• Sonuç bulunamadı

Nesne Yönelimli Programlama

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nesne Yönelimli Programlama"

Copied!
24
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Nesne Yönelimli Programlama

Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Not: Bu dersin sunumları, “Java Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı, Altuğ B. Altıntaş, Papatya Yayıncılık, 2016” kitabı kullanılarak hazırlanmıştır.

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

(2)

3

Kontrol Deyimleri

Kontrol deyimleri bir uygulamanın yürütülmesi sırasında program akışını yönlendiren yapılardır.

Java programlama dilinde farklı işlevlere sahip çok sayıda kontrol deyimi vardır.

Döngü deyimleri:

while, do-while, for

Karşılaştırma deyimleri:

if-else, switch-case

Dallanma deyimleri:

break, continue, label:, return

İstisna deyimleri:

try-catch-finally, throw

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

(3)

5

Döngü Deyimleri

Döngü deyimleri aynı işlemin tekrarı için kullanılır.

Tekrarlı çalışmalar aynı veya farklı parametre değerleri üzerinde gerçekleştirilir.

Java programlama dilinde while, do-whileve for olarak üç farklı döngü deyimi vardır.

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

(4)

7

while

while deyimi belirli bir grup kod öbeğini döngü koşulu doğru (true) olduğu sürece tekrarlar.

while (koşul) {

çalışması istenen kod bloğu }

doğru yanlış

while

Örnek

(5)

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

10

do-while

do-while deyimi belirli bir grup kod öbeğini döngü koşulu doğru (true) olduğu sürece tekrarlar.

Döngü koşulu döngü sonunda yer alır.

Döngü deyimleri en az bir kez çalıştırılır.

do {

çalışması istenen kod bloğu } while (koşul);

doğru yanlış

(6)

11

do-while

Örnek

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

(7)

13

for

for deyiminde, koşulda kullanılan çevrim değişkeni, koşul ifadesi ve çevrim sayacı değişimi for ifadesi içerisinde verilir.

for deyimi içerisinde “;” ile ayrılmış 3 kısım vardır:

çevrim sayacı

koşul ifadesi

sayaç değişimi

for (başlangıç; koşul; artış) {

çalışması istenen kod bloğu

} yanlış doğru

14

for

Örnek

(8)

15

for

for deyiminde, birden fazla parametre ile işlem yapılabilir.

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

(9)

17

Karşılaştırma Deyimleri

Karşılaştırma deyimleri belirli bir koşula göre farklı işlemler yaptırılacağı zaman kullanılır.

Java’da if-elseve switch-case olmak üzere iki farklı karşılaştırma deyimi vardır.

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

(10)

19

if-else

Koşula göre program akışı değiştirilmek isteniyorsa if kullanılabilir.

if (koşul) {

durum true olduğunda çalışması istenen kod bloğu } else

{

durum false olduğunda çalışması istenen kod bloğu }

if-else

Örnek

(11)

21

if-else

Örnek

22

if-else

Örnek

(12)

23

if-else

Örnek

if-else

Örnek

(13)

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

26

switch

switchdeyimi tamsayıların karşılaştırılması ile doğru koşulların elde edilmesini sağlayan mekanizmadır.

switch (tamsayı) {

case deger1: çalışması istenen kod bloğu;

break;

case deger2: çalışması istenen kod bloğu;

break;

case deger3: çalışması istenen kod bloğu;

break;

//...

default: çalışması istenen kod bloğu;

}

(14)

27

switch

Örnek

switch

Örnek

(15)

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

30

Dallanma Deyimleri

Dallanma deyimleri programın devam eden akışını atlama yaparak değiştirir.

Java’da break, continue ve return olmak üzere üç farklı dallanma deyimi vardır.

(16)

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

break

break deyimi içinde bulunduğu döngüyü tümüyle sonlandırarak çıkılmasını sağlar.

İçiçe döngülerde break bulunduğu seviyedeki döngüyü sonlandırır.

break deyiminin etiketli (labeled) ve etiketsiz (unlabeled) olarak iki türü vardır.

Etiketsiz break, switchdeyimindeki gibi kullanılır.

Etiketli break, döngü deyimlerinde kullanılır ve bir etikete dallanma yapar.

(17)

33

break

Örnek - etiketsiz

34

break

Örnek - etiketli

(18)

35

break

Örnek - etiketli

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

(19)

37

continue

continue deyiminin etiketli (labeled) ve etiketsiz (unlabeled) olarak iki türü vardır.

Döngüde kullanılan continue deyimi devam etmekte olan iterasyonun kalan kısmını iptal eder ve bir sonraki iterasyona geçer.

Etiketsiz continue, switch deyimindeki gibi kullanılır.

Etiketli continue, döngü deyimlerinde kullanılır ve bir etikete dallanma yapar.

38

continue

Örnek - etiketsiz

(20)

39

continue

Örnek - etiketli

Örnek - etiketli

continue

(21)

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

42

return

returndeyiminin 2 tür kullanım şekli vardır:

Yordamlardan üretilen değer döndürülür.

Yordamlardan herhangi bir noktadan return ile çıkılır.

(22)

43

return

Örnek

return

Örnek

(23)

Konular

Kontrol Deyimleri

Döngü Deyimleri

while

do-while

for

Karşılaştırma Deyimleri

if-else

switch

Dallanma Deyimleri

break

continue

return

Varargs

46

Varargs

Varargsdeyimi çok sayıda parametrenin sıralı ifade edilmesi için kullanılır.

Bu değerlere döngü kullanarak erişilebilir.

Fonksiyon sadece bir tane varargs alabilir.

Fonksiyondaki varargs son değişken olmalıdır.

(24)

47

Varargs

Örnek

Varargs

Örnek

Referanslar

Benzer Belgeler

Sanal üst sınıf kullanıldığında ise en alt seviyedeki sınıfın (Asistan) dahi en üst seviyedeki sınıfın (Birey) yapıcı fonksiyonunu çağırması

Tablo 7.4. ProgressBar kontrolüne ait en çok kullanılan özellikler  Özellik  Açıklama .

Başta Visual C++ , Visual C#, Visual Basic olmak üzere Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework ve Microsoft Silverlight tarafından

Nesne tabanlı programlamada esas olan, gerçek hayatta var olan olguların programlamaya aktarılmasındaki yeni yaklaĢımdır.. Klasik prosedürle programlamada

 Yeni türetilen sınıf, türetildiği sınıfın global alanlarına ve yordamlarına (statik olsa dahi) otomatik olarak sahip olur (private olanlara doğrudan erişim yapamaz.)..

 Soyut bir sınıftan türetilmiş alt sınıflara ait nesneler, bu soyut sınıf tipindeki referanslara bağlanabilirler (upcasting).  Böylece polimorfizm ve geç

 statik dahili üye sınıf içerisindeki statik bir yordamı çağırmak için ne statik dahili üye sınıfına ne de onu çevreleyen sınıfa ait nesne oluşturmak gerekmez.

 Tüm istisnaları yakalamak (Error, RuntimeException ve diğer Exception türleri) için Throwable istisna tipi kullanılabilir.  Ancak, oluşabilecek istisnalar için bu üç