Yttrande till JO om rutiner vid anställning av sjuksköterskor

Tam metin

(1)

Landstingsdirektörens stab, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7 (Landstingshuset) Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 42 36 • E-post: Norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se

LANDSTINGSSTYRELSEN 22 januari 2014

Justitieombudsmannen

Yttrande till JO om rutiner vid anställning av sjuksköterskor

Bakgrund

Efter anmälan från Charlotte Alsterlind anmodas landstingsstyrelsen av Ju- stitieombudsmannen (JO) att yttra sig över vad som framförts i Charlotte Alsterlinds anmälan till JO.

Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen av det aktuella ärendet och landstingets bedömning av denna. Berörda befattningshavare bör ges tillfälle att lämna synpunkter. Yttrandet ska även innehålla en redovis- ning av de generella rutiner som tillämpas vad gäller beslut i ärendet om anställning av sjuksköterskor.

Till remissvaret ska infogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket styrelsen fattade beslut om yttrande till JO.

Handläggning av det aktuella ärendet

Beträffande handläggningen av det aktuella ärendet gick ansökningstiden ut den 19 november 2012,varefter en bedömning gjordes av de sökandes lämp- lighet.

Den 10 januari 2013 meddelandes Charlotte Alsterlind av anställande en- hetschef att rekryteringsarbetet var klart och att hon inte var aktuellför någon av de utannonserade tjänsterna. Den 30 januari begärde hon att ta del av tillsättningsbesluten. Den 8 februari skickas förord om tjänstetillsättning till henne. Charlotte Alsterlund var emellertid inte nöjd med de svar och un- derlag hon erhöll, i mars 2013 gjorde hon en anmälan till JO. Beträffande återrapportering av delegationsbeslut om tjänstetillsättning av sjukskötters- kor, har styrelsen tidigare beslutat att dessa beslut inte behöver återrapporte- ras till landstingsstyrelsen.

En mer utförlig beskrivning av ställningstagandet ges under rubriken gene- rella rutiner beträffande att anställa sjuksköterskor samt landstingsstyrelsens ställningstagande beträffande återrapportering av delegationsbeslut i denna skrivelse.

Generella rutiner beträffande att anställa sjuksköterkor samt

landstingstyrelsens ställningstagande beträffande återrapportering av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delgegering ska dokumenteras och anmälas

till landstingsstyrelsen så snart som möjligt. Återrapportering av beslut sker

genom att en förteckning över delegationsbeslut upprättas och delges styrel-

sen. Förteckningen ska innehålla ärendemening och uppgift om vem som

fattat beslutet.

(2)

Det finns också beslut som fattas på delegation men som inte behöver åter- rapporteras utan granskning av dessa beslut sker inom ramen för den löpande interna kontrollen. De beslut som inte behöver återrapporteras är särskilt angivna.

När det specifikt gäller anställning av personal ska anställning av divisions- chefer och chefer inom landstingsdirektörens stab återrapporteras till styrel- sen.

När det gäller delegationsbeslut av övrig personal, bl a innefattande sjukskö- terkor, ska dessa delegationsbeslut ske utan återrapporteringskyldighet till landstingsstyrelsen.

Med anledning av anmälan till JO kommer rutiner för anmälan av anställ- ningsärenden att ses över.

När det gäller generella rekryteringsrutiner i landstinget bifogas en beskriv-

ning av processen steg för steg i bifogad bilaga.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :