T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Tam metin

(1)

HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER Hizmetin Tamamlanma

Süresi (En Geç)

1

Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür.

Görüş Bildirme İşlemleri

1. Resmi Yazı

15 Gün

2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri.

1. Dilekçe ile başvuru veya KKÇ tespiti istenen mevkiinin yıllık programda bulunması

2. 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen özelliklerde ve Belediyesi veya Özel İdare tarafından onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır harita diyazo paftası veya kadastral ülke pafta bölümlemesindeki pafta ozaliti.

3. Bu paftaların CD ortamında sayısal olarak verilmesi gerekmektedir.

90 Gün

3 İskeleler için Ön İzin talebi.

1. Onaylı kıyı kenar çizgisini içeren 1/1000 ölçekli halihazır harita paftası veya pafta ozalitleri üzerine iskelenin koordinatlı işlenmesi ve koordine özet çizelgesinin de pafta olarak üzerine atılması.

2. İskelenin köşe noktalarının mahalli sistemde, memleket sisteminde ve ITRF-96 koordine özet çizelgesi.

3. İskelenin alan hesabı.

4. İskelenin yerinin koordinatlı olarak 1/25.000 ölçekli harita üzerinde gösterilmesi ve 60 derecelik koordine özet çizelgesi.

5. Vaziyet planı.

20 Gün

4 Kıyıda yapılacak sabit yapılar.

1. Ön izin belgesi.

2. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyası, iskelenin alan hesabı.

3. 1/25.000 ölçekli harita üzerinde gösterilmesi ve 60 derecelik koordine özet çizelgesi.

4. İmar planına esas jeolojik etüt raporu.

20 Gün

5 Ahşap İskele izin talebi.

1. Onaylı kıyı kenar çizgisini içeren 1/1000 ölçekli halihazır harita paftası veya pafta ozalitleri üzerine iskelenin koordinatlı olarak işlenmesi.

2. Koordine özet çizelgesi, koordine özet çizelgesinin 1/1000 ölçekli harita yoksa pafta ozalitleri üzerine de atılması.

3. İskelenin alan hesabı.

4. Taahhütname.

5. Vaziyet planı.

6. ÇED belgesi veya gerekli değildir belgesi.

7. 1/25.000 ölçekli harita üzerinde gösterilmesi ve 60 derecelik koordine özet çizelgesi.

30 Gün

6 Tersimat işlemleri.

1. Onaylı ITRF-96 veya ED-50 sistemine göre açılımı yapılmış 1/1000 ölçekli halihazır harita diyazo paftası veya pafta ozalitleri üzerine tersim edilecek olan onaylı kıyı kenar çizgisinin ilgilisince aktarılması.

2. Onaylı mahalli sistemdeki paftaların ozalit suretleri ile birlikte müracaatı gerekir.

3. Bu paftaların CD ortamında sayısal olarak verilmesi gerekmektedir.

10 Gün

7

Hukuk Müşavirliği,

Mahkemeler veya diğer kamu kurumlarından, onaylı kıyı kenar çizgisi hakkında bilgi talebi

1. İstenilen bilgi ve belgenin tam olarak hangi belde veya köye ait olduğu ve 1/1000 ölçekli halihazır harita pafta numarasının bildirilmesi gerekir.

7 Gün

8

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki yerlerin tescil, tahsis ve satışa esas durumlarının 3621/3830 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalıp kalmadığının incelenmesi.

1. Milli Emlak Müdürlüğü veya Malmüdürlüğünün yazısı.

2. Koordinatlı kadastro çapı veya kroki. 4 Gün

9

5543 sayılı Yasaya göre verilen parsellerin Takyit süreleri ile parsel sahiplerinin kimlik bilgilerinin tespiti.

1. Tapu sicil Müdürlüğü yazısı.

2. Nüfus cüzdanı.

3. İlgili bankasından alınacak borcu yoktur yazısı. 2 Gün

10 Belediye imar uygulamalarına ilişkin

şikayetler 1. Uşak Valiliği’ne (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) dilekçe. 30 Gün

(2)

HİZMET STANDARTLARI 2. Şikayete esas konu ile ilgili Belediyesinden bilgi ve belgelerin istenmesi.

3. Belediyesinden gelen bilgi belgelerin, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında mahallinde incelenmesi

4. İnceleme neticesinde görülen aykırılıklar, rapor haline getirilerek, gereği için ilgili dairesine bilgi için şikayetçiye yazı yazılır.

11

Define arama ruhsatının verilmesi için halihazır haritalarının

onaylanması.

1. Dilekçe müracaat.

2. Talep sahibince İl Müdürlüğüne 1/1000 ve 1/25000 ölçekli pafta üzerine aktarılan haritaların ve koordinatların sunulması.

3. Mahallinde kontrol ve harita onayı.

7 Gün

12 Şikayet /İnceleme

1. Gerçek Kişi veya tüzel kişiler tarafından dilekçe ile müdürlüğümüze başvurulması.

2. İlgili Belediyesinden veya Belediye sınırları dışında ise İl Özel İdaresinden istenen bilgi veya belgeler:

a) İmar planı ve plan notları (1/25.000, 1/5000, 1/1000) ölçekli nazım ve uygulama imar planları.

b) Plan Açıklama Raporu

c) Koordinatlı karelajlı imar çapı.

d) Var ise yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi.

e) Mimari proje.

3. Mahalinde incelenerek rapor tutulur, mahal fotoğrafları.

4. Taraflara bilgi ve şikayet gereğini gereği için uygulayana yazı yazılır.

30 Gün

13 Hukuk Müşavirliğine bilgi verme ve/veya Görüş Hazırlama

1. Mücavir alan veya diğer konularla ilgili mahkeme Kararlarına ilişkin görüş istendiği taktirde ilgili belediyesinden veya belediye sınırları dışında ise İl Özel İdaresinden istenen belgeler:

a) Davaya konu mücavir alana belediyelerin teknik altyapı hizmeti (su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım, çöp vb.) götürüp götürmediğine dair bilgi ve belge.

b) Belediyenin gerçekleştirmeyi amaçladığı yatırımları (toplu konut, sanayi, küçük sanayi, alt yapı vb.)yapıp yapmadığına dair belge.

c) Alandaki doğal, tarihi ve ekonomik değerleri varsa sit alanlarını koruduğuna dair bilgi ve belge.

d) Kaçak yapılara ilişkin yapılan işlemlere dair bilgi ve belge.

e) Belediyenin güncel yıllık gelir- gider durumunu gösterir bilgi ve belge.

f) Belediyenin güncel personel(teknik- idari), araç ve gereç sayısı.

g) Belediyenin güncel nüfusu.

h) Köy tüzel kişiliklerinin görüş ve değerlendirilmesi.

30 Gün

14 Kooperatif Unvan Sorgulama 1. Dilekçe veya sözlü başvuru 1 Gün

15 Kooperatif Kuruluşu

Dilekçe ve ekinde;

1. Her sayfasının kurucular (en az yedi kurucu ortak) tarafından imzalanmış noter tasdikli 6 adet kooperatif anasözleşmesi, 2. Unvan, merkez, süre ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yönetim ve denetim kurul üyeler ile ilgili bölümlerin

doldurulmuş olması,

3. Genel Durum Bildirim Formu,

4. Yönetim Kurulu üyelerinin Mal Bildirimi beyanı,

5. Aynı türden başka bir kooperatifin Yönetim Kurulunda görev almadığına dair taahhütname, 6. Sermayenin kurucu ortaklardan birinin adına yatırıldığını gösterir beyan,

15 Gün

16

Kooperatif Anasözleşme Değişiklik Onayı Verilmesi

(Unvan, süre, merkez, ve sermaye)

Dilekçe ve ekinde;

1. Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni seklinin karşılıklı olarak 6 nüsha halinde yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni,

2. Anasözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı,

3. Kooperatifin kuruluş işlerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya fotokopisi, 4. Halen yürürlükte bulunan kooperatif anasözleşmesinin Bakanlıkça onaylı aslı veya fotokopisi, 5. Mevcut yönetim kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesi, 6. Kooperatifin en son durumunu gösterir Genel Durum Bilgi formunun verilmesi,

NOT: Anasözleşmede gösterilen faaliyet süresinin değiştirilmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak; kooperatifin süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Kooperatifin süresinin dolmuş olması durumunda mahkemeden alınacak, kooperatifin faaliyette olduğuna dair tespit kararının sunulması gerekmektedir.

15 Gün

(3)

HİZMET STANDARTLARI

17

Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi

Görevlendirilmesi

Dilekçe ve ekinde;

1. Çağrı için alınan kararın örneği,

2. Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteriri belge, 3. Toplantı gündemi,

4. Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Harcı için Defterdarlık Vezne alındısı, (Mesai içi: ……. TL Mesai Dışı: …….. TL) 5. Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu (11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe uygun) 6. Denetim Kurulu raporu (11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe uygun)

7. Gerekli görülen diğer belgeler

Başvurularda belgelerin incelenmesi sonucu eksikliklerin tamamlanması istenilmesine rağmen herhangi bir belge eksikliği halinde veya 15 günlük süreye uyulmadan yapılan başvurularda müracaat usulüne uygun yapılmış sayılmayacak ve temsilci görevlendirilmeyecek,

yapılacak genel kurul toplantılarının geçersizliği konusunda ilgililer ve Ticaret Sicil Memurluğu uyarılacaktır.

NOT:

YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE

ÖNEMLİ NOT:

Görevlendirme için yapılan başvuruda 15 günlük yasal müracaat süresine uyulması, Tüm üyelerin katılımı söz konusu ise bu süreye uyulmadan 47. Maddeye göre başvuru yapılması.

7 Gün

18 Savcılıkça İstenen Belgelerin Gönderilmesi

1. Yazı ve ekleri

5 Gün

19 Kooperatif Genel Kurullarıyla İlgili Bilgi Ve Belgelerin Verilmesi

1. Dilekçe

(Kooperatif üyesi ya da temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunmak)

5 Gün

20 Kooperatif Şikayetleri

1. Dilekçe

2. Şikâyete konu diğer belgeler

45 Gün

21 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Onaylanması

Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 19/08/2008 gün ve 10337 sayılı Genelge formatına göre hazırlanan Mikrobölgeleme etüt raporları ile Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporunda;

a) Uygun alan ve/veya önlemli alan değerlendirmesi yapılan sahalar için hazırlanacak İmar Planı tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları,

b) İlk defa İmara açılacak alanların İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporlarından sadece uygun alan ve/veya önlemli alan değerlendirmesi yapılan sahalar için hazırlanacak raporlar.

20 Gün

(4)

HİZMET STANDARTLARI

1.

Aşağıdaki görevleri PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE

MÜDÜRLÜĞÜ yürütür.

Özel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Görüş Verilmesi

Özel Sağlık Kuruluşları; Özel hastane, tüp bebek merkezi, diyaliz merkezi ve genetik tanı merkezlerinin açılması veya yerleşim planı değişikliği yapılması, Özel hastanelerde branş ilavesi ve durumunda , Proje Şube Müdürü tarafından inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilen teknik heyetçe ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936 sayılı genelgesi doğrultusunda, Belediyesince onaylı projesi ile birlikte incelenerek, teknik rapor veya Sağlık Müdürlüğünün görevli personeli ile birlikte Müşterek Teknik Rapor düzenlenerek proje onaylanır. Sağlık Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde hastaneler 6 ayda bir, merkezlerde ise 3 ayda bir olmak üzere rutin denetim faaliyetlerinde mimar görevlendirilir.

Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları; Proje Şube Müdürü tarafından inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilen teknik heyetçe ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936 sayılı genelgesi doğrultusunda rölövesi ile birlikte mahallinde incelenir.

Hazırlanan teknik rapor ile birlikte rölöve projeleri onaylanır.

1. 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği (13.04.2003/25078- 14.01.2004/25346 - 03.03.2004/25391 - 28.5.2004/25475- 21.10.2006/26326 - 15.02.2008/26788 - 23.07.2008/26945- 11.3.2009/27166 - 31.12.2009/27449 – 23.9.2010/27708 R.G. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile birleştirilmiş hali)

2. 06.03.2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğinin 7,8,9,11,12. mad.

3. 10.06.1998 tarih ve 23368 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Hakkında Yönetmeliğinin 7,8,9. mad. (20/2/2010-27499 R.G. Değişik) 4. 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğinin 10,17. maddeleri

5. 08.10.1996 tarih ve 22781 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren SHÇEK Genel Müdürlüğü Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Özel Çocuk kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (Değişik:12.11.2008 – 27052 sayılı R.G- 6/7/2011-27986 R.G.- 6/7/2011-27986 R.G.)

7 gün

(Eksik belge olması durumunda)

2. Arazi Etüd ve Proje Çalışmaları

1. 1.1.Yatırımın gerçekleşeceği parsel veya parsellere ait Arsa Hukuki Bilgilerinin(Tapu senedi, tahsis belgesi, imar durumunu gösterir çap, yol kotu, aplikasyon krokisi, alt yapı bilgileri) ilgili İdarelerinden veya yatırımcı kuruluşundan temin edilir.İnşaat ruhsatı işlemleri takip edilerek sonuçlandırılır.

2. 1.2.Yatırımın gerçekleşeceği parsel veya parsellere ait okumalar yerinde yapılarak arsadaki topografik veriler ile mevcut durum, alt yapı bilgileri ve imar durumu işlenir.

3. 1.3. Arsa Hukuki Bilgileri, plankote ve zemin etüdü ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Düzenleme Esasları ve yürürlükteki tüm teknik mevzuat doğrultusunda, 4. 1.3.1. Tip proje ise vaziyet planı hazırlanarak onaylanır.

5. 1.3.2. Uygulanacak Projenin Müdürlüğümüzce hazırlanması isteniyorsa, yatırımcı kuruluşun belirlediği ihtiyaç programı çerçevesinde, projeler hazırlanarak onaylanır.

6. 1.3.3. Uygulanacak proje hizmet satın alınması yöntemiyle elde ediliyorsa Proje Şube Müdürlüğü bünyesinde komisyon kurularak projeler incelenerek onaylanır.

7. 1.3.4. Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan veya incelenen Genel Bütçeye ait işler “yapıma esas olmak üzere”

incelenerek tasdik edilmek üzere Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

8. 1.3.5. Bakanlığımızca belirlenen eksiklikler varsa giderilerek, ihale çalışmalarının yürütülmesi için Kurumuna veya Müdürlüğümüzün ilgili Şube Müdürlüğüne gönderilir.

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2. 3194 sayılı İmar Kanunu

3. 17.04.2003 tarih ve 479 sayılı Bakanlık Genelgesi 4. 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı Bakanlık Genelgesi

5. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Y.İ.G. Müdürlüğü Proje Düzenleme Esasları

6. 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı R.G. ''''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Değişik: 09/09/2009 – 27344 R.G.)

7. 09.10.2008 tarih ve 27019 sayılı R.G. ''''Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği''''

8. 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı R.G. „Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik‟

9. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 10. Özürlüler ile ilgili yürürlükteki teknik mevzuat

11. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Y.İ.G. Müdürlüğü Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi

12. Kamu Yapılarının Güçlendirilmesi Teknik Şartnamesi

Projenin büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik

göstermektedir

(5)

HİZMET STANDARTLARI 9. 1.4. Talep halinde; yatırımcı kuruluşun belirlediği ihtiyaç

programı çerçevesinde Bakanlığımızın Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri bedelleri esas alınarak Proje Yaklaşık Maliyeti belirlenerek ilgisine göre Bakanlığımıza/Yatırımcı Kurumuna gönderilir.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Teknik Görüş Verilmesi

1. Proje Şube Müdürlüğünce yapılması istenen inceleme ve tespitin içeriğine göre görevlendirilen teknik personelce (mimar, mühendis), yerinde gerekli tespit ve inceleme yapılarak, gerek görürse ilgili deney ve test sonuçları ile birlikte teknik rapor hazırlanır.

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görev Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ilgili maddeleri.

Değişken

4. Yaklaşık Maliyet Hazırlanması

1. Proje Şube Müdürü tarafından yaklaşık maliyet komisyonu üyelerinin belirlenmesine müteakip;

2. 4.1.1- İhaleye esas olmak üzere düzenlenmiş onaylı projeler üzerinden yaklaşık maliyet hesabı yapılması isteniyorsa, o iş bünyesindeki imalatların hangi kısmında ve ne miktarda yapılacağı belirlenerek, metraj hesaplamaları yapılır.

3. 4.1.2- İhaleye esas olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının onarım talepleri üzerine yaklaşık maliyet hesabı yapılması isteniyorsa, yaklaşık maliyet komisyonu tarafından (gerektiğinde rölöve desteği alınarak) onarım yapılacak inşaat mahallinde ölçümler yapılarak, ölçekli ataşman, rölöve, ölçülü kroki hazırlanır. Hazırlanan mahal listelerine göre imalat listeleri talep sahibi idare yetkilisi ve yaklaşık maliyet komisyonu tarafından karşılıklı olarak imzalanarak protokol düzenlenir. Söz konusu iş bünyesindeki imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağı belirlenerek metraj hesaplamaları yapılır.

3.2 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yapı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan yöntemler doğrultusunda yaklaşık maliyetin tutarı belirlenir. Gerekli görülen imalatlar ya da özel fiyatlar için piyasa araştırması yapılır özel birim fiyat oluşturulur. Bu özle fiyatlar için özel teknik şartname düzenlenir. İhale konusu yapım veya onarım işinin teknik ayrıntıları ve yapım şartları ile proje kapsamında teknik şartnameler hazırlanır.

4. 4.3 – Yaklaşık maliyet komisyonu tarafından metraj hesapları tamamlandıktan sonra “yaklaşık maliyet hesap icmalleri” oluşturulur. İHALE edilmek üzere ilgili şubesine gönderilir.

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2. Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Projenin büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik

göstermektedir

(6)

HİZMET STANDARTLARI

1.

Aşağıdaki görevleri YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür.

Kontör Yükleme

1. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 hesabına yatırılmış olan Kontör Yükleme bedeline

ait makbuzun aslı ( 1 Kontör bedeli ……….. TL olarak belirlenmiştir) 1 Gün

2. Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) Fesih İşlemi

1. Noter Onaylı Fesihname

(Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilecektir.) 1 Gün

3. Fesih Sonrası İnceleme İşlemleri

1. Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı veya mal sahibi ile yapı denetim kuruluşunun müşterek kararıyla feshi durumunda, bu işlem, noter ihbarnamesi ile karşı taraf, ilgili idare (ruhsat alınan idare) ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne dağıtımlı olarak bildirilecektir.

2. Fesih işlemi sonrasında yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından form 20 ye uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir ve ilgili idarenin onayına sunulur.

3. Fesih sonrasında yapıyla problem olduğu takdirde inceleme raporu tutulmak üzere idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek yapı ile ilgili her türlü belge(yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, hak ediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri bir görüş yazısı ekinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Problem yoksa şayet fesih sonrası Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünce herhangi bir işlem yapılmaz.

4. Yapı denetim hizmet sözleşmesi feshedilen yapı hakkında ilgili idaresince yerinde inceleme yaparak yeni bir yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalanana kadar yapının devamına izin vermemek üzere yapı tatil tutanağı düzenlenir.Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı bir imalatın tespiti halinde yapının seviyesi belirlenerek hazırlanacak olan ve aykırılıkla ilgili tespitleride içeren form 27 de yer alan yapı tespit ve inceleme tutanağı hazırlanarak Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce söz konusu yapı için Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda ,yapılan inceleme sonucunda görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespiti halinde hazırlanacak olan “Teknik İnceleme Raporu” il Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir.

20 Gün

4. Denetçi İşe Başlama İşlemi

1. Yapı Denetim Firması Dilekçesi 2. Denetçi Taahhütnamesi

3. Denetçi Belgesi Fotokopisi 4. İmza Beyanı

5. T.C. Kimlik numarası

6. Sabıka kaydı olmadığına dair beyanı

7. Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme) 8. İdare tarafından tasdikli diploma sureti

1 Gün

5. Denetçi Vize İşlemi

1. Denetçi Başvuru Dilekçesi 2. Denetçi Belgesi

3. Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu 4. Adli Sicil Beyanı

5. İlgili Meslek Odasına Kayıt Belgesi

6. Banka Dekontu(Halkbankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı101 nolu ücret koduna TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 IBAN nolu hesaba yatırılmış ve ilgili denetçi adına düzenlenmiş, ... TL tutarındaki vize işlemi banka dekont aslı)

3 Gün

6. Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi

1. Yapı Denetim Firması Dilekçesi

2. Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı Taahhütnamesi (form 17) 3. T.C. Kimlik numarası

4. İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi*

5. Sabıka kaydı olmadığına dair beyanı 6. İdare tarafından tasdikli diploma sureti

7. Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

*Bu belgenin son 6 aya ait olması gerekmektedir.

1 Gün

7. Denetçi İstifa İşlemi

1. Noterce düzenlenmiş istifaname 1 Gün

(7)

HİZMET STANDARTLARI (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

8. Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemi

1. Noterce düzenlenmiş istifaname

(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, , Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 1 Gün

9. Yapı Denetim Kuruluşu Büro ve Şantiye Denetimi İşlemleri

1. İlimiz dâhilindeki yapı denetim kuruluşları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir takvim yılı içinde en az iki kez büro ve altı

kez şantiye denetimine tabi tutulacaklardır. 2 Gün

10.

Yapı Denetim İzin Belgesi, Denetçi İzin

Belgesi Dağıtımı

1. İlk kez alınan denetim belgesi(vizesiz denetçi belgesi) için – Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 hesabına yatırılmış olan 250 liralık banka dekontu ile ilgilisinin bizzat nüfus kayıt örneği ile başvurması gerekmektedir.

2. Vizeli denetim belgesi alınması için ilgilisinin bizzat nüfus kayıt örneği ile başvurması gerekmektedir.

2 Gün

11. Yapı Denetim Kuruluşlarının İzin Belgelerinin Vize İşlemleri

1. Yapı Denetim Kuruluşlarının izin belgeleri 3 yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen izin belgesinin kullanımına izin verilmez.

2. Yapı Denetim izin belgelerinin izin işlemlerinde;

A-Yapı Denetim Kuruluşunun

a) Yapı Denetim izin belgesinin aslı

b) Ticaret Sicil Memurluğundan alınan son ortaklar listesi(aslı) c) Yapı Denetim izin belgesi vize ücreti

B-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün – Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 hesabına ... TL yatırılacaktır.

5 Gün

12.

Yapı Denetim Kuruluşları hak edişlerinin tahakkuka bağlanması

1. Yapı denetim kuruluşunca tanzim edilecek olan hakediş raporu ve ekleri (maaş bordroları, para makbuzu, taahütname ve sözleşme suretleri, onaylı ruhsat sureti ( Sadece ilk hak edişte), damga vergisi makbuzu, personel bildirgesi, ilgili seviyeyi gösterir fotoğraflar, laboratuar sonuçları ve faturaları, işyeri teslim tutanağı (sadece ilk hak edişte) ve seviye tespit tutanağı, vb. gibi) yapı ruhsatını düzenleyen idareye verilecektir.

2. İlgili idarece hakediş raporu ekleriyle birlikte kontrol edilerek hak edişe konu yapı bölümde herhangi bir eksiklik, aykırılık veya kusur yoksa ise3 iş günü içerisinde onaylanacak olup, onaylanan hakediş raporu ve ekleri (suretleri de onaylı olmak koşuluyla) bir yazı ekinde (yazıda yapı denetim kuruluşunun hesap numarası (IBAN) ve yapı denetim kuruluşunun Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numarası ((TCKN)/ Vergi Kimlik Numarası (VKN) da bulunacaktır. Hak edişin tahakkuka bağlanabilmesi için ilin valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilecektir.

3. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilgili idaresinden gelen onaylı hakediş raporu ile eklerinin kontrol edilmesini müteakip 3 iş günü içerisinde onaylı seviyeye ait hakediş tahakkuka bağlanarak bir yazı ekinde (hakediş raporu, sözleşme sureti, tahakkuk bilgileri ve makbuzla beraber ödenmek üzere yapı denetim hizmet bedelinin yatırıldığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Malmüdürlüklerine gönderilecektir.

4. gönderilecek yazıda yapı denetim hizmet bedelinin hangi hesaba aktarılacağı ve yapı denetim kuruluşunun TCKN /VKN da belirtilecektir.

3 Gün

13. Yapı Malzemeleri ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi

1. 4703 sayılı kanun kapsamında piyasadaki yapı malzemeleri periyodik olarak denetlenmektedir.

14. Laboratuar Denetim işlemleri

1. Ara Denetimlerde il Laboratuar Çalışma Birimi Laboratuar kuruluşuna giderek gerekli incelmeleri yapar ve düzenlediği inceleme raporunu il yapı denetim komisyonuna iletir.

2. Halkbankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı 404 nolu ücret koduna TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 IBAN nolu hesaba yatırılmış olan ... TL tutarındaki laboratuar değerlendirme ücreti dekontu İl Müdürlüğümüze verilecektir.

10 Gün

15. Yapı Müteahhitleri Yetki Belge Numarası Verilme İşlemi

1. Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi numarası kayıt işlemleri;

A) Gerçek Kişi İçin;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi,

b) Yapı Müteahhitliği Yetki Numarası Ücreti için Halkbankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı 404 nolu ücret koduna TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 IBAN nolu hesaba yatırılmış olan ... TL tutarındaki banka dekontu ile, İl Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurulacaktır.

B) Tüzel Kişi İçin;

a) Ticaret Oda Sicil Kayıt Belgesi b) Ticaret Sicil Gazetesi Kaydı,

1 Gün

(8)

HİZMET STANDARTLARI

c) Halkbankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı 404 nolu ücret koduna TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 IBAN nolu hesaba yatırılmış olan ... TL tutarındaki banka dekontu ile, İl Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurulacaktır.

16. Yapı Ustalarına Geçici Ustalık Belgesi Verilmesi.

1. Geçici Ustalık Yetki Belgesi Kayıt İşlemleri;

2. basılı malzeme ve danışmanlık ücreti (Her bir branş için ayrı ayrı)

a) Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) kişi adına onaylı yapılan hizmet dökümü evrakı, b) Her branş (Ustalık) için 2 adet (4,5x6,00 cm) ebatlarında vesikalık fotoğraf,

c) Geçici Ustalık Yetki Belgesi Kayıt İşlemleri Basılı malzeme ve danışmanlık ücreti (Her bir branş için ayrı ayrı …………

TL) Halkbankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı 404 nolu ücret koduna TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 IBAN nolu hesaba yatırılmış olan ... TL tutarındaki banka dekontu ile, İl Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurulacaktır.

1 Gün

1

Aşağıdaki Görevleri

ÇED HİZMETLERİ VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yürütür.

ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru

1- Başvuru dilekçesi, 2- Proje özeti,

3- Proses Akım Şeması,

4- OSB içinde olan projeler için OSB Müdürlüğü; OSB dışında olan projeler için Belediyenin Çevre Düzeni Plan açısından kurum yazısı, ( OSB içinde olan projeler için OSB Müdürlüğü; OSB dışında olan projeler için ise Çevre Düzeni Plan açısından, yetki alanına göre ilgili Belediyesi veya İl Özel İdaresinden kurum yazısının alınması)

5- Tapu ve Kira Kontratı/Tahsis Belgesi, 6- Vaziyet Planı(Madencilik Faaliyetleri için),

7- 1/25.000 ölçekli hâlihazır harita üzerinde faaliyet yerinin işaretlenmesi, 6 derecelik koordinat listesi, ilgili kurumdan alınmış çap/aplikasyon krokisi,

8- 07.02.1993 tarihlide yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nden önce ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden alınmış (izin, ruhsat, onay, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs.), İşletmenin üretim ve/veya faaliyete başladığını gösterir yetkili mercilerden alınmış belgeler (izin, ruhsat, kapasite raporu)

9- Varsa kapasite raporu ve projeyi tanıtıcı belge, yoksa kapasite bilgileri (Üretimde kullanılacak hammadde tür ve yıllık miktarları, ürün türü ve yıllık miktarları, makine ekipman listesi ve adetleri), 10- Proje/faaliyet sahasının özelliğine göre (duyarlı yöreler) ilgili kurum

görüşlerinin alınması,

10- Proje/faaliyet sahasının özelliğine göre(Duyarlı Yöreler) ilgili kurum görüşlerinin alınması.

11- Taahhütname (Sektörel Taahhütname)

12- Üretimden kaynaklanacak atık türleri ve miktarları, 13- Maden projelerinde Nakliye güzergâhı,

14- Ticari sicil no 15- Vergi levhası

16- İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi.

20 GÜN

(9)

HİZMET STANDARTLARI

2 ÇED Gerekli Değildir Belgesi

1- Dilekçe

2- Proje Tanıtım Dosyası 3 Adet, 3- Noter Onaylı İmza Sirküleri, 4- Taahhütname,

5- Vekâletname

6- Bu evraklar dışında idarece gerekli görülebilecek İlgili kurum görüşleri rapora eklenecek. ( DSİ Bölge Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü görüşü, değişik ölçeklerde harita ve imar planı örneği.)

25 İŞ GÜNÜ

3

ÇED Olumlu / ÇED Gerekli Değildir Kararı Alınan Projelerin, Proje Sahiplerinin Herhangi Bir Nedenle Değişmesi Durumunda Yeni Proje Sahibinin Sunması Gereken Belgeler

1- Dilekçe,

2- Devirle ilgili bilgi ve belgelerin noter tasdikli sureti,

3- Taahhütname (Yeni faaliyet sahibi tarafından, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve dosya içerisindeki tüm hususlara uyulacağına dair),

4- Noter tasdikli imza sirküleri.

10 İŞ GÜNÜ

4

Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden

Kazandırma Plan Onayı (23 Ocak 2010 tarihinden sonraki faaliyetlere )

1- Başvuru dilekçesi (ÇED Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-I, Ek-II ve kapsam dışı faaliyetler için Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanacaktır),

2- Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği Ek-I’ de formatı verilen Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (DYKP),

3- Doğaya Yeniden Kazandırma Planını aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüt, 4- DYKP Uygulama Takvimi

DYKP SÜRECİ, ÇED YÖNETMELİĞİ

KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜR

5 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1- Başvuru Dilekçesi 30 GÜN

6 Çevre İzin / Lisansı Geçici Faaliyet Belgesi

1- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK- 3A da İstenen belgeler (Tablo Ek-1 ) 2- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK- 3B de İstenen belgeler (TabloEk-2)

30 GÜN (ELEKTRONİK ORTAMDA) 7 Çevre İzin ve Lisansı 1- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK- 3C de (Tablo Ek-3 ) 80 GÜN ( ELEKTRONİK

ORTAMDA )

8 Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi

1- Başvuru Dilekçesi,

2- İstasyon Adına TS 12047 veya TS-EN 45004 uygunluk belgesi(Noter Onaylı 2 Ad.),

3- Egzoz Emisyon ölçümlerinde her istasyonda en az 2 (iki) ölçüm personeli olacak ve personel en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik, kimya ve benzeri bölümleri mezunu ya da bu konuda en az 1 yıl pratik eğitim almış olacaktır,

4- Cihazların TS ISO 3930'A belgelerinin bulunması ve 72/306/AT yönetmeliğinde tanımlanan özelliklere uygun olmak zorundadır, 5- Cihazların Kalibrasyon sertifikalarının bulunması,

6- İstasyonda Cebri havalandırma sistemi ve ölçüm esnasında buna bağlı egzoza monte edilen aparat fotoğrafı,

7- Ulaştırma Bakanlığının verdiği “İşletme Yetki Belgesi” veya “Geçici İşletme Yetki Belgesi” nin verildiği kurumca onaylanmış bir sureti, 8- Yetki Belgesi ücretinin ödendiğini gösterir dekontun bir nüshası,

9- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İstasyon Yetkilisi arasında imzalanan ve sayfaları paraflanan protokol örneği, 10- İmza sirküleri / İmza beyannamesi

30 GÜN

9 Valilik Tespit Raporu 1- Başvuru Dilekçesi

30 GÜN 10 Atıksu Numune Alımı (Deşarj İzni

Konulu Çevre İzni Kapsamında)

1- Başvuru Dilekçesi

30 GÜN

11

Çevre İzni / Lisansı Kapsamında Görüş Yazısı ( Emisyon, Atıksu, Gürültü Ve Atık Lisansı Konulu)

1- Başvuru Dilekçesi,

2- ÇED Olumlu Kararı / ÇED Gerekli Değildir Kararı/ÇED Kapsam Dışı yazısı 3- Kapasite Raporu yada Kapasite Raporu düzenlenemediğine dair yazı

4- İş akım şeması ve proje özeti 5- Vaziyet planı

6- Belediye / OSB Atıksu bağlantı izin belgeleri 7- Vekâletname ( vekâlet verilmesi durumunda )

30 GÜN

(10)

HİZMET STANDARTLARI

12 Toplama Ayırma Tesisi Belgesi

1- Proje Özeti 2- Vaziyet Planı

3- ÇED Olumlu Kararı / ÇED Gerekli Değildir Kararı/ ÇED Kapsam Dışı yazısı 4- Mülkiyete İlişkin Belge

5- Vekâletname Sureti (iş ve işlemlerin yürütülmesinde vekalet verilmesi durumunda)

30 GÜN

1

Aşağıdaki Görevleri ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yürütür.

Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı

1- Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi,

2- Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, meslek odası kayıt belgesi ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı, Proje onayı yapmış olduğu tesislere ait EK-3 formları,

3- İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi, 4- Ticaret veya sanayi odası belgesi,

5- Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak protokolün fotokopisi, 6- İşletmeye ait Kapasite Raporu,**

7- Çevre Mühendisleri Odasından alınacak Büro Tescil Belgesi,

8- Onaylanacak projede imzası bulunan çevre mühendislerinin, onaylanacak projeye özel Çevre Mühendisleri Odasından alacakları “Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Üye Sicil Belgesi”

9- Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta belgeleri Şirket dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda Genelgemizin hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet alımı sözleşmesi,

10- Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında yapılan sözleşme, 11- Proje onay ücretine ilişkin dekont

12- A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları*

13- Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynak fotokopileri, 14- Yeraltısuyu kullanım izin belgesi,*

15- Hazırlanan proje kapsamında düzenlenmiş noter onaylı hizmet alım sözleşmesi fotokopisi,

20 GÜN

2 Atık İthalatı

1- Başvuru dilekçesi

2- Taşıma belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi gibi belgelerden biri) 3- Bilgi formu

4- Atığı geri kazanım/bertaraf yapacak firmaya ait Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı 5- Fatura veya Proforma Fatura

6- Analiz Belgesi (2620.11.00.00.00, 4012.20.00.90.00, 8548.10.21.00.00 GTİP’li atıklar için)

3 GÜN

(11)

HİZMET STANDARTLARI

3 Enerji Teşviki

Beş Yıl Süreli Geri ödeme belgesinin verilmesi,

1-Çevre Kanunu uyarınca alması gereken Çevre İzni/Çevre İzin Lisansı Belgesi

1- Arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda, atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak,

2- Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belge

3- Geri Ödeme Belgesi bedelinin ödendiğine dair makbuz

5- Ek-2'de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak Geri Ödeme Belgesi Alanlar için;

Her yıl Enerji teşviği talebi için (Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderinin bir kısmının geri ödenmesi) 1- Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi

2-Geri ödemenin talep edildiği yıla ait su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık sebebiyle hakkında idari yaptırım uygulanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, cezaya neden olan aykırılıkların giderildiğine ilişkin olarak il çevre ve şehircilik müdürlüğünden alacakları resmi yazı/Ceza almadığına dair İl Müdürlüğü yazısı

3- Geri Ödeme Belgesi fotokopisi,

4- EK-3'te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği

5- EK-4'te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği 6- İlgili döneme ait elektrik faturaları ve ödendi makbuzlarının tamamı 7- Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği

8- Ödemenin yapılacağı ay itibarıyla 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı

BELGE VERİLMESİ İÇİN 30 GÜN

GERİ ÖDEME İÇİN 15 GÜN

4 Canlı Müzik İzni

1. Başvuru Dilekçesi

2. Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu 15-18 GÜN

5 Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

1. Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi ile yapılan sözleşme 2. Geri kazanım firma lisansı

3. İmza sürkileri

4. Firma bilgileri (ad, vergi no, adres vb.)

5. Taşıma yapacak araçlar ve firma için taşıma lisansı 6. Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

(12)

HİZMET STANDARTLARI

6

Bitkisel Atık Yağ/Tehlikeli Atık/Atık Yağ/Tıbbi Atık/Atık Pil ev Akü Taşıma Lisansı

Araç lisansı için:

1. Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, 2. Aracın tipi, plaka numarası ve Şasi numarası,

3. Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, 4. Taşınacak atıkların cinsleri (katı, sıvı vb)

5. Atıkların nasıl taşınacağı (bidon, varil, konteyner ve benzeri),

6. Taşınacak atıkların herbiri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

7. Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

8 Atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi. (TSE den alınan)

9. Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Her bir araç için)

B-Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,

b) Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, c) Atık yağ taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı, d) Lisans alacak araçların plakaları,

e) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,

10-12 GÜN

7 Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı (Araç İçin)

1- Başvuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyası

2- Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası 3- Aracın tipi

4- Plaka numarası ve şasi numarası

5- Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası 6- Taşınacak atıkların bu yönetmeliğin EK-7 sine göre kodları

7- Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır tırı

8- Taşınacak atığın her biri için ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği

9- Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler 10- Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılabilecek malzemeler

11- Atık taşıyacak her bir araç için TSE tarafından Tehlikeli Maddelerin Kara Yollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklere sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi

12- Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesi ve sözleşmesi 13- Yenileme ise eski belgenin orijinali

14- Taşıma lisansı bedeline ait dekont ( başvuru dosyasının uygun olması halinde) 15- Araç kira sözleşmesi (Araç şayet kiralanmışsa)

(13)

HİZMET STANDARTLARI

8 Tehlikeli atık taşıma lisansı (Firma İçin)

1- Başvuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyası 2- Firmanın adı, adresi ve telefon numarası

3- Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası 4- Tehlikeli yük taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı

5- Lisans alacak araçların plakaları

6- Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası 7- Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası 8- Sigorta

9- Ulaştırmanın yetki belgesi

10- Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesi 11- Yenileme ise eski belgenin orijinali

12- Taşıma lisansı bedeline ait dekont ( başvuru dosyasının uygun olması halinde)

9 Tıbbi Atık Raporu Başvuru Dilekçesi

5-7 GÜN

10 Atık Yönetim Planı Onayı

1. Başvuru Dilekçesi

2. Atık Yönetim Planı 5-7 GÜN

11 Şifre ve Kod Temini Başvuru Dilekçesi 5-7 GÜN

12 AAT Yerinde İnceleme Formu Başvuru Dilekçesi

13 Katı Yakıt Uygunluk Belgesi (Yerli Kömür İçin)

1- Üretici, ocaktan Üretilerek satılacak hale gelmiş yakıtın miktarını belirleyerek başvuru dilekçesi hazırlar.

2- Ocak izin ve ruhsatları

3- Torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgilerin (Test için alınmış izin ya da ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması vb.) 4- TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartlara göre numune alma talep formu

5- İlgili meslek kuruluşundan alıma Ticaret Sicil Kaydına havi faaliyet belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve sanatkarlar Odası Birliği) veya Ticaret Sicil Gazetesi Örneği)

6- Belgeleri imzalamaya yetkili personel tarafından hazırlanmış taahhütname belgesi.

7- Uygunluk izin belgesi 2 adet

30 GÜN

14 Katı Yakıt Satış Belgesi

1. Ruhsat

2. Oda Sicil Kaydı 3. İmza Sirküleri 4. Taahhütname

3-5 GÜN

15 Satış İzin Belgesi

1. Uygunluk Belgesi

2. KYS Listesi 3-5 GÜN

16 Dağıtıcı Kayıt Belge

1. İthalatçı ve Üretici Firma arasındaki Sözleşme 2. Oda Sicil Kaydı

3. İmza Sirküleri 4. Taahhütname

3-5 GÜN

17 AAT Proje Onayı için Numune Alımı

1- Başvuru Dilekçesi

8-10 GÜN

18 Şikayetler 1- Dilekçe

(14)

HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1.

Aşağıdaki görevleri İNSAN KAYNAKLARI, DESTEK HİZMETLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yürütür.

Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması İşleri

Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi; başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin

imzasının bulunduğu dilekçe 15 İş Günü

2. Nakil İşlemleri 1- Dilekçe

2- Tamamlayıcı Belgeler 2 Gün

3. Pasaport İşlemleri (Emekli Personel) Dilekçe 2 Gün

5. Öğrenci Staj Başvuruları 1- Dilekçe

2- Staj talep yazısı (Okuldan) 2 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Uşak Valiliği

İsim : Ahmet UÇMAKLI İsim : İsmail GÜRSOY

Unvan : Müdür Unvan : Vali Yardımcısı

Adres : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Adres : Uşak Valiliği

Telefon : 0276 223 70 60 Telefon : 0276 223 12 95

Faks : 0276 223 70 69 Faks : 0276 227 39 61

e-Posta : usak@csb.gov.tr e-Posta : usak@usak.gov.tr

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :