• Sonuç bulunamadı

İlimizde Genç Erişkin ve Erişkin Yaş Grubu Bireylerde Baş Ağrısı Karakteristikleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "İlimizde Genç Erişkin ve Erişkin Yaş Grubu Bireylerde Baş Ağrısı Karakteristikleri"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GİRİŞ

(2)

BULGULAR

GEREÇ VE YÖNTEMLER

(3)
(4)

KAYNAKLAR TARTIŞMA

(5)

Received/Başvuru:18.11.2012, Accepted/Kabul: 15.01.2013

For citing/Atıf için:

Correspondence/İletişim

Referanslar

Benzer Belgeler

Gerilim tipi ağrı, migren ve küme tipi (cluster headache) ağrı- lar, birincil baş ağrıları grubuna girer.. Beyin içe- risinde meydana gelen bir olaya veya hastalı- ğa

Bir başka çalışmada Kowacth ve arkadaşlarının kli- nik olarak normal olan 112 çocuk üzerinde yap- tıkları araştırma sonuçlan; direk radyolojik in- celemelerde %53

asbeste maruz kalan bireylerde yaş grupları açısından durumluk kaygı düzeyleri, sürekli kaygı düzeyleri ve umutsuzluk düzeyleri asbeste maruz kalmayanlara

Bu çalışmada bölgemizde uzun bir süre- den sonra ilk kez kızamık vakalarına rastlanma- sı sebebiyle, kızamık tanısı almış erişkin yaş grubundaki

B40 students of either Malays, Chinese, or Indians state that their parents have encouraged and supported their children (SSP) to speak and master Malay Language. Their parents

(10) PE’li 5-19 yaş arası 103 hastanın solunum fonksiyonlarını incelediği çalışmada hastaların 56’sında (%54) normal solunum fonksiyonu 42’sinde (%41) obstrüktif tip

Hastaların %66.6’sının has- tanede kaldığı dönemde orta veya şiddetli ağrı duydu- ğu, %83.3’ünde taburcu olur iken hafif ağrı olduğu, %77.7’sinde ise

Olguların sekizinde (%29) bir ya da daha fazla komplikasyon (sekonder bakteriyel pnömoni 5, diyare 4, hepatit 3 ve otit 2 olguda) gelişmiştir. İndeks olgunun serum örneğinde