MESLEKİ İMAJ VE SAYGINLIK KOMİTESİ (01.01.2013 - 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Tam metin

(1)

169

2013 YILI Faaliyet R a p o r u

Mesleki İmaj ve Saygınlık Komitesi

MESLEKİ İMAJ VE SAYGINLIK KOMİTESİ (01.01.2013 - 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Odamız tarafından 2013 Yılı Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Mesleki İmaj ve Say- gınlık Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır. Komitelerimiz ilk toplantılarını gerçekleştir- mişler ve aşağıdaki şekilde görev dağılımları karar altına alınmıştır.

06/01/2011 tarihinde ISMMMO yönetimince görevlendi- rilen komitemiz 14/02/2011 tarihinde ilk toplantısını yapmış 07/03/2013 tarihine değin 15 toplantı gerçekleştirmiştir.İlk top- lantılar üyelerin birbirini tanıması,sonra soru yanıt şeklinde de- vam toplantılarla komitenin çalışma konusunun içeriği tartışılmış ve yol haritası saptanmıştır.

Odamızda çalışma komitesinin faaliyet konusu ilk 2011 yılın- da saptandığından önceki çalışmaların yol göstericiliği bulunma- maktadır.

Komitemizin çalışmaları şu başlıklar altında sıralanmıştır..

GÖREVİ ADI SOYADI

Başkan HÜSEYİN YAŞAR TOMBUL Başkan Yrd. CANER GÜNER

Sekreter AYNUR YILDIRIM ER

Üye GÖKHAN AK

Üye MUHSİN BİLGİ

Üye TUNCAY ÖZEN

Üye SELAMET AKYÜZ

Üye GÜREL TOPRAK

Üye LÜTFİYE KAYA

Üye FİLİZ ERDİNÇ

Üye MURAT YAVUZ

Üye AHMET ÖZÜBERK

Üye FATİH DEMİR

Üye ÖZGÜR AKSOY

Üye ERTAN MUTLU

Üye SÜLEYMAN UMUT ÖZGÜRLER

Üye OSMAN ERDEN

(2)

170

2013 YILI Faaliyet R a p o r u

1.BÖLÜM - ALGILAMA SÜRECİ 1.1. Algı

1.2. Güdü 1.3. Tutum

1.4. Algılanan Kalite

2.BÖLÜM – İMAJ VE NAŞLICA İMAJ ÇEŞİTLERİ 2.1. İmaj Nedir

İmaj Kavramı ve Tanımı 2.2. İmaj Çeşitleri

Kişisel İmaj Kurumsal İmaj 2.3. Mesleki İmaj/İtibar Kurumsal İmaj Yönetimi

3.BÖLÜM – MESLEKİ İMAJI ETKİLEYEN UNSURLAR 3.1. Hizmet Kalitesi

3.2. Fiziki Ortam

Ofislerde Fiziki Düzen ve Yönetim 3.3. Müşteri İlişkileri

Uzmanlaşma,Farklılaşma,Pazarlama ve Kurumsallaşma,Zamanlama,Müşteri Beklentisi 3.4. Mesleki İtibar

Vizyon,Misyon,Değerlerimiz

4.BÖLÜM – MESLEKİ İMAJI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK STRATEJİLER 4.1. İletişim Araçlarının Kullanımı

4.2. Mesleki Standardizasyon 4.3. Farkındalık Yaratma 4.4. Hizmet Değeri Oluşturma

5.BÖLÜM – MESLEKİ İMAJ KONUMLANDIRMA 5.1. Mesleki Etik

5.2. Mesleki Dayanışma 5.3. Uzmanlaşma 5.4. Kurumsallaşma

Komitemizce yapılan toplantılarda mükellef memnuniyeti anket çalışması yapılması komitemizce kararlaştırılmış, anket soruları belirlenmiş ve profesyonel kalitatif moderatörünce (1)gerçekleştirilen bir toplantıyla çalışmanın fotoğrafı oluşturulmuştur.Bu çalışmadan çıkan rapora göre yine bir profesyonel kantitatif yöneticisi (2)tarafından anket soruları saptanmıştır .Bu aşamadan sonra tüm komite üyelerinden ve ilçe temsilcilerinden sağlanacak mükellef mail adresle- rine oda tarafından gönderilen email ile anketin doldurulması sağlanacağı tasarlanmıştır.Bu gönderilen anketlerden 1000 adet sağlıklı anketle sağlıklı sonuca ulaşacağımızı çıkan sonuçların analizinden sonra hangi yönlerin eksik olduğu

(3)

171

2013 YILI Faaliyet R a p o r u

Mesleki İmaj ve Saygınlık Komitesi

saptanıp yapılacak olan çalışmaların yol göstereceğini düşünülmüştür.Yılda bir kez her yıl yapılacak araştırma ile yıllar itibariyle durumun saptanıp önceki yıllara göre gelişim sürecini görmek eksiklerin üzerine gitmekte yararlı olacağı an- ket raporlamalarının doğal sürecidir.

Bu çalışma sürerken hazırlanacak proje için üç kişilik yazım ve araştırma grubu oluşturulmuş,gerektiğinde bu çalış- mada yararlanılmak üzere üç arkadaşımıza şirketlerde marka imajının oluşturulması üzerine yazılmış kitabın okunarak mesleğimizde uygulanabilirlikleri sonraki toplantılarda tartışılmak üzere verilmiştir.

Bu çalışmanın sonucunda bir proje çalışma sonuçlandırılmıştır.

Ne yazık ki,bu çalışmaların kurum bünyesinde kurumca yapmağa hazırlanırken bu işin profesyonellerince bu işin etik yanının bağımsız anket/araştırma kurumlarınca yapıldığında bir anlam ifade edeceği aksi takdirde elde edilen so- nuçların sağlıklı olamayacağı ve zaman kaybı olacağı ifade edilmiştir.Ayrıca meslektaşlardan da anket için istenecek olan mail adreslerinin de meslektaşlarca sıcak bakılmayabileceği

ifade edilmiştir.

Bu süreç devam ederken Saygınlık Yönetimi bir kurum için vazgeçilmez olduğu bu konunun deneyimli uzmanı (3)tarafından komiteye sunulan sunumla bu gereksinme

olarak ortaya çıkmış ve bu konu paylaşılmış ,ancak bu süreçte Saygınlık Yönetiminin kurumun yukarıdan aşağıya, verilen profesyonel yardımla ( eğitim ve danışmanlıkla)

biçimlenebileceği ,ölçülebileceği ve sürdürülebileceği bunun da şu anda maliyetinin

kurum için düşünülerek gelecek döneme sarkıtmakta fayda olduğu gerçeği ile karşılaşılmıştır.

Gelecek dönemde bu komite devam edecekse yeni komiteye önerimiz bağımsız bir araştırma kuruluşunca kapsamlı bir anket yapılmasıdır.Bu şekilde ancak sağlıklı bir bilgi edilebilir.Üretilen verilerin sağlıklı olmasıyla sonuçların da gü- venli olduğu algısını ve kurumun saygınlığını okuması ve değerlendirmesi ,sonuç olarak yönetmesi olanağı doğacaktır.

Bir değerlendirme yapılabilmesi için güncel ve sağlıklı bilgiye gereksinim vardır.Çünkü ister şirket,ister kuruluş olsun’’Ölçemezsen bilemezsin,bilemezsen yönetemezsin’’tanımlaması bunu çok güzel ifade eder.

Faaliyetimiz süresinde toplantılara katılan üyelerimize,çalışma grubuna,toplantılarımıza katılarak çalışmamıza ışık tutarak bakış açımızı genişleten konularının uzmanlarına teşekkür ederiz.

Mesleki İmaj ve Saygınlık Komitesi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :