Kanunda düzenlenen bu maddeler uyarınca, Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri YMM’ler tarafından yapılacak ve denetime ilişkin YMM raporu hazırlanacaktır

Tam metin

(1)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

İstanbul, 22.11.2013 Sayı: 32192

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA ANKARA

KONU : 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” ile ilgili Odamızın görüşü

hakkında.

İLGİ : Tarafınıza gönderilen 20.10.2011 tarih 27849 evrak kayıt nolu yazımız.

5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 18/10/2012 kabul tarihli 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” 07.11.2012 tarih 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun aşağıda belirtilen maddelerinde sadece YMM unvanlı meslek mensuplarına görev verilerek, YMM’ler tarafından hazırlanacak rapora değinilmiştir:

1) 6356 sayılı Kanunun “Genel kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 11.maddesinin 1.fıkrası ç) bendinde “Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi” hususu yer almaktadır.

2) Kanunun “Genel kurulun toplantı zamanı” başlıklı 12.maddesinin 3.fıkrasında “İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu, denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi toplantı tarihinden on beş gün önce genel kurula katılacaklara gönderilir” denilmiştir.

(2)

3) Kanunun “Kuruluşların denetimi ve şeffaflık” başlıklı 29.maddesinin 2.fıkrasında “Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Kanunda düzenlenen bu maddeler uyarınca, Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri YMM’ler tarafından yapılacak ve denetime ilişkin YMM raporu hazırlanacaktır.

Kanun maddelerinde; Yeminli Mali Müşavirlerce yerine getirilmesi hükme bağlanan görevler, 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” uyarınca “Yeminli Mali Müşavirlik” ve “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” ruhsatını haiz meslek mensuplarının tümünün görev ve faaliyet alanında olmasına karşın, 6356 sayılı Kanunda sadece Yeminli Mali Müşavirlere görev verilerek, hukuka aykırı bir şekilde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere görev verilmemiştir.

6356 sayılı Kanunla Yeminli Mali Müşavirlere verilen görev; DENETİM VE RAPOR DÜZENLEME faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu görevler; 3568 sayılı Kanun, SMMM Odaları Yönetmeliği ve SMMM’ler ile YMM’lerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik maddeleriyle, hem SMMM’lere hem de YMM’lere birlikte verilmiştir.

3568 sayılı Kanun’un “Mesleğin Konusu” başlıklı 2.maddesi uyarınca; “Belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak”, hem SMMM’lerin, hem de YMM’lerin görevleri kapsamına girmektedir.

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 18. ve 19.maddesi ile SMMM Odaları Yönetmeliği’nin 32.maddesinde de aynı şekilde düzenleme yapılmıştır.

“Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları Başlıklı 3.Bölümünde yer alan 50.madde ve devamında da SMMM ile YMM’lerin yapacakları denetim faaliyetleri sayılmış, 58.maddede de hazırlanacak denetim raporunun şekil ve içeriğine değinilerek, denetim ve rapor düzenleme yetkisi hem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin hem de Yeminli Mali Müşavirlerin görev ve faaliyetleri olarak belirtilmiştir.

(3)

3568 sayılı Kanunun 2.maddesinde de belirtildiği üzere; YMM’lerin SMMM’lerden tek farkı, Kanunun 12.maddesinde belirtilen tasdik işlerini yapmaktır. YMM’lerin, 3568 sayılı Kanunun 12.maddesinde belirtilen tasdik yetkilerinin ise, 6356 sayılı Kanunun YMM’lere görev veren maddeleri ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira, 6356 sayılı Kanunda; Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimlerin yapılması işi YMM’lere görev olarak verilmiş, YMM’lerin tasdik yetkisini gerektirecek hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

Başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere denetim faaliyetlerine ilişkin tüm düzenlemelerde, YMM’ler ve SMMM’lere birlikte görev verilmiştir. Yasal olan da budur. Zira, 3568 sayılı Yasa uyarınca YMM’lerin tasdik yetkisi dışında tüm görev ve yetkilere SMMM unvanlı tüm meslek mensupları da haizdir.

3568 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerle her iki meslek mensubuna eşit derecede tanınan görev ve yetkiler, hiçbir kurum, kuruluş ve/veya kişi tarafından tek taraflı uygulanamaz, sadece bir tarafın görevi olduğu gibi yansıtılarak diğer meslek mensubunun hak ve görevlerinin ihlal edilmesi, görev alanlarının daraltılmaya çalışılması gibi bir duruma sebebiyet verilemez.

6356 sayılı Kanunda YMM’lere verilen görev, YMM’lerin özel yetkisi dahilinde yer alan bir görev olmadığı halde, Kanunda sadece YMM’lere yer verilmesi, SMMM’lere yer verilmemesi açık hukuka aykırılık teşkil etmekte; 3568 sayılı Yasa ve Yönetmelikler uyarınca yetki almış SMMM’lerin hak ve menfaatinin ihlali sonucunu doğurduğu gibi, Anayasa’ya, hukuk devleti ilkelerine de aykırılık teşkil etmekte, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile de bağdaşmamaktadır.

6356 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin iptali için CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’nde 2013/1 E. sayılı dosya ile dava açılmıştır. Davanın esas incelemesi devam etmekte olup, henüz bir karar verilmemiştir.

Odamız; bu görüşü doğrultusunda konuyu takip etmekte olup, gerekli başvuru ve çalışmaların da Birlik nezdinde yapılması ile, neticeden tarafımıza bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.

Yahya Arıkan Başkan

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :