BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tam metin

(1)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

(2)

2011 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince hazırlanan BYEGM 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

(3)

I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KODU AÇIKLAMA 2009 KBÖ 2009 / 2010

Artış Oranı

(%) 2010 KBÖ 2010 / 2011

Artış Oranı (%) 2011 KBÖ 01 PERSONEL

GİDERLERİ 11.084.000 2 11.340.000 15 13.007.000

02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

1.212.000 41 1.707.000 9 1.856.000

03 MAL VE HİZMET

ALIM GİDERLERİ 47.891.000 9 52.051.000 19 62.066.800

AA 42.150.000 9 45.950.000 12 51.350.000

BYEGM 5.741.000 6 6.101.000 76 10.716.800

O4 FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0

O5 CARİ TRANSFERLER 73.000 5 77.000 31 101.000

O6 SERMAYE

GİDERLERİ 1.133.000 77 2.000.000 -32 1.360.000

GENEL TOPLAM 61.393.000 9 67.175.000 17 78.390.800

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanunun eki olan I Sayılı Cetvelde yer alan genel bütçeli bir kurumdur. 2010 yılında 67.175.000 TL olan Genel Müdürlük bütçesi, 2011 yılında 2010 yılına göre %17 artışla 78.390.800 TL olmuştur.

(4)

A.BÜTÇE GİDERLERİ

GİDER TÜRÜ

2010 (Ocak-Haziran) GERÇ.

ORANI

%

2011(Ocak-Haziran) GERÇ.

ORANI

%

KBÖ HARCAMA KBÖ HARCAMA

Personel Gid. 11.340.000 6.051.662 53,4 13.007.000 6.057.114 46,6

Sos. Güv. Kur.

Devlet Primi Gid.

1.707.000 895.152 52,4 1.856.000 979.415 52,8

Mal ve Hiz. Alım Giderleri

52.051.000 26.145.971 50,2 62.066.800 39.745.560 64

Faiz Giderleri 0 0 0 0 0 0

Cari Transferler 77.000 39.500 51,3 101.000 52.600 52,1

Sermaye Giderleri

2.000.000 122.152 6,1 1.360.000 131.919 9,7

TOPLAM 67.175.000 33.254.437 49,5 78.390.800 46.966.610 60 2010 yılında 67.175.000 TL olan bütçe ödeneğin ilk altı ayda 33.254.437 TL yani %49,5’i harcanmıştır. 2011 yılında ise 78.390.800 TL ödenek tefrik edilmiş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 46.966.610 TL’si (%60’ı) harcanmıştır.

1. (01) PERSONEL GİDERLERİ

KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 11.340.000 1.536.781 900.762 910.990 960.254 883.275 859.600 2011 13.007.000 1.526.691 941.330 920.357 922.544 859.068 887.124

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 2011

Personel giderleri kapsamında tefrik edilen 13.007.000 TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde 6.057.114 TL’si (% 46,6’sı) harcanmıştır. Bu ödeneğin, memurlar için tefrik edilen 8.233.000 TL ödeneğin 3.810.319 TL’si, sözleşmeli personel için tefrik edilen 4.774.000 TL ödeneğin ise 2.246.294 TL’si harcanmıştır.

(5)

2. (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 1.707.000 197.795 140.411 142.698 138.773 138.160 137.315 2011 1.856.000 228.235 150.639 148.864 148.464 148.804 154.409

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 2011

Genel Müdürlük bütçesine 2011 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilen 1.856.000 TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde 979.415 TL’si harcanmıştır.

2010 yılının ilk altı ayında gerçekleşme oranı %52 olup, 2011 yılının ilk altı ayında da bu oran değişmemiştir.

3. (03) MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ

KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 52.051.000 5.522.828 5.620.449 4.223.546 872.894 9.732.144 174.110 2011 62.066.800 6.087.068 6.885.718 4.576.919 5.003.892 6.944.799 10.247.164

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 2011

2011 yılında Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için tefrik edilen 62.066.800 TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde 39.745.560 TL’si harcanmıştır.

2010 yılının ilk altı ayında % 50,2 olan harcama oranı, 2011 yılının aynı döneminde %64 olarak gerçekleşmiştir.

(6)

4. (05) CARİ TRANSFERLER

KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 77.000 6.160 14.740 0 18.600 0 0

2011 101.000 8.048 16.552 0 28.000 0 0

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 2011

Cari Transferler gider türü için 2011 yılında tefrik edilen 101.000 TL ödeneğin yılın ilk altı aylık dönemde 52.100 TL’si harcanmıştır. 2010 yılında söz konusu tertip için 77.000 ödenek tefrik edilmiş, bu ödeneğin yılın ilk yarısında 39.500 TL’si harcanmıştır.

5. (06) SERMAYE GİDERLERİ

KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 2.000.000 0 0 0 0 31.159 90.993

2011 1.360.000 0 0 11.328 0 20.591 100.000

0 20000 40000 60000 80000 100000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2010 2011

2010 yılında Sermaye Giderleri için tefrik edilen 2.000.000 TL ödeneğin, yılın ilk yarısında 122.152 TL’si harcanmıştır. 2011 yılında ise tefrik edilen 1.360.000 TL ödeneğin yılın aynı döneminde 131.919 TL’si harcanmıştır.

(7)

II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

HABER HİZMETLERİ

1. Dönem İçinde (Aylık/Yıllık) Kullanılan Haberlerin Sayısı:

Haziran ayında devlet makamlarına sunulan toplam haber sayısı 3.063 olmuştur. 2011 Haziran sonu itibariyle kullanılan haber sayısı 14.988 dir.

2. Haberlerin Kaynaklarına Göre Dağılımı:

Haber Kaynakları Haber Sayısı (Haziran 2011)

Haber Sayısı (Ocak-Haziran 2011) Basın Müşavirlikleri 1.247 6.761 Yabancı Haber Ajansları 308 1.954

İnternet 1.245 5.316

Gazeteler (Pressdisplay) 61 310

Yabancı Televizyonlar 144 361

Yabancı Radyolar 58 285

Yerli Haber Ajansları - 1

Toplam 3.063 14.988

Kapalı Devre Abone Sisteminde

Kul. Haber Sys. Haziran 2011 Kullanılan Haber Sys.

(Ocak-Haziran 2011)

3.063 14.988

2011 Yılı Performans Hedefi 30.000 (%100) 14.783 (%49.96)

2011 yılı Ocak-Haziran aylarında Kapalı Devre Abone Sisteminde kullanılan haber sayısı 14.783’dür. Yıllık performans hedefi ise 30.000 haberdir. Bu durumda yıllık hedefin % 49.27’si gerçekleşmiştir.

Haber Dairesine Gelen Toplam Haber Sayısı

(Ocak-Haziran 2011) 837.833

2011 Yılı Performans

Hedefi 2.000.000 (% 100) 837.833 (%41.90)

2011 yılı Ocak-Haziran aylarında Genel Müdürlüğümüz haber dairesine gelen toplam haber sayısı 837.833 dür.Yıllık performans hedefi ise 2.000.000 haberdir. Bu durumda yıllık hedefin

% 41,90’ ı gerçekleşmiştir.

(8)

3. Haberlerin Konularına Göre Dağılımı:

Haberlerin Konusu

Haber Sayısı (Haziran 2011)

Haber Sayısı (Ocak-Haziran 2011)

ABD - 25

Avrupa Birliği 80 402

Balkanlar 1 43

Diğer 44 424

Ekonomi 64 534

Enerji 25 324

Ermenistan ile İlişkiler 44 585

Irak 2 70

İnsan Hakları 9 71

İran 11 326

Kıbrıs 117 877

Kültür-Sanat-Turizm 28 297

Orta Asya 22 205

Orta Doğu 784 3.097 Savunma 17 96

Siyasi Gelişmeler 1.100 2.525 Terör 41 365

Yunanistan 33 312

Yurt Dışı Türkler 14 291

Genel Görünüm Gazete Baş. 355 1.905 Diğer Gelişmeler 67 870

Toplam 2.858 13.644 4. İnternetten Sağlanan Haberlerin Dağılımı: Dili Haber Sayısı (Haziran 2011) Haber Sayısı (Ocak-Haziran 2011) Almanca 226 867

Arapça 199 833

Bulgarca - 3

Deri 9 30

Farsça 104 604

Fransızca 114 254

Hırvatça-Boşnakça-Sırpça 21 101

İngilizce 248 978

İspanyolca 54 249

İtalyanca 70 311

Rusça 127 835

Yunanca 73 281 Toplam 1.245 5.346

(9)

5. Müşavirliklerden Gelen Haberlerinin Dağılımı:

Müşavirlik Adı Haber Sayısı (Haziran 2011)

Haber Sayısı (Ocak-Haziran 2011)

Astana - 361

Aşkabat 12 150

Atina 131 791

Bakü 88 366 Berlin 110 727

Bern 92 406

Beyrut 8 117

Brüksel 42 227

İslamabad 44 189

Kahire 20 133

Lefkoşa 153 976

Londra 106 275

Moskova 46 214

New York 56 197

Paris 44 184

Riyad - -

Roma 64 334

Tahran 25 124

Taşkent 25 146

Tokyo 76 300

Viyana 71 317

Washington 34 227

Toplam 1.247 6.761

6. Bültenler

a- Dönem İçinde Periyodik Olarak Yayımlanan Bültenler

Bülten Adı Periyodu

- Turkish Press Review Günlük

- Tagesspiegel Günlük

- Revue de la Presse Turque Günlük

- Obzor Turyeski Piçati (Rusça) Günlük

- Dış Basında Türkiye Günlük

- Dış Basında Haber Başlıkları Günlük

- Aylık Dış Basın Değerlendirmesi Aylık

- Yıllık Dış Basın Değerlendirmesi Yıllık

(10)

b- Haziran Ayında Yayımlanan Özel Bültenler

- Dış Basında Milletvekili Genel Seçimi 05 Mayıs - 10 Haziran 2011 - Dış Basında Milletvekili Genel Seçimi - II 10 - 12 Haziran 2011 - Dış Basında Milletvekili Genel Seçimi - III 12 - 15 Haziran 2011 - Dış Basında Milletvekili Genel Seçimi - IV 15 - 23 Haziran 2011 - Dış Basında Suriye’deki Gelişmeler - IV 06 Mayıs - 10 Haziran 2011 - Dış Basında Suriye’deki Gelişmeler - V 11 - 20 Haziran 2011 7. İnternet Hizmetleri

a- Dönem İçinde Internet Sayfasına Alınan Yayınlar (Bülten, Dergi, Gazete, Kitap)

İzlenme Sayıları

Adı 2011 Yılı Kişi Sayısı

(Ocak-Haziran)

2011 Yılı Görüntülenme Sayısı

(Ocak-Haziran)

Türk Basınından Manşetler 13.330 73.184

İç Basında Türk Dış Politikası Bülteni 11.996 57.119

Dış Basından Haber Başlıkları 22.110 109.734

Dış Basında Türkiye 102.663 327.630

Turkish Press Review 34.044 166.695

Tagesspiegel 15.252 80.767

Obzor Turyeski Piçati 5.513 18.192

Revue de la Presse Turgue 6.230 11.560

Yıllık Dış Basın Değerlendirmeleri 2.239 7.840

Kitaplar 22.634 69.636

Anadolu’ya Haberler Bülteni 9.560 46.348

Diğer Yayınlarımız (Türkiye Kitabı, Ayın

Tarihi, Press Guide) 61.561 326.619

Yayın Görüntülenme Toplamı 307.132 1.294.957

İnternet Sayfası Görüntülenme Sayısı 682.161 1.646.420

b- Dönem İçinde Internet Sayfasına Alınan, Basın Duyuruları

Konusu Dili Tarihi

- Dünya Kadın Liderler Konferansı / Litvanya.

Demokrasi Toplumları 6. Dışişleri Bakanları Konferansı.

Türkçe 03.06.2011

- İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 38. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı.

Türkçe 03.06.2011

- 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri.

- 24 th Term General Elections.

Türkçe/İngilizce 03.06.2011

- BYEGM 91 Yaşında… Türkçe 06.06.2011

- 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı. (İstanbul) - XIX. World Congress And Exhibition on Safety

Türkçe/İngilizce 27.06.2011

(11)

BASIN YAYIN HİZMETLERİ

1. Basın Kartları (Haziran Ayında Hazırlanan Basın Kartı Sayısı)

Düzenlenen Basın Kartları

Haziran 2011

2011 Yılı (Ocak- Haziran)

2010 Yılı Sonu İtibariyle Hamil

Sayısı

2011 (Haziran Sonu) İtibariyle

Hamil Sayısı

Basın kartı 139 1783 7.862 9.645

Sürekli basın kartı 8 264 3.957 4.221

Serbest basın kartı 4 35 140 175

Basın şeref kartı - 1 212 213

Toplam 151 2.083 12.171 14.254

2011 Yılı Performans Hedefi Düzenlenen Basın Kartı Sayısı (Ocak-Haziran 2011)

2.000 (%100) 2.083 (%104)

2.Yayın Hizmetleri

Bülten Adı Açıklama Periyodu

İç Basında Türk Dış Politikası e-mail ile 130 üye’ye gönderiliyor

Günlük

Türk Basınından Manşetler İnternet Günlük

Anadolu’ya Haberler İnternet Günlük

Kupür Dosyası Bakan ve Makama Günlük

Anadolu’nun Sesi (Nisan 2011) 3000 adet Aylık

Referans Yayınları

Radyo Televizyon İnternet (İngilizce)

Türk Basını “

Türkiye’nin Siyasi Yapısı “

Türk Ekonomisi “

Kıbrıs “

Türkiyenin Dış Ticareti “ Türkiye’nin Dış Politikası “

Bankacılık “

Sinema “

Müzik “

Diğer Yayınlar Açıklamalar Periyodik Olmayan

Yayınlar

Türkiye Kitabı (2010) Talebe yönelik

dağıtım

Kitap (11 Dilde) Yerel Medya Eğitim Seminer (Manisa) “ Kitap

Türkiye’deki Süreli Yayınlar Kitap

(12)

Periyodik Yayınlar Periyodik Yayın Sayısı (Ocak-Haziran 2011) 2011 Yılı Performans Hedefi 18

30 (%100) 18 (%60)

3. Etkinlikler (Seminer ve Basın Bilgilendirme Toplantıları)

- 31 Mart-1Nisan 2011 tarihlerinde Şanlıurfa’da 20. Yerel Medya Eğitim Semineri,

- 9-10 Nisan 2011 tarihlerinde Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta Yerel Medya Bilgilendirme Toplantısı,

- 15-16 Nisan 2011 tarihlerinde Afyonkarahisar’da Yerel Medya Bilgilendirme Toplantısı, - 12 Mayıs 2011 tarihinde Aydın’da Yerel Medya Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Eğitim Seminerleri Eğitim Seminerleri Sayısı (Ocak-Haziran 2011) 8

2011 Yılı Performans Hedefi 5 (%100) 8 (%160)

4. 2011 Yılında Dağıtımı Yapılan Bültenler ve Kitaplar - İç basında Türk Dış Politikası Bülteni

- Türk Basınında Manşetler Bülteni - Anadoyu’ya Haberler Bülteni - Anadolu’nun Sesi Gazetesi - Ayın Tarihi

- Türkiye Kitabı -Özel Bültenler

(13)

ENFORMASYON HİZMETLERİ

1. Enformasyon Faaliyetleri:

Ülkemize Davet Edilen Ve Kendi İmkânları İle Gelen Medya

Mensuplarının Sayısı

Artırılacaktır.

Haftalık (14-21 Haziran 2011)

2011 Genel Toplamı (Ocak-Haziran) 2011

Ülkemize Davet Edilen veya Resmi Ziyaretlere Eşlik Eden Basın Mensupları ve Kanaat Önderleri Sayısı

29 543

Kendi İmkânları ile Ülkemizi Ziyaret Eden Basın Mensupları Sayısı

92 187

TOPLAM 121 730

2. Diğer Faaliyetler

Yabancı Basın Kuruluş ve Mensuplarının Çalışmalarını Kolaylaştırıcı Tedbirler Almak, Basın Merkezleri Kurmak

(Haziran 2011)

2011 Genel Toplamı (Ocak-Haziran 2011) Yabancı Basın Mensupları İçin

Talep Edilen Mülakat ve Çekim Sayısı

17 85

Yabancı Basın Mensupları İçin Sağlanan Mülakat ve Çekim Sayısı

7 44

Yabancı Basın Mensupları İçin Sağlanan Gümrük Kolaylıkları Sayısı

3 37

Kurulan Basın Merkezler/Basın

Masaları 4

10 Tanıtma Fonu Kurulu’na Bildirilen

Görüş Sayısı

65 225

Yabancı Basın Mensupları İçin Düzenlenen Süreli Basın Kartları Sayısı

6 132

Yapılan Basın Duyuruları 3 29

TOPLAM 105

562 TOPLAM FAALİYET SAYISI 226

1.292

(14)

Davet edilen ve Kendi İmkânlarıyla Gelen Yabancı Basın Mensubu Sayısı

(Ocak- Haziran 2011)

736 % 73.6 2011 Yılı Performans Hedefi 1000 %100

3. Basın Merkezi/Basın Masaları:

Basın Merkezi/Masası Kurmak

Haziran 2011 Kurulan Basın Merkezi/Masası Sayısı (Ocak- Haziran 2011)

4 10 2011 Yılı Performans Hedefi

10 (% 100) 10 (%100)

- 12 Haziran 2011 Pazar günü ülkemizde gerçekleştirilen 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri esnasında yerli ve yabancı basın mensuplarının ülke içinde ve dışından seçim sürecini sağlıklı takip edebilmesini teminen, Genel Müdürlüğümüzce,

- Ankara’da Rixos Grand Ankara Otel, - İstanbul’da Hyatt Regency Otel,

- Washington’da Willard Intercontinental,

- Brüksel’de Bloom Hotel’de birer basın merkezi kurulmuştur.

4.Düzenlenecek Uluslar Arası Medya Forumu:

- 2-3 Mayıs 2011 tarihlerinde Bursa’da Balkan Ülkeleri Medya Forumu düzenlenmiştir.

(15)

III. TEMMUZ – ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

2011 yılı Performans Programında belirlenen hedef ve performans göstergelerine ulaşılması hedeflenmektedir. II. Bölümde yer alan ilk 6 aylık faaliyet bilgileri, hedeflerin

%50’nin üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

BYEGM’nin Temmuz-Aralık dönemi sonu itibariyle bütçe giderlerinin gelişim tahmini Ek-1 tabloda yer almaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

BYEGM, Genel bütçeli kurum niteliğine sahip olduğundan bütçe gelirleri bulunmamaktadır.

C. FİNANSMAN

BYEGM, Genel bütçeli kurum niteliğine sahip olduğundan bütçe gelirleri bulunmamaktadır.

(16)

IV. TEMMUZ – ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

İç ve dış basının izlenmesi ve yetkili makamlara sunulması amacıyla hayata geçirilen Devlet Enformasyon Sistemi elektronik ortamda ve bilgisayarlarla yürütülmektedir. Ayrıca aynı sistem üzerinde kurumun bilgi yönetim ağı da network kanalıyla çalışmaktadır. Bu kurulu güç Genel Müdürlüğümüzün artan iş hacmi karşısında yetersiz kalmaktadır.

Bu nedenle, kurum bilgisayar kapasitesinin artırılması, mevcut elektronik arşivin afetler ve meydana gelebilecek herhangi bir tahribata karşı ivedilikle yenilenmesi çalışmaları temin edilen yedek ödenek ile devam edecektir.

Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan “Yerli basının güçlendirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek” hükmü gereğince “20. Yerel Medya Eğitim Semineri”

düzenlenmiştir. 2011 Haziran-Aralık döneminde ise 21. Yerel Medya Eğitim Semineri düzenlenmesi planlanmıştır.

Türk-Arap dünyasının kültürel zenginliğini, tarihi ve sosyal renkliliğini, tüm bölge insanının paylaşabileceği bir medya ortamı oluşturabilmek amacıyla Türk-Arap Medya Forumu düzenlenecektir.

Genel Müdürlüğümüz, iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim ve üstlendiği misyon ve vizyon gereği, teknolojik ve fiziki altyapıda yenilenme, personel kadrolarında uzmanlaşma zorunlulukları, kurum teşkilatlanmasında ve yasal temellerinde revizyon ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu yönde yapılan çalışmalar sonuçlandırılacaktır.

(17)

Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod:

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 84.842.220 78.390.800 7.263.564 7.848.359 6.676.362 7.989.634 5.277.234 5.657.143 1.990.521 6.105.237 10.784.738 1.949.588 5.353.502 17.400.896 37.345.920 46.950.856 25,72 44,02 59,89 99.040.800

01 - PERSONEL GİDERLERİ 10.893.356 13.007.000 1.536.781 1.525.191 900.762 942.830 910.990 920.357 960.254 922.544 883.275 859.068 861.436 887.124 6.053.498 6.057.113 0,06 55,57 46,57 13.007.000

MEMURLAR 6.934.273 8.233.000 994.326 960.157 600.053 618.581 593.136 584.519 591.531 546.228 579.401 541.941 555.610 558.893 3.914.058 3.810.319 -2,65 56,45 46,28 8.233.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.959.083 4.774.000 542.455 565.034 300.708 324.249 317.855 335.838 368.722 376.315 303.873 317.127 305.826 328.231 2.139.440 2.246.794 5,02 54,04 47,06 4.774.000

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.687.717 1.856.000 197.795 228.234 140.411 150.639 142.698 148.864 138.773 148.464 138.160 148.804 137.642 154.409 895.479 979.416 9,37 53,06 52,77 1.856.000

MEMURLAR 1.178.668 1.296.000 136.296 154.523 100.154 102.147 99.591 100.976 97.477 101.514 97.451 102.326 96.966 103.870 627.937 665.357 5,96 53,28 51,34 1.296.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 509.050 560.000 61.499 73.711 40.257 48.492 43.106 47.888 41.296 46.950 40.708 46.478 40.676 50.539 267.542 314.058 17,39 52,56 56,08 560.000

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 70.732.204 62.066.800 5.522.828 6.086.885 5.620.449 6.879.613 4.223.546 4.576.594 872.894 5.006.229 9.732.144 921.125 4.263.431 16.259.363 30.235.291 39.729.809 31,40 42,75 64,01 82.716.800

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 753.933 1.218.000 10.635 31.960 26.291 29.202 37.175 48.154 85.976 79.781 49.633 83.913 58.882 117.618 268.591 390.628 45,44 35,63 32,07 1.368.000

YOLLUKLAR 710.870 675.500 7.973 20.140 10.989 49.316 39.152 58.144 32.193 107.257 32.561 118.064 43.525 98.459 166.393 451.381 171,27 23,41 66,82 825.500

GÖREV GİDERLERİ 3.523 7.000 0 0 487 161 684 1.414 0 1.367 46 529 0 237 1.217 3.707 204,52 34,56 52,96 7.000

HİZMET ALIMLARI 68.124.205 56.467.500 5.503.397 6.012.591 5.573.853 6.681.678 4.059.810 4.321.175 641.982 4.744.337 9.540.080 475.575 4.108.617 15.882.059 29.427.739 38.117.415 29,53 43,20 67,50 76.767.500

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 636.112 3.135.000 150 19.804 4.714 107.686 28.466 121.611 42.156 56.908 26.901 177.928 29.414 109.431 131.802 593.369 350,20 20,72 18,93 3.135.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 369.886 474.000 24 2.328 4.115 11.570 16.948 15.544 34.226 15.030 79.938 61.406 22.993 42.992 158.244 148.870 -5,92 42,78 31,41 474.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 68.913 77.000 649 0 0 0 266 6.953 34.570 1.359 0 0 0 4.961 35.485 13.273 -62,60 51,49 17,24 127.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 64.761 12.800 0 61 0 0 41.044 3.599 1.791 190 2.985 3.711 0 3.605 45.820 11.166 -75,63 70,75 87,23 12.800

04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05 - CARİ TRANSFERLER 87.000 101.000 6.160 8.048 14.740 16.552 0 0 18.600 28.000 0 0 0 0 39.500 52.600 33,16 45,40 52,08 101.000

GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 87.000 100.600 6.160 8.048 14.740 16.552 0 0 18.600 28.000 0 0 0 0 39.500 52.600 33,16 45,40 52,29 100.600

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 400

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.441.943 1.360.000 0 0 0 0 0 11.328 0 0 31.159 20.591 90.993 100.000 122.152 131.919 8,00 8,47 9,70 1.360.000

MAMUL MAL ALIMLARI 1.040.937 904.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31.159 0 83.146 0 114.305 0 0,00 10,98 0,00 904.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 304.179 340.000 0 0 0 0 0 11.328 0 0 0 20.591 7.847 100.000 7.847 131.919 1.581,14 2,58 38,80 340.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 96.827 116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 116.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2011 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME 2011 YILSONU

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME

07.77 - BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **

(%) HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI *

(%) MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :