• Sonuç bulunamadı

• BEYAZ ÇİMENTO MESELESİ!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "• BEYAZ ÇİMENTO MESELESİ!"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HABERLER:

GEORGES MARÇAIS

Cihanşumul bir şöhrete ait meşhur islâm san'atı müştehriklerinden fransız Georges Marçais Mayıs ayında Pariste vefat etmiş-tir, hatırasına hörmeten Roger Le TOUR-NEAU tarafından 23-5-1962 tarihli Le Monde gazetesinde çıkan makale aşağıdadır:

Fransız İslamolojisi, Georges Marçais'nin vefatiyle büyük bir kayba duçar olmuştur.

Zarif bir Brötanyalı olan bu san'atkâr ev-velâ Güzel San'atlar Akademisine yönelmiş ve orada hiçbir zaman inkâr edilmemiş o-lan, ressam ve desinatör kabiliyetini geliştir-miştir. Sonradan Cezayirdeki Tlemcen şeh-rinde Arap lisanı üzeşeh-rinde etüd yapmakta olan ağabeyi VVilliam Marçais'nin daveti ü-zerine Cezayire gelmiş ve hayatının sonuna kadar aşağı yukarı bu memlekette kalmış-tır. Cezayirds evvelâ Edebiyat fakültesinin İslâm arkeolojisi profesörü, müteakiben Ste-phane - Gsell müzesi ile Edebiyat Fakültesi-nin Şark etüdleri müdürü olmuş ve yakın bir tarihde Afrikayı terkedişine kadar bu görevlerini muhafaza etmiştir.

Elli seneden fazla bir zaman içinde faali-yetini, kabilifaali-yetini, bilgisini, islâm medeniye-tine ve fakültedeki tedrisatına hasretmiştir. Tekaüdlüğünü aldığında, yüksek bir ihtisas ile iyi niyetini ahenkli bir şekilde müvazene-Iendirmiş, ve çok sevilen bir ûstad hüviye-ti hatırasını bırakmıştır.

Marçais arkasından mühim eser bırak-mıştır. İkinci Dünya harbinden hemen ön-ce Edebiyat ve Kitabe Akademisi çalışmala-rını kendisine tahsis etmiştir. Onun şu veya "bu metnini neşretmek suretiyle şeref

duy-mamış hiçbir büyük bir ilmî dergi hemen h^men yoktur.

En mühim makaleleri, kendi yardımlariy-le, 1957 senesinde Cezayirde . (Melanges d'histoire et d'archeologie de l'Occident mu-sulman) adlı bir eserde toplanmış ve bu e-ser kendisine sekseninci yıldönümü münase-betiyle hediye edilmiştir.

. Marçais'nin çalışmalarının esas mevzuu-nu Şimalî Afrika ve İspanyadaki islâm san'-atı teşkil eder. Fakat, o, bir san'san'-atın ser için-deki bir çiçek almaktan uzak olduğunu ve bu san'atın cemiyet, içinde.geliştiğini ve bunu an-lamak için cemiyeti gayet iyi tanımak icap et-tiğini, biliyordu. Bu bakımdan cemiyeti tanı-mak için tarih üzerinde çalışmış ve eser yaz-mıştır. Evvelâ XI inci asırdan XIV üncü aşı-ra kadar Berberistanda yaşıyanlar hakkındaki bir etüdü, Afrikanın gelişmesinde kat'î rolü cynıyacak kütle hareketlerine aittir: sonra-dan müslüman bir âlimle teşriki mesaide

bu-lunarak Mereide sülâlesine ve Ortaçağa ait bir eser neşretmiştir; nihayet gayet sağlam ve harikulade yazılmış olan, Ortaçağ Avrupası ile islâm dünyasının samimî münasebetlerini taçlandıran etüdünü yayınlamıştır.

Marçais umumiyetle hadiselere dayanan tarihi tutmuş; senteze ve tarihî tefekküre dalmadan hadiselerin ve devamlarının müm-kün olabileceği hadiselere inanmıştır.

İl'-: çalışmalarını Tlemcen şehrindeki arap sanatına hasretmiş ve ağabeyi ile müştereken neşretmiştir.

Sonradan kendi kanatlariyle uçmaya baş-lamış ve birkaç teknik ve mahdut mevzuya münhasır eserinden sonra, büyük çaptaki e-serlerini neşretmiştir. Tunus, Cezayir, Fas, İspanya ve Sicilyadaki Arap mimarisi üze-rinde yazdığı (Manuel D'art Musulman) adlı eseri çok takdir kazanmıştır; daha sonra çok iyi takdim edilmiş bulunan ve müellifin diğer şehirlerden daha çok sevdiği Tlemcen şehri üzerindeki etüdü neşredilmiş; nihayet gerek muhtevası ve gerekse resimleri bakı-mından uzun müddet bu meselede ana kitap mahiyetini muhafaza edecek olan (Architect-ture Musulmane d'Occident) eseri neşredil-miştir.

Kardeşinin Arap lisanı sahasında ebedi-leştirdiği Marçais ismi Marçais'nin muazzam eserleriyle daha da ebedileşmiştir.

Maalesef, çok tatlı bir insan olan Marçais, ebediyete intikal etmiştir. Sevimli, biraz mahcup ve ihmalkâr kıyafetiyle Marçais sa-dece mümtaz ve çelebî bir insan değil, aynı zamanda gençlerin mesaisini destekliyen bir şahıstı. Bu emeğini Enstitü müdürü olarak fazlasiyle ifade etmiştir.

Mükemmel bir fransız âlimi olan müte-veffa, benzerlerinin hiç bir zaman bu şekil-de dünya çapında bir şöhrete mazhar ola-cağından bihaber olarak bu mertebeye yük-selmiştir.

Halûk TOGAY n Emin ONAT anıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından, bi-rinci ölüm yıldönümü olan 17 Temmuz

1952 salı günü saat 10.30 da Üniversitenin merkez binasında yapılan bir tören ile anıl-mıştır.

Bu münasebetle bir çok hatipler söz al-mıştır. Bu mevanda, Rektör Prof. Dr. Hik-met Binark, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Said Kuran, Prof. Sabri Oran, marlar Odası İkinci Başkanı Y. Müh. Mi-mar Doğan Tekeli, Doç. Orhan Bolak, Asis. Erol Kulaksızoğlu ve Öğrencilerinden: Mine

Özbil, konuşmuşlar ve hocayı anmışlardır. Sonra da kabrini ziyaret etmişlerdir. Bu yıl-dönümü münasebetile ONAT hakkında bir de kitap yayınlanmıştır.

• BEYAZ ÇİMENTO MESELESİ! Son zamanlarda, inşaat piyasasında beyaz çimento fiyatları anormal bir şekilde pahalı-laştırılmıştır. Bilhassa ithalâtçılar tarafın-dan, ilgili makamların alâkasızlığı yüzünden çok sııistimal edilen bu malzeme fiyatlarına hükümetin gereken ilgiyi göstermesi icap et-mektedir.

İlk nazarda lüks bir malzeme gibi görü-len beyaz çimento, hakikatte modern inşaat-ta seneden seneye daha fazla kullanılmak-tadır. Avrupada beyaz çimento esasen bir lüks olmayıp normal Portland gibi sayıl-makta, fiyatı da pek az farklı bulunmakta-dır. Halbuki bizde, liberasyonda olmaması ve kotalarda da çok az kontenjan verilmesi, bu neticeyi doğurmaktadır. İthalâtçıların 50 kg. lık torbaları 40 kilograma indirmeleri ve torbası 30 liraya satılması icap eden ithal mallarını 55 - 60 liraya kadar yükseltmeleri, yapılan oyunları açıkça göstermektedir. Tar-sus beyaz çimento fabrikasının imalâtı da memleketin ihtiyacını karşılamaktan çok u-zaktır.

İlgili makamların beyaz çimentonun dün-ya pidün-yasalarındaki fidün-yatlarını incelemeleri, bu malzemenin ithalini kotadan çıkartıp, li-berasyona alması gerekmektedir. Bu günkü vaziyet karaborsanın tam kendisi olup müs-tehliki mahdut bir ithalâtçı kütlesinin türlü oyununa mahkûm etmiş bulunmaktadır. Tar-sus fabrikasının beyaz çimento fiyatları da, anormal derecede yüksektir. Yerli beyaz çi-mentonun da, maliyet fiyatlarının incelen-mesi gerekli bulunmaktadır Beyaz çimento fiyatları hakkında Ticaret Bakanlığının alâ-kasını sur'atle beklemekteyiz.

| | Sümerbank tarafından Bolııda inşa edilen sıkıştırılmış tahta elyafı «SELOTEKS» fab-rikası tecrübe imalâtını başarı ile bitirmiş ve piyasaya mal arz etmeğe başlamıştır. Memleketimizde inşaat ve mobilya sanayiin de büyük yer tutan bu malzemenin satışa arz edilmesi piyasada ferahlık yaratacaktır. | | Yeşilköy hava meydanının büyütülmesi için gereken projelerin tanzimi Paris «OR-LY» hava meydanını yapan Fransız firması-na 20 milyon Türk lirasıfirması-na ihale edilmiştir. Projelerin tanziminden sonra tevsi işine baş-lanacak ve meydana 200 milyon lira sarfedi-lecektir. Büyütülmesinden sonra en büyük uçaklar meydana rahatça inebilecektir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Hastalar klinik olarak üst solunum yolu enfeksiyonuna veya pnömoniye benzer bir tabloyla başvurabilir, ancak akciğer görüntülemesinde yaygın yama tarzında

Gölyazı köyünü tercih eden ziyaretçilerin % 42.6'sı köyü yakın buldukları için, % 23.6'sı daha önceki ziyaretlerinde köyden memnun kaldığı için, %

Hızlı nüfus artışı ve son yıllarda özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde gözlenen şehirleşme projeleri doğrultusunda inşaat sektörü gerek kısa gerekse uzun vadede en

Orta Doğu devlet tipinin ve Arap coğrafyasını yaklaşık 400 yıl hakimiyeti altında tutan Osmanlı İmparatorluğu'nun gerisinde bıraktığı cemaatsi etnik ve dini yapılar,

Sözleşme, kadınlara yönelik ayrımcılığı, cinsiyete dayalı olarak, medeni hallerine bakılmaksızın, kadınların tanınmasını ya da etkisizleştirme amacına sahip

Önceki İmparator Isaakios’un (her ikisi de Angelos olarak adlandırılmıştı) kardeşi Aleksios Komnenos Romanın hâkimiyetini ele geçirdiğinde, İtalya’dan

Western states, especially the occupation powers during the post-First World War era = (the Sevres era) and supporters of the separatist movements by Kurds and Armenians, were

Farklı konsantrasyon değerlerinde (1, 5, 10 ve 20 mg/ml) hazırlanan PT(thiol) molekülleri döndürerek kaplama yöntemi ile perovskit tabaka üzerine büyütülerek kullanılan

Bizim uyguladığımız açık kırık protokolü, Tip I açık kırığı olan hastalara 8 saat arayla 1 gr sefozolin 3 gün süreyle, Tip II açık kırıklarda sefazolin’ e ek olarak

Peker ve arkadaşlarının akut alevlenme döneminde diz OA’lı hastalarda kesikli ultrason ve kesikli kısa dalga diatermi tedavisinin etkinliğini araştırdıkları

Mualla Yılmaz, Serpil Türkleş, Zeliha Yaman, Meltem Özdemir ,Semra Erdoğan

BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA OHAMA PROBLEM SINIFLANDIRMA LİSTESİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK

Bunlardan birincisi, söz konusu Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Toxic effects of fluoride on reproductive ability in male rats: sperm motility, oxidative stress, cell cycle, and testicular apoptosis. High-Dose Fluoride Induces Apoptosis

APICS (American Production and Inventory Control Society/ Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Derneği) sözlüğüne göre Tedarik Zinciri Yönetimi; bitmiş mamullerin

Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan “Rasyonel Fark Denklemleri ve Rasyonel Fark Denklemlerinin Bilgisayar Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma”

Yamak ve Korkmaz (2005), Türkiye ekonomisinde 1995.1-2004.4 dö- nemini kapsayan veri seti ile modern zaman serisi tekniklerini kullanarak reel döviz kuru ve ticaret dengesi

(7) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün in- şaat dairesinde muhafaza edilen ve uzun yıl- lar. önce oraya götürülmüş olan bu çiniler, istanbul'daki müzenin kurulması üzerine

︻ 醫療奉獻獎 北 醫 人 得主 專 輯 】 78 第 十九屆醫療奉獻獎的得獎名單才剛剛

Laperriere ve arkadaşları restoranda çalışan ve yiyecek servisi yapan 64 yetişkin üzerinde yaptığı çalışmada, kadınlarda daha fazla ağrı olduğunu KİS

Fakat üzülmeyiniz yine bizim Allah adamları için asıl işsizlik ve asıl felâket manevî ruhanî işsizlik değil midir.. Bizse Allah’a şükür bunsuz

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 05 Ba 1460 arşiv numarasında Manzûm Siyer-i Nebî adıyla kayıtlı nüshada birinci kısım başlıksız olarak ana metne bitişiktir (T2

İlk eğitimini aynı zamanda bir alim olan babasından alan İbn Haldun, yaşadığı coğrafyanın ünlü alimlerinden de Kuran ilimleri, kıraat, hadis, fıkıh, kelam,