Resmî GazeteSayı : 28518

Tam metin

(1)

4 Ocak 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28518

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında st hdam ed len kapsama dah l personele, tazm nat ödenecek yabancı d ller n tesp t ve yabancı d l sınavlarının düzenlenmes ne l şk n usul ve esaslar

le d ğer hususları düzenlemekt r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, kadro karşılık göster lmek suret yle sözleşmel olarak çalışan personel dah l olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk S lahlı Kuvvetler Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hak mler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğret m Personel Kanunu hükümler ne göre almakta olan personelden yabancı d l b lg s sev ye tesp t sınavına g recekler kapsar.

(2) Yabancı d l b lg s sev yes n ölçmek steyen d ğer k ş ler de bu sınava katılab l r.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 27/6/1989 tar hl ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n 2 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tazm nat ödenecek yabancı d ller

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel ğ n 2 nc maddes n n b r nc fıkrası kapsamındak personel n yabancı d l tazm natı alab lmes ç n, Almanca, Arapça, Bulgarca, Ç nce, Dan markaca (Dan sh), Ermen ce, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İng l zce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portek zce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca d ller nde yapılacak Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n 2 nc maddes nde bel rlenm ş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.

Sınavın yapılması

MADDE 5 – (1) Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez Başkanlığınca yapılır.

(2) Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İng l zce ve Rusça d ller ç n Mart, N san, Mayıs ayları çer s nde b r kez ve Eylül, Ek m, Kasım ayları çer s nde b r kez olmak üzere yılda k kez; d ğer d ller ç n se Mart, N san, Mayıs ayları çer s nde olmak üzere yılda b r kez yapılır.

Protokol

MADDE 6 – (1) Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavına l şk n başvuru, lan, sınav yapılacak yerler, sınav bedel ve bu bedel n tahs l usulü, sınava g r şte uyulacak kurallar, sınav usulü le sınav yapılacak d ller, sınav sonuçlarının duyurulması, sınav sonuçlarına t raz ve sınavla lg l d ğer hususlar Mal ye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez Başkanlığı arasında mzalanacak çoklu protokolle bel rlen r.

Sınava katılma

MADDE 7 – (1) Adaylar, her Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavına ancak b r yabancı d lden katılab l r.

(2) Adaylar, başvuru şlemler tamamlandıktan sonra sınava g rmek sted kler yabancı d l değ şt remez.

(3) Yabancı d l b lg s sev yes n yükseltmek steyen adaylar da Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavına katılab l r.

Sınav usulü

MADDE 8 – (1) Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavı çoktan seçmel test olarak yapılır. Ancak, protokolde bel rlenmes kaydıyla sınavın gerçekleşt r lmes ne l şk n farklı usuller uygulanab l r.

Sınavın geçers z sayılacağı haller

(2)

MADDE 9 – (1) Yabancı d l b lg s sev ye tesp t sınavına katılanlardan 17/2/2011 tar hl ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez Başkanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanun ve lg l mevzuat hükümler nde yer alan sınav kurallarına aykırı davrananların sınavları geçers z sayılır.

Sınavın ptal ed lmes

MADDE 10 – (1) Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavı; g zl l k hlal suret yle soruların kısmen veya tamamen elde ed lm ş olması, sınav sorularına ve sonuçlarına l şk n sınavın ptal n gerekt ren herhang b r hususun ortaya çıkması, sınavın yapılmasını engelleyen sebepler n mevcut olması haller nde Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez Başkanlığı tarafından ptal ed l r.

(2) Bu durumlarda Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez Başkanlığı tarafından uygun bulunan en kısa sürede lg l sınav yen den yapılır.

Yabancı d l sev yes

MADDE 11 – (1) Adayların, Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavında aldıkları puanlara göre yabancı d l b lg s sev yeler ;

a) 90-100 arasında puan alanlar (A) sev yes nde, b) 80-89 arasında puan alanlar (B) sev yes nde, c) 70-79 arasında puan alanlar (C) sev yes nde, ç) 60-69 arasında puan alanlar (D) sev yes nde, d) 50-59 arasında puan alanlar (E) sev yes nde kabul ed l r.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 – (1) Sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez Başkanlığı tarafından nternet aracılığı le adaylara duyurulur ve kurumların er ş m ne açılır.

B lg lend rme

MADDE 13 – (1) Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavına l şk n protokolde bel rlenecek b lg ler, Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez Başkanlığı tarafından elektron k ortamda Mal ye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına gönder l r.

Atıflar

MADDE 14 – (1) İlg l mevzuatta Kamu Personel Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavına yapılan atıflar Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavına yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel k

MADDE 15 – (1) 23/6/2007 tar hl ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personel n n Yabancı D l B lg s Sev yes n n Tesp t ne Da r Esas ve Usuller Hakkında Yönetmel k yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Mal ye Bakanı le Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :