Yo¤un Bak›m Hastalar›nda Fekal ‹nkontinans YönetimSistemlerinin Etkinli¤i: Hemflirelik Aç›s›ndan Anlam› (*)

Download (0)

Full text

(1)

Sevim ÇEL‹K**

‹letiflim/Correspondence: Sevim Çelik Adres/Address: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sa¤l›k Yüksekokulu Bahçelievler mah. Site/ Zonguldak Tel: 0 372 257 41 91/ 119 Faks: 0 372 257 67 50 e-mail: sevimakcel@yahoo.com

Effectiveness of Fecal Incontinence Management Systems on Intensive Care Patients: Meaning for Nursing

ÖZ

Fekal inkontinans yo¤un bak›m ünitelerinde %17-68 aras›nda gözlenmektedir. Literatürde, yo¤un bak›m hastalar›nda s›v›-elektrolit kayb›na, hijyen gereksiniminde art›fla, perineal dermatite, bas›nç ülserlerinin oluflmas›na, infeksiyonlar›n geliflmesine ve cerrahi yaralar›n kontaminasyonuna, hemflirelerin iflyüklerinde art›fla, hastanede kal›fl süresinde uzama ve hasta bak›m maliyetlerinde art›fla neden oldu¤u bildirilmifltir. Avrupa ve Amerika’da fekal inkontinans›n olumsuz etk- ilerini azaltmak amac›yla fekal inkontinans yönetim sistemlerinin kullan›m› oldukça yayg›nd›r. Türkiye’de ise, son y›llar- da kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Makale, fekal inkontinans yönetim sistemlerinin etkilerini incelemek, hemflirelik uygula- malar› aç›s›ndan bu sistemlerin önemini ortaya koymak amac›yla yaz›lm›flt›r.

Anahtar Kelimeler:Fekal inkontinans, fekal inkontinans yönetim sistemleri, hemflirelik.

ABSTRACT

Fecal incontinence is seen between 17-68% in the intensive care units. In literature, it was reported that this problem were caused to the fluid-electrolyte insufficient, increase need to hygiene, perineal dermatitis, pressure ulcers, infections, contamination of surgical wounds, increase of nursing workforce, prolong of hospital stay, increase the cost of patient care. Fecal incontinence management systems are commonly used in Europe and USA to decrease of negative effects of the fecal incontinence. These systems were begun to use in Turkey at last years. This article was written to investigate fecal incontinence management system’s effect and importance of these systems for nursing activities.

Key Words:Fecal incontinence, fecal incontinence management system, nursing.

* I. Ulusal Yata¤a Ba¤›ml› Hasta Bak›m› Kongresi’nde poster bildirisi olarak sunulmufltur (Zonguldak, 27-29 Haziran 2008),**Yrd. Doç. Dr.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sa¤l›k Yüksekokulu

G‹R‹fi

Fekal inkontinans; gaz ç›karma, d›flk›lama dürtüsü ve barsak kontrolünün kayb› nedeniyle istemsiz olarak ve uygun olmayan yerde ya da zamanda gaitan›n anüsten ç›kar›lmas› olarak ta- n›mlanmaktad›r (Bliss, Johnson, Savik, Clabots ve Gerding 2001; Cooper ve Rose 2000; De- utekom ve Dobben 2005; Rao 2004).

Altta yatan nedeni tam olarak anlafl›lamayan, çok çeflitli nedenlerden kaynaklanabilen karma- fl›k bir sa¤l›k sorunu olarak da ifade edilmek- tedir (Kouraklis ve Andromanakos 2004; Pal- mieri, Benuzzi ve Bellini 2005). Yo¤un bak›m ünitelerinde yatan hastalarda görülme s›kl›¤› ol-

dukça fazla olan yayg›n sorunlardan birisidir (Padmanabhan ve ark 2007).

Fekal inkontinans nedeni ne olursa olsun, yo-

¤un bak›m hastalar›nda morbidite ve mortalite riskini artt›ran, hastalar›n hastanede kal›fl süre- sini uzatan ve yol açt›¤› olumsuz sonuçlar ne- deni ile hemflirelerin ifl yükünü artt›ran yo¤un bak›m ünitelerinin öncelikli bak›m gerektiren sorunudur (Beitz 2006; Bliss ve ark 2001;

Bliss, Norton, Miller ve Krissovich 2004;

Cooper ve Rose 2000; Driver 2007).

Makale, günümüzde fekal inkontinans›n yöneti- minde kullan›lan sistemlerin etkilerini incele- mek, hemflirelik uygulamalar› aç›s›ndan bu sis-

Yo¤un Bak›m Hastalar›nda Fekal ‹nkontinans Yönetim Sistemlerinin Etkinli¤i: Hemflirelik Aç›s›ndan Anlam› (*)

Yaz›n›n gönderilme tarihi: 23.10.2008

(2)

temlerin önemini ortaya koymak amac›yla ya- z›lm›flt›r.

FEKAL ‹NKONT‹NANSIN GÖRÜLME SIKLI⁄I Hastanede yatan yafll› hastalarda oldukça s›k görülen (%13-47) fekal inkontinans›n, günümüz- de genç yafl gruplar›nda da görülme s›kl›¤›n›n artmaya bafllad›¤› belirtilmektedir (Cooper ve Rose 2000; Kouraklis ve Andromanakos 2004;

Palmieri ve ark 2005). Literatürde, yo¤un ba- k›m ve acil hastalar›nda, özellikle de gelifl ya da yat›fl nedeni akut beyin yaralanmalar›, sereb- rovasküler atak gibi nörolojik kaynakl› hastal›k- lar› olan hastalarda oldukça s›k karfl›lafl›lan, ma- liyetli ve kapsaml› bir hemflirelik bak›m› gerek- tiren, tedavi ve bak›m sonuçlar›n› olumsuz yön- de etkileyen bir problem oldu¤una dikkat çekil- mektedir (Beitz 2006; Bliss, Johnson, Savik, Clabots ve Gerding 2000; Harari, Coshall, Rudd ve Wolfe 2003; Junkin ve Selekof 2007;

Leary 2006; Orenstein ve ark 2003).

Acil bak›m ünitelerinde yatan 152 hastada ya- p›lan çal›flmada, hastalar›n %33’ünün fekal in- kontinans deneyimledi¤i, inkontinans›n özelli¤i- nin de s›v› ya da yumuflak (%79) oldu¤u bil- dirilmifltir (Bliss ve ark 2000). Padmanabhan ve ark.’lar› (2007) taraf›ndan yo¤un bak›m ve acil ünitelerindeki hastalarda fekal yönetim sistemi kullan›larak yap›lan bir çal›flmada da, hastalar›n

%67’sinin sürekli (0-2 saat) fekal inkontinans›

oldu¤u bildirilmifltir. Junkin ve Selekof (2007) ise acil birimdeki hastalarda fekal inkon- tinans oran›n› %17.6, erkeklerde görülme s›kl›-

¤›n› %18.8, 80 yafl ve üzerinde görülme s›kl›-

¤›n›n ise gençlere göre 4 kat daha fazla olarak ifade etmifllerdir.

Orenstein ve ark.’lar› (2003), travmatik beyin yaralanmalar› sonras› ilk 24 saat içinde acil ba- k›m için kabul edilen hastalar›n %68’inde fekal inkontinans varl›¤›n› bildirmektedirler. Leary (2006) akut beyin yaralanmas› sonras› hastala- r›n %50’sinde fekal inkontinans gözlediklerini bildirirken, Fife ve ark.’lar› (2001) da, nörolo- ji yo¤un bak›m ünitelerinde bas›nç ülserleri in-

sidans›n› araflt›rd›klar› çal›flmada, 186 hastadan 23’ünde d›flk› ya da idrar inkontinans› görüldü-

¤ünü belirtmifllerdir.

FEKAL ‹NKONT‹NANSIN NEDENLER‹

Literatürde, hastanede yatan, özellikle yo¤un bak›mda yatan hastalarda fekal inkontinans›n kesin nedeninin bilinmedi¤i, birçok nedenden kaynaklanabilece¤i üzerinde durulmaktad›r (Pad- manabhan ve ark 2007).

Bu durum obstetrik travmalardan kaynaklanabi- lece¤i gibi anorektal cerrahi sonras› (hemoroid, fistül, fissür) iyatrojenik nedenlerden dolay› da olabilmektedir. Perianal travmalar ve pelvik fraktürler ise di¤er bir nedenidir. Serebrovaskü- ler atak, multiple skleroz, beyin tümörleri, se- dasyon, dorsal spinal kord lezyonlar› gibi nöro- lojik hastal›klar da inkontinans›n önemli neden- leri aras›ndad›r. Myestania gravis, müsküler dis- trofi gibi iskelet kas hastal›klar› da fekal inkon- tinans›n oluflumunda rol oynamaktad›r. Rektum- daki herhangi bir cerrahi operasyon, radyasyon tedavisi, enfeksiyonel kolon hastal›klar›, kronik laksatif kullan›m›, rektal kanserler, diyabet, yafl- l›l›k di¤er nedenler aras›nda s›ralanabilmektedir (Beitz 2006; Bliss ve ark 2004; Cooper ve Ro- se 2000; Rao 2004).

Yo¤un bak›m hastalar›nda nozokomiyal kaynak- l› inkontinans›n en s›k geliflme nedeni olarak Clostridium difficile bildirilmekle birlikte, tüple enteral beslenme, hastan›n yafl›, hastal›¤›n flid- deti, malnütrisyon, hastanede yat›fl süresinde uzama da etkileyen faktörler olarak gösterilmek- tedir (Bliss ve ark 2000). Hastalarda kullan›lan atropin, antipsikotikler, trisiklik antidepresanlar, antiemetikler ve loperamide hydochloride gibi antidiyareik ilaçlar›n kullan›m›, fekal inkonti- nans ile ilgili semptomlar›n artmas›na neden ol- maktad›r (Harari ve ark 2003; Rao 2004).

FEKAL ‹NKONT‹NANSIN ETK‹LER‹ VE YO⁄UN BAKIM HASTALARI ‹Ç‹N ÖNEM‹

Fekal inkontinans hasta ve ailesi üzerinde fiz- yolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik aç›dan

(3)

olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. (Beitz 2006; Bliss ve ark 2001; Bliss ve ark 2004;

Cooper ve Rose 2000; Deutekom ve ark 2005;

Maslekar, Gardiner, Maklin ve Duthie 2006;

Palmieri ve ark 2005).

Literatürde, hastalarda oluflabilecek önemli psi- kolojik etkiler aras›nda frustrasyon, anksiyete, depresyon, öz sayg› kayb›, sosyal izolasyon, ya- flam kalitesinde azalma s›ralanmaktad›r (Bliss ve ark 2001; Bliss ve ark 2004; Friedman ve ark 2007; Maslekar, Gardinar, Maklin ve Dut- hie 2006; Palmieri ve ark 2005).

Fekal inkontinans ayr›ca, özellikle yo¤un bak›m hastalar›nda, dehidratasyon, elektrolit dengesizli-

¤i, pansuman›n bütünlü¤ünde bozulma, hijyen gereksiniminde art›fl, d›flk› temizli¤i s›ras›nda sedasyon gerektirecek düzeyde a¤r›, perineal dermatit, bas›nç ülseri gibi fizyolojik etkilere yol açmaktad›r (Beitz 2006; Benoit ve Watts 2007; Friedman ve ark 2007; Maslekar ve ark 2006; Palmieri ve ark 2005).

Literatür incelendi¤inde, çal›flmalar›n daha s›k- l›kla yo¤un bak›m hastalar›nda fekal inkontinan- s›n mortalite ve morbiditesindeki art›fla, bas›nç ülserleri ve perineal dermatit geliflmesine, has- tanede kal›fl süresinin uzamas›na ve tedavi ma- liyetlerinin art›fl›na etkileri üzerinde duruldu¤u görülmektedir (Gray 2004; Padmanabhan ve ark 2007). Fekal inkontinans›n cildin pH’s›n› de¤ifl- tirdi¤i, d›flk›n›n pH’s› de¤iflen cilt ile temas› so- nucu, hastada Staphylococcus ve Candida Albi- cans gibi mikroorganizmalar›n üredi¤i, ciltte iri- tasyon meydana geldi¤i ve ciltteki savunma mekanizmalar›n›n bozuldu¤u belirtilmektedir (Driver 2007; Gray 2004; Padmanabhan ve ark 2007). Konuya iliflkin bir çal›flmada, fekal in- kontinans görülen yo¤un bak›m hastalar›nda, bas›nç ülseri görülme s›kl›¤›n›n anlaml› flekilde artt›¤› belirtilmifltir (Fife ve ark 2001; Suriadi Sanada ve ark 2007). Yine farkl› çal›flmalarda, fekal inkontinans›n yo¤un bak›m ünitelerindeki hastalar›n %50’sinde perineal dermatite, %5- 40’›nda bas›nç ülseri geliflmesine ve hastalar›n

14 günden fazla hastanede kalmalar›na neden oldu¤u bildirilmifltir (Driver 2007; Reilly, Ka- rakousis, SChrag ve Stawichi 2007).

Perineal dermatit ve bas›nç ülseri geliflmesinde- ki olumsuz etkileri nedeniyle ped, ilaç, cilt ba- k›m›, yara iyileflmesi ürünleri, konsültasyonlar, tan› için yap›lan testlerin kiflisel ve toplumsal maliyeti de önemli derecede etkiledi¤ine dikkat çekilmektedir (Beitz 2006; Benoit ve Watts 2007; Friedman ve ark 2007; Maslekar ve ark 2006; Palmieri ve ark 2005). Palmieri ve ark.’lar›n›n (2005) bir çal›flmas›nda, hastanede yatan hastalarda inkontinans yönetimi için has- ta bafl›na maliyetin 9.771 Amerikan Dolar› ol- du¤u bildirilmektedir.

Ayr›ca literatürde, geleneksel yöntem ile bak›m- da hemflirelerin hasta alt› bezi, hasta bezi kul- lanmas›n›n, yatak çarflaflar›n› her kirlenmede de¤ifltirmelerinin hastan›n bak›m› için daha faz- la zaman harcamas›n› gerektirece¤ine ve bu uy- gulamalar s›ras›nda d›flk› ve mikroorganizma ile bulafl risklerin artaca¤›na dikkat çekilmekte, uy- gun seçilen modern fekal inkontinans yönetim sistemlerinin bu riski ortadan kald›raca¤› ve hemflirenin ifl yüklerini azaltaca¤› vurgulanmak- tad›r (Padmanabhan ve ark 2007).

FEKAL ‹NKONT‹NANSIN YÖNET‹M‹

Multidisipliner bir ekip (hemflire, hekim, psiko- log, fizyoterapist ve di¤er sa¤l›k profesyonelle- rini kapsayan) yaklafl›m›n› gerektiren bir süreç olan fekal inkontinans›n yönetiminde temel amaç, inkontinans durumunu düzelterek hasta- n›n yaflam kalitesini artt›rmakt›r (Leary 2006).

Fekal inkontinans›n yönetiminde, ilk olarak has- ta hikayesinin al›nmas›, fiziksel de¤erlendirilme yap›lmas› ve mümkünse inkontinans kayna¤›n›n elimine edilmesi, inkontinans›n bafllang›c›, s›k- l›¤›, d›flk›n›n k›vam›n›n dikkatli de¤erlendirilme- si ve baflka hastal›klar›n›n araflt›r›lmas› yaflam- sal öneme sahiptir (Cooper ve Rose 2000; Mas- lekar ve ark 2006; Padmanabhan ve ark 2007).

Fekal inkontinans öncelikle cerrahi olarak teda-

(4)

vi edilmektedir (Bliss ve ark 2004; Giamundo ve ark 2002; Rao 2004). Cerrahi tedavide ba- flar›s›z olundu¤unda ya da ameliyat aç›s›ndan yüksek riskli bireylerde, destekleyici tedavi yöntemlerinden, anüs çevresine yerlefltirilen d›fl- k› toplama torbas›ndan, esnek ve esnek olma- yan özellikte fekal inkontinans yönetim sistem- lerinden yararlan›lmaktad›r (Giamundo ve ark 2002; Rao 2004).

• Anüs Çevresine Yerlefltirilen D›flk› Toplama Torbas›

Yo¤un bak›m hastalar›nda, s›v› gaitay› toplamak ve kontrol alt›na almak için önerilen bu sistem- ler, mikroorganizmalar›n yay›lmas›n› en aza in- dirmede önemli yer tutar. Kullan›m› uygun ya- p›ld›¤›nda d›flk› toplama torbas›n›n cilt y›k›m›- n› önleme, kokuyu en aza indirgeme, gelen d›fl- k›n›n miktar›n› belirleme, hasta bak›m maliye- tini azaltma ve hastan›n rahat›n› sa¤lama gibi önemli yararlar› bulunmaktad›r (Resim 1) (Be- itz 2006). D›flk› toplama torbas› kullan›larak ya- p›lan bir çal›flmada, hastalar›n uygulaman›n ra- hat (%77), ve a¤r›s›z (%85) oldu¤unu ifade et- tikleri bildirilmifltir (Palmieri ve ark 2005).

Resim 1. D›flk› toplama torbas›

Kaynak

http://www.rehabmart.com/category/Incontinence_Prod ucts.htm

D›flk› toplama torbas›n›n avantajlar› oldu¤u kadar dezavantajlar›n›n da söz konusu oldu¤u, özellikle ayakta dolaflan ve pediatrik hastalar için kullan›m›n›n uygun olmad›¤› belirtilmekte- dir (Beitz 2006).

Resim 2. Rektal kateter Kaynak

http://www.ajronline.org/

Hastan›n ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n d›flk› ile temas›n› azaltt›¤› gibi, enfekte materyal ile bulaflma riskini azalt›r, kritik hastalarda perineal cildi korur. Dezavantajlar›, diyareyi kontrol alt›na almazlar, tüp s›z›nt› yaparak koku ve cilt iritasyonuna, ani bas›nç yarat›lmas›na ba¤l› rek- tum harabiyetine neden olabilir. Ayr›ca tüpün ç›kar›lmas› zordur. Rektal mukoza hasar›n›

önlemek için tüpün balonu zaman zaman fliflirilip indirilmelidir (Beitz 2006; Benoit ve Watts 2007; Fecal Management System 2007).

Benoit ve Watts (2007)’in çal›flmalar›nda esnek olmayan rektal tüp kullan›m›n›n rektal nekroz ve sfinkter tonüsünde kayba neden olabilece¤i bildirilmektedir.

Rektal tüplerin, rektal ve prostat cerrahisi, myokart infarktüsü, rektal mukoza hastal›¤›, immün sistem hastal›¤› olan populasyon için kullan›m› kontrendikedir. Rektal balon kateterin kullan›m› hekimin istemini gerektirir. Uzun süreli kullan›m› prospektif kontrollü klinik çal›flmalarda önerilmemektedir (Beitz 2006;

Fecal Management System 2007).

• Esnek Özellikte Fekal ‹nkontinans ve Barsak Yönetim Sistemleri

Uygulanan tedavinin baflar›s›z oldu¤u durumlar- da, hasta ailesi, hekim ve stoma hemflirelerin

• Esnek Olmayan Rektal Tüp/Kateter

Fekal inkontinans›n yönetiminde geleneksel uygulama olan rektal tüpler, günümüz teknolo- jisindeki ürünler kadar güvenli bir kullan›ma sahiptir (Resim 2).

(5)

dan az a¤›rl›ktaki ve ayakta dolaflan hastalarda, barsak ve rektal cerrahi, rektal ya da anal yaralanma, striktür ya da stenoz, mukozal yaralanma, rektal/anal tümör, ciddi hemoroid, flüpheli/do¤rulanm›fl divertikülit durumlar›nda, bu sistemlerin tercih edilmemesi önerilmektedir (Beitz 2006; External incontinence devices 2007;

Fecal Management System 2007).

Hastalar aç›s›ndan kullan›m› güvenli olan esnek özellikteki fekal yönetim sistemleri; hastalarda cilt tahrifline paralel olarak geliflen perineal der- matit ve bas›nç ülserleri riskini azaltarak, has- tanede kal›fl süresinin k›salmas›nda, hasta bak›m maliyetlerinin azalt›lmas›nda, hastan›n rahat›n›n ve konforunun sa¤lanmas›nda, özgüveninin artt›r›lmas›nda, sa¤l›k çal›flanlar›n›n d›flk› ile temas›n› önlemede, koku gidermede, hasta bak›m›nda hemflirelere zaman tasarrufu sa¤lama- da etkili olmaktad›rlar (Beitz 2006; Gallagher ve Wishin 2006; Giamundo ve ark 2002; Hughes 2007; Johnstone 2005; Padmanabhan ve ark 2007).

Padmanabhan ve ark.’lar› (2007), esnek özellik- teki fekal yönetim sisteminin (Flexi-Seal Fecal Management System) etkinli¤ini de¤erlendirdik- leri çal›flmalar›nda; sistemin hastalar taraf›ndan iyi tolere edildi¤ini, a¤r›, yanma, iritasyon gibi olumsuz etkilerinin çok az gözlendi¤ini, hekim ve hemflirelerin rahat kullanabildiklerini belirtmifllerdir. Gallagher ve Wishin (2006) taraf›ndan yap›lan farkl› bir çal›flmada da, benz- er fekal inkontinans yönetim sisteminin hastalar taraf›ndan iyi tolere edildi¤i, 200 günlük de¤erlendirmede fekal inkontinans› kontrol oran›n›n %83 oldu¤u, diyareli ve inkontinansl›

hastalar›n %92’sinde perine ve kalçadaki cilt y›k›m›n› önledi¤i belirtilmektedir.

Friedman ve ark. (2007), esnek özellikteki fekal inkontinans yönetim sistemlerinin (Zassi Bowel Management System) hastalar›n mekanik venti- lasyonda ve hastanede kal›fl sürelerini azaltt›¤›n›

belirtmektedirler. Ayn› çal›flmada, hasta bafl›na düflen çamafl›r, pansuman, çal›flan masraflar›n›n Kullan›m› oldukça kolay, yerlefltirilirken ve

ç›kar›l›rken hastaya sorun yaflatmayan ve hasta- lar taraf›ndan iyi tolere edilebilen bu sistemlerin;

perineal/rektal alan› kapsayan fliddetli yan›klarda, d›flk› kontrolünün tamamen kaybedildi¤i durum- larda, yan›k ya da yaralar›n greftlenmesi öncesi, kolostomi gereksinimi olan hastalarda, sedasyon ya da iliflkili durumlarda hareket kayb› olan hastalarda kullan›m› önerilmektedir (Friedman ve ark 2007; Padmanabhan ve ark 2007).

Esnek özellikteki fekal ve barsak yönetim sistem- lerinin 29 günü aflan fekal inkontinans durumun- da ve kronik diyareli hastalarda kullan›m›n›n uygun olmad›¤› bildirilmektedir. Pediatrik, 50kg’- Resim 3. Flexi-Seal Fecal Management System Kaynak

http://www.sanitasmed.com/convatec5.html

Resim 4 ve 5. Zassi Bowel Management System

Kaynak

http://www.hollister.com/us/files/pdfs/907852.pdf onay› al›narak esnek özellikteki fekal inkonti- nans yönetim sistemlerinin kullan›lmas›n›n uygun olaca¤› belirtilmektedir (Resim 3, 4 ve 5) (Hughes 2007; External incontinence devices 2007).

(6)

oldukça azald›¤› vurgulan›rken, bu sistem kullan›lmad›¤› durumlarda bu tür masraflar›n hasta bafl›na 5.500 Amerikan Dolar› olaca¤›, kul- lan›ld›¤›nda ise 1.350 Amerikan Dolar› olaca¤›na dikkat çekilmektedir. Farkl› bir çal›flmada da, barsak yönetim sisteminin (Zassi Bowel Management System) hastadaki pansuman ve yatak çarflaf› de¤ifltirme s›kl›¤›n› anlaml› flekilde azaltt›¤›n› bildirilmektedir (Keshava, Renwick, Stewart ve Pilley 2007). Benoit ve Watts (2007) ise, fekal ve barsak yönetim sisteminin (Zassi Bowel Management System) cerrahi yo¤un bak›m ünitesindeki diyareli hastalar›n yöneti- minde yararl› oldu¤unu, ayr›ca perineal cilt hasar›n›, evre II ve üzeri bas›nç ülseri preve- lans›n› azaltt›¤›n›, d›flk›y› flekillendirdi¤ini belirt- mektedirler. Ayn› çal›flmada, bas›nç ülserlerinin önlenmesi konulu programlarda ilgili araçlar hakk›nda yara bak›m hemflirelerinin, stoma hemflirelerinin, klinik hemflirelerinin ve ünite hemflirelerinin e¤itilmesinin önemli oldu¤u vurgu- lanmaktad›r.

Yo¤un bak›m hemflireleri fekal inkontinans yöne- tim sistemi kullan›lmas› gereken uygun hastalar›n belirlenmesinden, uygulama öncesinde hastalar›n sistem hakk›nda e¤itilmesinden, hastaya uygulan- mas›ndan ya da hastanede hekim taraf›ndan uygulama gerçeklefltiriliyorsa hekime yard›mc›

olunmas›ndan, sistemler hastaya yerlefltirildikten sonra hastada rektal a¤r›, kanama ve abdominal gerginlik, s›z›nt›, sistemde d›flk› ile t›kanma gibi olumsuz sonuçlar›n›n izlenmesinden ve hekime haber verilmesinden ve d›flk› toplama torbas›n›n uygun s›kl›kta de¤ifliminden (600-800ml doldu¤unda) sorumludurlar (External incontinence devices 2007; Fecal Management System 2007).

SONUÇ

Fekal inkontinans; hasta, sa¤l›k çal›flan› ve toplum üzerinde önemli olumsuz sonuçlara yol açmaktad›r. Cerrahi yöntem ile tedavi edilemedi¤inde uygun fekal ve barsak yönetim sistemlerinin kullan›m› sa¤lanmal›d›r. Seçilen modern fekal inkontinans inkontinans yönetim

sistemlerinin, fekal inkontinans›n neden oldu¤u olumsuz sonuçlar› önlemede ya da en aza indirgemede etkili olaca¤› düflünülmektedir.

KAYNAKLAR

Beitz, J. M. (2006). Fecal incontinence in acutely and crit- ically ill patients: Options in management. Ostomy Wound Management, 52(12): 56-8,60,62-6.

Benoit, R. A., Watts, C. (2007). The effect of a pressure ulcer prevention program and the bowel management sys- tem in reducing pressure ulcer prevalence in an ICU set- ting. JWOCN, 34(2): 163-175.

Bliss, D. Z., Johnson, S., Savik, K., Clabots, C. R., Gerding, D. N. (2000). Fecal incontinence in hospitalized patients who are acutely ill. Nursing Research, 49(2): 101- 108.

Bliss, D. Z. ve ark. (2001). Supplementation with dietary fiber improves fecal incontinence. Nursing Research, 50 (4): 203-213.

Bliss, D. Z., Norton, C. A., Miller, J., Krissovich, M.

(2004). Directions for future nursing research on fecal incontinence. Nursing Research, 53(6): 15-21

Cooper, Z. R., Rose, S. (2000). Fecal incontinence: A clin- ical approach. The Mount Sinai Journal of Medicine, 67(2):

96-105.

Deutekom, M., Dobben, A. (2005). Plugs for containing faecal incontinence. Cochrane Database Syst Rev., 20(3):

CD005086.

Deutekom, M. ve ark. (2005). Costs of outpatients with fecal incontinence. Scand J Gastroenterol, 40(5): 552-8.

Driver, D. S. (2007). Perineal dermatitis in critical care patients. Critical Care Nurse, 27(4): 42-46.

Fife, C. ve ark. (2001). Incidence of pressure ulcers in a neurologic intensive care unit. Critical Care Med, 29(2):

283-90.

Friedman, B. ve ark. (2007). Clinical utility and econom- ic impact of adopting a bowel management system.

Touchbriefing, www.touchbriefing.com (5.12.2007) Gallagher, J., Wishin, J. (2006). Managing diarrheaa and fecal incontinence: results of a prospective clinical study in the intensive care unit. American Journal of Critical Care,15(3): 325-26.

Giamundo, P. ve ark. (2002). The procon incontinence device: A new nonsurgical approach to preventing episodes of fecal incontinence. Am J Gastroenterol, 97(9): 2328-32.

Gray, M. (2004). Preventing and managing perineal der- matitis: A shared goal for wound and continence care.

JWOCN, 31(1): 2-9.

Harari, D., Coshall, C., Rudd, A. G., Wolfe, C. D. A.

(2003). New-Onset fecal incontinence after stroke:

Prevalence, natural history, risk factors, and impact. Stroke,

(7)

34: 144-150.

Hughes, M. (2007). Using a catheter-based bowel system to promote skin health: 1201. JWOCN, 34(3): 6.

Johnstone, A. (2005). Evaluating Flexi-Seal FMS a fecal management system. Wounds UK, 1.

Junkin, J., Selekof, J. L. (2007). Prevalence of incontinence and associated skin injury in the acute care inpatient.

JWOCN, 34(3): 260-69.

Keshava, A., Renwick, A., Stewart, P., Pilley, A. (2007).

A nonsurgical means of fecal diversions: The Zassi Bowel Management System. Dis Colon Rectum, 50(7): 1017-22.

Kouraklis, G., Andromanakos, N. (2004). Anorectal incon- tinence: A etiology, pathophysiology and evaluation. Acta Chir Belg, 104(1): 81-91.

Leary, S. M. (2006). Incontinence after brain injury: preva- lence, outcome and multidisciplinary management on a neu- rological rehabilitation unit. Clinical Rehabilitation, 20:

1094-1099.

Maslekar, S., Gardiner, A., Maklin, C., Duthie, G. S.

(2006). Investigation and treatment of faecal incontinence.

Postgrad Med J, 82: 363-71.

Orenstein, F. ve ark. (2003). Incidence, risk factors, and outcomes of fecal incontinence after acute brain injury:

Findings from the Traumatic Brain Injury Model Systems national database. Arch Phys Med Rehabil., 84(2): 231-7.

Padmanabhan, A. ve ark. (2007). Clinical evaluation of a flexible fecal incontinence management system. American Journal of Critical Care, 16(4): 384-393.

Palmieri, B., Benuzzi, G., Bellini, N. (2005). The anal bag:

A modern approach to fecal incontinence management.

Ostomy Wound Management, 51(12): 44-52.

Rao, S. S. C. (2004). Diagnosis and management of fecal incontinence. American Journal of Gastroenterology, 1585- 1604.

Reilly, E. F, Karakousis, G. C., SChrag, S. P., Stawicki, S. P. (2007). Pressure ulsers in the intensive care unit: The forgotten enemy. OPUS 12 Scientist, 1(2): 17-30.

Suriadi Sanada, H. ve ark. (2007). Risk factors in the development of pressure ulcers in an intensive care unit in Pontianak, Indonesia. Int Wound J, 4(3): 208-15.

External incontinence devices, h t t p : / / w w w . a d a m . c o m / d e m o c o n t e n t / h i e / e n c y / a r t i c - le/003974.htm. (Eriflim Tarihi: 29.11.2007)

Fecal Management System.

www.unchealthcare.org/site/Nursing/nurspractice (Eriflim Ta- rihi: 29.11.2007)

http://www.sanitasmed.com/convatec5.html (Eriflim Tarihi:

29.11.2007)

http://www.hollister.com/us/files/pdfs/907852.pdf (Eriflim Ta- rihi: 29.11.2007)

http://www.rehabmart.com/category/Incontinence_Pro- ducts.htm (Eriflim Tarihi: 29.11.2007)

http://www.ajronline.org (Eriflim Tarihi: 29.11.2007)

Figure

Updating...

References

Related subjects :