TARZAN coşacak. HEYECAN BAfiLIYOR. 19 May s Stad dolacak. Karaman: Befliktafl yabana atmamal y z. Aç k tribün kapand

Tam metin

(1)

TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Fenerbahçe 24 17 3 4 58 26 54

2 Trabzon 24 16 6 2 51 20 54

3 Bursa 24 14 7 3 41 19 49

4 Kayseri 24 12 7 5 33 22 43

5 Gaziantep 24 12 7 5 29 19 43

6 Befliktafl 24 10 5 9 37 29 35

7 Eskiflehir 24 9 8 7 26 25 35

8 ‹.B.B. Spor 24 10 4 10 31 26 34 9 Manisaspor 24 11 1 12 39 39 34 10 Karabükspor 24 9 6 9 37 38 33 11 Galatasaray 24 10 3 11 26 29 33 12 Ankaragücü 24 7 7 10 33 41 28

13 Antalya 24 7 7 10 24 34 28

14 G.Birli¤i 24 7 6 11 27 39 27

15 Sivas 24 4 7 13 27 46 19

16 Bucaspor 24 4 6 14 17 35 18 17 Konyaspor 24 3 7 14 20 37 16 18 Kas›mpafla 24 3 5 16 22 54 14

Kayserispor:1 Manisaspor:2 Konyaspor:0 Ankaragücü:2 Gaziantep:3 Sivasspor:1 Galatasaray:0 DÇ Karabük:0 Kas›mpafla:2 MP Antalya:3 Bursaspor:1 ‹.B.B.Spor:1 Eskiflehir:1 Bucaspor:0 Befliktafl:1 Trabzonspor:2 G.Birli¤i:2 Fenerbahçe:4

24. Hafta Sonuçlar›:

SPOR TOTO SÜPER L‹G

Manisaspor Befliktafl DÇ Karabük Bursaspor

‹.B.B.Spor Eskiflehirspor Trabzonspor Kas›mpafla MP Antalya Gençlerbirli¤i Ankaragücü Galatasaray Bucaspor Gaziantepspor Sivasspor Kayserispor Fenerbahçe Konyaspor

25. Hafta Maçlar›:

10 Mart 2011 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 73•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

3. SAYFADA

HAŞİM ELMALI

Siyah beyaz bir flehir

7. SAYFADA

MUHARREM KAZER

Nike Hal›

Saha Ligi bafllarken

2. SAYFADA

BEYHAN YÖRÜR

Kayseri’yi yendik ve Kahe ile samba yapt›k

L‹SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL

ManisaSpor Gazetesi Y›l›n Ö¤ren- ci Sporcusu Yar›flmas› bafll›yor.

Manisa Merkez ilçede en fazla lisansl› ö¤renci sporcusu olan 10 okulun kat›laca¤› yar›flmada, her okuldan 1 k›z 1 erkek ö¤renci aday gösterilerek yar›flmada iddialar›n› konuflturacaklar.

K›ran k›rana geçece¤i tahmin edilen yar›flmada dev heyecan gençleri bekliyor.

Hepsi birbirinden baflar›l› sporcular, hepsi birbirinden iddial› adaylar. ■ 2’DE

HEYECAN BAfiLIYOR

19 May›s Stad›

dolacak

19 May›s Stad›

dolacak

TARZAN coşacak

Manisasporumuz Befliktafl karfl›s›nda çok önemli bir s›nav verecek.

19 May›s Stad›’ndaki bu önemli karfl›laflmada ekibimiz dolu tribün- lere karfl› çok önemli olan galibiyeti almak istiyor. Taraftar ise aç›k tribünün kapanmas›yla bambaflka bir görünüm kazanan statta

tak›m›na 90 dakika destek vermek için sab›rs›zlan›yor. ■ 4’TE

Karaman: “Befliktafl’›

yabana atmamal›y›z”

■ 4. SAYFADA

D‹Z‹ YAZI Gençlik hizmetleri

Aç›k tribün kapand›

■ 2. SAYFADA

■ 3. SAYFADA

Manisaspor Twitter’da

■ 3. SAYFADA

“Biz bir aileyiz”

■ 3. SAYFADA

■ 5. SAYFADA

■ 3. SAYFADA

Onur’lu U19 Milli Tak›m› Karada¤’›

farkl› yendi: 3-0

Doruk

Koleji

flampiyon

(2)

G

üzel ve baflar›l›

geçen bir maç›n ard›ndan, taraftar olarak haftaya nefleli ve umutlu bafllad›k.

Iwanski ve Kahe’nin att›klar› goller hep- imizi sevince bo¤du.

Kahe’nin yapt›¤› Samba mükemmeldi ve yok böyle dans dedirtti. Eksik bir kadroy- la oynamam›za ve sakat futbolcular›m›z olmas›na ra¤men, Kayserispor’u 2-1 yen- memiz hepimize iyi geldi. ‹leriye dönük itici bir güç oldu. ‹flte Manisaspor bu dedirtti. Geçti¤imiz hafta üzüntü ile hop oturup hop kalkanlar, k›zanlar bu kez sevinçten yerlerinde oturamad›lar…

Kayserisporlular, kendi sahalar›nda hem sezonun ilk yenilgisini tatt›lar hem de baflaraca¤›z diyen bir ekibin azmini görmüfl oldular. Demek ki istenilince ve flartlarda iyi olursa kazan›labiliyormufl dedirttiler bizlere… Manisasporumuzu candan kutluyorum. Hikmet hocama da buradan geçmifl olsun dileklerimi iletiyo- rum. Gerçi hiçbir yaz›l› bas›nda göremed- im ama hocam›z›n bafl›na ald›¤› darbeyi merak etmeden de duramad›m. Hocam›z, tak›m›m›za ayd›nl›k bir yol gösteriyor ve bu yolda bize daha çok laz›m olacak.

Manisasporumuzun baflar› haberlerine az yer ay›ran bas›n yay›n organlar› bu konuya da pek yer vermemiflti. Önemli de¤il. Vermezlerse vermesinler. Biz baflar›l› oldukça ve istikrar› yakalad›kça ilerleyen haftalarda zorla da olsa yer vere- cekler bize… Biz zoru severiz.

Deplasman› severiz. Bize deplasman fati- hi ismini durup dururken vermediler…

Bu hafta itibariyle, evimizdeki maçlar› da biz alaca¤›z haberleri olsun. Art›k çanlar kimin için çal›yor diye sormay›n, çünkü bizim içi çalm›yor… ÖNCEL‹KLE TARAFSIZ HAKEMLER ‹ST‹YORUM…

MAN‹SA SPOR-BEfi‹KTAfi MAÇINDA BAfiARI VE fiANSIN B‹ZDEN YANA OLMASI D‹LEKLER‹MLE, SEVG‹ VE SAYGILAR…

beyhanyorur@hotmail.com

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN • Haflim ELMALI Muharrem KAZER • Beyhan YÖRÜR

Bilgi ‹fllem Alican ‹NCE Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505

Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:73

Bask› Tarihi: 9 Mart 2011

M

anisaspor Ku- lübü, Manisas- por Gazetesi, Manisa Valili¤i, Mani- sa ‹l Milli E¤itim Mü- dürlü¤ü ve Manisa Gençlik Spor ‹l Müdür- lü¤ü iflbirli¤i ile düzen- lenen yar›flmada her 10 okuldan 1 k›z, 1 erkek olmak üzere 2 aday belirlenecek. Belirlenen adaylar›n Manisaspor Gazetesi’nde tan›t›mla- r› yap›ld›ktan sonra, 21 Mart 2011 tarihinden itibaren www.mani- saspor.org.tr adresinde aç›lacak "Y›l›n Ö¤renci sporcusu Yar›flmas›"

linki üzerinden adayla- ra internet yolu ile Ma-

nisa’dan ve hatta dünyan›n her yerin- den oy verilebilecek. Yar›flman›n hafta- l›k oy durumu Manisaspor Gazetesi ta- raf›ndan adaylara duyurulurken, top- lam 6 hafta sürecek oylama takvimi sonunda en çok oyu alan 1 k›z 1 erkek sporcu yar›flmay› 1.ler olarak tamam- larken, yine en fazla oy alan 2. ve 3.

Sporcular ilk üçe girmifl olacaklar. Ce- lal Bayar Üniversitesi, ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü, Manisa Gazeteciler Cemi- yeti, Manisa GS‹M ve Manisaspor Ku- lübü’nü temsilen kurulan jüri, centil-

menlik, olimpizm ru- hu, spor disiplini, ve sporcular›n spor kari- yerleri ile ilgili görüfl- lerini alarak finale ka- lan yar›flmac›lar› de-

¤erlendirecekler.

Muhteflem hediyeler

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Haf- tas›’nda tamamlana- cak olan yar›flma, Manisaspor Kulübü taraf›ndan düzenle- nen bir tören ile ka- zananlara ödüllerini verecek. Birincilere dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncülere Manisaspor Store ta- raf›ndan haz›rlanan hediye çekleri ile birlikte kupalar› sunulacak.

Yar›flmada adaylar›

bulunacak okullar:

Manisa Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Halit Görgülü Lisesi, Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, TBMM 85. Y›l ÇPL, Manisa Teknik Endüstri Meslek Lisesi, Doruk Koleji, Fatih Anadolu Lisesi ve Hasan Türek Anadolu Lisesi.

Bizim ‹çin Oyna:

Mehmet Ali Gökaçt›

Her vesileyle "siyaset bulaflt›rmayal›m" antla- r› verilse de, futbol politikan›n

kay›ts›z kalamad›¤› bir toplum- sal olgu. Kitlelerin sempatisini avlaman›n, onlara "mesaj ver- menin" en popüler mecralar›n- dan biri… Türkiye’de de futbol ortam› hep politik geliflmelerle iç içe biçimlendi. Genel olarak do¤rudan devletin güdümü ve genel politik iklimin belirleyicili-

¤i alt›nda… Ayr›ca partilerin, si- yasetçilerin veya siyasi nüfuz peflinde koflanlar›n müdahalele- riyle…

Her dönemin politik koflullar›

futbol ortam›na yans›r. Önce, ulus-devlet ve millet inflaas› dö- neminin gerekleri... Ard›ndan, Tek-Parti döneminin bu ele

avuca s›¤maz spora nizam verme çabalar›

ve bu otoriter yönetimin perde arkas›nda farkl› dünya görüfllerinin ve hiziplerin müca- delesi… DP döneminde kulüplerin iktidar hi- mayesi aray›fl›… 1960- 80 döneminin politik kutuplaflma koflullar›n›n ve sosyo-ekonomik ge- liflmenin beraberinde getirdi¤i görece "ço¤ul- cu" yap›… 1980 askerî rejimiyle beraber, neoli- beral dönüflümün ve global kapitalizme ek- lemlenmenin etkileri;

özellikle milliyetçilik ba¤lam›nda futbolun si- yasi kullan›m›n›n yo-

¤unlaflmas› ve endüstri- yel futbol… Bütün bu dönemler boyunca ku- lüp yöneticilerinin göz- lerinin de hep siyasi ve

ekonomik güç odaklar›nda oldu¤unu, onlar›n himayesini arad›klar›n› görüyoruz.

Son y›llarda tribünlerin popüler tezahüratla- r›ndan biri "Forman için oyna, Allah için oy- na, bizim için oyna!" Bir bak›ma,

futbol dünyas›n›n tepesindeki güçler de, "bizim için oyna" diye peflinde tak›mlar›n!

Genç yaflta kaybetti¤imiz de¤erli yazar›m›z Mehmet Ali Gökaçt›, bu kitapla, siyasal ortamla iliflkisi içinde anlatt›¤› Türkiye futbolu- nun genel bir tarihini de sunmufl oluyor.

Piknikte Dömivole:

Bar›fl Karacasu fiener Yelkenci

"Manyaklar, kafay› takm›fllar hat- ta s›y›rm›fllar..." diye tan›ml›yor kitab›n editörleri, kitaba katk›da bulunan yazarlar›. (Daha do¤ru- su, gazaplar›ndan korkmasalar

öyle tan›mlayacaklar›n› söylüyorlar.) Futbolla düflüp kalkan ama bunu ortalama futbol- severden hayli farkl› biçimde yapan, tak›nt›l›

insanlar. Kimisi ücradaki bir tak›ma veya uzak diyarlarda oy- nanan topa dikmifl gözünü, kimisi is- tatisti¤e, kimisi "fut- bol folkloru"

dedi¤imiz fleye veya olmad›k bir tefer- ruata... Futbol sev- gisine verilen emekle dolu bu kitab›n Er- dinç Sivritepe’ye bir arma¤an olmas›, bofluna de¤il. Bilenler bilir; tak›nt›l› bir fut- bol tutkusuna ömür- lük emek gömmüfl birisi Erdinç Siv- ritepe. Bu kitap da ona ithaf edilmifl.

Manisaspor Gazetesi Y›l›n Ö¤renci Sporcusu Yar›flmas› bafll›yor. Manisa Merkez ilçede en fazla lisansl› ö¤renci sporcusu olan 10 oku- lun kat›laca¤› yar›flmada, her okuldan 1 k›z 1 erkek ö¤renci aday gösterilerek yar›flmada iddialar›n› konuflturacaklar. K›ran k›rana ge- çece¤i tahmin edilen yar›flmada dev heyecan gençleri bekliyor. Hepsi birbirinden baflar›l› sporcular, hepsi birbirinden iddial› adaylar.

MEfi‹N YUVARLA⁄I KALEME ALDILAR

Kayserispor’u yendik ve Kahe’yle samba yapt›k

Heyecan bafll›yor Heyecan bafll›yor

GÖNÜLLÜLÜK:

*Gençlik Merkezimde çal›flan idare- cilerin, personelin, gençlik çal›flan- lar›n›n ve gençlerin Gençlik Merke- zimde ve gündelik yaflamlar›nda toplumsal bütünlü¤ün ve refah›n sa¤lanmas›nda bireylerin ve kurum- lar›n gerek tüketici-üretici, gerekse vatandafllar olarak çevreye, içinde yaflad›klar› topluma ve parças› ol- duklar› ça¤dafl dünyaya karfl› du- yarl› olmalar›d›r.

*Gönüllülük, bireyin menfaat bekle- meksizin topluma sundu¤u hizmet sayesinde kendisini de gelifltirebil- mesidir.

*Gönüllülük bireyin ve/veya kuru- mun sosyal, ekonomik ve çevre so- runlar›na çare üretme çabas›d›r.

GÖNÜLLÜ K‹ME DEN‹R?

Gönüllü, sahip oldu¤u fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerinden birini veya birkaç›n›

Gençlik Merkezinin veya sivil top- lum kurulufllar›n›n ola¤an veya pro- je baz›ndaki çal›flmalar› için sunabi- lecek durumda olan ve bunun kar- fl›l›¤›nda parasal kazanç beklentisi tafl›mayan bireydir.

B‹REYLER NEDEN GÖNÜLLÜ OLUR?

*De¤iflimin bir parças› ya da etkili bir aktörü olmak için

*Yeni bir kariyeri keflfetmek için

*S›k›ld›klar› için

*Arkas›nda durabilecekleri ve ina- nabilecekleri bir fleye sahip olmak için

*E¤lenmek için

*Terapi olsun diye

*Ücretli çal›flt›klar› bir iflten daha farkl› bir fleyler yapa- bilmek için

*Bir inanca ba¤l›l›klar›n›

göstermek için

*Tan›d›k birileri ile ortak bir fleyler yapabilmek için

*Meflgul olabilmek için

*"Hakikat"i ö¤renmek için

*Kendi pay›na düfleni yap- mak için

*Sevdi¤in bir fleyi yapmak için

*Birine yard›m etmek için

*‹htiyaç duyuldu¤unu his- setmek için

*Fark yaratmak için

*Yeni yetiler kazanmak ya da var olan yetileri gelifltir- mek için

*Bir arkadafl zorlad›¤› için

*Zaman›n oldu¤u için

*Yeni çevreyi tan›mak için

*Kendini s›namak için

*Kaçmak için

*"‹çerden" biri olmak için

*Profesyonel olduklar› bir alanla il- gili becerilerini bir örgüte ba¤›flla- mak için

*Bir etkisi olmas› için

*Yeni arkadafllar edinmek için

*Tan›nmak için

*Hayatta daha iyi bir dengeye sa- hip olmak için

*‹fl deneyimi olmas› için

*Edinilenler karfl›l›¤›nda bir fleyleri geri verebilmek için

*‹nançtan dolay› (dini sebeplerden dolay›)

*Bir borcu geri ödemek için

*Evden ç›kmak için

*Farkl› insanlarla beraber olabilmek için

*Bir tak›m›n parças› olabilmek için

*Profesyonel olduklar› bir alanla il- gili becerilerini bir örgüte ba¤›flla- mak için

*Bir etkisi olmas› için

*Yeni arkadafllar edinmek için

*Tan›nmak için

*Hayatta daha iyi bir dengeye sa- hip olmak için

*‹fl deneyimi olmas› için

*Edinilenler karfl›l›¤›nda bir fleyleri geri verebilmek için

*‹nançtan dolay› (dini sebeplerden dolay›)

*Bir borcu geri ödemek için

*Evden ç›kmak için

*Farkl› insanlarla beraber olabilmek için

*Bir tak›m›n parças› olabilmek için

*Para ba¤›fllaman›n alternatifi oldu-

¤u için

*Gözlemlemek ve izlemek için

*Kendinle gurur duymak için

*‹stendi¤i için

*Hakk›n› savunmak için

GÖNÜLLÜ⁄ÜN KAZANDIRDIKLARI NELERD‹R?

*‹ster okul ça¤›nda ister ifl hayat›n- da bireyin; liderlik, özgüven, ileti- flim becerileri, kendini tan›ma, bilgi ve beceri de¤ifl tokuflu, organizas- yon yetene¤i, uzmanl›k, sosyal özelliklerinin geliflmesine yard›mc›

olur. Bireye yeni beceriler kazand›- r›r, yarat›c›l›¤›n› destekler.

*Kurum çal›flanlar›na kariyerlerine de¤er katacak tecrübeler kazand›- r›r.

*Bireylerin, kamunun, özel sektörün ve sivil toplum kurumlar›n›n sür- dürdükleri gönüllü çal›flmalar saye- sinde toplum içi genel geliflim/kal- k›nma gözlenir ve bu da uzun vad- ede tüm toplum için olumlu fark yarat›r.

GÖNÜLLÜLER‹N KURULUfiA KATTIK- LARI NELERD‹R?

*Parasal kaynak

*Düflünce ve emek gücü

*Kamuoyu oluflturmak

*Üst düzey iliflki kurmak

*Sözcülük yapmak

*‹letiflim ve bilgilendirme merkezi olarak hareket etmek

*Gündem belirleyici ve örgütleyici bir unsur olmak

GENÇL‹K MERKEZ‹M NEDEN GÖNÜLLÜYE

‹HT‹YAÇ DUYAR?

*Gönüllüler her yapt›klar› ifllerde öncü olduklar› için

*Gençlik Merkezim’e yeni aç›l›mlar ve vizyonlar getirecekleri için

*Maliyeti az oldu¤u için

*Gençlik Merkezim’de hesap verilebilirli¤i ve sahiplenmeyi artt›r- d›¤› için

*D›flar› aç›lan kap›s› olmak için

*Elefltirel olduklar› ve risk alabildik- leri için

*Gençlik Merkezi’nde farkl› görüfl- lerin olmas›n› sa¤layabildikleri için.

Bu haftan›n güzelleri bir de¤il iki tane. Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri’nin en tan›d›k yüzlerinden P›nar Aslan ve Göksu O¤ul güzel olduklar› kadar sempatiklikleriyle de objektifimizi renklen- dirdiler. Manisaspor Store'dan ald›klar› k›rm›z› forma ile beyaz forman›n güzelli¤ini foto¤rafa yans›tan sempatik Ceyn'ler bu haftan›n güzeli olarak köflemizdeki yerlerini ald›lar.

H

Ha afftta an n››n n g üz zeelllleerrii

BEN DE GENC‹M

BEN DE

GENC‹M Peki gençlik hizmetleri nelerdir?

Bu hafta 2. Yay›nlanan Gençlik hizmetleri aras›nda önemli bir yere sahip olan gönüllülük konusu kale- me al›nd›. Gençlik Çal›flanlar› ad›na derleme yapan Yunus Emre Üstgörül Gönüllülük esaslar›n› anlatt›.

Kulüp Lisans Semineri yap›ld›

T

ürkiye Futbol Federasyonu taraf›ndan ‹stanbul Movenpick Otel'de düzenlenen "Ulusal Kulüp Lisans Sistemi" toplant›s› 3-4 Mart tarihlerin- de gerçeklefltirildi. Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ile Spor Toto 2. Lig kulüplerinde görev alan en üst düzey profesyonel yöneticilerinin kat›ld›¤›

toplant›da kulübümüzü temsilen Genel Müdürümüz Alparslan Kaya ve Mali ‹fller Sorumlumuz Murat Metin yer ald›. TFF Yönetim Kurulu üyesi Yunus Egemeno¤lu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'nin tan›t›- m›n› gerçeklefltirdi. Egemeno¤lu'nun ard›ndan Tür- kiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu Bafl- kan› Serdar Ar›kan, TFF Kulüp Lisans Kurulu 'nun görev ve yetkileri hakk›nda bilgi verdi.

(3)

3

10 Mart 2011 Perflembe

Siyah beyaz bir flehir

Bu sene süper ligin bafllang›c›ndan bu gününe kadar bakt›¤›m›zda ligin en çarp›c› tak›mlar›ndan biri oldu¤umuzu söyleyebiliriz. Bu sezon ligde ki- mi yenip kimi yenemeyece¤imizi önceden kesti- rebilmek oldukça güç. “Bu maç› kesin ald›k” ve- ya “kaybettik” öngörüsünde bulunam›yoruz. Bi- zim gibi ligi takip edenlerin de tahminde bulun- mas› pek mümkün görülmüyor. Genele bak›ld›-

¤›nda ligin üstündeki tak›mlardan puanlar ald›¤›- m›z› görüyoruz. Bu elbette flehre, taraftara ol- dukça moral veriyor.

Karamsar taraf›ndan bak›p ta “iyi ama gereksiz puanlarda verdik” diyebiliriz elbette. Onlar› da alm›fl olsak ligin ilk grubunun içinde olaca¤›m›z›

görerek “ahh” demeden de geçemiyoruz tabii ki.

Ama bana kal›rsa tersi bir durumda yani; afla¤›- lardan puan al›p ligi domine eden tak›mlara kay- betsek ve ayn› puanda olsak bu kadar mutlu ola- bilece¤imizi de sanm›yorum.

Trabzon'u Kayseri'yi bu sezon sahas›nda ilk ma¤lubiyetlerini tatt›ran tak›m olmak, Befliktafl, Galatasaray gibi tak›mlar› sahas›nda yenen tak›m olmak, yine ligin iyi tak›mlar› dedi¤imiz ‹stanbul Belediye ve Gaziantep gibi tak›mlar› yenmek ol- dukça güzel. Bu taraftar›n gururunu okflayan so- nuçlar olarak oldukça sevindirici.

Maç sonuçlar›n›n getirdi¤i durum da oynanan futbol da tarafl› tarafs›z herkesin takdirini de ka- zan›yor. Maçlar›m›z›n bol pozisyonlu ve gollü geçmesi, oyuncular›m›z›n ortaya koydu¤u per- formans, ligi iyi futbol ad›na seyredenler ve takip edenler için de Manisaspor'u ilgi çekici hale geti- riyor. Tüm bunlar› düflündü¤ümüzde bu tak›ma gönül vermekten, taraftar› olmaktan gurur da duyuyoruz.

Bunlar› konuflurken gelecek senenin hesaplar›n›

yapmadan geçemiyoruz. Büyük ihtimalle trans- fer aç›s›ndan ligin en rahat tak›mlar›ndan birisi olaca¤›z. Oyuncular›m›z›n büyük bir k›sm›n›n sözleflmelerinin sürüyor olmas›, bitmek üzere olanlar›n sözleflme yenilemeleri sevindirici.

Yönetim teknik heyet kendilerine ait k›s›mlar›

hallederken biz de bize düflenleri düflünmeliyiz.

Y›llarca söyledi¤imiz rahat bir sezon güzel futbo- lu yaflad›¤›m›z bu seneyi gelecek y›llara yönelik de taçland›rmak gerekiyor. Çok konufluldu¤u- muz bu sezonda art›k bir “futbol flehri” olmaya do¤ru da yürümek gerekiyor. Tesisleflme ad›na da yap›lacak hamlelerin gelecek seneye yetiflece-

¤i de bizi oldukça mutlu ediyor.

“Ne güzel bir sezondu” diyece¤imiz bir sezonu güzel bitirebilmek ad›na bütün camia olarak bir fleyler yapmak flart. Bu flehrin çok güzel bir tak›- m› oldu¤unu ve bu flehrin renginin siyah - beyaz oldu¤unu yaflayal›m.

HAŞİM ELMALI

M

anisaspor Kulübü en k›sa sürede en do¤ru haber- leri taraftarlar›na ulaflt›rmak için resmi Twitter sayfas›n› açt›. fiimdi an›nda haber takibi, en gün- cel konular, en popüler video linkleri k›sa sürede sayfa- m›zdan okuyucular›m›za ulaflabilecek. Manisaspor Kulübü bilgi ifllem ve departman› taraf›ndan yay›n› üstlenilen say- faya arama motoruna "Resmi Site Manisaspor" yazarak ulafl›labilecek.

Manisaspor

T

eknik Direktörümüz Hikmet Kara- man'›n 51. yafl günü ve baflar›l›

futbolcumuz Yi¤it incedemir'in 26. yafl günü bugün Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri'nde gerçeklefltirilen antrenman sonras›nda kutland›. Karaman Manisas- por camias›n›n bir aile gibi oldu¤unu belirterek, “Bizim birlik ve beraberli¤i- miz baflar›m›z› daha da artt›racakt›r.”

dedi.

Manisasporumuzda dün çifte do¤um günü sevinci yafland›. Teknik Direktö- rümüz Hikmet Karaman'›n 51. yafl günü ve baflar›l› futbolcumuz Yi¤it incede- mir'in 26. yafl günü Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri'nde gerçeklefltirilen antrenman sonras›nda kutland›. Teknik Direktörü- müz Karaman ve futbolcumuz Yi¤it ‹n- cedemir do¤um günü pastalar›n› birlik- te kestiler. Kesilen pasta sonras›nda

futbolcular›m›z ve kulüp personelimiz Karaman ve ‹ncedemir'i tek tek tebrik ettiler. Teknik Direktörümüz Karaman kutlamada yapt›¤› konuflmada kendisi için en güzel do¤um günü hediyesinin Befliktafl maç›nda al›nacak galibiyet ol- du¤unu söyledi. Karaman Manisaspor camias›n›n bir aile gibi oldu¤unu belir- terek, “Birlik ve beraberli¤imiz baflar›- m›z› daha da artt›racakt›r.” dedi.

“Biz bir aileyiz”

(4)

M

anisasporumuz Spor Toto Süper Lig 25. haftan›n aç›l›fl maç›nda Befliktafl’›

konuk edecek. 11 Mart Cu- ma günü oynanacak karfl›- laflma saat 20:00’de baflla- yacak. Morallerin üst dü- zeyde oldu¤u ekibimiz 6 puan de¤erindeki bu maç- tan mutlak galibiyet alarak üst s›ralara do¤ru t›rman- mak istiyor.

Manisaspor’da bu karfl›lafl- ma öncesinde cezal› futbol- cu bulunmazken Kahe, Hü- seyin, Murat, Ömer Aysan, Yi¤it ‹ncedemir ve Yi¤it Göko¤lan sar› kart cezas›

s›n›r›nda bulunuyorlar. Ce- zalar› sona eren Simpson ve Dixon ise Teknik Direk- törümüz Hikmet Kara- man’›n görev vermesi du- rumunda bu maçta forma giyebilecek. Ekibimizde Makukula ve Yi¤it Göko¤- lan’›n ise tedavileri devam ediyor.

Manisasporumuz Befliktafl karfl›s›nda çok önemli bir s›nav verecek. 19 May›s Stad›’ndaki bu önemli karfl›lafl- mada ekibimiz dolu tribünlere karfl› çok önemli olan galibiyeti almak istiyor. Taraftar ise aç›k tribünün ka- panmas›yla bambaflka bir görünüm kazanan statta tak›m›na 90 dakika destek vermek için sab›rs›zlan›yor.

Biletler sat›flta

K

ayserispor maç›nda Manisaspor'un ligde ki 200. golünü atarak tarihe geçen Polonyal› futbolcumu Iwanski Beflik- tafl maç›n›n da di¤er maçlardan fark› olmad›¤›n› belirte- rek, "Biz sahaya ç›k›p normal maç›m›z› oynayaca¤›z. Küçük büyük tak›m yoktur. Tüm maçlar 90 dakikad›r." diye konufltu.

“Küçük büyük tak›m yoktur”

Manisaspor, Befliktafl ile Spor Toto Süper Lig’de 9 kez karfl›

karfl›ya geldi. Tarzan flimdiye kadar rakibi ile oynad›¤› 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 ma¤lubiyet ald›. Manisa ekibi bu maçlarda rakibinin a¤lar›n› 9 kez havaland›r›rken kendi kalesinde ise 19 gol gördü.

19 May›s Stad› dolacak

Tarzan coflacak

T

eknik Direktörümüz Hik- met Karaman Befliktafl’a sayg› gösterdiklerini belir- terek, "Maçtan galip ayr›lmak is- tiyoruz. Maça da taraftarlar›m›z›

bekliyoruz'' diye konufltu.

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Befliktafl maç› önce- sinde yapt›¤› aç›klamada rakibin hem kadro yap›s›na, hem de bü- yüklü¤üne sayg› gösterdiklerini söyledi. Karaman, siyah-beyazl›

tak›mla önemli bir karfl›laflmaya ç›kacaklar›n› vurgulayarak, "Be- fliktafl'› yabana atmamak gereki- yor. Kartal, yaral› da olsa yine kartald›r. Kayserispor deplasma- n›nda ald›¤›m›z galibiyetin ar- d›ndan özellikle kendi saham›z- daki maçtan galip ayr›lmak is- tiyoruz. Maça da taraftarlar›m›z›

bekliyoruz." diye konufltu.

Karaman: “Befliktafl’›

yabana atmamal›y›z”

KAHE:

puanlık bir maç olacak

6 B

rezilyal› futbolcumuz Kahe Befliktafl maç› öncesinde yap- t›¤› de¤erlendirmede, bu ma- ç›n›n kendileri için çok önemli ol- du¤unu ifade etti. Befliktafl'›n lig- deki durumu ne olursa olsun güçlü bir ekip oldu¤unu dile getiren Ka- he, "Gerçekten çok zor bir maç ola- cak. Befliktafl büyük bir tak›m, ama bizim amac›m›z her fleyden önce puan almak ve kazanmak. Beflik- tafl'› yenip, üst s›ralara ç›kmak is- tiyoruz. Bizim için bu maç 6 puan- l›k bir maç olacak." dedi.

Maç›n hakemi Bar›fl fiimflek

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karfl›- laflmalar›nda görev alacak hakemler aç›kland›. Manisasporumuzun Befliktafl ile oynayaca¤› karfl›laflmay› Trabzon bölgesi hakemlerinde Bar›fl fiimflek yö- netecek. Karfl›laflmada fiimflek’in yar- d›mc›l›¤›n› Serhan Malkoç ve Hakan Yemiflken yapacak. Maç›n 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç.

10. randevu

2005-2006

Befliktafl-Manisaspor: 3-1 Manisaspor-Befliktafl: 0-1 2006-2007

Manisaspor-Befliktafl: 1-0 Befliktafl-Manisaspor: 3-1 2007-2008

Manisaspor-Befliktafl: 1-2 Befliktafl-Manisaspor: 5-1 2009-2010

Manisaspor-Befliktafl: 1-1 Befliktafl-Manisaspor: 2-0 2010-2011

Befliktafl-Manisaspor: 2-3

‹ki tak›m aras›nda oynanan maçlar ve sonuçlar› flöyle:

Manisasporumuzun Befliktafl ile oynayaca¤› Spor Toto Süper Lig 25. Hafta karfl›laflmas›n›n biletleri 8 Mart Sal› günü saat 11:00’den itibaren Manisaspor Store Çarfl› fiubesi’nde, Biletix internet sitesinde ve Biletix Ça¤r› Merkezi’nde sat›fla ç›kt›.

Biletlerin sat›fl› maç günü stat giflelerinde devam edecek.

Maç›n bilet fiyatlar› flöyle:

TR‹BÜN F‹YATI

VIP A TRIBUN 100,00 TL VIP B TRIBUN 90,00 TL VIP C TRIBUN 80,00 TL VIP D TRIBUN 70,00 TL KAPALI ÜST TR‹BÜN 60,00 TL KAPALI A-C TRIBUN 50,00 TL AÇIK TRIBUN 40,00 TL SPIL KALE ARKASI 40,00 TL RAKIP TAKIM

(GED‹Z KALE ARKASI) 40,00 TL

Loca sat›fllar› devam ediyor

Befliktafl ile oynanacak karfl›lafl- ma için 1-12 ve13 nolu localar sat›fllar› devam ediyor. Befliktafl maç›n› locadan izlemek isteyen taraftarlar›m›z loca biletlerini 19 May›s Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi’nden temin edebilecek- ler. Loca sat›fllar›nda kifli bafl›na düflen paray› verip locadan tek

kiflilik yer al›namayacak. Sat›n almak isteyen (tek kifli dahil olsa) locan›n tamam›n›n ücretini öde- mesi gerekecek. Maç günü sat›fl›

yap›lmayacak. Befliktafl maç› için bofl localar ve fiyatlar› flöyle:

Loca 1 - 8 kifli - 600 TL Loca 12 - 14 kifli - 1000 TL Loca 13 - 8 kifli - 600 TL

(5)

5

10 Mart 2011 Perflembe

■ M.Ali Döflemeci

“Yenemeyece¤imiz tak›m yok”

Manisaspor’un Türkiye liglerinde yene- meyece¤i tak›m yok. ancak benim görü- flüm Anadolu tak›mlar›n›n üzerinde baz›

gizli eller var. E¤er futbolun üzerinden karanl›k eller çekilirse Manisaspor’u çok daha farkl› yerlerde görece¤imize eminim.

Bunun d›fl›nda deplasmanlara giderken taraftar kendisini yaln›z hissediyor. Yöne- ticilerimizi yan›m›zda görmek istiyoruz.

TARAFTARIMIZ NE D‹YOR?

G

enç futbolcumuz Onur Karaka- bak’›n da kadrosunda yer ald›-

¤› Teknik Direktör Kemal Öz- defl yönetimindeki U19 Milli Tak›m›- m›z özel maçta Karada¤'› 3-0 ma¤lup etti. Mu¤la Atatürk Stad›'nda oyna- nan karfl›laflmada Milli Tak›m›m›z›n

gollerini 16. dakikada Ali Dere, 22.

dakikada Engin Bekdemir ve 41. da- kikada Furkan fieker kaydetti. Futbol- cumuz Onur Karakabak karfl›laflmada 76. dakika forma giydi. Millilerimiz, Karada¤ ile 10 Mart Perflembe günü bir maç daha yapacak.

M

anisasporumuzda Pazar- tesi günü 3 do¤um günü birden kutland›. 5 Mart 1989 do¤umlu Fatih Y›lmaz, 6 Mart 1988 do¤umlu Bekir Y›lmaz ve 7 Mart 1988 do¤umlu Manuc- ho için Tar›k Alm›fl Spor Tesisle- ri’nde do¤um günü pastas› kesil- di. Futbolcular›m›z teknik heyeti- miz ve tak›m arkadafllar› tek tek tebrik etti. Futbolcular›m›z›n yeni yafllar›n› kutlar aileleriyle sa¤l›kl›

ve mutlu bir ömür dileriz.

■ Samet Gündüz

“Bütün tribünler tek ses olmal›”

Manisaspor taraftar› olarak tek iste-

¤im bütün tribünlerin birleflerek tek yürek tek ses olmam›z. Eskiflehir bursa ve di¤er tak›mlar gibi tek ses olmak istiyorum. Buradan bütün tri- bünlere sesleniyorum birlik ve bera- berlik içinde olmazsak tak›m›m›z ne kadar iyi olursa olsun, hep bir yan›- m›z eksik kal›r.

■ Mücahit Selek

“Tak›m› bir gün flampiyon görelim”

Manisaspor ile ilgili tek iste¤im tak›m›m›z›

bir gün flampiyon olarak görmek. Tak›m›m›z bunu yapacak güçte, taraftar olarak bizimde eksiklerimizi tamamlamam›z laz›m.

■ Kubilay Ç›nar

“Baflar›l›y›z”

Storlar›m›z›n aç›lmas›ndan Manisas- por Gazetesinin yay›nlanmas›na kadar yap›lan birçok çal›flma Manisaspor sevgisinin flehre yay›lmas›n› sa¤lad›.

Tak›m›m›z ile ba¤lar›m›z daha güçlen- di. Haberlere en do¤ru a¤›zdan ulafl›- yoruz. Tak›m›m›z›n durumunu çok be-

¤eniyorum. Baflar›l› bir sezon geçiri- yoruz. Tak›m›m›za baflar›lar›m›z›n de- vam›n› diliyorum. Taraftarlar olarak tek ses tek yürek olarak bu flehrin tek tak›m› Manisaspor’a sahip ç›kmal›y›z.

■ Burak Minnibay

“Avrupa yolu

aç›ls›n istiyoruz”

Devre aras›nda ya¤›lan transferler bence çok yerinde. fiu anda tak›m›- m›z oldukça iyi Befliktafl maç›n› da kazan›p Avrupa yolunda baflar›l› ol- mak istiyoruz.

■ O¤uzhan ‹nce

“Kötü bafllad›k iyi bitirece¤iz”

Sezona kötü bafllamam›za ra¤men Hikmet Hocan›n gelmesi ile ifller yoluna girdi. Lig bafllad›¤›nda çok kötü bir durumda olmam›za ra¤- men flimdi Avrupa’y› düflünebiliyo- ruz. Biz tak›m›m›za inan›yoruz. Tek yürek tek ses olmal›y›z.

Manisasporumuzn bu sezon rakip a¤lara att›¤› 39 golün 29'u yabanc› oyuncular›m›zdan geldi. Siyah- beyazl›larda Simpson'un 11 golü var. Kanadal›

oyuncuyu 7 golle Kahe, 4 golle Makukula, 3'er golle Dixon ile Isaac izliyor, Iwanski'nin de 1 golü bulunuyor.

Mehmet Güven'in 3 gol att›¤› ekbimizde Yi¤it Gö- ko¤lan ile Hüseyin 2'fler, Yi¤it ‹ncedemir ile Eren de birer gol kaydetti. Gaziantepsporlu Emre Gün- gör de Manisaspor ad›na kendi kalesine gol atan isim oldu.

Goller yabanc›lardan

19 May›s Stadyumu aç›k tribünündeki çal›fl- malar tamamland›. Tribün, kapal› haliyle Be- fliktafl maç›nda taraftar›n hizmetinde olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun deste¤iyle 6 Aral›k Pazartesi günü bafllayan 19 May›s Stadyumu aç›k tribünün üstünün kapat›lmas›

projesi tamamland›. Tribün kapal› haliyle 25.

haftada oynanacak Befliktafl maç›nda taraf›n hizmetine girecek. Manisaspor Asbaflkan›

Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, pro-

jenin zaman›nda tamamland›¤›n› belirterek,

"TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar nez- dinde Türkiye Futbol Federasyonu’na teflek- kür ederiz." dedi. Manisal›lar›n art›k daha ra- hat bir ortamda maç izleyebilece¤ini ifade eden Öztafl, "19 May›s Stadyumu’nu daha modern hale getirmek için çal›flmalar›m›z devam edecek. ‹lerleyen dönemde kale arkas›

tribünlerin üstünün kapat›lmas› için de çal›fl- malar›m›z olacak." diye konufltu.

Aç›k tribün kapand›

Onurlu U19 Milliler Karada¤’› yendi

Rakiplere ilk yenilgiyi hep Tarzan tatt›r›yor

Manisasporumuz Tranzonspor’un ar- d›ndan Kayserispor karfl›s›nda 2-1’lik galibiyet ile ‹ç Anadolu ekibine de kendi evindeki ilk ma¤lubiyetini yaflat- t›. Bu sezon 6. deplasman galibiyetine ulaflan ekibimiz ikinci devresindeki 4.

deplasman maç›nda 3 galibiyet al›rken bugüne kadar oynad›¤› 12 deplasman karfl›laflmas›nda 6 galibiyet, 1 beraber- lik ve 5 ma¤lubiyet ald›.

‹Y‹ K‹ do¤dunuz...

(6)

Geçen haftaki bulmacan›n çözümü

Z

orlu Kayserispor deplasman›nda 17. dakikada kaydetti¤imiz gol sadece tak›m›m›z› havaya sokmakla kalmad›, Manisaspor’un süper Lig tarihindeki 200. golü olma özelli¤ini de tafl›yor.

Kayserispor maç›nda tak›m›m›z›n Kayserispor ceza sahas› d›fl›ndan kulland›¤› serbest vurufl Iwanski’nin muhteflem flutu ile a¤larla bu- lufltu. Tak›m›m›z› deplasmanda 1-0 öne geçiren gol bir baflka de¤er daha tafl›yordu. Tak›m›m›z›n süper ligdeki 200. golü olma özelli¤i tafl›yan müthifl flut, fl›kl›¤› ile de nam›na yak›flt›.

100. golü Trabzon’daki Selçuk atm›flt›

Geçti¤imiz hafta oynan Kayserispor maç› ile tak›m›m›z süper ligdeki 201. golüne ulafl›rken, Manisapor’un 100. golünü ile flu an Trab- zonspor formas›n› giyen Selçuk ‹nan kaydetti. 2 Eylül 2007’de Manisa’daki Galatasaray maç›nda 100. Gole imza atan Selçuk

‹nan’da Manisaspor tarihine ad›n› yazd›rmay› baflarm›flt›.

“Zor da olsa 3 puan› ald›k”

K

ayserispor maç›nda tak›m›m›z›n ikinci golünü kaydeden Kahe yapt›¤› aç›k- lamada frikikten att›klar› birinci golden sonra Kayserisporlu oyuncular›n bask›s› tak›m› bunaltt›¤›n› belirterek, "Daha sonra ben girdim. Güzel bir pozisyonda ikinci golü att›m. Sonraki dakikalarda resmen dayak yedik ancak ka- zanmas›n› bildik. Son dakikalarda kontrol bizdeydi ama ataklarda yedik. Puan için geldi¤imiz bir deplasmandan zorda olsa 3 puan ald›k."

Kahe, Teknik Direktörü- müz Hikmet Karaman’a yönelik sorulan soruya yapt›¤› de¤erlendirmede ise flunlar› kaydetti: "Ho- cam›z bize çok çok yak›n ve her fleyimizle ilgileni- yor. Sadece ben de¤il bü- tün tak›m onu çok sevi- yor. Hocam›z›n gelmesi ile birlikte bütün tak›m sava- flarak oynuyor. Kazanmay›

ö¤rendi¤imiz hocam›z› he- pimiz çok seviyoruz."

M

anisasporumuz ligin en zorlu ekiplerinden Kay- serispor karfl›s›nda Simpson, Dixon, Isaac, Eren, Yi¤it göko¤lan ve Makukula gi- bi çok önemli oyuncular›n›n yoklu¤una ra¤men sonuca gi- derek çok önemli bir haftada 3 puan› hanesine yazd›rd›.

Maçtan dakikalar

3. dakikas›nda Kayserispor’un serbest vuruflu Selim Teber kulland›. Kalecimiz ‹lker, kaleye yönelen topu ç›kard›. Kaleciden dönen topu Amrabat filelere gönderirken karfl›laflman›n ha- kemi Hüseyin Göcek, pozisyo- nu ofsayt olarak de¤erlendirdi.

17. dakikada Manisasporumu- zun ata¤›nda ceza alan› ön çiz- gisinde kazan›lan serbest vuru- flu Iwanski kulland› ve topu Kayserispor fileleriyle bulufltu- rarak tak›m›n› 1-0 öne geçirdi.

19. dakikada geliflen Kayseris- por ata¤›nda Selim Teber'in Manisaspor ceza alan›n›n sol kanad›ndan yapt›¤› ortaya yük- selen Kujoviç vurdu. Manisas- por kalecisi ‹lker topu çeldi.

36. dakikada Selim Teber'in orta-

s›nda ceza alan›nda topla bulu- flan Önder'in vuruflu az farkla au-

ta ç›kt›.

58. dakikada geliflen Meh- met'in ortas›nda topla buluflan Ahmet'in vuruflunu kaleci So- uleymanou zorlukla ç›kard›.

69. dakikada Iwanski'nin kul- land›¤› serbest vurufl, az farkla auta ç›kt›.

76. dakikada defanstan seken topu ceza sahas› d›fl›nda karfl›- layarak düzgün bir vurufl yapan Serdar'›n flutunu kaleci ‹lker karfl›lad›.

83. dakikada geliflen Kayseris- por ata¤›nda ceza alan›na yap›- lan ortaya yükselen Önder vur- du ve topu filelerle buluflturdu.

Hakem Hüseyin Göcek, ofsayt gerekçesiyle kaleye giden topu gol olarak de¤erlendirmedi.

89. dakikada Kahe’nin vuruflu direkten döndü. Topu takip eden Kahe'nin flutu, Kayseris- por fileleriyle bulufltu ve Mani- sasporumuz 2-0 öne geçti.

90+4. dakikada geliflen Kayse- rispor ata¤›nda defansa çarpan top, Zaleyata'n›n önünde kald›.

Zaleyata'n›n düzgün ve sert flu- tu, filelerle bulufltu ve karfl›lafl- ma bu golle 2-1 Manisasporumu- zun galibiyetiyle tamamland›.

Manisasporumuzun dev- re aras›nda renklerine ba¤lad›¤› genç futbolcu Onur Karakabak, Kayse- rispor maç›yla birlikte ilk kez resmi bir maçta Ma- nisaspor formas› giymifl oldu. Onur maç›n son dakikalar›nda Murat Er- do¤an’›n yerine oyuna dahil oldu.

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman karfl›- laflma sonras›nda yapt›¤› aç›klamada 6 se- ne önce Kayserispor'da görev yapt›¤› dö- nemle bugün aras›nda, Kayserispor'da çok büyük fark oldu¤unu ifade ederek, ''Kulüp Baflkan› Re- cep Mamur, Genel Menajer Süleyman Hurma ve Teknik Direktör fiota Arvaledze çok güzel bir ta- k›m kurmufllar. Tesisler çok güzel ve Kayserispor gelecek vaat eden bir tak›m'' dedi. Maça çok önemli eksiklerle geldiklerini ve Kayserispor'dan çekindiklerini belirten Karaman, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Hafta boyunca da bu eksiklerimizi bi- lerek çal›flt›k. Topu kendi yar› saham›zda kabul edip, ani ataklarla sonuca gitmek istiyorduk. Güzel bir taktik golle ilk yar›y› önde ta- mamlad›k. ‹kinci yar›ya da bu skoru koruyacak taktikle bafllad›k. Oyunsal anlamda belki güzel fleyler sergilemedik, ama taktik anlamda iyi örnekler verdik. Maç öncesi çekin- di¤imiz güçlü bir tak›m› yenerek sahadan 3 puanla ayr›ld›k.''

Teknik Direktörümüz Hikmet Ka- raman maç öncesinde çekindik- leri güçlü bir tak›m› yenerek sa- hadan 3 puan ald›klar›n› söyledi.

“Çekindi¤imiz tak›m› yendik”

‹flte Tarzan’›n gücü

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig'in 24. haftas›nda Kayserispor'u 2-1 ma¤lup etti. Büyükflehir Belediyesi Kadir Has Stad›'nda oynanan karfl›laflma- da ekibimizin gollerini 17. dakikada Iwanski ve 89. dakikada Kahe kaydetti.

2-1 2-1

Stat:Büyükflehir Belediyesi Ka- dir Has

Hakemler: Hüseyin Göcek, Bülent Gökçü, Cemal Bingül Kayserispor: Souleymanou, Hasan Ali, Serdar, Selim, Meh- met Eren (Dk. 60 Ömer fiifl- mano¤lu), Moritz (Dk. 45 Zaleyata), Savafl (Dk. 76 Fur- kan), Önder, Kujoviç, Ziani, Amrabat

Manisaspor:‹lker, Yi¤it, Meh- met (Dk. 88 Bekir), Kalabane, Iwanski, Ahmet, Alberto (Dk.

54 Kahe), Murat (Dk. 90 Onur), Ömer, Hüseyin, Ferhat

Sar› Kartlar: Dk. 44 Ömer, Dk.

85 Ahmet (Manisaspor), Dk. 68 Ziani, Dk. 90 Amrabat (Kay- serispor)

Goller:Dk. 17 Iwanski, Dk. 89 Kahe (Manisaspor), Dk. 90+4 Zaleyata (Kayserispor)

Kayserispor:1 Manisaspor:2

T

ak›m›m›za Kayserispor maç›nda Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Asbafl- kan Bas›n Sözcümüz Selami Delan, yönetim kurulu üyelerimiz Atilla Efendi- o¤lu, Emre Hasgör ve Gürkan Koyuncu destek oldu. Karfl›laflmay› hep birlikte lo- cadan izleyen yöneticilerimiz bu zorlu karfl›laflmadan al›nan galibiyetten dolay›

büyük memnuniyet duydular.

Yönetim tak›m›n yan›ndayd›

M

anisasporumuzu Kadir Has Stad›’nda yaklafl›k 100 kadar taraftar›m›z yaln›z b›rakmad›. Karfl›laflma boyunca tezahüratta bulunan taraftarlar›m›z al›nan zorlu galibiyet ile birlikte büyük sevinç yaflad›lar. Karfl›laflma sonras›nda fut- bolcular›m›z taraftar› selamlayarak desteklerinde dolay› teflekkür etti.

Taraftar yaln›z b›rakmad›

200. gol Iwanski’den

Onur ilk kez forma

giydi

(7)

7

10 Mart 2011 Perflembe

N

ike Hal› Sa- ha Ligi Ta- n›t›m ve Bil- gilendirme toplan- t›s› 01.03.2011 Sal› günü saat 15.30’da Manisa Saruhan Hotel'de yap›ld›. Bu toplan- t›da da Manisa Va-

li Yard›mc›s› Say›n Yüksel AYHAN, Milli E¤itim Müdürü Say›n Aziz ERSOY, G.S.

‹l Müd. Vekili Say›n Bayram TÜRE- GÜN, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Say›n Arif KOfiAR, TÜFAD Baflkan› Tekin TATLICIO⁄LU, Futbol ‹l Temsilcisi Erol T‹MUR, Merkez Mahalle Muhtarlar›, Amatör Kulüplerin Baflkanlar› kat›l›mla- r›yla yap›ld›. Toplant›da TFF yönetim kurulu üyesi Say›n Arif KOfiAR üçüncü- sü yap›lan Nike Hal› Saha Liginde Mani- sa ilimizin baflar›l› olaca¤›n› yediden yet- mifle herkesin spor yapmas›nda gayret gösterilece¤ini vurgulad›. ASKF Baflka- n›m›z ‹smail AYDIN ‘da ikincisi yap›la- cak olan turnuvay› yine en iyi flekilde or- ganize edeceklerini ifade etti ve baflar›lar diledi.

Kenar mahallede spor

Geçen y›l ‹limizde Tevfik Lav ve Kayhan Spor Tesisleri’nde 3–4 Nisan’da baflla- yan 103 Büyük ve genç tak›m›n kat›ld›¤›

büyük organizasyon 9 May›s tarihinde sona ermiflti. Özellikle futbol oynamay›

hedeften bu organizasyonda özellikle de kenar mahallelerde kalan gençlerimizin spor yapt›r›lm›flt›. Bu organizasyonun bafl›ndan beri de say›n valimiz Celaled- din Güvenç, ASKF Baflkan›m›z ‹smail Ayd›n’›n gayretleri gerçekten çok büyük- tü. Bu noktada da 103 tak›ma ulafl›lm›fl- t›. Zaten say›n valimiz geldi¤i ilk günden beri de spor için Manisam›za her türlü katk›y› sa¤l›yor. Bu noktada da Manisal›

olarak ta kendisine tekrar tekrar teflek- kür ediyorum.

Bu müsabakalara tüm Manisal›lar› bekli- yoruz. Bu turnuvadan gençlerden 1 ta- k›m ve 20- 35 yafl grubundan da 1 ta- k›m ‹limizi ‹zmir’deki bölge birincili¤inde temsil edecek.

Hif Lisans› ç›kar›lacak

Bu turnuva görev yapan Hif hakemleri- miz için de tecrübe oluyor. Turnuvada spor yapan sporculara bu y›l da Hif li- sans› ç›kart›lacak. Geçen y›l lisans› olan- lar›n lisanslar› da 3 y›l geçerli olacak.

Müsabakalarda sa¤l›kç›lar da görev ya- pacak. Müsabakalar 2x15= 30 dakika olarak oynanacak. Tak›mlar Nike yelek- leri, toplar› ve kaleci eldiveni ile maça ç›kacaklar. Bu noktada organizasyonda tak›mlara tekmelik te temin edilecek.

Yani her fley düflünülmüfl durumda. Bu noktada da tak›mlara yap›lacak tek ifl düflüyor. O da spor yapmak. Buradan bu turnuvaya kat›lacak tüm tak›m- lar›m›za baflar›lar diliyorum. Kazanan›n Manisa olmas› temennisiyle.

Hepinize ‹yi günler...

MUHARREM KAZER

muharrem_kazer@hotmail.com

Nike Hal› Saha Ligi bafllarken...

A2

Tak›m›m›z ligin 27. Haftas›nda, Karfl›yaka karfl›s›nda 3 golle 3 puana ulaflt›. Ekibimiz karfl›laflman›n bafl›ndan sonuna kadar rakibi karfl›s›nda üstün bir futbol ortaya koydu. Karfl›laflman›n 7. Dakikas›nda kazan›lan serbest vuruflta Burakcan’›n arka dire¤e gönderdi¤i topu Deniz a¤lara gönderdi: 1- 0. 82. dakikada Burakcan’›n flutunda direkten dönen topu iyi takip eden Samet son vuruflu yapan isim oldu: 2-0. 89. Dakikada Eray rakiplerini çal›mlayarak ceza sahas› içine girdi. Mesut oluflan ka- rambolde topa vurarak maç›n skorunu belirledi: 3-0.

fiapç›, futbolcular› tebrik etti

A2 Tak›m› Antrenörümüz Hakan fiapç›, futbolcular›n› ortaya koy- duklar› performanstan dolay› tebrik etti¤ini belirterek, "Her zaman söyledi¤imiz gibi, bizim için skordan çok ortaya konulan futbol önemli. Bu düflünce yap›m›z devam ettikçe A tak›ma daha çok futbolcu kazand›rmaya da devam edece¤iz." diye konufltu.

Stat: 19 May›s

Hakemler: Mustafa Selçuk, Eflref Gökalp, Yaflam Bacaks›z

Manisaspor: Eren, Bayram, ‹smail, Bu- rakcan, Mert, Ali F›rat, ‹brahim (Dk. 75 Mesut), Ziya (Dk.63 Tufan), Samet, Eray, Deniz

Karfl›yaka: Yi¤it, Ali, Utku, Metin, Tun- cer, Harun, Sergen (Dk. 77 An›l), Samet, Ya¤›z (Dk. 86 O¤uz), Eren (Dk. 64 Mesut) Goller: Dk. 7 Deniz, dk. 82 Samet, dk.

89 Mesut (Manisaspor) K›rm›z› kart: Dk. 55 Metin

Manisa: 3-Karfl›yaka: 0 Manisa: 3-Karfl›yaka: 0

A2 Tak›m›m›z ligin 27.

haftas›nda 19 May›s Stadyumu’nda konuk etti¤i Karfl›yaka’y› 3-0 ma¤lup etti. Karfl›lafl- mada ekibimizin gol- lerini 7. dakikada Deniz, 82. dakikada Samet ve 89. dakikada Mesut kaydetti.

Genç Tarzanlar üçledi

Gençlik Gelifltirme U-18, Coca Cola Akademi U-14, U-15, U-17 Ligleri ekip- lerimizin ligde bu hafta ald›klar› sonuçlar flöyle:

Altyap›da haftan›n sonuçlar›

U – 14 Ligi

Manisa spor: 1 Akhisar Bld. spor: 2

U – 15 Ligi

Manisa spor: 2 Akhisar Bld. spor: 0

U – 16 Ligi

Manisa spor: 4

Akhisar Bld. spor: 1

U – 17 Ligi

Manisa spor: 1 Akhisar Bld. spor: 1

U – 18 Ligi

Manisaspor: 0 Altay: 1

3 0

B

ölgesel bayanlar voleybol ligi Manisa temsilcisi Anemon Hotels Spor Kulübü ‹zmir Kemalpafla bayan voleybol tak›m› ile Alsancak’taki Atatürk Spor Salonu’nda karfl›laflt›. Manisa temsilcisi ‹zmir ekibini 3-1 lik skor ile yendi.

Anemon Hotels Spor Kulübü karfl›laflmaya Damla, Büflra, Tu¤çe, Smaçör Emirzade, Banu, Egem ve Afl- k›m ‹smet ile bafllad›. Anemon Hotels birinci seti 25- 15 galip tamamlad›. ‹kinci seti 25-18 gibi rahat bir skorla geçen Anemon Hotels 3. Seti 25-22 ile kaybet-

ti. Çekiflmeli geçen son set 26-24 lük skorla Anemon Hotels bayan voleybol tak›m› lehine sonuçland›.

Karfl›laflman›n ikinci setinde Anemon Hotels Spor ku- lübü libero oyuncusu Aflk›m ‹smet Sert sakatland›. Bir süre tedavi gördükten sonra tak›m›n› zor durumda b›- rakmamak için tekrar oyuna dönen Sert maç sonuna kadar mücadeleye devam etti. Maç sonras› Anemon Hotels Spor Kulübü Antrenörü Osman Çak›r, tüm sporcular›n› tebrik ederek hedeflerine emin ad›mlarla ilerlediklerini ifade etti.

Alsancak’ta Anemon rüzgar›

D

oruk Koleji, Okullararas› Y›ld›z Erkek Basket- bol ‹l Birincili¤i’nde flampiyonlu¤u elede etti.

Baflar›l› ekibe ödülünü Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Süleyman fiahin takdim etti.

Doruk Koleji, Okullararas› Y›ld›z Erkek ‹l Birincili-

¤i’nde damgas›n› vurdu. Lacivert-beyazl›lar, Salihli Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu, Salihli 50. Y›l ‹lkö¤re- tim Okulu ve Ali R›za Çevik ‹lkö¤retim Okulu’nu ye-

nerek Manisa fiampiyonu oldu. Bu sonuçla önemli bir baflar›ya imza atan Doruk Koleji, 16-22 Mart 2011 tarihleri aras›nda Bal›kesir’de gerçeklefltirile- cek Anadolu Grup Birincili¤i yar›flmas›nda ilimizi temsil etmeye hak kazand›. Özel Doruk ‹lkö¤retim Okul Müdürü Vedat Talan, Y›ld›z Erkek Basketbol Tak›m›’n›, ö¤retmenleri Zafer Y›lmaz’› tebrik ede- rek, Bal›kesir’deki müsabakalarda baflar›lar diledi.

Doruk Koleji flampiyon

(8)

10 Mart 2011 Perflembe

F

ransa'n›n baflkenti Paris'te 50 ülkeden 629 sporcunun kat›l›m›yla, 18 bin seyirci ka- pasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) Salonu'nda düzenlenen flampiyonan›n son gün akflam seans›nda erkekler 1.500 metre finalinde milli atlet Koyuncu piste ç›kt›. Bafltan sona birinci götürdü¤ü yar›flta, var›fl çizgisine metreler kala ‹spanyol Manuel Olmedo'nun yapt›¤› atakla ikinci s›raya gerileyen milli atlet, 3:41.18'lik derecesiyle Türkiye rekoru k›rarak,

gümüfl madalya kazand›. Avrupa'da ilk madal- yas›n› elde eden Koyuncu, Türkiye'ye Halil Ak- kafl'tan sonra ikinci madalyas›n› kazand›rd›.

Alt›n madalyan›n sahibi, 3:41.03'lük zaman›yla sezonun en iyi derecesini elde eden ‹spanyol Olmedo olurken, bronz madalyay› ise

3:41.48'lik zaman›yla Polonyal› Bartosz Nowic- ki kazand›. Türkiye, flampiyonay› 1 gümüfl, 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalyayla ta- mamlad›.

T

ürkiye, futbol tarihinin en büyük organizasyon- lar›ndan birini düzenle- meye hak kazand›. FIFA Yö- netim Kurulu, ‹sviçre'nin Zü- rich kentinde yer alan merke- zinde bugün yap›lan toplant›- da, 2013 y›l›nda düzenlenecek 20 Yafl Alt› Dünya fiampiyo- nas›'nda Türkiye'nin ev sahip- li¤ine karar verdi.

Son elemeye kalan Özbekis- tan ve Birleflik Arap Emirlikle- ri'ni geride b›rakarak turnuva- n›n ev sahipli¤ini kazanan Türkiye adayl›k dosyas›nda 10 flehir ve 13 stada yer verdi.

Türkiye'nin dünya futbol sah- nesindeki yerini sa¤lamlaflt›- racak FIFA 20 Yafl Alt› Dünya Kupas› ev sahipli¤i için haz›r- lanan adayl›k dosyas›nda An- talya, Bursa, Gaziantep, ‹s- tanbul, ‹zmir, Kayseri, Mani- sa, Rize, fianl›urfa ve Trabzon flehirleri yer ald›. Turnuvan›n düzenlenece¤i flehirler FIFA heyetinin ziyaretleri sonucun- da belli olacak.

"Harikalar diyar›nda a¤›rlayaca¤›z"

Ev sahibi ülkenin aç›kland›¤›

törene Türkiye Futbol Fede- rasyonu ad›na kat›lan TFF 1.

Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an, 3 Mart'›n Türk futbolu için tari- hi bir gün oldu¤unu belirterek flöyle konufltu: "24 ülkenin ka- t›laca¤› bu büyük organizas- yonu ülkemize kazand›rmak- tan dolay› tarifsiz bir gurur içindeyiz. Yaklafl›k 6 ay süren çabalar›m›z›n karfl›l›¤›n› ald›k.

24 ülkeyi ve binlerce futbolse-

veri harikalar diyar›nda a¤›rla- yaca¤›z" dedi.

300 milyon dolarl›k katk›

1 ay sürecek turnuva boyunca sa¤lanacak ekonomik girdinin 300 milyon dolar› bulaca¤›n›

vurgulayan Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an, "Bu y›l Kolombi- ya'daki U20 Dünya Kupas›

2900'ü direkt olmak üzere 9000 istihdam sa¤lad›. Ülke- mizde bu rakam›n daha da artaca¤›ndan eminiz" diye ko- nufltu.

A

Milli Tak›m Teknik Direktörü Guus Hiddink, Spor Toto Sü- per Lig'de yer alan tak›mlar›n teknik direktörleriyle toplant› yapt›. 8 Mart Sal› günü Ç›ra¤an Palace Kem- pinski Hotel'in saray bölümünde ya- p›lan toplant› öncesi Hiddink ve A Milli Tak›m teknik heyeti, teknik adamlarla ö¤len yeme¤i yedi.

A Milli Tak›m› Teknik Direktörü Gu- us Hiddink, toplant› öncesi bas›n mensuplar›na bilgi verdi. Hiddink, teknik direktörlerin büyük ço¤unlu-

¤unun davete olumlu yan›t verdi¤ini belirterek, ''Büyük k›sm› burada.

Bundan dolay› çok mutluyuz. Gün- demdeki maddelerin birincisi, gele- cek sezonun planlamas›. Ayr›ca genç futbolcular›n flu anki durumu ve A2 Milli Tak›m ile ilgili gündem madde- leri var. Genç oyuncular›n e¤itimi ko- nusunda da konuflaca¤›z. 2013'teki 20 Yafl Alt› Dünya Kupas› Türkiye'de

düzenlenecek. Tabii bu organizas- yonda baflar›l› olmak için bize so- rumluluk düfltü¤ü gibi, ligde müca- dele eden tak›mlar›n hocalar›na da sorumluluk düflüyor. Bu yüzden bu- rada bir düflünce platformu olufltur- du'' diye konufltu.

''SORUMLULUKTAN K‹MSE KAÇAMAZ''

Gelece¤e yönelik hedeflerin oldu¤u- nu hat›rlatan teknik direktör Hiddink, sorumluluktan kimsenin kaçamaya- ca¤›n› söyledi. Gelece¤in teknik di- rektörler ad›na ne getirece¤inin bili- nemeyece¤ini kaydeden tecrübeli teknik adam, ''20 Yafl Alt› Dünya Ku- pas› var. Hedefler var. Türkiye'nin baflar› elde edebilmek için genç ve yetenekli futbolcular› e¤itmek gibi bir sorumluluk var. Kimse kaçamaz bun- dan. Herkesin üstlenmesi gerekiyor.

Bizim de tavsiyelerimiz olacak'' dedi.

Hiddink, aç›klamalar›nda Spor Toto Süper Lig ile ilgili görüfllerini de ak- tard›. Ligde genellikle çok mücade- leci maçlar›n yafland›¤›n› anlatan Hollandal› çal›flt›r›c›, flöyle konufltu:

''Birkaç kötü maç da oluyor. Saha ko- flullar› ya da oyuncular›n yeterince kendilerini maça adamamalar›ndan kaynaklanabilir. Düflük tempoda oy- nanabilir. Burada olmam›z›n nedeni

baflka konular. Bildi¤iniz gibi müca- deleci ve duygu yüklü maçlar da iz- ledik.''

“H‹DD‹NK NET fiEYLER SÖYLED‹”

Teknik Direktörümüz Hikmet Kara- man'da toplant› sonras›nda bir de-

¤erlendirmede bulundu. fiampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Arsenal maç› ol-

mas›na ra¤men Guus Hiddink'in böy- le bir toplant› gerçeklefltirdi¤ini ifade eden tecrübeli çal›flt›r›c›, ''Hiddink burada net ve güzel fleyler söyledi.

Kendisine ve ekibine teflekkür ediyo- ruz. Türk futbolu ad›na yararl› konu- lar› konufltuk. Tabii bu konular›n ha- yata geçirilmesi gerekiyor. Bu top- lant›dan sonra her sene böyle iki üç toplant› yapmaya karar verdik'' dedi.

Milli atletimiz Kemal Koyuncu, 31. Avrupa Salon Atletizm fiampiyonas›'nda 1.500 metre finalinde Türkiye rekoru k›rarak, gümüfl

madalyan›n sahibi oldu.

Avrupa’da Milli gurur

Dünyan›n Y›ld›zlar›

2013’de Türkiye’de

Karaman: “Türk futboluna yararl› konular› konufltuk”

A Milli Tak›m Teknik Direktörü Guus Hiddink, Spor Toto Süper Lig'de yer alan tak›mlar›n teknik direktörleriyle bir araya geldi. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, top- lant›da Türk futbolu ad›na yararl› konular› konufltuklar›n›

belirterek, “Tabii bu konular›n hayata geçirilmesi gereki- yor. Bu toplant›dan sonra her sene böyle iki üç toplant›

yapmaya karar verdik.” dedi.

Karaman: “Türk futboluna yararl› konular› konufltuk”

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ni Ar›nç açacak

Manisa Merkez Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin aç›l›fl› Devlet Bakan› ve Baflba- kan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç taraf›ndan gerçeklefltirilecek. Aç›l›fl 11 Mart Cuma günü saat 15:00’de yap›lacak.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :