Kendini denemek için bir flans

Tam metin

(1)

KÜLTÜRDE FSJ

30

(2)

Anja, Magdeburg flehrinde televizyonda bölgesel bir gençlik programı yapıyor, Sebastian Sachsen-Anhalt eyaletinde serbest tiyatro gruplarına uygun, sahnne teknolojisinde yardım ediyor.

Daniel, Berlin’de zihinsel ve bedensel engelli gençler ile bir filim çeviriyor ve Esther, Hannover’de bir ressamın yanında körler için bir sanat projesinde yardım ediyor.

Sanat ve müzik okullarında, tiyatrolarda, müzelerde, medya atölyelerinde rock hareketlerinde, küçük sanat evlerinde veya gençlik kulüplerinde, kültürel alanda gönüllü sosyal yıl 1 Eylül 2001 tarihin den beri birçok olana¤ı sunuyor. Okul diploması ve meslek e¤itimi arasında pratik bir fleyler yapmak isteyenler veya bu yılı baflkaları için faaliyette bulunmak isyetenler veya mesleki açıdan kültürel alanda yönelimini bulmak isyetenler için burası do¤ru adrestir.

De¤iflik eyaletlerde bir çok faaliyet yeri mevcuttur. Uygun yeri kiflisel ilgilere, yeteneklere ve tercihlere göre seçebilirsiniz.

Gönüllü sosyal yılı kültürel alanda geçirme fikri çok ilgi görmüfltür. “Hayata dal”

düflüncesi ile de¤iflik kültürel faaliyet alanları meydana geldi.

“Kendini denemek

i ç i n b i r fl a n s ”

(3)

“Liseden sonra kendime sordum: flimdi ne yapaca¤ım diye?

Sanat olan hobimi mesle¤ime dahil etmek istedi¤imi biliyordum ama bunu nasıl yapaca¤ımı bilmiyordum. Kültürel alanda mev- cut olanakların tümünü de bilmiyordum”. FSJ ifl ve iflçi bulma kurumunda dikkatini çekti. Bir bilgilendirme toplantısında çalıflılabilecek yerler kendini tanıtıyor. Hannover’de “kendimi yaratıcılık açısından bulabildim”, diyor Esther. Kör gençlere yönelik “Tastwerke” projesinden sonra sergilerde ve sanatsal hareketlerde çalıfltı ve kendisi için de kurslardan faydalandı.

Sanatçılarla olan iletifliminde yıl içinde meslek arzusu da somutlafltı. Artık sanat ö¤retmeni olmak istiyor.

Bir FSJ’ya karar verdi ve Magdeburg’da bulunan Yurtdıflı iflletmesi Sachsen-Anhalt’a gitti. Orada, 20 kifliden oluflan üyelere üç günlük bir “Dünyaya açık Sachsen-Anhalt” e¤lencesi düzenledi. “Daha öneceleri de siyasetle ilgilendi¤im için bu faaliyet yeri ile kendimi do¤ru yerde buldum”, diye anlatıyor.

Orada edindi¤i birçok tecrübeden sonra artık gelece¤i için ne KÜLTÜRDE FSJ

32

Bad Harzburg’dan gelen 20 yaflındaki Esther faaliyet yerini “workshop Hannover’de” buldu.

“Ya lise diploması yapacaktım, yada bir meslek e¤itim yeri arayacaktım”, diyor Oldenburg’dan gelene 19 yaflındaki Peter.

Mesleki yönlenme ve tarih dersi – tarihi yapı bakımı ifl baflında.

FSJ’›n kültür içindeki bir yönü.

(4)

Bugün artık bu tesadüfe flükrediyor. “Kırsal kesimden geliyorum, kültürel alanın ne kadar çok yönü oldu¤unu bilmiyordum”. Kültür, tiyatro ve müzlerden daha fazlasını içeriyor. Magdeburg’da bulunan Landesvereinigung für Kulturelle Jugenbildung (Kültürel Gençlik E¤itimi Federal Birli¤i’nin bürosu) – LKJ, Benny’nin faaliyet yeri oldu.

‹nterneti’de aslında çok iyi bilmeyen Benny, gençlik serveri ProMix için flehrin tüm medya projelerini topladı ve çok kapsamlı bir link listesi oluflturdu. Bunun dıflında FSJ arkadaflı Anja’ya haftalık TV programı Jugendinsel’de yardım etti. Gelecekte gösteri teknisyeni olacak olan Benny

“Okuldan sonra hemen bir FSJ’ye girmeyi çok iyi buluyo- rum”, diyor. “Bu meslek hayatında çok yo¤un bir bakıfltır ve buna ek olarak da de¤iflik alanları ö¤renmek ve kendini bul- mak için olana¤ı veriliyor”.

istedi¤ini biliyor: “‹lgimi Organizasyon ticareti, kamu iflleri veya gençli¤in politik e¤itimi çekiyor”.

Benny, 18, öncelikle ihtiyacından dolayı FSJ’ye baflvurdu. “Bir türlü bir e¤itim yeri bulamadım ve en baflta da kültürel alana da girmek istemiyordum”.

Çocuklarla kültür çalıflması – Karolin “riesa efau” orgaizasyonu ile Dresden-Friedrichstadt’da çalıflıyor.

(5)

KÜLTÜRDE FSJ

34

O, hükümet Bakanı veya çıkar gurupları olması fark etmeyen yeni insanlara göre kendini ayarlamayı ö¤renmekle kalmadı.

Aynı zamanda organizasyonları ve iflleyiflleri de¤iflik bakıfl açılarından gördü ve özellikle süresi ne kadar uzun olursa olsun bir ifli sonuna kadar götürmeyi ve bitirmeyi ö¤rendi.

“Çok daha ba¤ımsız olunuyor ve sorumluluk taflımayı ö¤reniyorsunuz”, diye düflünüyor Peter.

“Ders saat 14’de bitiyor, eve gidiliyor ve zamanın geri kalanı senin. Burada saat 17, 18 olabilyor ve bazen akflamları da iflleriniz oluyor. Ama bütün gün oturarak birfleyler ayırmıyoruz, iflin kendisi de zevkli”.

“Okula göre büyük bir de¤iflikliktir”, diye düflünüyor Esther.

Maskelerle bir oyun: Berlin’de bir tiyatro kursu.

Daniel FSJ kültürde Finkenkrugschule, Berlin özel pedagojik teflvik merkezinin zihinsel engellileri ile bir film çekiyor.

Gençler hepsini kendileri organize etti:

oyuncular, teknik, catering.

(6)

Katılımcılar bir yıl boyunca afla¤ıdaki olanaklara sahipler:

• kültürel bir iflletmeden günlük iflleyifli ö¤renmek, ilginç insanlarla ve projelerle tanıflmak,

• kendilerine ait bir proje oluflturmak ve ona danıflmanlık yapmak,

• tüm ifllerde ve e¤itimlerde kullanılabilen yetenekler edinmek

• kendi yeteneklerinin sınırlarını keflfetmek ve bunları geniflletmek,

• baflkaları için sosyal ve kültürel açıdan faaliyette bulunmak,

• kendileri için kültürel alanda bir mesle¤i düflünmek.

Yıl içindeki tüm ülke çapındaki di¤er gönüllülerle buluflmalar iletiflimi sa¤lamaktadır. FSJ kültüre tüm katılanlara pratik faaliyetlerinde ve özellikle kendilerinin sorumlu oldukları kültür projesinin gerçeklefltirilmesinde yardım edilir ve danıflmanlık yapılır.

FSJ’de kültür n e d i r ?

‹lgilenenler Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung veya Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung örgütlerine baflvurabilirler. (Adresler için bkz.

eke). Baflvuru formlarını ve FSJ ile ilgili birçok bilgiyi ‹nternet - ten de edinebilirsiniz.:

www.bkj.de/reininsleben

B a fl v u r u

Hayata gir – Kültürel Gençlik E¤itimi Federal Birli¤i’nin internet sayfası:

www.bkj.de/reininsleben

(7)

“Hay›r, iflimiz için reklama ihtiyacımız yok”, diyor Nicole. Young-Beat-otobüsü çevrede çok iyi tanınıyor.

Üç yıldır her renge boyanmıfl olan Mercedes otobüsü Meißen çevresinde geziyor ve gençlik kulüplerinde, köy meydanlarında, okul bahçelerinde ve diskolarda duruyor. Neredeyse bir yıldır Nicole buna katılmaktadır. Gönüllü sosyal yılını Meißen flehrinin “Hafenstraße” derne¤inde yapıyor.

Otobüs cihaz ve çalgı aletleriyle dolu. ‹yi bir rock grubunun ihtiyaç duydu¤u fleyler: gitar, bas, davullar, hoparlörler, mikro- fonlar, ıflık tesisatı. Nereye geliyorlarsa cihazlarını kuruyorlar ve haydi çalıflın deniliyor. “Baflta ben de bunun mümkün

olabilece¤ine inanmadım”, diyor Nicole. Gençlerin eline çalgı aletlerini tutuflturmak ve ses tesisatını açmak. 19 yaflındaki Nicole klasik piyano dersi almıfltır ve “orda ne kadar çalıflmam gerekidi¤i de çok zordu”, diyor Nicole. Bugün bunun do¤ru bir bafllangıç oldu¤unu düflünüyor. “Müzik herkesin kendini bulaca¤ı bir ortamdır ve kurslarda gençler kendilerinin de birfleyleri organize edebileceklerini görüyorlar, birbirlerine karflı de¤il ve bofl zamanlarını anlamlı biçimde de¤erlendirebilecek- lerini de ö¤reniyorlar”.

“Bu bir saman alevi de¤il”, diye tamamlıyor Ines Jubelt. Ines

‘Hafenstraße’ derne¤inde sosyal danıflman olarak çalıflmaktadır ve FSJ aynı zamanda sosyal katılımcılar için danıflmanlık ta yapıyor. “Ziyaret etti¤imiz gençlerin sürekli yeniden aktif olduklarını fark ettik. Açık hava partilerine davetler alıyoruz, genç gruplara çıkma flansları bize soruluyor ve belediye baflkanı sorun çıkardı¤ında yardım etmemiz rica ediliyor, sa¤da ve solda da¤ılmıfl köyler arasında gerçek flebekeler olufluyor”.

Kırsal kesime rock kültürü?

KÜLTÜRDE FSJ

36

(8)

Karolin Dresden’de bulunan “riesa efau” kültür derne¤inde çocuklara ve gençlere yönelik olanakların geniflletilmesinden sorumludur. “Sadece bu açıdan bile FSJ zaman kaybı de¤ildir ve kendini denemek için bir flanstır”, diyor Karolin.

“Hiç kimse okuldan hemen sonra yeniden bir e¤itime veya üniversiteye bafllamak

istemez”, diyor Karolin, 23.

Lena, 19, Niedersachsen: “Birdaha seçmek zorunda olsam: FSJ kültür – evet veya hayır, yine aynı flekilde karar verirdim.”

Gönüllüler yıl boyunca kültürel gençlik e¤itimi federal Birli¤i (Landesvereinigungen Kulturelle Jugendbildung) tarafından desteklenmektedirler ve faaliyet yerlerinde de onları yön- lendiren, destekleyen ve danıflmanlık yapan özel danıflmanları var. Bunun dıflında FSJ’l›lar›n bütün ülkeden gelerek birbirileri ile iletiflime geçme fırsatını sunan toplantıları var. Böylece FSJ birçok yeni tecrübe ve yeni arkadafllıklar da sunmaktadır.

“Rockladies” Young-Beat-otobuüsleri ile:

araç bir grubun müzik yapmak için ihtiyaç duydu¤u herfleyi getiriyor.

Anne, Nicole ve sosyal danıflman Ines (soldan sa¤a).

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :