlığı, politik iklim, mevcut kanunlar ışığında değerlendirilmesi gerekir. Bu faktörler içerik seçiminde sınırlayıcı olabilir.

83

(84)

İÇERİK SEÇERKEN CEVAPLANMASI

GEREKEN SORULAR:

İçerik hedeflerle doğrudan ilişkili mi?

İçerikteki bilgi doğru mu?

İçerik özel bir alanla ilgili ve doğru mu?

İçerik sistematik bir şekilde organize edilmiş mi?

İçerik öğrencilerin önceki öğrenmeleri ile bağlantı sağlıyor mu?

İçerik kapsama ilkesine uygun mu? Yani yeni bilgiler

(85)

İÇERİK SEÇERKEN CEVAPLANMASI

GEREKEN SORULAR:

İçerik uygulanabilir ya da kullanılabilir mi?

Öğrencilere materyal sunuluyor mu ?

Konunun temel ayrıntıları etkili bir şekilde gösteriliyor mu?

Önemli görülen konuların tekrarı yapılıyor mu?

85

(86)

İÇERİK SEÇİMİ İÇİN METOTLAR:

Okullarda kullanılan ders kitabı içeriğin

belirlenmesinde yardımcı kaynaklardan bir

olabilir ama öncelikli olarak düşünülmemelidir.

(87)

İÇERİK SEÇİMİ İÇİN METOTLAR:

Öğretim içeriğinin belirlenmesinde aşağıdaki adımlar izlenmelidir (Wulf ve Schave, 1984):

İçerik belirlenecek konu üzerinde literatür taraması yapma,

Konu uzmanlarına başvurma,

İçerik belirleme ile sorumlu olanların yoğun bir çalışma ile uzmanlaşma derecesine gelmek,

İhtiyaç analiz yapma.

87

(88)

İYİ ÇALIŞMALAR

DİLERİM!

Referanslar

Benzer Belgeler

Ocak 1992-Aralık 1999 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısı alan 226 olgunun dosyaları, yakınmaların başlamasından itibaren ne kadar süre içerisinde hekime

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde

Daha iyi hasta bakımının yerine getirilmesi ihtiyaç olarak gelişirken, hastane eczacısı, kişi ve mesleki dernekler olarak bu durumlarda ne gibi katkıda bulunacağı

• Öğrenme‐öğretme sürecinde öğrencinin konuyu daha iyi öğrenebilmesi ve bilgilerin daha kalıcı olabilmesi için mutlaka süreç içerisinde öğretim

ile birlikte, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) destekleriyle, özellikle Türkiye ve bu alana yeni giren ülkeler için hazırlanan “Günümüzde Dünya Nükleer

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre görsel materyal tasarımına yönelik bilgi/beceri düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmazken, mesleki kıdem olarak yeni sayılan, daha

Sinop Valili ği, Gerze ilçesinde yapılması planlanan Enerji Santralı Projesi 'ne ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme sürecinin ba şlaması nedeniyle 12 Ocak'ta

99). Tarihin amacı budur. Bu, bir başka açıdan dile getirilirse, şu demeye de.. gelir: tarih, özgürlük için gerçekleştirilen ilk devinimle başlar ve özgürlüğü