Celal Bayar Üniversitesi Gün fl Proje Grubu Küfürsüz Futbol Sahas projesini uygulamaya koydu

Tam metin

(1)

4 Kas›m 2010 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 55•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

6. SAYFADA

BÜLENT HASGÖNÜLLÜ

Küpelik

3. SAYFADA

HAŞİM ELMALI

Yüre¤ini koymak

7. SAYFADA

MUHARREM KAZER

Saruhanl›

derbisi

■ 4. SAYFADA

L‹SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL

■ 8. SAYFADA

■ 4. SAYFADA

Vestel, Uflak’ta

galip 74-72

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Bursa 10 7 3 0 19 5 24

2 Kayseri 10 7 2 1 16 5 23

3 Trabzon 10 7 2 1 25 8 23

4 Fenerbahçe 10 5 3 2 25 12 18

5 Antalya 10 5 2 3 14 14 17

6 Befliktafl 10 5 1 4 16 11 16

7 ‹.B.B. Spor 10 5 1 4 11 9 16

8 Galatasaray 10 5 1 4 14 13 16

9 Karabükspor 10 4 3 3 15 14 15

10 Ankaragücü 10 4 2 4 16 16 14

11 Manisaspor 10 4 0 6 15 19 12

12 Gaziantep 10 2 5 3 6 8 11

13 G.Birli¤i 10 3 2 5 9 16 11

14 Eskiflehir 10 2 4 4 7 10 10

15 Bucaspor 10 1 4 5 5 10 7

16 Sivas 10 1 4 5 9 22 7

17 Konyaspor 10 1 3 6 10 19 6

18 Kas›mpafla 10 0 2 8 7 28 2

Bursaspor:1 Fenerbahçe:1 Eskiflehirspor:0 Ankaragücü:0 Gaziantepspor:0 Karabükspor:0 Galatasaray:2 MP Antalya:1 Gençlerbirli¤i:2 Manisaspor:0 Kas›mpafla:1 Kayserispor:2 Bucaspor:0 ‹.B.B.Spor:2 Befliktafl:2 Sivasspor:1 Konyaspor:1 Trabzonspor:2

10. Hafta Sonuçlar›:

SPOR TOTO SÜPER L‹G

Kayserispor Gençlerbirli¤i Karabükspor Bucaspor Antalyaspor Bursaspor Ankaragücü Gaziantepspor Fenerbahçe Eskiflehirspor Sivasspor ‹.B.B.Spor Manisaspor Konyaspor Trabzonspor Galatasaray Befliktafl Kas›mpafla

11. Hafta Maçlar›:

Durmak yok yola

devam

Gençlerbirli¤i ma¤lubi- yetini geride b›rakan si- yah-beyazl›lar "Durmak yok, yola devam.

Konyaspor maç›yla bir- likte Ligde yeniden ç›k›- fla geçece¤iz. Taraftar mutlu olacak" dediler.

Ankara’da düzenlenen "Manisaspor Gecesi" birlik beraberlik ad›na mükemmel geçti. Ar›nç gecede Ma- nisaspor’u herkesin benimsemesini istediklerini söyledi.

3’TE

Ankara’dan tam destek

■ 7. SAYFADA

■ 2. SAYFADA

Gençler, Aslan’a direnemedi 5-2

■ 7. SAYFADA

■ 5. SAYFADA

Saruhanl›

Belediyespor doludizgin: 1-0

Gruptaki ilk rakip Konya

fiekerspor

K›z›lay kurban

ba¤›fllar›n›

bekliyor 2’DE Z‹RAAT TÜRK‹YE KUPASI

uygulamaya koydu

Celal Bayar Üniversitesi Beden E¤itimi Spor Yüksek Okulu Beden E¤itimi Ö¤retmenli¤i 4. s›n›f ö¤rencilerinin oluflturdu¤u “Gün›- fl›¤› Proje Grubu”, “Küfürsüz Futbol Saha- s›” isimli proje kapsam›ndaGençlik Spor ‹l Müdürlü¤ü ve 75. Y›l Gençlik Merkezi Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i yaparak Manisas- porumuzun evinde oynad›¤› Spor Toto Sü- per Lig maçlar›na gençleri ücretsiz olarak götürüyor ve sahalardan küfürü ç›karmaya çal›fl›yorlar. ■ 8. SAYFADA

Manisaspor taraftarlar›

ATATÜRK’ün huzurunda

Hikmet Karaman:

“Çok ciddi bir

maça ç›kaca¤›z”

(2)

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN

Bülent HASGÖNÜLLÜ • Haflim ELMALI Muharrem KAZER

Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505

Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:55

Bask› Tarihi: 3 Kas›m 2010

Crowne Plaza’dan güzel karfl›lama

G

ençlerbirli¤i deplasman›nda Manisasporu yal- n›z b›rakmayan taraftarlar›m›z, 29 Ekim Cum- huriyet Bayram› nedeniyle An›tkabir’i ziyaret ettiler. Maç öncesinde taraftarlar aras›ndan belirle- nen yaklafl›k 30 kifliden oluflan taraftar grubu, Bü- yük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozalesi önünde sayg› duruflunda bulunup dua ettiler. Cum- huriyetin 87. Y›l›nda Ankara’da düzenlenen etkinlik- ler tüm h›z›yla devam ederken, Manisaporlu taraf- tarlar›m›zda ulusal bayram›m›z› birlik içerisinde yapt›klar› ziyaret ile kutlad›lar.

Manisaspor taraftarlar›

ATATÜRK’ün huzurunda

KIZILAY, kurban

ba¤›fl›n›z› bekliyor

Türk K›z›lay’› Manisa fiubesi, Tarzan Meydan›

ve Ulupark’ta kurban ba¤›fl› stand› açt›.

K

›z›lay’›n 2006 y›l›n- da bafllatt›¤› Kur- ban Kampanyas›

ile vatandafllar›n vekalet yolu ile ba¤›fllad›¤› kur- banlar› Et-Bal›k Kombi- nalar›nda hijyenik ve dini usullere uygun olarak ke- silip kavurma haline ge- tirilerek ihtiyaç sahipleri- ne ulaflt›r›lm›flt›. Manisa K›z›lay fiubesi Kurban Bayram›na k›sa bir süre kala ba¤›fl toplamak için yeniden kollar› s›vad›.

Tarzan Meydan› ve Ulupark’ta açt›-

¤› stantlarla hay›rseverlerden mak- buz karfl›l›¤›nda kurban ba¤›fllar›n›

kabul eden K›z›lay’›n amaçlar›ndan biri de kurban bayram›nda sokaklar- da oluflan travmatik kesim görüntü- lerini engellemek. Hafta içi yap›lan aç›l›fl törenlerinde, stantlarla ilgili bilgi veren Türk K›z›lay› Manisa fiu- be Baflkan› Cengiz Yurdabekçi,

"Türk K›z›lay› "Kurbanlar›n›z K›z›- lay'la Amac›na Ulafl›r - Kurban›m›z Pakistan ‹le Kardefl Pay›" isimli Ve- kâletle Kurban Kesim Kampanyas›

ile kurban kesiminde yaflanan olum- suz görüntülerin önüne geçmeyi ve ba¤›fl suistimallerinin önüne geçme- yi hedefliyoruz" dedi.

Kampanyan›n amac›ndan bahseden Yurdabekçi, "Kurban Bayram› dola- y›s›yla kurban ibadetini verine getir-

mek isteyen vatandaflla- r›n ad›na kesilen kurban- lar vekâlet yoluyla dini hükümlere, sa¤l›k flartla- r›na ve çevre temizli¤ine uygun flekilde kesilerek 800 graml›k kavurma pa- ketlerine dönüfltürülüyor.

Et ve Bal›k Kurumu te- sislerinde yap›lan bu ça- l›flma kutulara paketleni- yor. Tüm bu ifllemler no- terler huzurunda gerçek- lefltirilip tasdik edildikten sonra, y›l içerisinde ihti- yaç sahiplerine da¤›t›l›yor.

Kardefl pay›

Pakistan’›n

Bu y›l düzenlenecek kampanyan›n en önemli özelli¤i ise ba¤›fllanan kurban etinin yar›s›n›n A¤ustos ay›nda sel felaketi yaflayan Pakis- tan'daki afetzedelere gönderilecek olmas›.

Ba¤›fl yapmak isteyenler 168 ücret- siz K›z›lay ça¤r› ve ba¤›fl hatt›n, tüm bankalar›n K›z›lay ba¤›fl hesab›n, www.kizilay.org.tr adresi arac›l›¤›yla ülke genelindeki 750'yi aflk›n flubesinden makbuz karfl›l›¤›

ba¤›flta bulunabilecek. Bu y›l K›z›lay kurban bedeli yurt içindeki vatan- dafllar için 410 TL, yurt d›fl›ndan kat›lacaklar için ise 280 USD ya da 210 EURO olarak belirlendi.

T

ak›m›m›z›n Gençlerbirli¤i maç› için 28 Ekim Perflembe günü kampa girdi¤i Crowne Plaza Ankara’da Teknik Direktörümüz Karaman’a, otel lobisine as›lan "Hikmet Hoca Ankara’da- ki evine hofl geldin" pankart›yla çok hofl

bir jest yap›ld›. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman bu jestten dolay›

Crowne Plaza Ankara Müdürü Sinan M›s›rl› ve Müdür Yard›mc›s› U¤ur Bür’e teflekkür ederken, M›s›rl› ve Bür tak›m›- m›za baflar›lar dilediler.

Yard›m Sevenler’den muhteflem defile

Türkiye Yard›m Sevenler Derne¤i Manisa fiubesi 100 ö¤renciye destek olmak ama- c›yla Saruhan Otel’de By Gürsel imzas›yla 2010-2011 gelinlik ve abiye kreasyonu de- filesi düzenledi. Düzenlenen programda sergilenen gelinlikler büyük be¤eni toplad›.

T

ürkiye Yard›m Sevenler Derne¤i Manisa fiubesi, 100 ö¤renciye destek olmak amac›yla Saruhan Otel’de 2010- 2011 gelinlik ve abiye kreasyonu defilesi düzenledi. By Gürsel imzas›yla haz›rlanm›fl gelinlikler konuklardan büyük alk›fl ald›. Defileye derne¤in yönetim kurulu üyeleri, Genel Merkez Dan›flma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kut ve moda severler kat›ld›. Defile Fatma Betül Çipilo¤lu’na ait 1927 y›l›nda haz›rlanan gelinli¤in gösterimiyle bafllad› daha sonra Manisal›

Modac› By Gürsel’in haz›rlad›¤› 30 gelinlik moda severlerin gös- terimine sunuldu. Defilenin ard›ndan

katk›lar›ndan dolay› By Gürsel’e Manisa Yard›m Severler Derne¤i Baflkan› Beyhan Yörür teflekkür plaketi verdi.

SA‹T TÜREK’TEN Ö⁄RENC‹LERE BURS DESTE⁄‹ OLACAK

Defilede sergilenen gelinliklerden ö¤- rencilere destek olmak amac› ile Ma- nisaspor ‹kinci Baflkan› ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Bafl- kan› Sait Türek iki adet gelinlik sat›n ald›. Gelinlikler ihtiyaç sahiplerine he- diye edilirken, defile sonu elde edilen gelirin üniversite ö¤rencilerine burs olarak verilece¤i aç›kland›.

(3)

M

anisal›lar Mesir ve Dayan›flma Derne¤i ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Fehmi Yer- sel’in organizasyonuyla 30 Ekim Cumartesi günü Ankara Polis Evi’nde "Manisapor Ge- cesi" düzenlendi. Geceye Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç, Ma- nisa Valisi Celalettin Güvenç, Manisa ‹l Emniyet Müdürü Adem Aydemir, AK Parti Ma- nisa Milletvekili ‹smail Bilen, Askeri Yüksek ‹dari Mahke- mesi Baflkan› Tu¤ General Abdullah Arslan, HSYK Üyesi Suat Ertosun, TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, Manisal›lar Mesir ve Dayan›fl- ma Derne¤i Baflkan› Recep Gezinti, Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Asbaflkanlar›m›z Nejat Alm›fl, Selami Delan, Ersin Öztafl, Yönetim Kurulu Üyele- rimiz Rahim Renan Çapra, Mustafa Güres, Atilla Efendi- o¤lu, Hüseyin Fehmi Yersel, Fatih Y›ld›z, Özcan Nalbant- lar, Emre Hasgör, Teknik Di- rektörümüz Hikmet Karaman, Genel Menajerimiz Öner Ka- ralar, Genel Müdürümüz Al- parslan Kaya, futbolcular›m›z Oumar Kalabane, Yi¤it Gö- ko¤lan, Bulut Basmaz, Recep Biler ve dernek üyeleri kat›ld›.

"Performans artt›"

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç gece- de yeme¤in ard›ndan yapt›¤›

konuflmada, bu organizasyon- la çok güzel bir akflam yafla- d›¤›n› söyledi. Bu tip organi- zasyonlar›n tekrar tekrar ya- p›lmas›n› ve akflam›n güzelli-

¤inin devam etmesini diledi-

¤ini belirten Ar›nç, Teknik Di- rektörümüz Hikmet Kara- man’›n Manisaspor’da görev yap›yor olmas›ndan büyük memnuniyet duyduklar›n› be- lirterek, "Biz kendisinden çok memnunuz. Hikmet hocan›n gelmesiyle tak›m›n perfor- mans› son derece artt›. Tak›- m›m›zla geçmiflten bu yana iftihar ettik, bundan sonra da gurur duymaya devam edece-

¤iz. Tak›m›m›z›n en iyi sonuç- lar› alaca¤›ndan eminiz." dedi.

Sözlerinin devam›nda Mani- saspor Yönetim Kurulu’nun çok güzel çal›flmalar gerçek- lefltirdi¤ini ifade eden Ar›nç,

"Manisaspor’da çok çal›flan özverili bir yönetim var. Kulü- be kazand›r›lan ma¤azalar önemli çal›flma."diye konufltu.

"Herkes benimsesin"

Ar›nç, Manisaspor’un tam bir tak›m haline geldi¤ini, belli bir sistem ve taktik içerisinde

oynad›¤›n› kaydederek flunlar›

söyledi: "Bizim en büyük s›- k›nt›m›z flehrin tak›ma sahip ç›kmamas›yd›. fiehir tak›m›na sahip ç›km›yordu. Bunun ne- denlerini konufluyorduk. Gel- di¤inden bu yana Hikmet ho- cam›z› talip ediyorum. Kendisi flehirle iç içe. Esnafla bir ara- ya geliyor. Futbolcularda fleh- re iniyor. Manisa Manisaspor diye bir tak›m oldu¤unu görü- yor. Arkas›nda flehrin deste¤i- nin oldu¤unu bilmek bir tak›- m› baflar›l› yapacakt›r. Hoca- m›z›n baflar›lar›n›n Manisas- por’da taçlanaca¤›na inan›yo- rum. Ak›llarda güzel futbol kadar tam bir fair play de bekliyoruz. Manisaspor’u her- kesin benimsemesini istiyo- ruz.

"‹yi yerlere gelecek"

Baflkan›m›z Kenan Yaral›, yapt›¤› konuflmada bu gece- nin düzenlenmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür etti¤i- ni belirterek, "Manisaspor’un daha iyi yerlere gelmesi için çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Manisal›lar›n destekleriyle de Manisaspor çok daha güzel yerlere gelecektir." dedi.

Manisal›lar Mesir ve Dayan›fl- ma Derne¤i Baflkan› Recep Biler ise Ankara’da yaflayan

Manisal›lar olarak her zaman Manisaspor’un yan›nda olduk- lar›n› belirterek, "Biz gurbette olsak da, gönlümüz Manisa ve Manisaspor ile beraber."

diye konufltu. Gecenin sonun- da ise Baflkan›m›z Kenan Ya- ral›; Devlet Bakan› ve Baflba- kan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç ve Manisal›lar Mesir ve Daya- n›flma Derne¤i Baflkan› Recep Gezinti’ye futbolcular›m›z›n imzalam›fl oldu¤u Manisaspor formas›n› hediye etti.

Yüre¤ini koymak

Futbol oyunun belki de en güzel yanlar›ndan biri oyunu veya oyuncular› yorumlarken çok fazla flekilde birbirine benzemeyen yorumlar olmas›d›r. Bu farkl›l›¤›n futbolun çok sevilmesinin ana nedenlerinden biri belki de bafll›cas› oldu¤u söylenegelir.

Manisaspor için konuflursak herkesin sevdi¤i ve k›zd›¤› oyuncu- lar› sorsak herkes farkl› isimler söyleyebilir. Birisi için en de¤erli oyuncu olur iken bu oyuncu baflka bir taraftarda k›z›lan oyun- cular listesindedir. Ama flu var ki en sevilen oyuncu s›ralama- s›nda birinci s›rada olmasa da h›rsl›, hiçbir flartta yenilgiyi ka- bullenemeyen oyuncular herkes taraf›ndan sevilir ve takdir gö- rür. Onu takdir edilen oyuncu yapan elinden gelen her fleyi yapmas› ve yapmak istemesidir.

Oyun alan›nda bu tip oyuncular oldu¤u gibi taraftarlar aras›n- da da buna benzer taraftar örnekleri vard›r. Elbette onlar da çok sevilir ve takdir görür. Taraftarlar içinde ya da tak›ma çok büyük mali destek verenler çok sevilir ve ayr› bir yere konulur- sa da k›s›tl› imkânlar› ile tak›m›n›n baflar›s› için elinden geleni yapmaya çal›flan taraftarlar›n yeri ayr›d›r. Onlar ancak kombine biletini al›r deplasmanlarda tak›m›n› yaln›z b›rakmamaya çal›fl›r.

Günlük sohbetlerin ve düflüncelerinin içinde mutlaka tak›m›

vard›r. K›yafet seçimi dahi tak›m›n›n renklerine uygun olur. Bu taraftar örne¤i de ayn› yüre¤ini yukar›da anlatmaya çal›flt›¤›m›z oyuncu gibidir.

Burada anlatmaya çal›flt›¤›m yüre¤ini ortaya koymak yapabile- ceklerinin en iyisini en güzelini istemek ve yapmaya çal›flmak- t›r. Yap›labilecekler imkânlar ve güç ile orant›l›d›r. Anlatmaya çal›flt›¤›m›z oyuncu oyunculu¤unu bu tak›m ile sürdürüp sonlan- d›rmak ister. Taraftar ise bir yerden büyük maddi imkânlar sa¤- larsa bunun bir k›sm›n›n tak›m› için harcayacak hayaller kurar.

Buradaki örneklemelerden kast›m; herkesin elinden geleni ya- pabilmesidir. Herkesin ait oldu¤u, kendisini ait hissetti¤i yere katk› sa¤layabilmesidir. Manisaspor öznesi ile cümleler kurar- sak; Manisaspor'a herkesin yapabilecek bir fleyi oldu¤udur.

Manisaspor'a flimdiye kadar kimler destek oldu bir fleyler katt›

dersek; Vestel'den, Sevgili Tar›k Alm›fl'tan bahsedebiliriz. Yap- t›klar› kimsenin reddedemeyece¤i kadar aflikard›r. Güçlerini ve enerjilerini ortaya koymufllard›r. Manisa'da bu gücü ortaya koy- abilecek kurumlarda uzun vadeli kal›c› bir tak›m destekler de yat›r›mlar da yapabilirler ve yapmal›d›r.

Yüre¤ini ortaya koyan, oyuncular gibi, hayallerini siyah - beyaz kuran taraftarlar gibi yüre¤ini oraya koyacak ve flehrin renklerinin siyah - beyaz olmas›n› isteyecek ve sa¤layacak kifli ve kurumlara ihtiyac›m›z vard›r. Herkesin de bildi¤i gibi tak›m olmak sadece maça sonuçlar› ile ilgili de¤ildir.

Manisal›lar Mesir ve Dayan›flma Derne¤i ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Fehmi Yersel’in organizasyonuyla gerçekleflen, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç’›n da yer ald›¤› "Manisaspor Gecesi" birlik be- raberlik ad›na güzel bir gece oldu. Ar›nç gecede Manisaspor’u herkesin benimsemesini istediklerini söyledi.

Ankara’dan tam destek

(4)

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Pazar günü çok ciddi bir maça ç›kacak- lar›n› belirterek, "Tekrar bir ç›k›fl yakala- mak için Konyaspor maç›nda ortaya koya- ca¤›m›z performans çok önemli" dedi.

M

anisaspor Teknik Direktörü Hikmet Kara- man, son haftalardaki ç›k›fl›n rakiplerin dik- katini çekti¤ini ve rakiplerin ona göre bize önlem ald›¤›n› söyledi. Konyaspor'a karfl› çok ciddi bir maça ç›kacaklar›n› ifade eden Karaman, "Geçti-

¤imiz hafta sahadan 3 puanla ayr›lsayd›k, yukar›lar›

hedefleyecektik. Tekrar bir ç›k›fl yakalamak için Konyaspor maç›nda ortaya koyaca¤›m›z perfor-

mans çok önemli. Bunun için bu haftaki çal›flmala- r›m›za daha dikkatli özen gösterip, iyi bir mücadele gösterip ondan sonra sonucu almak istiyoruz" dedi.

Ankara'ya kendilerini desteklemeye gelen taraftar- lara bir hediye veremedikleri için üzgün olduklar›n›

ifade eden Karaman, seyircilerin Pazar günkü karfl›- laflmada tak›m› yaln›z b›rakmayaca¤›na inand›¤›n›

ifade etti.

Durmak yok yola

devam

M

anisasporumuz Spor Toto Süper Lig 11. haftas›nda Konyaspor’u konuk edecek. 7 Kas›m Pazar günü 19 May›s Stadyumu’nda oynanacak karfl›laflma saat 17:00’de bafllayacak. Gençlerbirli¤i ma¤lubiyetini geride b›rakan siyah-beyazl›lar "Durmak yok, yola devam.

Ligde yeniden ç›k›fla geçece¤iz" dediler.

Befliktafl ve Kas›mpaflaspor galibiyetlerinin ard›ndan Gençlerbirli¤i karfl›- s›nda çok farkl› bir görüntü sergileyerek haftay› puans›z kapatan Mani- saspor, 7. haftada taraftar›n›n da deste¤ini alarak, Konyaspor karfl›s›n- dan 3 puanla ayr›lmak istiyor. Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri’nde haz›rl›klar›- n› bütün h›z›yla sürdüren siyah-beyazl›larda bu zorlu karfl›laflma önce- sinde cezal› futbolcu bulunmazken, sol ayak bile¤inde ezilme olan Meh- met Güven ve dizinde a¤r›s› olan Yi¤it ‹smail Göko¤lan’›n tedavilerine devam ediliyor. Yaflad›¤› sakatl›k nedeniyle Kas›mpaflaspor ve Gençler- birli¤i maçlar›nda forma giyemeyen Oumar Kalabane ise hafta bafl›ndan itibaren tak›mla birlikte çal›flmalara bafllad›.

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman:

“Çok ciddi bir

maça ç›kaca¤›z”

Konya futbolunun karfl›l›¤›n› alam›yor

2

008-2009 sezonu sonunda gol averaj›yla Bank Asya 1.Lig'e düflen Konyaspor, büyük bir mücadelenin ard›ndan Yükselme Grubu maçlar›n› 7 puanla lider tamamlad› ve 1 y›l aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig’e döndü. Ziya Do¤an yönetimindeki yeflil beyazl›lar ligde flimdiye kadar oynad›¤› 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 ma¤lubiyet ald›.

Ligde 6 puanla 17. s›rada

Konyaspor bu maçlarda rakiplerine 10 gol atarken kendi kalesinde ise 19 gol gördü. Konyaspor’da Peter Grajciar att›¤› 3 golle tak›m›n en golcü ismi olurken, Mahamoudou Kere 10 maçta 900 dakika oyna- yarak sahada en çok kalan isim oldu. Konyaspor ligde oynad›¤› iyi futbolun karfl›l›¤›n› alamayan ekipler aras›nda gösteriliyor.

Manisasporumuzun Pazar günü konuk edece¤i Konyaspor ligde sergiledi¤i iyi futbola ra¤men alt s›ralardan kurtulam›yor.

Maç›n hakemi Göçek

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karfl›laflmalar›nda görev alacak hakemler aç›kland›. Manisasporumuzun Konyaspor ile oynayaca¤› karfl›laflmay› ‹stan-

bul bölgesi hakem- lerinden Hüseyin Göçek yönetecek.

Karfl›laflmada Gö- çek’in yard›mc›l›kla- r›n› Mustafa ‹spiro¤- lu ve Hakan

Yemiken yapacak.

Maç›n 4. Hakemi ise Nihat Akman.

2002-2003

Konyaspor-Manisaspor: 1-1 Manisaspor-Konyaspor: 4-2 2005-2006

Konyaspor-Manisaspor: 1-1 Manisaspor-Konyaspor: 0-0 2006-2007

Manisaspor-Konyaspor: 0-1 Konyaspor-Manisaspor: 1-0 2007-2008

Konyaspor-Manisaspor: 4-2 Manisaspor-Konyaspor: 2-0

‹ki tak›m aras›nda oynanan maçlar

Manisasporumuz Pazar günü karfl› karfl›ya gelece¤i Konyaspor ile Bank Asya 1.

Lig’den bu yana mücadele veriyor. Siyah-beyazl›lar rakibi ile liglerde flimdiye kadar oynad›¤› 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 ma¤lubiyet ald›. Tarzan bu maçlarda rakip a¤lar› 10 kez havaland›r›rken, kendi kalesinde de 10 gol gördü.

9. randevu

Manisasporumuzun 7 Kas›m Pazar günü saat 17:00’de, 19 May›s Stadyu- mu’nda Konyasporspor ile oynayaca¤›

Spor Toto Süper Lig 11. hafta karfl›lafl- mas›n›n biletleri Manisaspor Store Çarfl› fiubesi’nde, Biletix internet site- sinde ve Biletix Ça¤r› Merkezi’nde sa- t›fla ç›kt›. Biletlerin sat›fl› 7 Kas›m Pazar günü ise Biletix stat giflelerinde devam edecektir.

■ Kapal› üst : 20 TL

■ Kapal› alt A-C : 10 TL

■ Aç›k : 5 TL

■ Spil ve Gediz Kale arkas› : 3 TL

■ Misafir : 3 TL

Konyaspor maç›

bilet fiyatlar›

Konyaspor maç biletleri sat›flta Konyaspor maç biletleri sat›flta

Türkiye Futbol Fede- rasyonu taraf›ndan daha önce 19 Kas›m Cuma günü saat 20:00'de, 19 May›s Stadyumu'nda oyna- naca¤› aç›klanan Ma-

nisaspor-Bursaspor 13. hafta karfl›laflma- s›n›n günü ve maç saati de¤iflti. Karfl›- laflma 20 Kas›m Cumartesi saat 16:00'da oynanacak.

BURSASPOR MAÇININ günü ve saati de¤iflti B

aflkan›m›z Kenan Yaral› Sal›

günü bafllayan Konyaspor maç›

haz›rl›klar›n›n Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri'nde gerçekleflen ilk antren- man›n› Genel Menajerimiz Öner

Karalar ile birlikte izledi. Her zaman tak›m›n arkas›nda olduklar›n›n mesaj›n› veren Baflkan›m›z›n ziyareti futbolcular›m›z için Konyaspor maç›

öncesinde moral oldu.

Baflkan Yaral›

moral verdi

(5)

T A R A F T A R I M I Z N E D ‹ Y O R ?

■ Ece De¤erli

“Hikmet Hoca’y› çok baflar›l› buluyorum”

Tak›m›m›zda tafllar yerine oturmaya bafllad›. Al- d›¤›m›z sonuçlar son maça ra¤men iyi. Kupa ma- ç› ve yo¤un kamp süreci tak›m› yormufl olabilir.

Önemli olan sürekli olarak istikrarl› bir grafik çiz- memiz. 3-4 haftada bir yaflanan puan kay›plar›

bize zarar vermez, ancak büyük tak›mlara karfl›

bu kadar baflar›l› olabiliyorsak, di¤er tak›mlara puan vermemeye gayret etmeliyiz. Hikmet Hoca- m› da ayr›ca tebrik ediyorum ve çok baflar›l› bu- luyorum. Ayr›ca Fatih Terim taklidi oldu¤u ile il- gili elefltirilere de kat›lm›yorum. Hikmet hoca, kendine has karizmas› olan baflar›l› bir teknik di- rektör. Manisaspor'a ilerleyen y›llarda çok daha faydal› olacak. Uzun süreli sözleflme imzalamas›

da, sürekli yaflanan hoca krizine bir son verdi diye düflünüyorum.

Ziraat Türkiye Kupas› play- off maç›nda Sivasspor’u deplasmanda 1-2 ma¤lup ederek bir üst tura yükselen Manisaspor gruplardaki ilk maç›nda 10 Kas›m

Çarflamba günü Spor Toto 2.

Lig ekibi Konya Torku fieker- spor ile karfl› karfl›ya gele- cek. Recep Konuk Stad›’nda oynanacak karfl›laflma saat 13:00’de bafllayacak.

Ziraat Türkiye Kupas›’nda geçen sezon yar› final oynayan

Manisasporumuz play-off maç›nda Sivasspor’u elemesinin ard›ndan grup maçlar›ndaki ilk s›nav›n› TFF 2. Lig ekibi Konya Torku fiekerspor karfl›s›nda verecek. Siyah-beyazl›lar bu karfl›laflmadan galibiyetle ayr›larak gruplardaki ilk 3 puan› hanesine yazd›rmak istiyor.

Siyah-beyazl›lar geçen sezonda, Ziraat Türkiye Kupas› grup maçlar›nda Konya Torku fiekerspor ile karfl›

karfl›ya gelmifl, 73. dakikada

Simpson’un golüyle karfl›laflmadan 1-0 galip ayr›lm›flt›.

1. Hafta:

10 Kas›m 2010 Çarflamba Konya Torku fiekerspor- Manisaspor

Gaziantep BfiB-Befliktafl Trabzonspor (BAY)

2. Hafta:

22 Aral›k 2010 Çarflamba Trabzonspor-Gaziantep BfiB

Befliktafl- Konya Torku fiekerspor

Manisaspor (BAY)

3.Hafta:

12 Ocak 2011 Çarflamba Manisaspor-Befliktafl Konya Torku fiekerspor- Trabzonspor

Gaziantep BfiB (BAY)

4.Hafta:

16 Ocak 2011 Gaziantep-Konya T.fiekerspor Trabzonspor-Manisaspor Befliktafl (BAY)

5.Hafta:

26 Ocak 2011 Çarflamba Befliktafl-Trabzonspor Manisaspor-Gaziantep Konya Torku fiekerspor (BAY)

9, 10 ve 11 Kas›m'da oynanacak karfl›laflmalar›n program› flöyle:

09 KASIM 2010 SALI

MER‹CAL PARK ANTALYASPOR A.fi.

GAZ‹ANTEPSPOR MARDAN ANTALYASPOR 19:00 BUCASPOR

YEN‹ MALATYASPOR ALSANCAK 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE

ANKARA 19 MAYIS 20:00

10 KASIM 2010 ÇARfiAMBA

BURSASPOR-KIRIKHANSPOR ATATÜRK 19:00 KONYA TORKU fiEKERSPOR-MAN‹SASPOR

RECEP KONUK TES‹SLER‹ 13:00 GALATASARAY A.fi.-

DEN‹ZL‹SPOR AL‹ SAM‹ YEN 20:00

11 KASIM 2010 PERfiEMBE BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YESPOR- KASIMPAfiA

ATATÜRK OL‹MP‹YAT 13:30 GAZ‹ANTEP Bfi BLD.SPOR- BEfi‹KTAfi A.fi.

KAM‹L OCAK 20:00

Konya fiekerspor Konya fiekerspor SPOR

Manisasporumuz Ziraat Türkiye Kupas› B Grubu’nda Konya Torku fiekerspor ile oynayaca¤› karfl›laflma için 9 Kas›m Sal› günü saat 10:40’da ‹zmir Adnan Menderes Havaliman›’ndan Konya’ya gidecek. Siyah-beyazl›lar bura- da Rixos Otel’de kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Yolculuk Sal› günü Yolculuk Sal› günü

● GOLF

Woods gidiflattan memnun

Dünya golfünün 1 numaral› ismi art›k Tiger Woods de¤il. Yay›m- lanan son s›ralamada, 5 y›ldan uzun süredir ilk kez 2 numaraya düflen Woods, k›sa süre içinde yeniden zirveye ç›kaca¤› konusun- da ümitli konufltu. Genifl yank› uyand›ran seks skandal›, rehabili- tasyon günleri, boflanma süreci derken, ünlü golfçü Tiger Woods, dünya 1 numaras› unvan›na da veda etti. 281 haftad›r dünya s›- ralamas›n›n zirvesindeki yerini koruyan Woods, 2010 y›l› içinde tek bir turnuva dahi kazanmay› baflaramay›nca, yerini Lee West- wood'a b›rakt›. Böylece Westwood, herhangi büyük bir turnuva kazanmadan dünya 1 numaras› unvan›n› alan 4. golfçü oldu.

● FUTBOL

Rooney’den U dönüflü

Manchester United, y›ld›z› Wayne Rooney'la befl y›ll›k yeni bir sözleflme yap›ld›¤›n› aç›klad›.Hafta içinde hem kendisinin hem de kulübün aç›klamalar›nda, y›ld›z futbolcunun kulüpten ayr›lmak is- tedi¤i bildirilmiflti.U dönüflü ise, 24 yafl›ndaki y›ld›z ve menejerle- rinin perflembe ve cuma günü kulüp yetkilileriyle yapt›klar› görüfl- melerin ard›ndan geldi.Rooney, kulüpten ayr›lmak istemesine ge- rekçe olarak Manchester United'›n güçlü bir tak›m kuraca¤› ga- rantisi vermemesini gerekçe göstermiflti.

Çarflamba günü yapt›¤› aç›klamada Rooney'nin kulüpten ayr›lmak istedi¤ini aç›klayarak futbol dünyas›nda flok yaratan Teknik Di- rektör Alex Ferguson, anlaflmaya var›lmas›ndan sonra yapt›¤›

aç›klamada da, ''Rooney'nin kulüpte kalmay› kabul etmesinden büyük memnuniyet duydu¤unu'' söyledi.

● FORMULA 1

Alonso zirvede

Güney Kore Grand Prix'ini zaferle bitiren Ferrari pilotu Fernando Alonso, sezonun bitimine iki yar›fl kala sürücüler klasman›nda ilk s›raya yükseldi. Red Bull ise sürücüleri ise ilk iki s›rada bafllad›k- lar› yar›fl› bitiremediler.

McLaren'den Lewis Hamilton'un ikincili¤i elde etti¤i yar›flta ta- k›m arkadafl› Jenson Button 12. olurken, Alonso'nun tak›m arka- dafl› Felipe Massa yar›fl› üçüncü, Mercedes sürücüsü Michael Schumacher ise dördüncü s›rada bitirdi.

Güney Kore'de fliddetli ya¤mur nedeniyle bir süre ertelenen ar- d›ndan da güvenlik arac› kontrolünde Vettel'in liderli¤inde baflla- yan yar›flta, Red Bull'dan ilk fire veren Mark Webber oldu. Kay- gan pistte kontrolü kaybeden Webber, 12. turda yar›fl d›fl› kal›r- ken, tak›m arkadafl› Vettel de yar›fl›n sonuna do¤ru motor ar›zas›

nedeniyle pes etmek zorunda kald›. Alonso, flimdi Webber'in 11 puan, Hamilton'un da 21 puan önünde. ‹spanyol sürücü, asl›nda hiçbir fleyin de¤iflmedi¤ini belirterek, ''Yeni puan sisteminde ge- lecek yar›flta puan alamazsan›z, rakibiniz ise 25 puan al›rsa kay- bedersiniz'' dedi. Mark Webber ve Sebastian Vettel'in yar›flta flanss›zl›k yaflad›klar›n› kaydeden Alonso, ''Son iki yar›flta herfley olabilir'' dedi. Mark Webber ise, geçirdi¤i kazan›n kendi hatas›- n›n sonucu oldu¤unu kabul etti ve yar›fl›n› sonland›rmas›na ne- den oldu¤u Mercedes sürücüsü Nico Rosberg'den de özür diledi.

● FUTBOL

‹ngiltere ve Rusya’n›n söz düellosu

2018 Dünya Kupas› finallerine evsahipli¤i yapacak ülkenin belir- lenece¤i oylama öncesinde adaylardan ‹ngiltere ile Rusya aras›n- daki söz düellosu derinlefliyor. ‹ngiltere, Ruslar› kurallara ayk›r›

hareket etmekle, Rusya ekibinden üst düzey bir yetkili de, ‹ngilte- re'yi ''ilkellikle'' suçlad›. FIFA ‹cra Komitesi, ülkelerin baflvuru dos- yas›na iliflkin raporlar› incelemeye bafllayacak. Ancak ‹cra Komi- tesi, baz› üyelerin ülkeler ad›na lobi yapan gruplardan rüflvet is- tedikleri iddialar› nedeniyle usülsüzlüklerin gölgesinde.

FIFA etik komitesi, iki aktif üye, dört eski üye ve iki baflvuru sahi- bi hakk›nda 2018 ve 2022 oylamalar› öncesinde rüflvet kuflkusu yaratan olaylarda adlar› geçti¤i gerekçesiyle soruflturma yürütü- yor. ‹ki aktif üyenin görevleri ask›ya al›nm›fl durumda. FIFA'n›n iki gün sürecek toplant›s›nda ayr›ca 2018'de yap›lacak finallerin fa- vori evsahibi adaylar›ndan ‹ngiltere ve Rusya aras›nda yaflanan çat›flman›n da gündeme gelmesi bekleniyor.

Rusya'n›n baflvuru ekibinin lideri Alexander Sorokin, Kolos- kov'dan önce bir baflka tart›flman›n fitilini atefllemifl ve ‹ngilte- re'nin baflvurusunu de¤erlendirirken, ülkedeki yüksek suç oranlar›

ve baflkent Londra'daki gençlerin alkol al›flkanl›klar›n› elefltirmifl- ti. FIFA, rakiplerin birbirlerinin baflvuru dosyalar›n› elefltirmesini engelleyen kat› kurallara sahip. Tepkiler üzerine Sorokin, ''e¤er yanl›fl anlamalara neden olacak bir fleyler söylediyse özür dilem- eye haz›r oldu¤unu'' söyledi.

Ziraat Türkiye Kupas› B Grubu maç takvimi

ZTK birinci hafta maçlar›

■ Kaan A¤ar - Ça¤dafl Durmaz - Eren Uyar

“Gelecekte Manisaspor formas›n› giymek için var gücümüzle haz›rlan›yoruz”

Tak›m›m›z son maç puan kaybetmesine ra¤men yeniden toparlanacak. Bizimle ayn› düzeydeki tak›mlara puan vermememiz laz›m. Tak›m maç içinde biribiri ile anlaflt›¤› zaman baflar›l› bir futbol ve gol oluyor. Bu hafta biraz anlaflma sorunu oldu. Simpson ve Makukula'y› çok be¤eniyoruz. Gelecekte bir de Manisaspor formas› giymek için haz›rlan›yoruz. Altyap›dan da tak›ma futbolcu al›nmas›n› istiyoruz.

■ Neslihan Aközgür:

“2. yar›da daha üst s›ralara...”

Maçlar› stattan takip edemiyorum ama televizyondan izliyorum. Son haftalarda iyi bir çizgi yakalad›k. Ankara'da al›n›n ma¤lubiyet moral bozmas›n. Futbolda her fley olur. Önemli olan ilk yar› sonuna kadar en az puan kaybedip, 2. yar›da daha üst s›ralarda olmaya çal›flmak.

M

anisasporumuzun baflar›l› orta saha oyuncusu Nizamettin Çal›flkan kontrol için

Almanya'ya gidecek. Kalça eklemindeki a¤r›lar› nedeniyle tedavisi devam eden futbol- cumuz 2 hafta sonra Alman doktor Müller Wohlfahrt taraf›ndan kontrol edilecek.

Nizamettin kontrole gidecek

(6)

bulenthasgonullu@hotmail.com

GENÇLERB‹RL‹⁄‹ maç›nda Tak›ma destek vermek için;

Baflkan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç,

AKP milletvekilleri,

HSYK üyesi, Ali Suat Ertosun, Belediye Baflkan›, Cengiz Ergün

MHP Milletvekili Mustafa Enöz,

Belediye Meclis Üyeleri, Manisaspor yönetim kurulu Ankara'da okuyan ö¤renciler Ve Tarzanlar

Baflkentte tam kadro bulufltu.

Demek ki

“MAN‹SASPOR ORTAK PAYDADIR”

S‹YASETEN ve R‹YASETEN birbirlerine

Muhalif olanlar

MAN‹SASPOR sayesinde Bir araya gelebiliyor!

Maç bafllad› HURfiUT.

***

Maç bitti, HURfiUT.

Pestilimizi ç›kard› HURfiUT.

90 dakika boyunca seyrettik, SEYREYLED‹K.

Ç›karamad›k karfl›s›na HURfiUT'UN,

Do¤ru yolu gösterecek bir MÜfiR‹T!

Futbolda, FORM tutmak,

***

Bal›k tutmaya benzemiyor.

Tutsan da,

SÜRDÜREB‹L‹RL‹K Bir o kadar güç.

Örnek mi?

Hafta içi oynad›¤›m›z S‹VAS, Hafta sonu karfl›laflt›¤›m›z GENÇLERB‹RL‹⁄‹ maç›n›

verebiliriz 3 gün önce

ASLANLAR, KAPLANLAR.

3 gün sonra GEL P‹S‹, P‹S‹!

Futbolcular BALON gibidir.

Birbirlerine benzerler.

Her ikiside GAZ'LA genleflir.

Her ikiside GAZ'LAYINCA UÇAR!

Genelde;BALON çocuklar›, Futbolcular TARAFTARI sevindirir.

Sonuçta;BALON i¤neyle, Futbolcular MA⁄LUB‹YETLE patlar.

Falan tak›m 4-4-2,

***

Filan tak›m, 3-5-2 DÜZEN‹

‹le saha da yerlerini ald›lar diye bafllar yaz›lar›na, ÇOK B‹LM‹fi spor yazarlar›.

Spor'da

Her türlü DÜZENE Her tür DÜZENBAZLI⁄A Karfl› olan bir yazar olarak Asl›nda

Spor'un DÜZENS‹ZL‹KLER Sarmal yuma¤› oldu¤unu,

‹çersinde,

Genifl halk kitlelerini, Önce SÜZEN,

Ses ç›kmay›nca YÜZEN, Sonunda hepimizi ÜZEN!

‹nsanlarla dolu oldu¤unu Yedi¤im EKMEK, içti¤im SU Gibi bilirim.

Bilirim ki,

Gerçekte DÜZEN,

MENGENE gibi bir EL'LE Bizi BÜZEND‹R!

Ne kadar yaz›p,

***

Konuflsak BEYHUDE!

B‹R MUS‹BET B‹N NAS‹HATTAN ‹Y‹D‹R.

Spor'un içersinde

Yengiler, yenilgiler, yaflananlar KULAK ARKASI

ED‹LMED‹KÇE

KÜPEL‹K dersler vard›r.

T›pk› bu yaz›larda oldu¤u gibi.

Bafll›¤› koyduk KÜPE Bu yaz›lar gitmesin ÇÖPE.

Manisasporumuzu Ankara deplasman›nda yaklafl›k 250 kadar taraftar›m›z yaln›z b›rakmad›. Karfl›laflman›n bafl›ndan sonuna kadar tak›m›na destek veren taraftarlar ev sahibi tak›m›n taraf- tarlar›ndan daha etkili flekilde tak›mlar›n›n yan›nda oldular.

Rakibimiz hakl› bir galibiyet elde etti

Y

i¤it ‹ncedemir karfl›laflma sonras›nda yapt›¤› aç›klamada, sahada iste- diklerini gerçeklefltiremediklerini anlatarak, "Kötü bir oyun sergiledik.

Bireysel olarak çok kötüydük. Hikmet hoca geldi¤inden bu yana en kötü oyunumuzdu. ‹stediklerimizi sahaya yans›tamad›k." diye konufltu.

M

anisasporumuz ligde he- defledi¤i seriyi Spor Toto Süper Lig'in 10. haftas›nda geçeklefltiremedi. Siyah-beyazl›lar deplasmanda oynanan maçta geç- ti¤imiz haftalardaki performans›n- dan uzak bir görüntü çizerek Genç- lerbirli¤i’ne 2-0 ma¤lup oldu.

Manisaspor Befliktafl ve Kas›mpa- flaspor galibiyetleriyle ligde yeni- den yakalad›¤› ç›k›fl› 10. haftada devam ettiremeyerek haftay› puan-

s›z kapatt›.

Karfl›laflman›n 34. dakikada ceza alan›na sa¤dan giren Orhan, son çizgiden topu arka direkteki Ser- kan'a ç›kard›. Bu futbolcu beklet- meden yerden bir vuruflla meflin yuvarla¤› a¤larla buluflturdu: 1-0 53. dakikada Hurflut'›n pas›yla ceza alan›n›n yaklafl›k 25 metre önünde topla buluflan Zec, meflin yuvarla¤›

biraz sürdükten sonra yapt›¤›

vuruflla topu filelere gönderdi: 2-0

Baflkent’te Gençler e TAKILDIK

2-0 2-0

Stat:19 May›s

Hakemler:Süleyman Abay, Süleyman Özay, Serhan Malkoç

Gençlerbirli¤i:Serdar, Orhan, Aykut, Kulusic, Murat, Hurflut (Dk. 82 Billy Mehmet), Cem Can, Jedinak, Serkan (Dk. 73 Tambwe), Harbuzi (Dk. 62 Oktay), Zec

Manisaspor:‹lker, Ömer, Dixon, Burak, Eren, Isaac (Dk.

57 Kahe), Yi¤it, Mehmet (Dk. 66 Semavi), Simpson, Murat, Makukula (Dk. 66 Dica)

Goller:Dk. 34 Serkan, Dk. 53 Zec (Gençlerbirli¤i) Sar› kartlar:Dk. 19 Jedinak, Dk. 23 Hurflut, Dk. 68 Oktay, Dk. 90+2 Billy Mehmet (Gençlerbirli¤i), Dk. 40 Simpson, Dk. 56 Eren, Dk. 90+2 Ömer (Manisaspor)

GENÇLERB‹RL‹⁄‹: 2-MAN‹SASPOR: 0

Manisal›lar Mesir ve Dayan›flma Derne¤i’nin düzenledi¤i "Manisaspor Gecesi"ne kat›lan Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç, Gençlerbirli¤i karfl›lamas›nda da tak›m›n yan›nda oldu. Karfl›laflmay›

Ar›nç’›n yan› s›ra Vali Celalettin Güvenç, ‹l Emniyet Müdürü Adem Aydemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar’da izledi. Baflkan›m›z Kenan Yaral› maç› Gençlerbirli¤i Baflkan› ‹lhan Cavcav ile birlikte izlerken Asbaflkanlar›m›z Nejat Alm›fl, Selami Delan, Ersin Öztafl, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Rahim Renan Çapra, Mehmet Mustafa Güres, Atilla Efendio¤lu, Hüseyin Fehmi Yersel, Fatih Y›ld›z, Özcan Nalbantlar, Emre Hasgör ve Çetin Çavdarl›’ da tak›m›n yan›nda oldular.

ARINÇ YALNIZ BIRAKMADI

Taraftardan 90 dakika destek

“Birey birey kötüydük”

Y‹⁄‹T ‹NCEDEM‹R DE OYUNU BE⁄ENMED‹

T

ak›m Kaptan›m›z Burak Özsaraç Ankara'ya en az bir puan için geldikleri- ni ifade ederek, "‹yi bir gidiflat›m›z vard›. Buraya en az bir puan için gelmifltik.

Golden sonra demoralize olduk. ‹stedi¤imiz oyunumuzu sahaya yans›tamad›k.

Gençlerbirli¤i de iyi bir tak›m." dedi.

“İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık”

KAPTAN BURAK ÖZSARAÇ:

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Gençlerbirli¤i maç›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada maçla ilgili fazla konuflmaya gerek olmad›¤›n› söyledi, Ka- raman, "Rakibimiz hakl› bir galibiyet ald›. Oyunun 15-20 dakikal›k bölümünde 1-2 po- zisyonumuz var. Vasat bir mücadele gösterdik. Rakibi- miz hakl› bir galibiyet ald›.

Konuflmaya gerek yok. Rakip bizden daha iyi oynad›. Re- haveti kabul etmiyorum. Fut- bolcu hafta sonu ve hafta içi maç yapmaya al›flacak. Rakip daha bask›l› bir oyun oy- nad›." diye konufltu.

Küpelik

H‹KMET

KARAMAN:

(7)

Saruhanl› derbisi

S

üper Amatör Küme’de müsabakalarda

dördüncü hafta geride kald›. Bu hafta da Saruhanl›

ilçemizin iki süper amatör küme temsilcisi Saruhanl›

fiehir Stadyumu’nda karfl›

karfl›ya geldi. Bu müsabaka öncesinde Saruhanl›

Belediyespor’un 7 puan›

vard›. Halitpafla

Belediyespor’un ise puan›

yoktu. Müsabaka öncesinde saha ve zemin koflullar› uygun- du. Müsabakaya da Saruhanl›

Belediyespor santra ile bafllad›

ve ileri at›lan ilk top ile de Ender ile 1.dakika dolmadan golü buldu. Müsabaka genel olarak ta Saruhanl›

Belediyespor’un kontrolünde geçiyordu. Ender, Faz›l ile gir- ilen gol pozisyonlar›n›

Saruhanl› Belediyespor hovar- daca harc›yordu. Müsabakan›n sertleflti¤i anlarda oluyordu.

Müsabakada Faz›l Saruhanl›

Belediyespor’dan ve Vahdet’te Halitpafla Belediyespor’dan k›rm›z› kart gördüler.

Müsabaka da Saruhanl›

Belediyespor ald›¤› üç puan ile yoluna devam ederken

Halitpafla Belediyespor’da ligin dibine demir at›yordu.

Halitpafla Belediyespor’da 11 transferin tak›ma uyum sa¤lamad›¤› ortada. Tak›m olabilmek her zaman önemli.

Bu ald›¤›n futbolcular› bir arada tutmak ve

kaynaflt›rmaktan geçiyor.

Uyum olay›n› çözemezsen tak›mda hiçbir fley de yolunda gitmez. ‹flte bunu süper ligde bile yafl›yoruz. Futbolcular›

seçmek kadar onlar›n mental olarak ta bir olmalar›n›

sa¤lamak çok önemli. Bu gün buna psikolojik motivasyon deniliyor. Sporda bu da art›k önemini her alanda giderek artt›r›yor. Uzun maratonlara ç›karken tak›m›n bu yönden de güçlü olas› flart. Sadece paray› verelim de bunlar ç›ks›n oynas›n demekle de olmuyor.

Asl›nda Halitpafla

Belediyespor’da kaliteli futbol- cular da yok de¤il. Ancak flu an tak›m görüntüsü veremiy- orlar. Umar›m ileriki günlerde bu sorunu çözerler.

Saruhanl› Belediyespor’da ise ifller yolunda. Çünkü geçen y›lki tak›m iskeleti korunmufl.

Bunu yan›nda bir iki nokta transfer yap›lm›fl. Çok koflan ve fiziki olarak ta yorulmayan genç bir ekip. Mücadeleyi son ana kadar b›rakmamalar› da mükemmel. Uyum da tam.

Bunun yan›nda gol

yollar›ndaki hovardal›klar›n› da iyi bir santrafor ile çözerlerse bu tak›m çok can yakar.

Saruhanl› Belediyespor’a da ileriki müsabakalar›nda baflar›lar diliyorum. Yaln›z taraftar noktas›ndaki eksikli¤i de çözmeleri flart. Çünkü iç sahada seyircinin d katk›s› çok fazla oluyor.

Saruhanl› derbisinde kazanan dostluk ta oldu. Özelikle Saruhanl› Belediyespor’un fut- bolcular› müsabaka öncesinde Halitpafla Belediyespor yedek kulübesine de giderek

baflar›lar dilemeleri de centil- menlik ve dostluk ad›na güzel görüntülerden bir kare olarak kald›.

Hepinize iyi günler

A2

Tak›m›m›z ligin 12. haftas›nda Florya Metin Oktay Tesisle- ri’nde Galatasaray A2 Tak›m›

ile karfl› karfl›ya geldi. Karfl›laflman›n ilk yar›s›n› Deniz ve Ergin’in golleriyle 2-2 berabere tamamlayan siyah-beyazl›lar

mücadeleden 5-2 ma¤lubiyetle ayr›ld›.

Ekibimiz karfl›laflmaya Serkan, Umur, ‹s- mail, Ferhat, Mert, Burak Can, Deniz, Bü- lent, Samet, Ergin ve Hakan onbiriyle ç›karken Ferhat 50. dakikada gördü¤ü k›m›z› kart ile oyun d›fl› kald›.

Saruhanl› Belediye doludizgin:

A

kgünspor ligin güçlü ekiplerinden K›rka¤aç’a 9-2 gibi farkl› bir skorla ma¤lup oldu. Olimpik Saha’da oynanan maça h›zl› bafllayan K›rka-

¤aç, 2. dakikada Mehmet Eser, 6 ve 21. dakikalarda Recep, 12. dakikada Yusuf’la 4-0’› yakalad›. Akgüns- por ata¤›nda topla buluflan Hüsnü, 25. dakikada sko- ru 4-1’e getirdi. 30. dakikada sahneye ç›kan Recep, bir kez daha Akgün a¤lar›n› havaland›rd›: 5-1.

Rakibine sahada büyük bask› kuran konuk tak›m, 35.

dakikada Yusuf’un aya¤›ndan buldu¤u golle skoru 6- 1’e getirdi. Akgünspor’lu Hüsnü, 40. dakikada skoru 6-2’ye getirse de devre, 45. dakikada Umut Turan’›n att›¤› mükemmel golle 7-2 tamamland›. ‹kinci yar›ya genç oyuncular›n› alarak bafllayan K›rka¤aç, 59’da Yusuf, 78’de de Mehmet Taflçevir’le skoru 9-2’ye ta- fl›d›. Karfl›laflman›n 70.dakikas›nda Mehmet Taflçe- vir’e tokat atan Akgünspor’lu Hüseyin, k›rm›z› kartla oyun d›fl› kald›. Karfl›laflmada baflka gol olmay›nca maç konuk tak›m›n 9-2 üstünlü¤üyle sona erdi.

Akgünspor’da ifller yolunda de¤il

Gençlik Gelifltirme U-18, Coca Cola Akademi U-14, U-15, U-16, U-17 Ligleri ekiplerimiz ligin bu hafta ald›klar› sonuçlar ve gelecek maç program› flöyle:

Gençlik Gelifltirme U-18 Ligi 6. hafta Turgutluspor-Manisaspor: 2-3

Coca Cola Akademi U-16 Ligi 6.hafta Manisaspor-Akhisar Belediyespor: 1-0 Coca Cola Akademi U-17 Ligi 6. hafta Manisaspor-Akhisar Belediyespor: 0-0 6 Kas›m Cumartesi

Gençlik Gelifltirme U-18 Ligi 7. hafta

Manisaspor-Akhisar Belediyespor Çobanisa Belediye 14:15

Coca Cola Akademi U-14 Ligi 7. hafta

Manisaspor-Akhisar Belediye Atatürk Spor Kompleksi 12:00

Coca Cola Akademi U-15 Ligi 7. hafta Manisaspor-Akhisar Belediye

Atatürk Spor Kompleksi 13:45 21 Kas›m Pazar

Coca Cola Akademi U-16 Ligi 8. hafta Manisaspor-Bucaspor

Atatürk Spor Kompleksi 12:00

Coca Cola Akademi U-17 Ligi 8. hafta Manisaspor-Bucaspor

Atatürk Spor Kompleksi 14:00

Aslan’a

direnemedi 5 5

A

kmescitspor, 1.

Amatör Küme A Grubu’nda zirvedeki yerini her geçen gün sa¤- lamlaflt›r›yor. Sezon bafl›n- dan bütün maçlar›ndan ga- libiyetle ayr›lan mavi-be-

yazl›lar, bu hafta Turgutlu Selvilitepespor’u yendi. Son haftalarda ç›k›fla geçen rakibini deplasman- da 3-2’yle geçmeyi baflaran Akmescitspor, böylelikle zirvede yaln›z kald›. Genel Kaptan Ömer fien, tak›mda havan›n mükemmel oldu¤unu söyleyerek, "Hedefimize birlik ve beraberlik içinde iler- liyoruz. Tak›m›m›z çok iyi yolda. Muradiye maç›na kadar puan kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Akmescit f›rt›na gibi

Sa¤›rspor mükemmel bafllad›

T

ürkiye ‹flitme Engelliler Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele veren Manisa Sa¤›rspor, Çok Amaçl› Spor Salonu’nda Mu¤la Ortaca Sa¤›rspor’u 3-1 yenerek sezona iyi bir bafllang›ç yapt›.

Mavi-beyazl›lar, maç›n ilk setini 25-12 farkl› kazand›. Maç›n ikinci setinde konuk ekip Mu¤la Ortaca Sa¤›rspor eflitli¤i yakalad› ve ikinci seti 25-19 kazand›. Daha sonraki bölümlerde üstünlü¤ü yeniden ele geçiren Sa¤›rspor, üçüncü seti 2 say› farkla 25-23 kazanarak, maçta yeniden 2-1 öne geçti. Üçüncü seti zorlanmadan 25-8 farkl› kazanan Sa¤›rspor, salondan da 3-1 galip ayr›ld›. Kulüp Baflkan› Bilal Cansu yapt›¤› aç›klamada,

"‹kinci ve üçüncü seti büyük bir çekiflmeye sahne olan bir maç yaflad›k. Son seti farkl› kaza- narak salondan baflar›l› bir sonuçla ayr›ld›k. Hedefimiz sezon sonunda flampiyon olup finallere kalmak ve Türkiye’nin en güçlü tak›mlar›yla final maçlar›nda mücadele etmek. Tüm imkans›zl›klara ra¤men her branflta baflar›y› hedefliyoruz." diye konufltu.

Manisa Sa¤›rspor, ilk maç›nda Çok Amaçl› Spor Salonu’nda Mu¤la Ortaca Sa¤›rspor’u 3-1 ma¤lup etti.

S

aruhanl› Belediyespor h›zl› girdi¤i müsabakan›n 1.dakikas›nda Ender ile girmifl oldu¤u ilk pozisyonda golü bularak 1-0 öne geçti. Müsabaka- n›n 19-25 dakikalar›nda da Naim ve Faz›l ile iki net pozisyonu gol ile so- nuçland›ramad›.Müsabakan›n25 daki- kas›nda Faz›l rakibine arkadan tekme at›nca k›rm›z› kart gördü ve Saruhanl›

Belediyespor 10 kifli kald›. Yine müsa- bakan›n 32 dakikas›nda Halitpafla Be- lediyespor’dan Vahdet rakibine arka- dan tekme at›nca k›rm›z› kartla oyun

d›fl›nda kald› ve iki tak›m da müsaba- kay› 10 kifli tamamlad›. Saruhanl› Bele- diyespor ikinci yar›da da Ender Naim ve Murat ile yakalad›¤› gol pozisyonla- r›n› gol yapamad› ve müsabaka 1-0 Sa- ruhanl› Belediyespor’un üstünlü¤ü ile sona erdi.Bu galibiyet ile ilgili olarak Anternör Mutlu Çaml›yar"Tak›m olarak bu y›l eksikliklerimizi iyi görüp yapm›fl oldu¤umuz transferler ile baflar›l› so- nuçlar al›yoruz. Bunu sürdürmek isti- yoruz.Bu galibiyet Saruhanl› Belediyes- por camias›na hay›rl› olsun" dedi.

Saruhanl› Belediyespor evinde oynad›¤› müsabakada Halitpafla Belediyespor’u 1-0

da yenerek 4 haftada 10 puana ulaflarak zirvedeki yerini sa¤lamlaflt›rm›fl oldu.

Altyap›da haftan›n sonuçlar› ve oynanacak maçlar

(8)

4 Kas›m 2010 Perflembe

üçüncü y›ld›z

C

elal Bayar Üniversitesi Beden E¤itimi Spor Yüksek Okulu Beden E¤itimi Ö¤retmenli¤i 4. s›n›f ö¤- rencilerinin oluflturdu¤u “Gün›fl›¤› Proje Grubu”, “Küfürsüz Futbol Sahas›” isimli proje ile çok güzel bir çal›flmaya imza att›lar. “Küfürsüz Futbol Sahas›” isimli bu projeyle gençlerin zararl› al›flkanl›k- lardan uzaklaflarak sporla tan›flmalar›n›

hedefleyen grup, projelerini geçen hafta oynanan Manisaspor-Kas›mpafla maç›y- la uygulamaya bafllad›.

Müsabaka öncesinde beden e¤itimi ö¤- retmen adaylar›ndan oluflan grup, gençlere fair-play çerçevesinde bilinçli

taraftar olma konusunda aktar›mlarda bulundu. Bilgilendirme sonras›nda gençler tak›mlar›na destek olmak için tribünlerde yerlerini ald›lar ve maç so- nunda tak›mlar›yla birlikte galibiyet se- vincini paylaflt›lar.

Bu hafta Konyaspor maç›na da gidecek olan grup taraf›ndan gençlere bilinçli taraftar olma konusunda bilgilendirme- de bulunulacak ve bunun yan›nda 75.

Y›l Gençlik Merkezi tan›t›mlar› yap›larak gençlerin kötü al›flkanl›klardan uzaklafl- t›r›larak serbest zamanlar›n› de¤erlen- dirmeleri konusunda çal›flmalar yap›lacak.

“Küfürsüz Futbol Sahas›” projesini uygulamaya koydu

Celal Bayar Üniversitesi

“Gün›fl›¤› Proje Grubu”

Celal Bayar Üniversitesi Beden E¤itimi Spor Yüksek Okulu Beden E¤itimi Ö¤retmenli¤i 4. s›n›f ö¤rencilerinin oluflturdu¤u

“Gün›fl›¤› Proje Grubu”, “Küfürsüz Futbol Sahas›” isimli proje kapsam›ndaGençlik Spor ‹l Müdürlü¤ü ve 75. Y›l Gençlik Merkezi Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i yaparak Manisasporumuzun evinde oynad›¤› Spor Toto Süper Lig maçlar›na gençleri ücret- siz olarak götürüyor ve sahalardan küfürü ç›karmaya

çal›fl›yorlar.

T

ürkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi Manisa temsilcisi Vestelspor, galibiyetlerine devam ediyor. Geçti¤imiz hafta sonunda ligin güçlü ekiplerinden Uflak Üniversitesi’nin konu¤u olan K›rm›z›-beyazl›lar, sahadan 74-72 galip ayr›larak, üçüncü maç›n› da önde tamamlad›.

Uflak Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadel- eye iyi bafllayan Vestelspor, ilk periyodu 20-11, maç›n ilk devresini de 42-33 önde tamamlad›.

Karfl›laflman›n ikinci yar›s›nda da oyunun üstün- lü¤ünü elinde bulunduran Vestelspor, son iki maç›n› kazanan rakibini dize getirerek, önemli bir galibiyete imza att›.

Vestelspor’da Hilmi Cantopçu 21, Amerikal›

Arthur Johnson ise 17 say›yla oynayarak, gali- biyette büyük rol oynad›lar. K›rm›z›-beyazl›lar, bu sonuçla puan›n› 6’ya ç›kararak, zirvedeki yerini sa¤lamlaflt›rd›. Vestelspor, ligin 4. Haftas›nda 6 Kas›m Cumartesi günü saat 14:30’da Finalspor’u Atatürk Spor Salonu’nda konuk edecek.

Vestel’den net galibiyet

Vestel ligin üçüncü haftas›nda Uflak

Üniversitesi’ni deplasmanda 74-72

ma¤lup ederek liderli¤ini sürdürdü.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :