VAKIFLARA VERG‹ MUAF‹YET‹TANINMASI HAKKINDA KANUNDAYAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹K

Tam metin

(1)

243

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG‹ MUAF‹YET‹

TANINMASI HAKKINDA KANUNDA

YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹K

(2)
(3)

MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev’i itibar›yla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vak›flara, Maliye Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nabilir.

Bunlar›n vergi muafiyetinden yararlanmas› ve muafiyetlerinin kaybedilmesine iliflkin flartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤›nca belirlenir.

Ola¤an denetimler s›ras›nda veya yapt›r›lacak özel denetimler sonucunda vergi muafiyeti tan›nmas›na iliflkin flartlar› kaybettikleri tespit edilen vak›flar›n vergi muafiyetleri, birinci f›krada öngörülen yöntemle kald›r›labilir.

VAKIFLARA VERG‹ MUAF‹YET‹ TANINMASI

245

(4)
(5)

SSK Kanunu * (Sayfa 61 aç›klamas›)

Madde 60: Yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanma flartlar›:

Sosyal4958 say›l› yasan›n 34. maddesiyle 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun, yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanma flartlar›na iliflkin 60. maddesi de¤ifltirilmifltir.

Buna göre, sakatl›¤› nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanm›fl durumda olan sigortal›lara yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›nda önemli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

a) 06/08/2003 (dahil) tarihinden sonra ilk defa ifle girip sakatl›¤› nedeniyle vergi indirimine hak kazanm›fl durumda olan sigortal›lar;

• Birinci derecede sakatl›¤› olanlar en az 15 y›l sigortal›l›k süresi ve en az 3600 gün,

• ‹kinci derecede sakatl›¤› olanlar en az 18 y›l sigortal›l›k süresi ve en az 4000 gün,

• Üçüncü derecede sakatl›¤› olanlar en az 20 y›l sigortal›l›k süresi ve en az 4400 gün,

malüllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi ödemifl olmalar› flart› ile yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanabileceklerdir.

b) Yeni düzenlemeyle birinci dereceden sakat olanlar için 15 y›l sigortal›l›k süresi ve 3600 gün prim ödeme say›s› flartlar›nda herhangi bir de¤ifliklik öngörülmedi¤inden, bu gibi sigortal›lar ile 06/08/2003 tarihinde 12 y›l ve daha fazla sigortal›l›k süresi bulunanlardan iki ve üçüncü derecede sakatl›¤›

bulunanlar hakk›nda sakatl›k derecesi ne olursa olsun 06/08/2003 tarihinden önceki hükümler uygulanacakt›r.

Sakatl›¤› nedeniyle vergi indiriminden yararland›¤› için yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanan sigortal›lar›n vergi indiriminden yararlanmaya esas sa¤l›k kurulu raporlar›nda yer alan klinik muayene bulgular›, sakatl›k bulgular› ve teflhislerinin gerçe¤i yans›tmad›¤› yönünde herhangi bir ihbar veya flikayet al›nmas›, sigortal›lar›n sakatl›k oranlar›yla ilgili olarak bir tereddüde düflülmesi ya da yap›lan teftifller sonucunda kontrol muayenesine tabi tutulmas›n›n talep edilmesi halinde sigortal›lar, “Özürlülere Verilecek Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda Yönetmelik” ekinde yer alan listede sakatl›k indiriminden yararlan›lmas›na iliflkin rapor vermeye yetkili Kurum Hastanelerine sevk edilecek, düzenlenecek sa¤l›k kurulu raporlar› Merkez Sa¤l›k Kurulunca incelenmek üzere Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤üne intikal ettirilerek durumlar›n›n yeniden tespiti sa¤lanacak ve sonucuna göre ifllem yap›lacakt›r.

Kontrol muayenesi sonucunda yeniden belirlenen sakatl›k derecesinin birinci dereceden iki veya üçüncü dereceye, ikinci dereceden üçüncü dereceye düflmesi halinde yeni sakatl›k derecesi dikkate al›nmak suretiyle yukar›daki (a), (b) ve (c) maddelerinde öngörülen sigortal›l›k süresi ve prim ödeme

AÇIKLAMA

247

(6)

gün say›lar›na göre ayl›k ba¤lama flartlar›n› kaybedenler ile 06/08/2003 tarihinden önce ayl›k ba¤lananlardan sakatl›k oran› % 40’›n alt›na düflen sigortal›lar›n ayl›¤›, rapor tarihini takip eden dönem bafl›nda kesilecektir.

Kontrol muayenesi sonucunda yeniden belirlenen çal›flma gücündeki kay›p oran›n›n ayn› sakatl›k derecesi içinde kalmak kayd›yla de¤iflmesi ya da sakatl›k derecesinin yükselmesi (üçüncü dereceden iki veya birinci dereceye ya da ikinci dereceden birinci dereceye ç›kmas›) halinde ayl›klar ödenmeye devam edece¤inden herhangi bir ifllem yap›lmayacakt›r.

193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 31’inci maddesi ve “Sakatl›k ‹ndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbab›n›n Sakatl›k Derecelerinin Tespit fiekli ‹le Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelik”in 3’üncü maddesine göre çal›flma gücünün;

• % 80 (dahil)’inden fazlas›n› kaybedenler birinci derece,

• % 60 (dahil)-% 80’i aras›nda kaybedenler ikinci derece,

• % 40 (dahil)-% 60’› aras›nda kaybedenler üçüncü derece,

sakat olarak belirlendi¤inden, 506 say›l› Kanunun 60’›nc› maddesinin (C/b) bendinin uygulamas›nda bu oran ve dereceler göz önünde bulundurulacakt›r.

Yine, askerlik borçlanmas› de¤ifltirilmifl ve 506 say›l› Kanuna göre sigortal› olarak tescil edilmifl bulunanlar›n, er olarak silâh alt›nda veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamam›n› veya bir k›sm›n›, kendilerinin veya hak sahiplerinin yaz›l› talepte bulunmalar› halinde ve 506 say›l› Kanunun 78.

maddesi ile belirlenen prime esas kazanc›n alt s›n›r›n›n talep tarihindeki tutar› üzerinden hesaplanacak malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primlerini tebli¤ tarihinden itibaren alt› ay içinde ödemeleri flart› ile borçland›r›lacaklar›, alt› ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten say›lmayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

Borçland›r›lan sürenin karfl›l›¤› olan gün say›s› sigortal›n›n prim ödeme gün say›s›na kat›lacak ve 506 say›l› Kanuna göre tespit edilen sigortal›l›¤›n bafllang›ç tarihinden önceki süreler için borçland›r›lma halinde, sigortal›l›¤›n bafllang›ç tarihi, borçland›r›lan gün say›s› kadar geriye götürülecektir.

Sigortal›lar›n grev ve lokavtta geçen süreleri, grev ve lokavt›n sona ermesinden itibaren alt› ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yaz›l› talepte bulunmalar› halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazanc›n alt ve üst s›n›rlar› aras›nda olmak suretiyle, talep tarihindeki tutar› üzerinden hesaplanacak malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi, tebli¤ tarihinden itibaren alt› ay içinde ödemeleri flart›yla borçland›r›lmas›na olanak tan›nm›flt›r.

Ayl›k ba¤lanmas›na askerlik, grev ve lokavt borçlanmas› ile hak kazan›lmas› durumunda kendilerine, borcun ödendi¤i tarihi takip eden aybafl›ndan itibaren ayl›k ba¤lanacakt›r.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :