A Kitapçığı FEN BİLİMLERİ TESTİ. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 7), Kimya (8 14), Biyoloji (15 20) alanlarına ait toplam 20 adet soru vardır.

Tam metin

(1)

Bu testte sırasıyla, Fizik (1 – 7), Kimya (8 – 14), Biyoloji (15 – 20) alanlarına ait toplam 20 adet soru vardır.

1. Isı enerjisinin hızlı ya da yavaş iletimi bir maddenin ısı iletlenliğini belirler. Isı iletim hızı göreceli olarak;

büyük olan maddelere ısı iletkeni, küçük olan mad- delere de ısı yalıtkanı denir.

Bazı durumlarda enerji tasaffufu sağlamak için ener- ji iletim hızının azaltılması amaçlanır.

Buna göre,

I. Binalarda çift camlı pencereler kullanmak II. Binalarda duvarların arasında ve dış cephe

mantolamalarında strafor köpük kullanmak III. Bina konstrüksiyonlarında çelik iskelet kullan-

mak

uygulamalarından hangilerinin, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

2. K, L, M kaplarındaki saf sulara ait kütle - hacim gra- fikleri şekildeki gibidir.

K Kütle (g)

Hacim (cm3) 7

0 7

L M

Buna göre,

I. K kabındaki suyun sıcaklığı 4 °C 'dir.

II. L kabındaki suyun sıcaklığı K kabındaki suyun sıcaklığından büyüktür.

III. L ve M kaplarındaki suların türdeş karışımının özkütlesi K kabındaki suyun özkütlesine eşittir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

3. Suyla tamamen dolu derince derin bir taşırma ka- bının tabanına şişirilmiş, oldukça esnek bir lastik balon, iple bağlanmış ve kap şekildeki gibi bir elekt- ronik terazinin üzerine konulmuştur.

Terazi Balon Su

ip

Bu durumda, terazinin gösterdiği değer m, kap ta- banına etki eden su basıncı da P 'dir.

İpin kopmasıyla oluşan denge durumunda m ve P için ne söylenebilir? (Balonun su yüzeyinde dal- galanma yapmadığı varsayılıyor.)

m P A) Azalır Değişmez B) Azalır Artar C) Azalır Azalır D) Değişmez Değişmez E) Değişmez Artar

4. Ali, özdeş K, L, M ampulleri ve iç direnci önemsiz bir üreteçle şekildeki basit elektrik devresini kurmuştur.

+ – K

L

M

Bütün ampullerin ışık verdiğini gözlemleyen Ali, K ampulünü duyundan söktüğünde L ve M am- pullerinin parlaklıklarını önceki duruma göre, na- sıl gözlemler?

L 'nin M 'nin A) Değişmez Artar

B) Artar Azalır

C) Artar Değişmez

D) Değişmez Değişmez

E) Söner Artar

(2)

5. Ali ve Ceyhun, aynı başlangıç çizgisinden aynı anda harekete başlayıp, eşit uzunluktaki yatay ve doğru- sal yolları koşmak koşulu ile yaptıkları koşu yarışın- da aynı bitiş çizgisine ulaşmışlardır.

• Ali 'nin koşu süresince ulaştığı maksimum sürat, Ceyhun 'un koşu süresince ulaştığı maksimum süratten büyüktür.

• Ali 'nin koşu süresince kazandığı maksimum kine- tik enerji, Ceyhun 'un koşu süresince kazandığı maksimum kinetik enerjiden küçüktür.

Başlangıç ve bitiş çizgileri arasındaki yolu daha kısa sürede alanın kazandığı yarışmanın kazana- nı olmadığına göre;

I. Ali ve Ceyhun 'un ortalama hızlarının büyüklüğü eşittir.

II. Ali 'nin kütlesi, Ceyhun 'un kütlesinden küçük- tür.

III. Ali, sürekli Ceyhun 'un önünde koşmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

6. Şekil – I 'de uç uca eklenip sabit kuvvetle gerilmiş yaylardan kalın yayda oluşturulmuş bir atma ince yaya doğru ilerlemekte, Şekil – II 'de ise tek renkli bir ışık ışını su ortamından hava ortamına gönderilmek- tedir.

Atma

Kalın yay İnce yay

Hava Su Işık

Şekil – I Şekil – II

İnce yaya iletilen atma ve hava ortamına gönderi- len ışık için bu iki olay;

I. hız büyüklüğü, II. frekans,

III. ilerleme doğrultusu

niceliklerinden hangilerinin değişimi yönü ile bir- birine benzetilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

7. İnce kenarlı merceğe gönderilen aynı renkli I1 ve I2 ışık ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibidir.

Asal

eksen K L M I2 I1

Buna göre, merceğin odaklarından birinin yeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(Kare bölmeler eşit aralıklıdır)

A) K noktasındadır.

B) L noktasındadır.

C) M noktasındadır.

D) K ile L noktaları arasındadır.

E) L ile M noktaları arasındadır.

8. • Boya

• Gübre

• İlaç

• Patlayıcı madde

• Kağıt

• Yağlar

• Çamaşır tozları

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyacıların çalışma alanına girer?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

(3)

9.

Yukarıda modeli verilen metalik bağ ve bu bağı içeren maddeler ile ilgili,

I. Metalik bağ içeren katılar kristal katıdır.

II. Metal katyonu, serbest hareketli elektron deni- ziyle çevrilmiş olarak bir arada bulunur.

III. Metalik bağ metallere haddelenme, ısı ve elekt- riği iletme, parlak görünme gibi özellikler kazan- dırır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

10. • Kezzap yaygın adı ile bilinen bileşiğin kimyasal formülü ... dür. I

• Asit oldukları bilinen CH3COOH ve H2SO4 bi- leşiklerinin yaygın adları sırası ile ... ve II ... dır.III

Yukarıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uy- gun ifadelerle tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

I II III

A) HNO3 Tuz ruhu Kezzap

B) HNO3 Sirke asidi Zaç yağı

C) HCI Kezzap Zaç yağı

D) CH3COOH Kireç taşı Sirke ruhu E) H2SO4 Tuz ruhu Kezzap

11. • Bitkilerin ve hayvanların toprak altında fosilleş- mesiyle kömür oluşur.

• Kömürün yakılmasıyla kül oluşur.

• Petrol damıtma yapılırsa LPG elde edilir.

• LPG, kömüre göre daha çevreci bir yakıttır.

Buna göre,

I. Olayların üçünde de maddenin kimlik özellikleri değişir.

II. Petrol gazlarından, LPG eldesi fiziksel olaydır.

III. LPG nin yakılması ve kömürün yakılmasındaki değişim türleri aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

12. X : 2 ) 8 ) 8 ) 2 ) Y : 2 ) 8 ) 2 ) Z : 2 ) 8 ) 6 )

Katman elektron dizilimi yukarıdaki gibi olan ele- mentlerle ilgili,

I. Grup numaraları X > Y = Z dir.

II. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z dir.

III. X ile Y nin kimyasal özellikleri benzerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I, II ve III B) II ve III C) I ve II D) Yalnız II E) Yalnız I

(4)

13.

Yukarıdaki ayırma hunisinde X, Y ve Z sıvılarının eşit kütlede karışması sonucu oluşan son durum ve- rilmiştir.

Buna göre,

I. Sıvıların hacimleri arasında X = Y > Z ilişkisi var- dır.

II. Z sıvısı, X ve Y sıvılarında çözünmez.

III. Z sıvısını, X – Y karışımından ayırma işleminde çözünürlük farkından yararlanılır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

14. Bir polimer sürtünme katsayısının çok düşük, ısıya karşı dayanıklılığının yüksek olması nedeniyle bazı makine parçalarının kaplanmasında, ayrıca hiç bir maddeye yapışmadığı için tencere ve tava gibi mut- fak eşyalarının kaplanmasında yaygın olarak kulla- nılmaktadır.

Bu polimer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polietilen B) Polistiren C) Polivinil klorür D) Teflon E) Akrilik

15. Endositozla madde geçişi pinositoz, fagositoz ve reseptör bağımlı endositoz olarak üç farklı şekilde gerçekleşir. Bu yöntemler aşağıdaki şekilde karışık olarak verilmiştir.

Protein X

geçiş yöntemi

Sitoplazma

Y geçiş yöntemi

Z geçiş yöntemi

Bu geçiş yöntemleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olamaz?

A) Üç yöntemde de hücre içine alınan madde zar- daki porlardan geçemeyecek kadar büyüktür.

B) X yöntemi ile madde alınması sırasında yalancı ayak oluşturulmuştur.

C) Y yöntemi ile alınan madde pinositoz cebi için- de lizozom enzimleri ile yapı birimlerine hidroliz edilir.

D) Üç yöntemde de madde alınması sürecinde hücre zarında bir miktar azalma olur.

E) Z yöntemi ile madde alınması sırasında ATP ve enzim kullanıldığı halde, X ve Y yöntemlerinde sadece ATP kullanılır.

16. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi omurgalılar şubesinde bulunan hiçbir hayvan türünde görül- mez?

A) Kaslı diyaframa sahip olma

B) Dış döllenme ve dış gelişme ile çoğalma C) Açık kan dolaşım sistemine sahip olma D) Kıkırdak yapılı iskelet bulundurma E) Azotlu atık olarak amonyak atma

(5)

17. Su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlarının etkisiyle oluşan kuvvete kohezyon kuvveti, suyun başka moleküllere tutunmasını sağlayan kuvvete ise adhezyon kuvveti denir.

Kohezyon ve adhezyon kuvvetlerinin birlikte et- kisiyle;

I. bitkilerin kökleri ile alınan suyun yapraklarına kadar taşınması,

II. yüzey geriliminin oluşması,

III. terleme ile vücuttan atılan ısı miktarının artırılması durumlarından hangilerinin oluşması sağlanır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

18. Bazı bitki türleri şekilde gösterilen yöntemle vejetatif olarak üretilebilir ve ata bitkiyle aynı genetik yapıda bitki oluşması sağlanır.

Vejetatif olarak çoğaltılacak

bitki

Yeni oluşan bitki

Toprak Yeni oluşan kökler

Bu üreme yöntemi aşağıdakilerden hangisine ör- nek olarak gösterilebilir?

A) Aşılama yöntemi ile çoğaltma B) Rizom yapısı ile üreme C) Çelikle üreme

D) Yumru gövde ile çoğalma E) Daldırma yöntemi ile üreme

19. İnsanlarda görülen MN kan grubu sistemine ait fe- notip ve genotip özellikleriyle kanda bulunan antijen çeşitleri tabloda gösterilmiştir.

M MM M antijeni

N antijeni M ve N antijeni NN

Fenotip Genotip Antijen

N

MN MN

Tablodaki verilere göre MN kan grubu için aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) MN kan gruplu anne ve babanın üç farklı feno- tipte ve üç farklı genotipte çocuklarının olma ih- timali vardır.

B) Bir çocuğun N kan gruplu olması anne veya ba- basından birinin N kan gruplu olduğunu göste- rir.

C) M ve N genleri arasında eş baskınlık vardır.

D) Bir insanın kanında iki çeşit antijen bulunması, bu özellik yönüyle iki çeşit gamet oluşturabile- ceğini gösterir.

E) M antijenine sahip bir kadın ile N antijenine sa- hip bir erkeğin evliliklerinden tek çeşit genotipte çocuk olma ihtimali vardır.

20. Doğal bir göl ortamında ötrofikasyon oluştuktan sonra, aşağıdakilerden hangisinin meydana gel- mesi beklenir?

A) Suyun ışık geçirgenliğinin artması

B) Su içinde bulunan ve oksijen seven balıkların hızlı bir şekilde çoğalması

C) Göl ortamında doğal olarak gerçekleşen azot, oksijen ve karbon döngüsü gibi madde döngü- lerinin hızlanması

D) Suyun oksijen miktarı ve berraklığının azalması E) Saprofit bakterilerin normalden daha az organik

atık parçalaması

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :