• Sonuç bulunamadı

Küçük ve yavaş organizmalarda bu haberleşme kimyasal olabilir. Organizmanın bir kısmındaki hücreler hormon veya transmitter denilen kimyasal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Küçük ve yavaş organizmalarda bu haberleşme kimyasal olabilir. Organizmanın bir kısmındaki hücreler hormon veya transmitter denilen kimyasal"

Copied!
64
0
0

Tam metin

(1)

SİNİR SİSTEMİ

(2)

SİNİR SİSTEMİ

• Amip gibi tek hücreli bir organizmanın yapılanması esas olarak kimyasaldır.

• Beyni nükleusudur ve nükleus hücrenin diğer organelleriyle birlikte hareket eder.

• Fakat çok hücreli bir organizmada

hücreler hareket, beslenme, savunma ve bunun gibi pek çok bölümlere

ayrılmışlardır.

• Bu hücrelerin birbirleriyle

haberleşebilmesi için özel bir sisteme

ihtiyacı vardır.

(3)

• Küçük ve yavaş organizmalarda bu haberleşme kimyasal olabilir.

• Organizmanın bir kısmındaki hücreler

hormon veya transmitter denilen kimyasal haberciler salıverir ve böylece

organizmanın öteki kısmının ne yapması

gerektiğini belirler.

(4)

• Fakat organizma büyüdükçe zaman bir problem olmaya başlar.

• Diffüzyon süresi diffüzyonda katedilen

mesafenin karesiyle doğru orantılı olduğu için mesafe arttıkça süre de anormal şekilde uzar.

• Cevap süresi önemli olmadığı zaman, eğer kimyasal maddeleri taşımak için bir dolaşım sistemi de varsa bu tür haberleşme sistemi tatmin edici olabilir.

• Hormonal kontrol sistemimiz de bu tür bir haberleşme sistemi kullanır.

• Bu tür bir haberleşme sistemi yavaş olduğu gibi aynı zaman da hassas bir kontrol

sağlayamaz.

• Ani bir korku kana fazla miktarda adrenalin salınmasına sebeb olur, fakat bu olay, ayrım göstermeksizin bütün vücut üzerinde etkisini gösterir.

(5)

• Hızlı ve sınırlı bir etki için bu kimyasal habercilerin mümkün olan en yüksek

hızda ve etkinin görülmesi istenen yerde salınması gerekir.

• Sinir sistemi bu özelliklere sahip bir organizasyondur.

• Nöron denilen sinir hücreleri, aksonları ile etki etmek istedikleri organlara kadar

uzanırlar ve nörotransmiter denilen

kimyasal maddelerle etkinin görülmesi

istenen hücreleri uyarırlar.

(6)

Sinir sistemi fonksiyonları

• Vücut iç koşullarının kontrolü

• Hareketlerin istemli kontrolü

• Omurilik reflekslerinin kontrolü

• Hafıza ve öğrenme için gerekli

deneyimlerin özümsenmesi

(7)

Sinir sistemi organizasyonu

• Merkezi sinir sistemi

– Serebral korteks (beyin)

– Medülla spinalis (omurilik) ve aradaki oluşumlar

• Periferik sinir sistemi (12 çift kraniyal sinir 31 çift spinal sinir ve bunların uzantıları

– Duyusal Bölüm – Motor Bölüm

• Somatik Sinir Sitemi

• Otonom Sinir Sistemi

– Sempatik Sinir Sistemi

– Parasempatik Sinir Sistemi

(8)

BEYİN SAPI

BEYİNCİK(SEREBELLUM) ASIL BE

BEYİN MEDÜLLA SPİNALİS MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

DUYUSAL

GİS DÜZ KASLARI KALP KASI SALGI BEZLERİ DAMAR DÜZ KASLARI

PARASEMPATİK

İSKELET KASI SEMPATİK

OTONOM SOMATİK

MOTOR PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

(9)

NÖRON-NEURON

(10)

• Sinir sisteminin yapı taşı olan nöronlar, aksiyon potansiyelleri aracılığı ile bilgiyi hücrenin bir

kısmından diğer kısmına iletir, ve

nörotransmitter denilen kimyasal

maddeler aracılığı ile de bu bilgiyi

başka hücrelere iletirler.

(11)
(12)

Nöron

• Sinir hücresine nöron adı verilir.

• Nöron sinir sisteminin anatomik ve fonksiyonel olarak en küçük birimidir.

• Nöronlar 3 temel bölgeye ayrılır

– Hücre gövdesi – Dentritik bölge – Akson

(13)

Hücre gövdesi

• Nöronun operasyon merkezidir.

• Soma olarak ta isimlendirilir.

• Sitoplazma, çekirdek ve çeşitli organelleri

içerir.

(14)

Dentrit

• Hücre gövdesinden dışarıya doğru uzanan çok sayıdaki uzantıya verilen addır.

• Bu uzantılar reseptör görevi yaparlar,

başka sinirlerden gelen uyarıları alıp hücre

gövdesine iletirler.

(15)

Akson

• Hücre gövdesinde oluşan uyarıları ve

sentezlenen maddeleri diğer nöronlara veya efektör organlara (örneğin kas) taşıyan ince uzun uzantı.

• Bir sinir hücresinin yalnızca bir aksonu bulunur, ancak akson daha küçük dallara ayrılarak diğer sinir hücrelerinde, kaslarda veya organlarda

sonlanabilir.

• Aksonların boyu birkaç milimetreden bir metreye kadar farklılıklar gösterebilir.

(16)
(17)

Myelin kılıfı

• Aksonların çevresini bölüm bölüm katlar halinde saran yapıya verilen addır.

• Myelin kılıfı aksonu çevredeki dokulardan izole eder ve sinirdeki uyarı iletimini hızlandırır, çünkü myelinli sinirlerde uyarı bir boğumdan diğerine sıçrayıcı tarzda iletilir.

• Myelinsiz sinirlerde ileti hızı 0,25 m/sn iken myelinli sinirlerde 100 m/sn olabilir.

(18)
(19)
(20)

Duyusal-afferent

• Duyu organları (reseptör) tarafından algılanan sinir uyarılarının merkezi sinir

sistemine iletilmesinden sorumlu

sinir dallarına afferent sinir lifleri

denir.

(21)

Motor-efferent

• Merkezi sinir sistemindeki uyarıları hedef

organlara ileten sinir lifleri efferent lifler

olarak tanımlanırlar.

(22)

Sinaps

• Bir nöronun aksonu ile diğer bir nöron

arasındaki bağlantıya sinaps denir.

• Sinapslar bir

nörondan diğerine

uyarı iletirler.

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

BEYİN SAPI

BEYİNCİK(SEREBELLUM) ASIL BE

BEYİN MEDÜLLA SPİNALİS MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

DUYUSAL

GİS DÜZ KASLARI KALP KASI SALGI BEZLERİ DAMAR DÜZ KASLARI

PARASEMPATİK

İSKELET KASI SEMPATİK

OTONOM SOMATİK

MOTOR PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

(29)

Merkezi sinir sistemi; Beyin

• Sinir sisteminin en geniş ve en kompleks bölümüdür.

• Ortalama bir erişkinin beyni 1300-1400 gramdır.

• Beyin 100 milyar sinir hücresi (nöron) ve

trilyonlarca “glia” denilen destek hücrelerinden oluşur.

• Beyin 3 ana bölüme ayrılarak incelenir;

– Serebrum – Beyin sapı – Serebellum

(30)

Serebral korteks

Medulla

Beyincik

Orta beyin Korpus

kallosum

Talamus Pons

Medulla spinalis

(31)

Serebrum-Serebral Korteks

• Serebrum beynin en büyük yapısıdır

• Sağ ve sol olmak üzere 2 yarı küreden (hemisfer) oluşur

• Serebrumun en dış tabakasına serebral korteks denir

• Korteks kelimesi latince “kabuk” kelimesinden gelmektedir.

• Kalınlığı 2-6 mm arasındadır.

• İnsanlarda serebral korteksin yüzeyi pek çok girinti ve çıkıntıyla kaplıdır.

• Korteksdeki çıkıntılara girus girintilere ise sulkus denir.

• Yüksek seviyeli bir memeli olan insanlarda bu girinti ve çıkıntıların sayısı çok fazlayken fare, sıçan gibi düşük seviyeli memelilerde bu girinti ve çıkıntıların sayısı daha azdır.

(32)
(33)

Serebrum-Serebral Korteks

• Fonksiyonları;

– Kompleks hareketlerin organizasyonu,

– Örenilen deneyimlerin hafızada saklanması – Duyusal bilgilerin alınması

(34)

Serebrum-Serebral Korteks; Motor korteks

• İstemli hareketlerle en fazla ilgili bölüme motor korteks denir.

• Motor korteks istemli aktiviteleri kontrol eder,

hareketle ilgili son karar verme merkezidir.

• Vücudumuzun farklı bölümleri korteksde temsil edilir.

• Vücudumuzun sağ bölümü sol beyin hemisferinde, sol yarısı ise sağ beyin hemisferinde yansıtılır.

(35)
(36)

Beynin beslenmesi

• Beyin dokusu oksijen ve glikoza çok duyarlıdır.

• Kan ile beyin arasında anatomik ve fizyolojik bir ağ-yapı bulunur. Buna kan beyin bariyeri denir.

• Bu bariyerden yağda eriyen maddeler;

– Nikotin, kafein alkol kolayca geçer.

• Suda eriyen maddeler yardım olmadan geçemezler.

(37)

Beyin sapı

• Serebrumu omuriliğe bağlayan bölümdür

– Diensefalon, – orta beyin, – pons ve

– medülla bölümlerinden oluşur.

(38)

Beyin sapı; diaensefalon

• Talamus ve hipotalamusu içerir

• Hipotalamus:

– Bir bezelye tanesi büyüklüğündeki bu küçük yapı beynin tabanında yer alır.

– Beynin üçyüzde birini oluşturmasına rağmen çok önemli davranışlardan sorumludur.

– Hipotalamus vücudun termostatıdır. Eğer vücut çok ısınırsa, hipotalamus bunu algılar ve derideki kapiller damarların

genişlemesini sağlar, bu da vücudun soğumasına yol açar.

– Hipotalamus aynı zamanda hipofiz bezini de kontrol eder.

– Duyguların, açlığın, susuzluğun ve sirkadian ritmin düzenlenmesinde rol oynar.

• Talamus:

– Talamus periferden gelen duyusal bilgiyi alıp bunu serebral kortekse ileten bir röle gibidir.

– Ayrıca serebral korteksden gelen bilgileri de omurilik ve beynin diğer kısımlarına iletir.

– Fonksiyonu duyusal ve motor integrasyondur.

(39)

Beyin sapı; orta beyin

• Orta beyin görme, duyma, göz ve vücut

hareketlerinden sorumludur.

(40)

Beyin sapı; pons

• Beyin sapının alt tarafında soğan şeklinde bir bölümdür.

• Solunum hızı ve derinliğinin kontrol

edilmesinde rol alır.

(41)

Beyin sapı; Medülla Oblongata

• Omuriliğin genişleyerek devam eden kısmıdır.

• Beyin ve omurilik arasında inen ve çıkan uyarıları iletir.

• Kardiyak, vazomotor ve solunum kontrol merkezlerini ve diğer bazı refleks

merkezlerini içerir.

(42)

Serebellum (beyincik)

• Serebellum kelimesi latince “küçük beyin”

kelimesinden gelmektedir.

• Serebellum beyin sapının hemen arkasındadır.

• Serebellum serebral korteks gibi hemisferlere ayrılır ve bu hemisferleri saran bir korteksi

vardır.

• Serebellumun fonksiyonu proprioreseptörlerden gelen geri bildirime göre hareket, denge ve

postürün sağlanmasıyla ilgilidir.

(43)

BEYİN SAPI

BEYİNCİK(SEREBELLUM) ASIL BE

BEYİN MEDÜLLA SPİNALİS MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

DUYUSAL

GİS DÜZ KASLARI KALP KASI SALGI BEZLERİ DAMAR DÜZ KASLARI

PARASEMPATİK

İSKELET KASI SEMPATİK

OTONOM SOMATİK

MOTOR PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

(44)

Omurilik (spinal kord)

• Omurilik yaklaşık olarak kadınlarda 43 cm erkeklerde ise 45 cm uzunluğunda ve 35-40 gram ağırlığındadır.

• Omurilik Kolumna Vertebralis denilen birçok kemikten oluşmuş bir kemik yapı içinde

bulunmaktadır.

• Kolumna Vertebralis 70 cm uzunluğundadır, yani omurilik kolumna vertebralisten oldukça kısadır.

(45)

Omurilik (spinal kord)

• Omurilik 31 segmentten oluşmuştur.

• Her segmentten bir çift spinal sinir çıkar,

bu sinirler dallara ayrılırlar ve vücudun

farklı bölümlerine ulaşır.

(46)

Omurilik (spinal kord)

• Üç temel fonksiyonu vardır;

– Omurilikteki inen ve çıkan sinir yolları, beyin ve vücudun sinir sistemi dışında kalan

bölümleri arasında iki yönlü iletişim sağlar.

– Sinir uyarılarını iletir.

– Spinal refleksler için merkez rolü oynar.

(47)

Omurilik (spinal kord)

• Omurilikten beyne çıkan yollar duyusal sinir uyarılarını, inen yollar ise kas ve bezlere gönderilen motor uyarıları iletir.

• İnen çıkan yollar omurilikte veya beyinde

çapraz yaparlar.

(48)

Periferik sinir sistemi

• Merkezi sinir sistemi dışında kalan yapılar.

– Kraniyal sinirler – Spinal sinirler

(49)

Kraniyal sinirler

• 12 çifttir

• Beyin ile baş, boyun ve gövdenin çeşitli bölgelerini birbirine bağlar.

• Çoğu hem duyu hem motor uyarı taşır

• İsimleri primer fonksiyonlarına ve liflerin

dağılımına göredir.

(50)

Spinal sinirler

• Omurgadan 31 çift spinal sinir çıkar

• Hem duyu hem motor uyarılar taşırlar ve omurilik ile kol, bacak, boyun ve gövde arasında 2 yönlü bir iletişim sağlarlar.

• Omurgadan çıktıkları seviyeye göre

isimlendirilirler

(51)
(52)

Somatik-otonom

• Periferik Sinir Sistemi somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır.

• Somatik Sinir Sistemi:

– Merkezi sinir sistemine duyusal bilgi gönderen periferik sinirlerden ve iskelet kaslarını

innerve eden motor sinir liflerinden oluşur.

– Hücre gövdesi ya beyin ya da omuriliktedir ve iskelet kasıyla direkt olarak temas kurar

(53)

Motor sinir

• İskelet kaslarına sinir uyarısı ileten somatik sinire motor sinir denir

• Motor sinirlerin hücre gövdes,i omurilikte yerleşmiştir.

• Akson omurilikten çıkarak spinal sinir olarak devam eder.

• Sinir ilgili iskelet kasına ulaştığında dallara ayrılır ve kas liflerini innerve eder.

• Bir motor sinir ve bu sinirin innerve ettiği tüm kas liflerinin oluşturduğu birim motor ünite olarak

bilinir.

(54)

Somatik-otonom

• Otonom sinir sistemi (OSS):

– Otonom Sinir Sistemi salgı bezlerini ve iç organların düz kaslarını kontrol eder.

– Çoğu zaman OSS nin çalıştığının farkında bile değilizdir, çünkü OSS refleks bir şekilde

istemsiz olarak çalışır.

– Otonom sinir sistemi ikiye ayrılır: sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi

(55)

Otonom sinir sisteminin etkileri kan damarları

Efektör Organ Sempatik Sist. Parasempatik Sist Genelde

daralma

Genelde genişleme Dış genitaller Daralma Genişleme Tükrük bezleri Daralma Genişleme

İskelet kası Genişleme İnnervasyon yok

Deri Daralma Hafif genişleme

İç organ Daralma Genişleme

(56)

Otonom sinir sisteminin etkileri kalp

Sempatik Sist. Parasempatik Sist

Hız Artma Azalma

Kasılma gücü Artma Azalma

(57)

Otonom sinir sisteminin etkileri sindirim kanalı

Sempatik Sist. Parasempatik Sist

Motilite ve tonus

İnhibisyon Stimülasyon Sfinkterler Kasılma Gevşeme Salgı İnhibisyon Stimülasyon Safra kesesi İnhibisyon Stimülasyon Karaciğer Glikojenolizde

artma

İnnervasyon yok

(58)

Otonom sinir sisteminin etkileri akciğerler

Sempatik Sist. Parasempatik Sist

Bronşiyal tüpler

Genişleme Daralma Bronşiyal

bezler

İnnerve edilmez Sekresyonda artma

Bronşiyal kaslar

Gevşeme Kasılma

(59)

Otonom sinir sisteminin etkileri deri

Sempatik Sist. Parasempatik Sist

Ter bezleri Sekresyonu uyarma

İnnerve edilmez Kan damarları Daralma İnnerve edilmez Piloerektör

kaslar

Kasılma İnnerve edilmez

(60)

Otonom sinir sisteminin etkileri

Efektör organ Sempatik Sist. Parasempatik Sist

Mesane Gevşeme Kasılma

Seks

organları

Vazokonstrüksi yon (orgazm)

Vazodilatasyon (ereksiyon)

Böbrek üstü bezleri

Epinefrin ve norepinefrin salgısı

İnnerve edilmez

(61)

Kas kasılmalarının kontrolü kas reseptörleri

• Kasın motor fonksiyonları kas iğciği ve golgi tendon organı aracılığı ile refleks olarak düzenlenir.

• Kas iğciği ve golgi tendon organı kas

resptörleridir.

(62)

Kas iğcikleri

• Kas lifleri arasında bulunurlar,

• Kas liflerine paralel bağlantılı konumda bulunurlar,

• Kasın boyu ve boyundaki değişmelerin hızı hakkında sinir sitemine bilgi

gönderirler.

• Kasın boyunun ani ve hızlı bir şekilde uzamasına karşı duyarlıdırlar.

• Çalıştıklarında kası kasılmaya

sevkederler.

(63)

Golgi tendon organları

• Kas tendonları içine yerleşmişlerdir,

• Kasın gerimi ve gerimindeki değişmenin hızı hakkında sinir sistemine bilgi taşırlar.

• Uyarıldıklarında kasın çalışmasını inhibe

ederek aşırı kas kasılmasını önlerler.

(64)

Öğrenme ve hafıza

• Tek bir öğrenme merkezi yoktur ve çeşitli mekanizmalar ile gerçekleştirilir.

• Hafıza öğrenilmiş bilgilerin saklanmasıdır.

– Kısa zaman hafızası – Uzun zaman hafızası

• Sinirsel bağlantılardaki elektriksel ve

kimyasal aktiviteler ve değişmeler ile

ilişkilidir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Her glukoz 2 piruvat molekülü içerir ve piruvat molekülü mitokondri çerisine alınarak hücre için gerekli enerji açığa çıkarılır... Kemiosmoz: Enerji

Hastalara rutin kulak burun boğaz muayenesini takiben, ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT), magne- tik rezonans görüntüleme (MRI), selektif karotis

¤  Diğer yandan, hücre yoğun bir çalışma içinde ise ATP üretiminin artırılması için solunum hızlanır. ¤  Buradaki kontrol,

Çin kültür dairesine temas eden, orada aristokrasi, yönetim, egemenlik içerisinde yer edinmiş olan göçebe menşeli Türk kültür çevresinden ya da Altay

Özel yurtta kalan öğrenciler ile devlet yurdunda kalan öğrenciler arasında Fiziksel özellikler, Güvenilirlik, Heveslilik, Güven, Empati, Hizmet Kalitesi beklenti,

Otonom sinir sistemi otomatik çalışır fakat belli bir dereceye kadar kontrol altına alınabilir Ormanda bir arslan gören bir kişiyi sempatik sinir sistemi hemen savaş yada

• Somatik Duysal kortikal alan ve asosiyasyon korteksin bu alana en yakın kısmı bilgiyi.. basitce işleyerek temel duysal işlemleri yerine

Merkezi sinir sistemine duyusal bilgi gönderen periferik sinirlerden ve iskelet kaslarını inerve eden motor sinir liflerinden oluşur. Somatik motor sistem: Hücre gövdesi ya beyin,

Dersin Amacı Hayvanlarda hücre yapısı, dokular ve organ sistemleri hakkında temel bilgiler vermek, hayvanlar alemindeki biyoçeşitlilik ve zoolojinin diğer bilim dalları

İyon itkili motorlarda itici atomlarının iyonlaştırma sisteminde daha uzun süre kalabilmesi için atomlar akış yönüne ters olarak sisteme verilir.. Bu sistemde iyonlar

yüzyıl sonunda Avrupa' da yetişen Türk ressamları ger­ çekten batı anlamında resim ­ ler, figürlü yağlıboya tablo­ lar yapmışlardır.Oysa İstan­

However, in our study, the fresh weights of narcissus flowers treated with citric acid were higher than control, while water uptake was higher at only 50 ppm dose.. Similarly,

Nonetheless, some interesting points were found out : socio emotional, arts based, cognitive learning, practical, learning, aesthetic dance , transferable and

Kendi ifadesiyle “bir çocuk, bir yoksul, bir ihtiyar -hangi tabakadan olursa olsun- beni durdurup bir türkü istese okurum” (Ebcioğlu 1944: 10) diyecek kadar

bazı ökaryotlarda (Bacillus subtilis gibi) DNA bazı ökaryotlarda (Bacillus subtilis gibi) DNA görünüşte bir çok noktada plazma membranına görünüşte bir çok noktada

Bu konu ile ilgili gorO$ farkhhklannm nedeni tam olarak bilinmemekle birtikte se((ilen hasta populasyon orneklerinin veya sinir fonksiyonunu bl((mede kullamlan parametrelerin

Öğrenme, algılama çözüm üretme, karar verme gibi insana özgü yetenekler bilgisayar biliminin alt dalı olan yapay zeka çalışmaları ile bilgisayarlar tarafından

Merkezi sinir sistemi içinde ve dışında bulunan bütün sinir lifleri (sinir hücresi uzantıları) bir veya daha fazla kılıfa sahiptir.. MSS içindeki lifler

• Motor ve bilişsel öğelerin önemine göre beceri sınıflaması.. • Motor

•  Kullanılan  kas  büyüklüğüne  göre  beceri  sınıflaması –  Küçük  ve  Büyük  Kas  Kitlesi?. •  Görev  organizasyonuna  göre  beceri  sınıflaması

sinir çıkışının distalinde Mimik kasların paralizisi, tad, salivasyon ve hfif işitme bozukluğu ile birliktedir. Genikulat ganglionun proksimalinde Mimik kasların paralizisi

Bu çalışmada, YSA ile stator sargı akım sinyallerinin işlenmesine dayalı bir yöntemle üç fazlı bir asenkron motorda meydana gelen stator kısa-devre

 Enzimler katalize ettikleri tepkimeler yönünden inorganik ya da sentetik organik katalizörlere göre çok daha özel olup binlerce tepkime, toksik yan ürün oluşmadan,