Månadsrapport januari-oktober Ekonomiskt resultat

Tam metin

(1)

Månadsrapport januari-oktober

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett över- skott på 39 mkr, vilket är 167 mkr sämre än samma period föregående år.

Resultatet efter finansnetto är ett underskott på 112 mkr, vilket är 315 mkr sämre än samma period 2010.

Verksamhetens nettokostnad har ökat med 5,4 procent perioden januari- oktober jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 2 procent jämfört med föregående år, vilket är 1 pro- cent högre än budgeterat.

Resultaträkning (mkr) Ack utfall Ack Utfall Avv utfall - budget

1110 1010 1110

Verksamhetens intäkter 788 697 29

Verksamhetens kostnader -6 136 -5 773 -147

varav personalkostnader -3 179 -3 093 -8

varav övriga kostnader -2 768 -2 491 -140

varav avskrivningar -189 -189 1

Verksamhetens nettokostnad -5348 -5076 -118

Skatteintäkter 3 882 3 784 68

Generella stadsbidrag och utjämning 1 505 1 498 -12

Resultat före finansiella poster 39 206 -62

Finansiella intäkter 64 19 41

Finansiella kostnader -215 -22 -171

varav ändrad ränta pensionsskuld -169 0 -169

Periodens resultat -112 203 -192

I jämförelse med föregående år har de finansiella kostnaderna ökat markant.

Den enskilt största posten är effekten av den ändrade räntan på pensions- skulden.

Efterföljande diagram visar landstingets ackumulerade resultat före finans- netto 2010 och 2011, budget 2011, årsprognos 2011.

Resultat före finansnetto

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Helårsprognos per okt Budget 2011 Utfall 2011 Utfall 2010

(2)

Kostnads- och intäktsutveckling

Diagrammet nedan visar landstingets kostnads- och intäktsutveckling över tid inklusive prognos för 2011. Mellan åren 2003-2008 ligger kostnaderna högre än intäkterna. Skattehöjningen 2009 (0,98 öre) gör att intäkterna är högre än kostnaderna under åren 2009-2010. Prognosen för 2011 visar på att kostnaderna kommer att hamna på en högre nivå än intäkterna.

Kostnader och intäkter före finansiella poster, NLL totalt (mkr)

5300 5500 5700 5900 6100 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500

200 1

200 2

2003 2004

200 5

2006 2007 2008

2009 2010

Prognos 2011

Verksamhetens kostnader Verksamhetens intäkter

Personalkostnader och arbetad tid

Personalkostnaderna har ökat med 86 mkr i jämförelse med samma period föregående år, av detta avser 35 mkr ökade pensionskostnader. Resterande ökning består av löneavtal på 47 mkr, övertiden 9 mkr och sjuklön 4 mkr, samt en verksamhetsminskning med 9 mkr. Detta är inte tillräckligt för att nå en ekonomi i balans.

Den arbetade tiden är totalt sett oförändrad. Basbemanningen har minskat samtidigt som övertid och vikarietimmar ökat.

Kostnaden för övertiden uppgår till 145 mkr, en ökning med 9 mkr. Kostna- den för timvikarier uppgår till 54 mkr. Sjuklönekostnaderna ligger på 35 mkr, en ökning med 4 mkr.

Antalet anställda var vid utgången av oktober 7 027 personer, varav 580 är visstidsanställda. Under perioden januari-oktober har landstinget i genom- snitt haft 7 180 anställda. En minskning med 52 personer jämfört med sam- ma period föregående år.

I efterföljande graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Antalet årsarbetare har ökat med 20 årsarbetare mellan mätperioderna 0911-1010 och 1011-1110.

(3)

Antal årsarbetare*

utveckling rullande 12 månader

6 041 5 988

5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300

0812-0911 0901-0912 0902-1001 0903-1002 0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110

*Arbetad tid 12 månader/1760

6 061

Övriga kostnader

Övriga kostnader har under perioden ökat med 277 mkr, motsvarande 11 procent, jämfört med samma period 2010. Övriga kostnader inkluderar bland annat stora poster såsom läkemedel, inhyrda läkare, riks- och regionsjuk- vård, transporter och resor samt vårdpeng till privata vårdcentraler i vårdva- let.

Kostnadsutveckling övriga kostnader 2009-2011 (mkr), perioden januari-oktober

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Läkemedel Riks- och

regionsjukvård

Inhyrda läkare Transporter, resor Vårdpeng till privata

2011 2010 2009

Läkemedel

Kostnaderna för läkemedel för perioden är 725 mkr, en ökning med 52 mkr (8 procent) jämfört med 2010.

Kostnadsutveckling - Läkemedel Ack utfall

1110

Ack utfall 1010

Förändring (mkr)

Förändring (%)

Recept -572 -530 -42 8%

Verksamhet -153 -143 -10 7%

TOTAL -725 -673 -52 8%

Av totala läkemedelskostnader avser 79 procent kostnader för receptläkeme- del. Av dessa avser 53 mkr, motsvarande 9 procent, kostnader för ett fåtal

(4)

dyra läkemedel med ett väldigt begränsat användningsområde. Vid exklude- ring av ökningen för dessa har landstinget en kostnadsökning på 3,8 procent.

I nationell jämförelse är kostnadsökningen i Norrbotten högre än riksgenom- snittet. Ökningen per september för riksgenomsnittet var 1,7 procent och för landstinget 8,4 procent.

Riks- och regionsjukvård

Kostnader för riks- och regionsjukvård uppgår till 418 mkr, en kostnadsök- ning på 35 mkr (9 procent) jämfört med samma period 2010.

Kostnadsutveckling - Riks och regionsjukvård

Division

Ack utfall 1110

Ack utfall 1010

Förändring (mkr)

Förändring (%)

Division Medicinska spec -243 -223 -20 9%

Division Opererande spec -151 -143 -8 6%

Division Primärvård -8 -7 -1 14%

Division Vuxenpsykiatri -16 -10 -6 60%

TOTAL -418 -383 -35 9%

Inhyrda läkare

Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 117 mkr, en kostnadsökning på 17 mkr (17 procent) jämfört med samma period år 2010.

Division

Ack utfall 1110 (Mkr)

Ack utfall 1010 (Mkr)

Förändring

(mkr) Förändring (%)

Division Diagnostik -5 -2 -3 150%

Division Medicinska spec -18 -16 -2 13%

Division Opererande spec -21 -19 -2 11%

Division Primärvård -61 -53 -8 15%

Division Vuxenpsykiatri -12 -10 -2 20%

TOTAL -117 -100 -17 17%

Kostnadsutveckling - Inhyrda läkare

Transporter och resor

Kostnaderna för transporter och resor uppgår till 129 mkr en kostnadsökning på 21 mkr (19 procent) jämfört med samma period år 2010.

Kostnadsförändring Transporter, resor

Ack utfall 1110

Ack utfall 1010

Förändring (mkr)

Förändring (%)

Sjuktransporter -73 -56 -17 30%

Varav sjuktransport med flyg, helikopter -62 -45 -17 38%

Övriga frakter och transporter -16 -17 1 -6%

Resekostnader -40 -35 -5 14%

Total -129 -108 -21 19%

Vårdpeng till privata

Kostnaderna för vårdpeng till privata aktörer inom vårdvalet uppgår till 70 mkr, en kostnadsökning på 60 mkr jämfört med samma period år 2010.

Detta beror på att tre privata vårdcentraler startade sin verksamhet under 2010. Under detta år har ytterligare två vårdcentraler startat upp.

(5)

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Storleken på skatteintäkter respektive år påverkas av befolkningsförändring- ar, sysselsättnings- och lönenivå.

Skatteintäkterna beräknas ge överskott mot budget på 77 mkr, på helårsbasis.

Det beror på en mer positiv ekonomisk utveckling 2010 och 2011 enligt Sve- riges Kommuner och Landsting, än antagandet hösten 2010. Det är 9 mkr sämre än årsprognosen per augusti.

Skatteintäkter (mkr) Bedömning okt

Bedömning aug

Förändring

Preliminär utbetalning 4 552 4 552 0

Slutavräkning 2011 84 93 - 9

Justeringspost 2010 19 19 0

TOTAL 4 655 4 664 - 9

Statsbidrag och utjämning beräknas ge ett underskott på 4 mkr i förhållande till budget. Statsbidraget för läkemedel är 6 mkr lägre än budget, medan bi- draget från den sk sjukskrivningsmiljarden beräknas bli 5 mkr högre än bud- get. I regleringsbidraget ingår 3 mkr avsett för HPV-vaccinering, men på grund av överklaganden av centrala förhandlingar beräknas inte vaccinering starta 2011 varför bidraget överförs till 2012.

Kapitalförvaltning

Landstingets totala portfölj utgörs av 22 procent aktier och 78 procent ränte- bärande värdepapper vid utgången av oktober månad. Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår till 1 553 mkr, vilket är 31 mkr lägre än vid års- skiftet.

Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är minus 4,9 procent, vilket är 0,9 procentenheter sämre än index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värdeförändringen på aktier är minus 15,7 procent hittills i år, vilket är 5,2 procentenheter sämre än index. Värdeförändringen på räntebärande papper är plus 2,9 procent, vilket är 1 procentenheter bättre än index.

Likviditet och finansnetto

De finansiella intäkterna har ökat med 45 mkr jämfört med 2010. Detta för- klaras med att räntenivåerna stigit samt att utdelningarna är högre än föregå- ende år.

I jämförelse med föregående år har de finansiella kostnaderna ökat markant.

Den enskilt största posten är effekten av den sänkta diskonteringsräntan på landstingets pensionsskuld, vilket påverkar resultatet negativt med 169 mkr.

Utöver detta har räntekostnaderna för pensionsskulden ökat i jämförelse med föregående år. Dessutom har Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) en fordran på landstingen från och med 2011 ersatts av en räntebelagd revers.

Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bo- lag uppgick under oktober till 1 259 mkr, vilket är en minskning med 2 mkr jämfört med medelsaldot december 2010. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 650 mkr.

(6)

Resultat per division

Divisionerna redovisar till och med oktober ett underskott på 148 mkr, vilket är 76 mkr sämre än samma period 2010 (se nedan).

Under rubriken gemensamma intäkter och kostnader finns bland annat lands- tingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsge- mensamma kostnader (kollektivtrafik, patientförsäkring med mera).

Division/verksamhet (mkr)

Avv prognos -

budget Utfall helår 2011 2010 augusti oktober oktober 2010

Primärvård* -15 3 -38 -38 -38 -12

Opererande specialiteter -45 -42 -61 -64 -64 -42

Medicinska specialiteter -91 -42 -105 -116 -116 -42

Vuxenpsykiatri -25 -5 -18 -26 -26 -3

Diagnostik 0 -6 0 0 0 -2

Folktandvård 14 15 16 16 1 13

Kultur och utbildning 1 -4 -1 0 0 -2

Service 10 5 4 3 3

Länsteknik 3 4 0 1 1 1

Summa divisioner -148 -72 -203 -224 -239 -88

Politik 3 5 2 3 3

Gemensamma personalrelaterade

kostnader 3 2 2 2 2

LD med stab och sekretariat -1 1 0 0 0 0

Regional utvecklling** -2 0 0 0

Gemensamma avskrivningar 2 6 1 2 2 5

Gemensamma

verksamhetskostnader -5 205 -5 018 -6 278 -6 292 39 -6 067

1

4

3

Verksamhetens nettokostnad -5348 -5 076 -6 476 -6 509 -193 -6 143

Skatter, statsbidrag och finansnetto 5 236 5 279 6 476 6 317 -57 6 336

Resultat -112 203 0 -192 -250 193

Utfall januari-

oktober Prognos helår 2011

* Resultatet för division primärvård är justerat för hela 2011. Budget för privatvård m.m. har flyttats till andra divisioner, flytten gäller hela 2011.

** Regional utveckling redovisades föregående år under gemensamma verksamhetskostnader.

Förändring av prognos per augusti

I årsprognosen bedöms resultatet bli ett underskott på 192 mkr, vilket är en försämring med 192 mkr jämfört med prognosen per augusti.

Divisionernas samlade bedömning pekar mot en resultatförsämring med 21 mkr jämfört med augusti. Detta beror bland annat på högre inköp av riks- och regionsjukvård, högre kostnader för sjuktransporter samt ökat behov av inhyrd personal inom vuxenpsykiatrin än tidigare prognostiserat.

Den stora förändringen i prognosen är pensionskostnader som påverkar re- sultatet negativt med 183 mkr, varav 169 mkr avser ändrad ränta.

I prognosen augusti jämfört med prognos oktober så beräknas de statliga tillgänglighetsmedlen ge 7 mkr mer. Skatteintäkterna förväntas bli 9 mkr sämre och de finansiella intäkterna 12 mkr bättre.

Månadsrapport Division Primärvård

Ekonomiskt resultat

(7)

Resultatutveckling Division Primärvård

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Prognos per april Prognos per aug

Prognosbedömning okt Resultatmål 2011

Resultat 2011 Resultat 2010

Resultatet är korrigerat bakåt i tiden jan-mars 2011 då divisionen har överfört verksamhet och pengar till andra divisioner. En av de överförda verksamheterna är privata vårdgivarna på taxa som inte är rakt förde- lad över året.

Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård fi- nansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan av basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, observationsplatser, ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera.

Periodens resultat

Resultatet har ställts mot en ny resultatmålkurva samt ett nytt nettoutfall, då divisionen har överfört anslagsfinansierade verksamheter till andra divisio- ner under april månad enligt nedan:

• till beställaren av vårdval (privatvård på taxa, Vittangi vårdcentral och beställarsektionen) från 1 januari 2011 retroaktivt

• till division medicin öppenvårdsrehabilitering Luleå och Boden från 1 april 2011

Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 15,5 mkr till och med oktober, vilket är 22,8 mkr sämre än plan och 18,0 mkr sämre än mot- svarande period föregående år. Årets resultat är inte jämförbart med föregå- ende år eftersom verksamheter har flyttats till andra divisioner.

Föregående år hade divisionen hand om hela länets primärvård fram till juli månad. De privata vårdgivarna har till och med perioden listat 23 570 av länets medborgare på orterna Luleå, Piteå, Boden och Gällivare. Det motsva- rar drygt 9 %. Förra året motsvarande period hade knappt 5 % valt att lista sig på privata vårdcentraler i Luleå och Piteå, 11 446 listade. Vittangi vård- central som är LOU-upphandlad har till och med oktober i år 2 858 listade invånare. Totalt är nu knappt 90 % listade på landstingsdrivna vårdcentraler.

(8)

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare har från period 0812-1110 minskat med 72 medarbetare, det motsvarar 6,1 %.

Prognos

Divisionen har utifrån oktober månads utfall gjort en avstämning av föregå- ende årsprognos. Divisionens bedömning per augusti var en nettoavvikelse på totalt minus 38,4 mkr. Den reviderade bedömningen per oktober visar på en i stort sett oförändrad avvikelse med minus 37,5 mkr.

I föreliggande prognos har hänsyn tagits till minskade marknadsandelar och därmed minskade intäkter i och med en ny etablering från 1 oktober i Gälli- vare. Det beräknade nettounderskottet på den kapiterade sidan sammanhäng- er med en eftersläpning med att anpassa personal och lokalkostnader vid be- rörda vårdcentraler. Dessutom pågår ett arbete med att genomföra lands- tingsfullmäktiges beslut om spar med 2 % på kapiterad verksamhet. Den ka- piterade sidan redovisar ett underskott med 35 mkr.

Några glesbygdsvårdcentraler redovisar också förhållandevis stora under- skott på den kapiterade sidan, vilket framförallt sammanhänger med läkarsi- tuationen och att inhyrd sjukvårdspersonal anlitats.

Divisionen har i prognosen för andra halvåret med 6,6 mkr för delegerad sjukvård.

På den anslagsfinansierade sidan redovisas ett underskott på 2,5 mkr. Det prognostiseras ett stort underskott för anslaget riks- och regionsjukvård.

Hänsyn är tagen till kostnader för planering av införandet av sjukvårdsråd- givningen 1177, fortsatt uppbyggnad av NEP-team under året, förstärkt pati- entsäkerhetsarbete samt en särskilt dyr hemsjukvårdspatient.

Uppföljning av sparåtgärder

I divisionsplanen finns upptaget flera pågående utvecklingsområden för att nå ekonomi i balans. Det pågår ett arbete med åtgärder i form av personalav- veckling och omförhandlingar av avtal på exempelvis lokaler, städ med mera. Det ger viss effekt under året.

Antal årsarbetare Division Primärvård

1102 1004- 1 140

1 130

1 110 1 100

1101 1003- 1 120

1012 1002- 1 150

1103 1005- 1 160

1104 1006- 1 170

1105 1007- 1 180

1106 1008- 1 190

1107 1009-

0812-09110901-0902-0912 1010-110811091011-1110

*Arbetade timmar under 12 1001

0903-10020904-10030905-0906-100410050907-10060908-10070909-10080910-10090911-10100912-10111001-

(9)

Månadsrapport Division Opererande

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Prognos per april Prognos per aug

Prognosbedömning okt Budgeterat resultatmål 2011

Resultatmål 2011 Resultat 2011

Resultat 2010

Divisionens redovisade resultat per okt är -44,6 mkr vilket är en avvikelse med -17,3 mkr mot definierat resultatmål (-27,3 mkr). Avvikelsen mot resul- tatmål hänförs till följande

• ökade kostnader för riks- och regionsjukvård -7,4 mkr (6 procent).

Trots färre vårdtillfällen vid NUS har kostnaderna ökat 8 mkr och förklaras med ökat antal dyra vårdtillfällen, sk ytterfall. Öppenvård vid NUS har ökat 3 mkr. Samtidigt har kostnaderna vid Akademiska minskat.

• sjuktransporter -4,9 mkr förklaras främst av väsentligt minskade in- täkter avseende transport av utomlänspatienter (-2,7 mkr) men även av ökning av timmar med flygambulans (97 timmar eller 10 pro- cent), ökning av intensivvårdskrävande transporter (22 procent) samt kuvöstransporter (25 procent), minskning av flygtimmar med heli- kopter (122 timmar eller 13 procent), extrakostnader vid stängning av flygplats i Umeå pga underhållsarbete samt vid öppethållande av Kiruna flygplats vid enstaka tillfällen)

• personal inkl inhyrd personal -8,8 mkr (färre tillsvidareanställda men kraftig ökning av vikarietimmar, kraftig ökning av övertid)

• sjukvårdsmaterial -5,0 mkr (flera orsaker; tillgänglighet, fler materi- aldyra operationer, övergång till nytt (och dyrare) material för vissa operationer (kvalitetssynpunkt), hemtagning av viss ortopedi som ti- digare skickats utanför länet)

• utomlänsvård av patienter som valt obesitasoperation utanför länet (-2,1 mkr)

• ökade kostnader för tekniska hjälpmedel -1,1 mkr

• nytt uppdrag I väntan på ambulans (IVPA) har hittills kostat -0,5 mkr (ingen ramökning har erhållits för detta uppdrag)

• ökade kostnader för privata vårdgivare -1 mkr

• diverse övriga kostnadsökningar -4,7 mkr.

(10)

• I oktober har divisionen erhållit intäkter från kömiljarden med 18,2 mkr för tillgänglighetsarbete t o m september. En stor del av kostna- derna ovan är hänförliga till arbete med tillgängligheten och ska så- ledes finansieras med dessa intäkter. Det gäller främst sjukvårdsma- terial, viss ökning av personalkostnader och övriga kostnader samt kostnader för utomlänsvård av patienter som valt obesitasoperation utanför länet.

Årsprognos

Årsprognosen pekar på ett underskott på -63,6 mkr vilket är en negativ av- vikelse mot resultatmålet (-36 mkr) med -27,6 mkr. I prognosen har divisio- nen beaktat intäkter från kömiljardmedel med 20,4 mkr vilket bedöms vara en försiktig beräkning. Avvikelsen mot resultatmålet är hänförligt till

• divisionens verksamheter -11,2 mkr

• sjuktransporter -6,3 mkr

• riks- och regionsjukvård -10,1 mkr.

Prognosen är en försämring med -2,4 mkr jämfört med prognosen i augusti.

Försämringen hänförs huvudsakligen till ökade kostnader för riks- och regi- onsjukvård (brännskador), ökade kostnader för sjuktransporter (bränsleju- stering) samt ökade personalkostnader. Däremot beräknas kostnaderna för läkemedel minska till följd av att ögonverksamheten sedan oktober använder Avastin istället för Lucentis vid behandling av gula fläcken.

Antal årsarbetare (rullande 12 månader)*

Division Opererande specialiteter

1 250 1 260 1 270 1 280 1 290 1 300 1 310 1 320 1 330 1 340 1 350

0711-0810 0801-08

12 0803-0902

0805-0904 0807-0906

0809-0908 0812-0910

0901-0912 0903-1002

0905-1004 0907-1006

0909-1008 0911-1010

1001-10 12

1003-1102 1005-1104

1007-1106 1009-1108

1010-11 10

*Arbetade timmar under 12 månader/1760

Med början hösten 2008 har antalet årsarbetare minskat med ca 60 årsarbeta- re eller 4,5 procent till och med hösten 2010 vilket har inneburit reducering av personalkostnader med 37 mkr (netto).

Sedan hösten 2010 visar ovanstående kurva en ökning med drygt 10 årsarbe- tare. Antalet tillsvidareanställda har minskat i princip varje månad jmf 2010 medan antalet vikarier har ökat. Sammantaget är antalet anställda färre än under 2010. Däremot har den genomsnittliga arbetstiden per anställd ökat.

Hälften av ökningen (ca 5 årsarbetare) förklaras med variationen av antal vardagar. Fler vardagar under en månad innebär att personalen arbetar fler

(11)

timmar. Resterande ökning förklaras med att uttag av semester har minskat jämfört med 2010.

Uppföljning av sparåtgärder

Uppföljning av sparåtgärder 2011 Division Op

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112

Progn april Progn august i Progn okt ober Ut f all 2011 Def inierat sparmål 2011

Enligt divisionsplanen för 2011 krävs sparåtgärder motsvarande 55 mkr för att nå ekonomi i balans. Divisionsledningen har beslutat om sparåtgärder motsvarande 18 mkr under 2011 av vilka 14 mkr är definierade. Sparåtgär- derna har följt planen fram till och med april men har därefter endast gett marginell effekt. Enligt prognosen bedöms ca 6 mkr av sparåtgärderna effek- tueras under 2011. Förklaringen är bl a att sommaren har inneburit höga kostnader för vikarier och för övertid. Dessutom bedöms det svårt att dra ned på kostnaderna samtidigt som man arbetar för fullt med att nå tillgänglig- hetsmålen. Det är endast akutsjukvården i Kiruna som bedöms klara sparmå- let.

Mkr Beslutade

sparåtgär- der enligt divisions- plan 2009

Effekt av sparåt- gärder

2009

Beslutade sparåtgär-

der enligt divisions- plan 2010

Effekt av sparåt- gärder

2010

Beslutade sparåtgär-

der enligt divisions- plan 2011

Effekt av sparåt- gärder

per 2011-10

Effekt av sparåt- gärder enl

prognos 2011

VO Akutsjuk-

vård 17,8 14,7 7,1 3,4 6,0 2,5 3,5

VO Allmänki-

rurgi/urologi 10,4 7,7 2,8 3,0 2,0 1,9 1,0 VO Kvinno-

sjukvård 4,0 3,3 2,2 2,5 2,0 0,6 1,0

VO Ortopedi 5,4 5,3 5,2 0 4,0 0,0 0,0

VO ögon 1,5 2,3 1,0 1,3 0,5 0,0 0,0

VO ÖNH/Käk 2,1 2,0 0,8 2,3 1 0,5 0,7 Sjuktransporter - - 1,5 2,6 2,5 0,0 0,0

Summa 41,2 35,3 20,6 15,1 18,0 5,5 6,2

(12)

Tillgänglighet

Andel väntande < 60 dgr division Opererande

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3 jan -11 10-jan-11

17-jan -11

24-jan -11

31-jan -11

07-feb- 11

14-feb- 11

21-feb- 11

28- feb

-11

07-mar-11 14-mar-11

21-mar-11 28-mar-11

04-apr -11

11-apr 18-apr

25-apr 02-maj

09-maj 16-maj

23-maj 30-maj

06-jun 13-jun04-jul

18-jul 01-aug

08-aug 15-aug

22-aug 29-aug

05-sep 12-sep

19-sep 26-sep

03-okt 10-ok

t 17-okt 26-ok t-11 31-ok t-11 07-no v-1

1

Besök Behandling

Diagrammet visar resultat för tillgänglighet till besök och behandling per den 7 november. I divisionen har 90 procent av de väntande till behandling väntat kortare än 60 dagar. Det uppfyller mer än väl målet i kömiljarden som säger minst 70 procent väntande inom 60 dagar. Till besök ligger nivån på en hög och stabil nivå: 86 procent vid senaste mätningen.

(13)

Månadsrapport Division Medicinska specialiteter

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Medicinska Specialiteter

-130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Prognos per april Prognos per aug

Prognosbedömning okt Resultat 2010

Resultat 2011 Resultatmål 2011

Divisionen har som mål att under året reducera sina kostnader med drygt 31 mkr jämfört med 2010. Detta innebär att divisionen vid årets slut ska redovi- sa ett resultat på minus 21,8 mkr. För måluppfyllelse krävs att divisionen per oktober månad redovisar ett underskott med högst 18,2 mkr.

Divisionens kostnader avviker mot budget med minus 123,8 mkr. Delvis kompenseras divisionen för sina kostnader via intäkter för bland annat till- gänglighet, utomlänspatienter, förbättrings- och utvecklingsarbete. Det för- bättrar divisionens resultat med 32,8 mkr. Sammantaget är därmed resultatet per oktober minus 91,0 mkr.

Jämfört med motsvarande period föregående år har divisionens resultat för- sämrats med 49,2 mkr. De största posterna är ökade kostnader för riks- och region och läkemedel.

Riks/regionsjukvård (-32,5 mkr)

Resultatförsämringen mot föregående år uppgår till -10,5 mkr. Ett antal spe- cialiteter alternativt verksamheter har kraftigt ökat sina kostnader. För att klara tillgängligheten inom kardiologin har divisionen under året haft ökade kostnader för regionsjukvård.

Läkemedel; recept -40,1 mkr, slutenvård -10,4 mkr (-50,5 mkr) Motsvarande period föregående år var divisionens läkemedelskostnader mi- nus 4,5 mkr. Nu uppgår resultatet till minus 50,5 mkr. Orsaken till kostnads- utvecklingen har tidigare redovisats i tertialrapport. Ingeting tyder på att den årsprognos som är lagd och som visar på ett underskott med drygt minus 61,0 mkr kommer att förbättras.

(14)

Prognos

En ny bedömning av prognosen för 2011 har gjorts under oktober. Den nya prognosen pekar på ett underskott med 116,4 mkr, vilket är en försämring med 11,2 mkr jämfört med prognosen per augusti. Höga kostnader för köp av riks-/regionsjukvård från NUS och Karolinska är den största orsaken till att prognosen har försämrats. I divisionens prognos ingår incitamentsersätt- ning med 1,8 mkr. Däremot ingår inte eventuell ersättning för kökortningsin- satser lungmedicin och kardiologi i prognosen.

Nedanstående tabeller beskriver prognosförändring av de poster som föränd- rats sedan andra tertialen samt prognostiserat resultat på årsbas med 116,4 mkr.

Prognostiserat resultat 2011

(Mkr) Prognostise-

rat resultat 2011.08

Prognostiserat resultat 2011.10

Förändring

Köp av riks och regionsjukvård -28,3 -38,5 -10,2

Läkemedel -60,7 -61,4 -0,7

Egen personal -4,5 -5,9 -1,4

Inhyrd personal -23,1 -23,9 -0,8

Patientintäkter 5,3 6,5 1,2

Vårdavgifter andra huvudmän 10,5 7,6 -1,3 Övriga intäkter och kostnader -4,4 -13,3 2,0

Årsprognos -105,2 -116,4 -11,2

Tillgänglighet

Divisionen klarar att erbjuda tid till nybesök inom 60 dagar för drygt 80 pro- cent av alla patienter.

I syfte att klara målet för kömiljarden har kardiologin och lungmedicin utar- betat handlingsplaner. För genomförande har under perioden november- december anlitats stafettläkare med 16 veckor på lungmedicin och 11 veckor på kardiologin samt vikarier inom lungmedicin. Kostnaden för insatserna, ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och riks- och regionsjukvård är beak- tat i prognosen.

(15)

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare*

Division Medicinska specialiteter

1 375 1 385 1 395 1 405 1 415 1 425 1 435 1 445 1 455 1 465 1 475

0811-0910 081

2-091 1

090 1-091

2

0902- 1001

0903- 1002

0904-1003 0905-1004

0906-1005 090

7-100 6

0908- 1007

0909- 1008

0910-1009 0911-1010

0912-1011 1001-1012

100 2-110

1

1003- 1102

1004- 1103

1005-1104 1006-1105

1007-1106 100

8-110 7

1009- 110

8

1010- 1109

1011-1110

*Arbetade timmar under 12 månader/1760

Antal årsarbetare uppvisar en ökande trend sedan mättillfället 0911-1110.

Den sammanlagda ökningen motsvarar drygt 30 årsarbetare. Antalet tillsvi- dareanställda medarbetare har ökat men däremot har antalet vikarier och till- fälligt anställda minskat. Inrättande av palliativa rådgivningsteam, överta- gande öppenvårdsrehabilitering mm har påverkat antalet årsarbetare.

(16)

Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri

-27-25 -23-21 -19 -17-15 -13-1111-9-7-5-3-113579

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Prognos per april Prognos per aug

Prognosbedömning okt Resultat 2011

Resultat 2010

Divisionens resultat till och med oktober är -25,4 mkr jämfört med budget.

Motsvarande resultat 2010 var -5,2 mkr.

Redovisade externa intäkter är totalt 12,8 mkr bättre än budget. Intäkter för utomlänspatienter uppgår till 15,2 mkr vilket är 5,9 bättre än budget. Kost- nadssidan avviker med totalt -38,2 mkr jämfört med budget. De största bud- getavvikelserna är, -9,6 mkr inhyrd personal, -10,9 mkr vårdkostnader, -8,7 mkr läkemedel.

Årsprognos

Höstens intäkts- och kostnadsmässiga utfall pekar mot en försämring av tidi- gare lämnad årsprognos. Ny prognosbedömning är -26,0 mkr.

Några större avvikelser som bidrar till det negativa resultatet är (mkr);

-11,0 inhyrd personal, -9,5 utomlänsvård, -7,5 utökade vårdplatser i Sunder- byn, -9,5 läkemedel (främst förmånsläkemedel).

Positiva avvikelser är (mkr); 11,0 ökade intäkter, 3,5 personalkostnader Arbetad tid

Antal årsarbetare* Division Vuxenpsykiatri

510 515 520 525 530 535 540

0812-0911 0901-0912 0902-1001 0903-1002 0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110

*Arbetade timmar under 12 månader/1760

(17)

Antal årsarbetare ökar planenligt efterhand som vakanser tillsätts. Fortfaran- de har vi brister bl a inom personalkategorierna, läkare, psykologer, psykiat- risjuksköterskor och skötare.

(18)

Månadsrapport Division Diagnostik

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Diagnostik

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Prognosbedömning okt Prognos per april Prognos per aug

Resultat 2010 Resultat 2011

Divisionen resultat per oktober visar ett överskott med 0,4 mkr jämfört med budget. Utfallet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att AT-läkare redovisar ett överskott med 2,4 mkr, Laboratoriemedicin med 2,7 mkr och Landstingsgemensamt med 2,5 mkr medan Bild- och funktionsmedicin har ett underskott på 7,2 mkr. Inom Bild och funktionsmedicin har man antagit en handlingsplan för ekonomi i balans. Underskottet består till stor del på vakanta radiologtjänster, vilket har medfört höga kostnader för inhyrda läka- re. Under perioden januari till oktober har dessa kostnader ökat jämfört med motsvarande period förra året.

Årsprognos

Divisionens prognos på 0,3 mkr från augusti ligger kvar även per oktober I divisionens prognos ingår inte eventuella ersättningar från ”kömiljarden”.

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare rullande 12 mån Bild- och funktionsmedicin och Laboratoriemedicin

130 135 140 145 150

0911- 1010

0912- 1011

1001- 1012

1002- 1101

1003- 1102

1004- 1103

1005- 1104

1006- 1105

1007- 1106

1008- 1107

1009- 1108

1010- 1109

BFM LAB

Antalet årsarbetare ligger på i stort sett samma nivå som föregående år.

(19)

Månadsrapport Division Folktandvård

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Folktandvård

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Prognosbedömning okt Prognos per april

Prognos per aug Resultat 2011

Plan 2011 Resultat 2010

Resultatmål 2011

Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat på 14,0 mkr tom okto- ber vilket är 0,2 mkr sämre än plan och 0,6 mkr sämre än samma period förra året.

Den negativa avvikelsen mot plan förklaras av att reserveringen för oförut- sedd personalomsättning inte täcker intäktsbortfallet. Den negativa avvikel- sen mot föregående års utfall beror på minskad bemanning som lett till minskade vuxenintäkter.

Prognos

Prognosen på 15,5 mkr från augusti ligger kvar även i oktober. Pga. lägre vårdproduktion och kommande IT-satsningar beräknas resultatkurvan att plana ut under hösten.

Antal årsarbetare*

Division Folktandvård

380 410 440 470 500

0911- 1010

0912- 1011

1001- 1012

1002- 1101

1003- 1102

1004- 1103

1005- 1104

1006- 1105

1007- 1106

1008- 1107

1009- 1108

1010- 1109

1011- 11010

*Arbetade timmar under 12 månader/1760

Antalet årsarbetare har legat relativt stabilt det senaste året.

(20)

Månadsrapport Division Kultur och Utbildning

Ekonomiskt resultat oktober 2011

Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning

-6 -4 -2 0 2 4 6

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Prognos per april Prognos per aug

Prognosbedömning okt Resultat 2011

Resultat 2010

Divisionen redovisar överskott med 0,1 mkr per oktober månad. Vid samma period föregående år låg divisionen på underskott med drygt 3,4 mkr.

Precis som vid tidigare uppföljningar har alla basenheter överskott utom sko- lorna som fortfarande dras med ganska stora underskott. Detta trots att rikspriset/elev ökat för årskurs 1. Det stora problemet är att elevintaget som fastställdes den 15:e okt blev lägre än förväntat. Jämfört med samma termin föregående år har inskrivna elever minskat med 39 st i årskurs 1. I pengar motsvarar det ca 3,3 mkr i intäktsbortfall. Det ökade rikspriset indikerar dock att priset för övriga årskurser kommer att öka under nästa år.

Den reviderade årsprognosen pekar mot att divisionen hamnar på nollresul- tat.

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare Division Kultur och Utbildning

170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

0809-0 908 0810-0

909 0811-0

910 0812-0

911 0901-0

912 0902-1

001 0903-1

002 0904-1

003 0905-1

004 0906-

1005 0907-1

006 0908-1

007 0909-1

008 0910-1

009 0911-1

010 0912-1

011 1001-

1012 1002-1

101 1003-1

102 1004-1

103 1005-1

104 1006-1

105 1007-1

106 1008-1

107 1009-1

108 1010-1

109 1011-1

110

(21)

Antal årsarbetare ligger nu på en jämn nivå men har gått ner något från årets början.

Övrigt

Divisionen har påbörjat ett värdegrundsarbete som planeras pågå under ett par år.

Divisionen genomförde kommunbesök i Luleå den 4/10 och ledde en lands- tings- kommunträff i Haparanda den 14/10.

Kompletteringarna av Norrbottens kulturplan för 2012 beslutades i lands- tingsstyrelsen den 27/10.

Rubusjuryn har sammanträtt och också tagit slutlig ställning till vilka som ska rekommenderas till mottagare av årets Rubus Arcticusstipendier.

Skolverket har utsett Grans Naturbruksskola till så kallad referensskola an- gående implementeringen av gymnasiereformen Gy 2011. Representanter från Skolverket besöker Gran under november för att närmare beskriva inne- börden i uppdraget.

Norrbottens Kammarorkester har under månaden avslutat sin länsturné till- sammans med Ale Möller, Olle Linder och Mats Öberg. Konserten har fram- förts i åtta av länets kommuner. Den 15/10 hade Piteå Kammaropera premiär på föreställningen Maria de Buenos Aires, som sedan framförts på turné i Norrbotten och övriga Norrland. Totalt antal föreställningar är tio stycken.

Publiktillströmningen har varit mycket god och produktionen har fått ett mycket varmt mottagande av såväl publik som recensenter.

Ytterligare succéartat framträdande gjordes under månaden var Norr- botten NEO vid konsert den 21/10 på nutida musik-festivalen Sound of Stockholm. Konserten byggde på musik av svenska tonsättare.

(22)

Månadsrapport Division Service

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling division Service

-5 0 5 10 15 20

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Tkr

Prognos per april Prognos per aug

Prognosbedömning okt Resultat 2009

Resultat 2010 Resultat 2011

Divisionens resultat för perioden uppgår till 10,2 mkr. Prognosen för året uppgår till 3,3 mkr, vilket är 0,8 mkr sämre än den prognos som togs fram i augusti.

Främsta orsaken till överskottet för perioden beror på ännu ej upparbetade kostnader för planerat underhåll, lägre kostnader än budgeterat för fastig- hetsskötsel samt spar- och förbättringsarbeten inom hela divisionen. Den försämrade prognosen härrör från skanningsprojektet och anledningen är stor volym journaler som ska skannas.

Sjukresor uppvisar ett underskott på 5,2 mkr vilket är ytterligare en försäm- ring jämfört med föregående månad om 0,2 mkr. Prognosen för året har för- sämrats med 0,4 mkr. Vårdkonsumtionen har ökat väsentligt jämfört med tidigare år. Den förändringen som främst påverkar sjukresekostnaderna är operationer i öppen vård och sluten vård. Dessa åtgärder utförs vid sjukhus och ger därför ofta längre resväg och fler taxiresor än besök inom primär- vården.

Antal årsarbetare Antal årsarbetare division Service

Rullande 12-månaders period

380 400 420 440

0804-0903 0805-0904 0806-0905 0807-0906 0808-0907 0809-0908 0810-0909 0811-0910 0812-0911 0901-0912 0902-1001 0903-1002 0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110

(23)

Antalet arbetade timmar ökar i divisionen. För perioden januari till oktober 2011 jämfört med samma period förra året är ökningen två procent, avräknat för fler arbetsdagar i år är ökningen en procent. Görs jämförelsen från april 2008 är det en minskning med sex procent vilket i huvudsak beror på av- vecklingen av skanningsverksamheten i Överkalix våren 2009. Från juni 2009 har antalet arbetade timmar ökat med tre procent. En orsak är att sjuk- frånvaron minskat med 16 procent i år jämfört med förra året samt att divi- sionen avslutade avtalet om köp av hjälpmedelstekniker under våren 2011 och istället anställde fyra personer. Antalet anställda uppgick den sista mars till 426 personer vilket är 2 färre än vid årsskiftet. Personalkostnaden har ökat med tre procent och kostnaden per arbetad timme har ökat med en pro- cent under perioden januari till oktober jämfört med samma period förra året.

(24)

Månadsrapport Division Länsteknik

Ekonomiskt resultat

Länsteknik redovisar ett överskott på 3,0 mkr tom september månad. Utfallet hittills följer till stor del de senaste årens utveckling. Jämfört med år 2010 är resultatet 1,0 mkr sämre. Både kostnader och intäkter är högre än budget.

Detta beror till stor del på flera projekt där kostnaderna redovisas hos Läns- teknik. Finansiering sker genom intäkter från centralt budgeterade utveck- lingsmedel och EU-medel.

Prognosbedömning

Länsteknik redovisade ett nollresultat i augustiprognosen. Flera osäkra fakto- rer finns fortfarande, bl a när det gäller licenskostnader. I den bedömning av utfallet som görs nu i oktober justeras prognosen till ett beräknat överskott på 0,5 mkr.

Antal årsarbetare

Antalet årsarbetare har sakta ökat sedan början av år 2009 för att stabiliseras på nuvarande nivå med befintlig verksamhet. Bedömningen är en fortsatt ökning på sikt. Ökningen beror till stor del på projekten inom ramen för den

(25)

nationella e-hälsostrategin fortsätter men också på satsningar som VAS, vi- deokonferens, dokumentstyrning och mediaarkiv. En del av ökningen beror också på ”hemtagning” av drifttjänster från externa konsulter samt att Läns- teknik sköter driften av den videoplattform som alla kommuner i Norrbotten också är anslutna till.

Övrigt

CE-märkning av VAS

CE-märkning av VAS har genomförts men är inte budgeterad. Den slutliga kostnaden är svårbedömd. CE-märkningen är ett krav från Läkemedelsver- ket.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :