Utökad ägarfinansiering för Filmpool Nord AB

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-06-07 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP514-182976327-328 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anna Lindberg David Sundström

Utökad ägarfinansiering för Filmpool Nord AB

Dnr 01936-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att Filmpool Nords verksamhetsstöd ökas med 3 496 648 kronor från och med år 2019. Finansieringen hanteras i kom- mande budgetarbete för 2019.

Yttrande till beslutsförslaget

Filmpool Nord har under de senaste åren tydligt agerat efter en strategi som handlat om att göra regionen mer attraktiv för inspelningar av större produkt- ioner, särskilt serier. Denna strategi har varit lyckosam och antalet produkt- ionsbolag som vill lägga sina produktioner till Norrbotten har ökat. Regionen ser stora möjligheter med en utökad satsning där effekterna förväntas bli dels en stärkt norrbottnisk filmindustri och dels ett stärkt varumärke.

Ärendet

Filmpool Nord har inkommit med en framställan till alla ägare där bolaget förklarar den ökade efterfrågan och möjligheterna för regionen att ta del av dessa satsningar. Ägarna har behandlat framställan på såväl ägarsamråd som årsstämma.

Förslaget är att den framställan om totalt fem miljoner kronor till ägarna fördelas enligt redan gällande finansieringsmodell. I den står Region Norr- botten för 69,9 procent, vilket motsvarar cirka 15,4 miljoner kronor. 69,9 procent av fem miljoner kronor blir knappt 3,5 miljoner kronor. Årsstämman har beslutat att det inte föreligger något behov av konsensus från alla ägare, utan att var och en är fri att fatta beslut om utökat ägarfinansiering.

Medlen föreslås tillskjutas i samband med budgetarbetet men Filmpool Nord behöver ett besked om Regionens medverkan innan dess för att kunna fort- skrida med förhandlingar mot stora produktioner som planeras för nästa år.

Bilagor:

Framställan Filmpool Nord

Protokoll Filmpool Nords årstämma Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :