Initiativärende 6-2020 om slopad förmånsbeskattning av hälso- och sjukvårdspersonal

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-06-09 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-447 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Carola Fransson

Initiativärende 6-2020 om slopad förmånsbeskattning av hälso- och sjukvårdspersonal

Dnr 00695-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att initiativärendet anses besvarat.

Yttrande till beslutsförslaget

I en tid med påfrestande utmaningar behöver alla möjligheter till påverkan prövas.

Sammanfattning

Marianne Sandström (SD) föreslår i ett initiativärende att:

- Regionstyrelsen ges i uppdrag att hemställa åt finansdepartementet att undanta hälso- och sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under covid-19-pandemin.

Ärendet

Regiondirektören skrev under april till generaldirektören på Skatteverket om nödvändighet för undantag från förmånsbeskattning avseende vissa förmåner under denna påfrestande Covid19 period. Generaldirektören svarade kort att det är gällande lagstiftning som gäller.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 5 maj 2020 två nya förslag med anledning av Covid 19. Förslagen innebär tillfällig skatte- frihet för fri parkering samt för gåvor upp till 1000 kronor per anställd.

Regeringen överlämnar förslagen i en extra ändringsbudget som beräknas beslutas innan sommaren.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Initiativärende 6-2020 om slopad förmånsbeskattning av hälso- och sjuk- vårdspersonal

Protokollsutdrag skickas till:

Marianne Sandström (SD)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :