Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 57 Para le Sat lmaz. stikrar zaman

Tam metin

(1)

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Trabzon 12 9 2 1 29 8 29

2 Kayseri 12 8 3 1 18 6 27

3 Bursa 12 7 4 1 21 9 25

4 ‹.B.B. Spor 12 7 1 4 17 10 22

5 Fenerbahçe 12 6 3 3 30 16 21

6 Befliktafl 12 6 2 4 19 12 20

7 Antalya 12 5 4 3 16 16 19

8 Karabükspor 12 5 3 4 19 16 18

9 Gaziantep 12 4 5 3 10 9 17

10 Galatasaray 12 5 1 6 14 17 16

11 Ankaragücü 12 4 3 5 16 18 15

12 Manisaspor 12 5 0 7 17 20 15

13 G.Birli¤i 12 3 3 6 10 19 12

14 Eskiflehir 12 2 5 5 9 14 11

15 Konyaspor 12 2 3 7 11 20 9

16 Bucaspor 12 1 5 6 5 13 8

17 Sivas 12 1 4 7 9 28 7

18 Kas›mpafla 12 1 3 8 10 29 6

Konyaspor:0 Kayserispor:1 Bucaspor:0 Ankaragücü:0 Bursaspor:0 Trabzonspor:2 Gaziantepspor:2 Fenerbahçe:1 Eskiflehirspor:0 MP Antalya:0 Kas›mpafla:2 Sivasspor:0 Gençlerbirli¤i:0 Befliktafl:2

‹.B.B.Spor:2 Karabükspor:1 Galatasaray:0 Manisaspor:2

12. Hafta Sonuçlar›:

SPOR TOTO SÜPER L‹G

Kas›mpafla Gençlerbirli¤i Manisaspor Bursaspor Sivasspor DÇ Karabük

Befliktafl Konyaspor

MP Antalya Gaziantepspor Trabzonspor Eskiflehirspor Ankaragücü ‹.B.B.Spor Kayserispor Galatasaray Fenerbahçe Bucaspor

13. Hafta Maçlar›:

25 y›l Manisaspor’da yönetici ve menajer olarak görev yapan Zühtü Babacan, Manisaspor ile tan›flt›¤›

ilk günden bugüne kadar futbolcu- larla iletiflimi, altyap›, flehrin tak›m- la bütünleflmesi ve kurumlaflmayla ilgili görüfllerini anlatt›.

Y›llar›n Zühtü Babas› birlik ve bera- berlik sportif baflar›n›n çok da önemli olmad›¤›n› söyledi. Neden mi? Bütün bu sorular›n cevab› rö- portaj›m›zda okuyucular›m›za ulafla- cak. SAYFA 2’DE

Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan, bu hafta Bur- saspor maç›nda taraftara büyük görev düflece¤ini belirte- rek, "Bayram›n hemen ard›ndan tatil günü oynanacak bu maçta 19 May›s Stadyumu’nu doldurmam›z gerekiyor.

Bursaspor maç›n› taraftar›m›z›n deste¤iyle kazanaca¤›m›za inan›yorum" dedi. SAYFA 3’TE Manisaspor U18 Tak›m› ligin 9. haftas›nda lider Bucaspor’u deplasmanda 2-0 ma¤lup

ederek Ege grubunda liderlik koltu¤una oturdu. U18 Tak›m›m›z ligin 10. haftas›nda 20 Kas›m Cumartesi Bal›kesirspor’un konu¤u olacak. SAYFA 8’DE

“Hazine altyap›da”

U18 Ligi lideri MAN‹SASPOR

Selami Delan:

"Taraftar›n

görevi büyük"

18 Kas›m 2010 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 57•Para ‹le Sat›lmaz

7. SAYFADA

MUHARREM KAZER

Sporda dürüstlük ve kendini sorgulamak

L‹SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL

■ 5. SAYFADA

Yi¤it ‹ncedemir ve Eren Ayd›n Milli Tak›m’da

■ 3. SAYFADA

Simpson gol krall›¤›

yar›fl›nda

‹stikrar

zaman›

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 13. haftas›nda Bursaspor ile karfl› karfl›ya gelecek. 20 Kas›m Cumartesi günü 19 May›s Stadyu- mu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da bafllayacak. Siyah-be- yazl›lar Galatasaray maç›n›n ard›ndan son flampiyon Bursaspor’u da yenerek ligde istikrarl› bir ç›k›fl yakalamak istiyor. 4. SAYFADA

Maç

biletlerinin sat›fl› Cuma günü devam

edecek Maç

biletlerinin sat›fl› Cuma günü devam

edecek

■ 4. SAYFADA

0-2 0-2

■ 6. SAYFADA

Tarzan Aslan’›

evinde

avlad›

(2)

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN

Bülent HASGÖNÜLLÜ • Haflim ELMALI Muharrem KAZER

Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505

Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:57

Bask› Tarihi: 17 Kas›m 2010

M

anisaspor’un en küçük üyeleri aram›za kat›lmaya devam ediyor. En genç taraftar›m›z son Ceyn Rüya’dan sonra aram›za kat›lan Bilgi ‹fllem ve Akreditasyon Sorumlumuz Alican ‹nce’nin ye¤eni minik Tarzan Artun Efe 3 kilo 300 gram olarak dünyaya geldi.

Minik Tarzan ‹zmir Karatafl Hastanesi’nde hayata gözlerini açt›. Gökçe – Volkan ‹nce çiftinin do¤ufltan Manisasporlu olan o¤ullar› Artun Efe ismini ald›. Minik Tarzan Artun Efe 12 Kas›m günü camiaya kat›larak son Tarzan unvan›n› ele geçirdi.

Manisaspor Kulübü Gazetesi olarak minik Artun Efe’ye ailesiyle uzun, sa¤l›kl›, futbol ve Manisaspor dolu bir ömür diliyoruz.

Son Tarzan›m›z aram›za hoflgeldin

25 y›l Manisaspor’da yöneti- ci ve menajer olarak görev yapan Zühtü Babacan, Mani- saspor ile tan›flt›¤› ilk gün- den bugüne kadar futbolcu- larla iletiflimi, altyap›, flehrin tak›mla bütünleflmesi ve ku- rumlaflmayla ilgili görüfllerini anlatt›. Y›llar›n Zühtü Babas›

birlik ve beraberlik sportif baflar›n›n çok da önemli ol- mad›¤›n› söyledi. Neden mi?

Bütün bu sorular›n cevab›

röportaj›m›zda okuyucular›- m›za ulaflacak.

Manisaspor ile nas›l tan›flt›n›z?

Manisaspor minik tak›m›nda forma giydi¤im y›llar Manisaspor ile ilk tan›- fl›kl›¤›m›n oluflmas›n› sa¤lad›. Komik gelebilir ama ben y›llarca süren bir futbolculuk yaflam›na sahip de¤ilim.

Bir buçuk resmi maçta forma giydim ve böylece yeflil sahalar›n içindeki gö- revim sona erdi. Sevgili hocam Fikri Bayr›l ve Halil Onultmak antrenörlü-

¤ümü yapan de¤erli insanlard›.

Futbolcu olarak uzun olmasa da çok uzun y›llar Manisaspor’a hiz- met ettiniz. Göreviniz neydi?

Amatör küme, 3.lig, 2.lig, süper lig kategorilerinde sürekli olarak görev yapan birkaç isim vard›r. fiu an Mü- min a¤abeyi (Özkasap) hat›rl›yorum ama di¤eri de san›r›m bendim. Altya- p›da baflar›l› oyuncular yetifltirmek için miniklerden itibaren birçok maç izleyip, yetenekli oldu¤una inand›¤›- m›z gençleri Manisaspor’a kazand›r- maya çal›flt›k. Bunlar öyle milyarlara, büyük bütçelere dayal› çal›flmalar de-

¤ildi. Bazen bir cep telefonu, bazen

bir tak›m eflofman, bazen de çocuklar- la beraber yedi¤imiz bir yemek onlar›

tak›ma kazand›rmaya yetiyordu.

Futbolcunun yetenekli oldu¤unu hangi özelliklerine bakarak anl›- yordunuz?

Bir futbolcunun yetene¤i, sahada azimli olmas› tak›m içerisinde uyumlu olmas› önemlidir. Ama hepsinden önemli bir fley var. Sporcunun insan olmas›. Y›llarca antrenörlerimizin de deste¤iyle kendine güvenen, sayg›l›, yaflad›¤› topluma uyum sa¤layabilen ve bunun yan›nda baflar›l› sporcular hedefimizdi. Bunun için elimizden ge- leni yapt›k. De¤erlendirmesi yönetici ve taraftarlar›m›z›nd›. Ben flunu söyle- yebilirim ki futbolcular›m›z gittikleri yerlerde düzen ve terbiyeleriyle hep dikkat çektiler. Sportif yetene¤e gelin- ce, futboldan anlayan sahan›n tozunu yutmufl herkes birkaç defa izledi¤inde tak›mda yetenekli oyuncular› kolayca görebilir. Biz sadece kime ihtiyac›m›z oldu¤unu biliyorduk.

Manisaspor’un süper ligde müca- dele verdi¤i son 2 y›l› nas›l de-

¤erlendiriyor sunuz?

Manisaspor kentin en önemli de¤erle- rinden biri. Sportif de¤erlendirmeyi bir kenara b›rak›p kent aç›s›ndan düflün- celerimi söylemek istiyorum. Manisas- porla ilgili gündem o kadar çabuk de-

¤ifliyor ki son 2 y›lda duyduklar›m›n hiç birine, gördüklerimin ise yar›s›na inanmamay› ö¤rendim.

Kurumsallaflma ile ilgili çal›flmalar ki- flisel kanaatimce baflar›l› gidiyor. Te- sisleflme ve uzun dönemli planlama yap›l›rsa sportif baflar› do¤al bir sonuç olacak. Ancak kentimiz süper lige ha- z›rl›ks›z yakaland›. Süper ligin Mani- sa’ya kazand›rabilece¤i nimetleri gör- dü¤ümüze inanm›yorum. Manisa’ya gelen taraftarlar› a¤›rlayacak stada ya- k›n konaklama, lokanta ve al›flverifl yap›labilecek yerler maalesef henüz proje aflamas›nda.

Uzun y›llar altyap›da görev yapt›- n›z. Sürekli vurgulanan altyap›- n›n önemiyle ilgili neler söyleye- ceksiniz?

Y›llarca altyap›ya gereken önemin ve- rilmedi¤i herkesçe bilinen bir gerçek.

Oysa bir kulübün en önemli yaflam kayna¤›, olmazsa olmaz› altyap›d›r.

Altyap›da sporcular›n beslenmeleri e¤itimleri ve sosyal geliflimleri için imkanlar ço¤alt›lmal›d›r. Altyap›da ye- tiflmifl sporcular kulübün ekonomik olarak kurtuluflunu sa¤layacak birer hazine, ayr›ca kentle bütünleflme ko- nusunda önemli bir potansiyele sahip- tir. Bunun d›fl›nda kurumlar aras› ileti- flimde kentle tak›m›n birleflme aç›s›n- dan önem tafl›r. Herkesin Manisas- por’a destek verdi¤ini söyledi¤i bir fle- hirde, kemik taraftarlar d›fl›nda bu ku- rumlar›n ivmesiyle oluflabilecek potan- siyelin tribüne yans›mamas› da olduk- ça düflündürücü.

Sizce Manisal› ne yapmal›?

Bu kentte yaflayan herkes flehrin do- kusunu Manisaspor’a yans›tabilir.

Herkesin yapabilece¤i bir fley mutlaka var. Süper ligde mücadele eden bir ta- k›m›m›z varsa ve bir çok kiflinin Mani- sal› oldu¤u halde tuttu¤u ‹stanbul ta- k›mlar›n› dize getiriyorsa Manisal›, Manisasporluyum diyebilmeli. Bunu gururla söyleyebilmek için yeterince nedenleri var. Kulübümüz taraf›ndan yap›labilecek sürekli organizasyonlar- da flehrin tak›m ile bir araya gelmesini ve tak›ma sahip ç›kmas›n› sa¤lar.

T

rabzon, Samsun, Kayseri, An- talya ve Adana’dan sonra Ma- nisa’da düzenledi¤i organizas- yonla kullan›c›lar›na ulaflan TT Net, Ulupark ve Cumhuriyet Meydan›n- da kurdu¤u stantlarda Manisal›lar›

futbola doyurdu.

Manisa ile birlikte ülke genelinde 8 flehirde düzenlenen TT Net organi- zasyonlar› geçti¤imiz hafta içi Ma- nisal›larla bulufltu. Firman›n kam- panya tan›t›m ve sat›fl amaçl› kur- du¤u stantlar DJ ve MC programla- r›yla organizasyon alanlar›na renk katt›. 15 kifliden oluflan ekip minya- tür kalede flutlar›na güvenen futbol- severlere sürpriz hediyeler sunarken müzik yay›n› ve tan›t›m programlar›

Manisal›lar›n ilgi oda¤› oldu. Orga- nizasyon sorumlusu Mustafa Dön- mez ekibiyle birlikte 5 gün süren Manisa etab›n›n oldukça baflar›l›

geçti¤ini belirtti. Özellikle animas- yon ve minyatür futbolun yo¤un ilgi gördü¤ünü söyleyen Dönmez " Ma- nisa futbolu seven ve yak›ndan ta- kip eden bir flehir. Gitti¤imiz illerde en çok talep gören aktivite futbol.

Bu Manisa’da da de¤iflmedi. TT Net ekibi olarak Manisaspor’a süper ligde gösterdi¤i baflar›lar›n de- vam›n› diliyoruz " dedi.

“Hazine altyap›da sakl›”

Zühtü Babacan kimdir?

1953 Makedonya ‹fltip do-

¤umlu Zühtü Babacan 25 y›l Manisaspor’da farkl› görevler- de yer ald›. Amatörden süper lige kadar altyap›ya kazand›r- d›¤› bir çok oyuncu memle- ketlerine Manisa olarak be- nimsedi. Manisa’da ki yerel gazetelerde köfle yazarl›¤› ya- pan Babacan sporcular ve ba- s›n camias›nda Zühtü Baba olarak tan›nd›. Evli ve bir k›z çocu¤u babas› olan Zühtü Ba- bacan Manisa’da ki en eski Manisasporlular’ dand›r.

TT Net flöleni

Manisa’da da

h›z kesmedi

(3)

G

alatasaray karfl›s›nda tak›m›n sergiledi¤i oyundan memnun olduklar›n› belirten Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan, "Bu galibiyet, hem yönetime hem de ta- raftarlar›m›za bayram hediyesi oldu"

dedi. Selami Delan, bu hafta Bursas- por maç›nda ise taraftara her zaman- kinden daha fazla görev düflece¤ini kaydederek, "Bayram›n hemen ard›n- dan tatil günü oynanacak bu maçta 19 May›s Stadyumu’nu doldurmam›z gerekiyor. Bursaspor maç›n› taraftar›-

m›z›n deste¤iyle kazanaca¤›m›za ina- n›yorum." dedi.

Manisaspor’un Galatasaray maç›nda ne kadar kaliteli bir ekip oldu¤unu futbol camias›n›n gözleri önüne bir kez daha serdi¤ini ifade eden Delan,

"Bu kaliteyi ald›¤›m›z sonuçlara da yans›taca¤›z. Bursaspor maç›yla bir- likte ligde bir istikrar yakalamam›z gerekiyor. Ligin ilk yar›s›nda top- layaca¤›m›z puanlar hedefledi¤imiz üst s›ralar için büyük önem tafl›yor."

diye konufltu.

Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan, bu hafta Bursaspor maç›nda taraftara büyük görev düflece¤ini belirterek, "Bayram›n hemen ard›ndan tatil günü

oynanacak bu maçta 19 May›s Stadyumu’nu doldurmam›z gerekiyor. Bursaspor maç›n› taraftar›m›z›n deste¤iyle kazanaca¤›m›za inan›yorum" dedi.

Delan: "Taraftar›n görevi çok büyük"

K

anadal› futbolcumuz Joshua Simpson bu se- zon ligde gol krall›¤›na ulaflacak gibi görünü- yor. Simpson ligde att›¤› 7 gol ile Emeni- ke’den sonra ligde en çok gol atan ikinci isimler- den oldu.

Galatasaray maç›nda ortaya koydu¤u performans ile kalitesini bir kez daha gösteren Simpson’un Ga- latasaray’a karfl› att›¤› penalt› golü, Kanadal› fut- bolcunun Türkiye'deki ilk penalt› golü de oldu. Bu gol ile ligdeki gol say›s›n› 7’ye ç›kararak tak›m için- deki en golcü isim olurken, ligde de 8 gol kayde- den Karabüksporlu Emenike’den sonra en çok gol atan ikinci isimler aras›nda yer alarak gol krall›¤›

yar›fl›na dahil oldu. Simpson; Fenerbahçeli Niang ve Befliktafll› Bobo ile birlikte gol krall›¤›nda ikinci s›ray› paylafl›yor. Baflar›l› futbolcu bu sezon flim- diye kadar Fenerbahçe (1), Trabzonspor (1), Sivass- por (3), Kas›mpaflaspor (1) ve Galatasaray’a (1) kar- fl› gol kaydetti.

Simpson gol kral› aday›

M

anisasporumuz da bayramlaflma tö- reni 17 Kas›m Çarflamba günü saat 13:15’de gerçeklefltirildi. Asbaflkanla- r›m›z Nejat Alm›fl, Selami Delan, yönetim ku- rulu üyelerimiz Rahim Renan Çapra, Özcan Nalbantlar, Hüseyin Fehmi Yersel, Çetin Çavdarl› ve Gürkan Koyuncu Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaflma töreninde Teknik Direktörümüz Hikmet Kara- man, Genel Menajerimiz Öner Karalar, teknik heyetimiz, futbolcular›m›z ve tesis personeli- mizin Kurban Bayram›’n› kutlad›lar.

Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan Kur- ban Bayram›’n›n Manisaspor’a ve tüm Tür- kiye’ye hay›rl› olmas›n› diledi¤ini belirterek, Bursaspor maç›nda futbolcular›m›za baflar›lar diledi.

Bayramlaflt›k

(4)

Manisasporumuzun Bursaspor ile oyna- yaca¤› Spor Toto Süper Lig 13. hafta kar- fl›laflmas› biletlerinin sat›fl› Manisaspor Store Çarfl› fiubesi’nde, Biletix internet sitesinde ve Biletix Ça¤r› Merkezi’nde devam ediyor. Biletlerin sat›fl› 19 Kas›m Cuma günü Manisaspor Store Çarfl› fiu- besi’nde ve 20 Kas›m Cumartesi günü Biletix stat giflelerinde devam edecektir.

Maç biletlerinin sat›fl›

Cuma günü devam edecek

M

anisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 13. haftas›n- da Bursaspor ile karfl›

karfl›ya gelecek. 20 Kas›m Cu- martesi günü 19 May›s Stadyu- mu’nda oynanacak mücadele sa- at 16.00’da bafllayacak. Siyah-be- yazl›lar Galatasaray maç›n›n ar- d›ndan son flampiyon Bursas- por’u da yenerek ligde istikrarl›

bir ç›k›fl yakalamak istiyor.

Galatasaray’› yenerek ligde yeni-

den ses getiren Manisasporumuz 13. haftada Bursaspor karfl›s›nda zorlu bir mücadele verecek. Tek- nik Direktörümüz Hikmet Kara- man yönetiminde çal›flmalar›n›

Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri’nde bütün h›z›yla sürdüren siyah-be- yazl›lar taraftar›n›n deste¤iyle bu karfl›laflmadan mutlak galibiyet alarak istikrarl› bir flekilde üst s›- ralara yaklaflmak istiyor.

Yi¤it ‹ncedemir cezal› durumda

Siyah-beyazl›larda Galatasaray maç›nda sar› kart görerek cezal›

duruma düflen Yi¤it ‹ncedemir d›fl›nda eksik futbolcu bulunmaz- ken, Eren Ayd›n, Mehmet Gü- ven, Ömer Aysan Bar›, Simpson ve Isaac sar› kart cezas› s›n›r›nda bulunuyorlar. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 14. haftada deplasmanda oynanacak Es- kiflehirspor maç›nda forma giyemeyecekler.

S

por Toto Süper Lig'in 13. hafta karfl›laflmalar›nda görev alacak olan hakemler aç›kland›.

Manisasporumuzun Bursaspor ile oynayaca¤› karfl›laflmay› Antalya bölgesi hakemlerinden Kuddusi Müftüo¤lu yönetecek. Karfl›laflmada Müftüo¤lu’nun yard›mc›l›klar›n› Bülent Gökçü ve Aleks Taflç›o¤lu yapacak. Maç›n 4. hakemi ise Hakan Özkan.

Kuddusi Müftüo¤lu 14. maç›m›z› yönetecek

Hakem Kuddusi Müftüo¤lu, Bursaspor maç›yla birlikte 14. kez maç›m›z› yönetecek. Liglerde geride kalan süreçte Müftüo¤lu’nun yönetti¤i 7 Spor Toto Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupas›, 4 Bank Asya 1. Lig ve 1 Spor Toto 3. Lig maç›nda ekibimiz 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 ma¤lubiyet ald›.

Hakem Kuddusi Müftüo¤lu’nun yönetti¤i maçlar›m›z ve sonuçlar› ise flöyle:

24 Ekim 2010 Manisaspor-Kas›mpaflaspor: 2-1 (Spor Toto Süper Lig) 28 fiubat 2010 Manisaspor-Diyarbak›rspor: 2-1 (Turkcell Süper Lig) 22 Kas›m 2010 Galatasaray-Manisaspor: 1-1 (Turkcell Süper Lig) 26 Nisan 2009 Güngören Bld.-Manisaspor: 0-0 (Bank Asya 1. Lig) 9 Mart 2008 Fenerbahçe-Manisaspor: 4-1 (Turkcell Süper Lig) 11 Mart 2007 Çaykur Rizespor-Manisaspor: 3-1 (Turkcell Süper Lig) 9 Kas›m 2006 Konyaspor-Manisaspor: 1-0 (Fortis Türkiye Kupas›) 7 A¤ustos 2005 Manisaspor-Ankaragücü: 2-2 (Turkcell Süper Lig) 25 Nisan 2004 Adana Demirspor-Manisaspor: 2-5 (Türk Telekom Lig A) 7 Aral›k 2003 Manisaspor-Karfl›yaka: 1-1 (Türk Telekom Lig A)

18 May›s 2003 Manisaspor-Çaykur Rizespor: 0-1 (Türk Telekom Lig A) 23 Mart 2003 Kayseri Erciyesspor-Manisaspor: 3-0 (Türk Telekom Lig A) 13 Nisan 1997 Sökespor-Manisaspor: 2-0 (3. Lig)

Bursaspor maç›n›n hakemi Müftüo¤lu

“Galibiyet için ne gerekiyorsa

yapaca¤›z”

Galatasaray maç›nda sergile- di¤i mücadele ile göz dolduran orta saha oyuncumuz Mehmet Güven, Galatasaray maç›nda elde ettikleri galibiyetin devam›n› getirmek istediklerini

belirterek,

"Bursaspor

maç›nda galibiyet için ne gerekiyorsa yapaca¤›z." dedi.

M

anisasporumuzun tecrübeli futbolcusu Mu- rat Erdo¤an bu hafta Bursaspor maç›nda Galatasaray maç›ndan daha iyi bir oyun sergilemeleri gerekti¤ini söyledi.

Bu hafta sonu zirveyi zorlayan bir ekip ile karfl›lafla- caklar›n› ifade eden Murat Erdo¤an, "Bursaspor'un sistemi oturmufl, daha diri ve daha organize bir ta- k›m oldu¤unu biliyoruz. Onun için Galatasaray karfl›- s›nda oynad›¤›m›z oyundan daha iyisini oynamam›z gerekti¤ini düflünüyorum. ‹ç sahada ald›¤›m›z kötü sonuçlara bir tanesini daha eklemek istemiyoruz. Ta- raftarlar›m›z› mutlu bir flekilde evlerine göndermek ve onlara 3 puan hediye etmek istiyoruz." dedi.

Galatasaray maç›nda ‹lker’in geçirdi¤i sakatl›k nedeniyle kaleye geçerek bu sezon ilk kez lig maç›nda forma giyen kalecimiz Recep Biler, Bursaspor’u da yenerek ligdeki ç›k›fllar›n› sür- dürmek istediklerini söyledi. Bursaspor’un li-

derli¤i kaybetmifl bir tak›m oldu¤u ve bu kar- fl›laflman›n çok zor geçece¤ini ifade eden Re- cep, "Zor maçlar›n tak›m›y›z. Bursaspor ma- ç›nda Galatasaray maç›ndaki konsantrasyonu- muz ile ç›karsak maç› kazanaca¤›m›z› düflü-

nüyorum. ‹lker’in beklemedi¤imiz talihsiz bir sakatl›¤› oldu. Bende görev ald›m. Hocalar›- ma beni oynayacak flekilde haz›r tuttuklar›

için teflekkür ediyorum. Bunun karfl›l›¤›n› da Galatasaray maç›nda ald›m" diye konufltu.

‹stikrar zaman›

iyi oynamal›y›z”

Mehmet Güven:

Recep Biler:

B

aflar›l› orta saha oyuncumuz Mehmet Güven, Galatasaray’dan sonra ligin önemli ekiplerinde biri ile daha oynayacaklar›n›

ifade ederek, "Geçen sezonun flampiyonu tak›m oyununu iyi oynayan bir ekip Bursaspor. Bu maç›

evimizde oynayacak olmam›z› avantaj olarak görüyoruz.

“Ligde art›k kolay maç yok”

Taraftar›m›z›n deste¤i de çok önemli. Zor bir maç olacak. Ligde art›k kolay maç yok." dedi.

Galatasaray maç›nda al›nan galibiyetin devam›n›

getirerek, ligde üst s›ralara oymayan bir ekip ol- mak istediklerini kaydeden Mehmet, "Bunun için- den elimizden gelen mücadeleyi vererek, galibiyet için ne gerekiyorsa yapaca¤›z." diye konufltu.

2006-2007

Bursaspor- Manisaspor: 4-0 Manisaspor- Bursaspor: 4-1 2007-2008

Manisaspor- Bursaspor: 1-1 Bursaspor-Manisaspor: 1-0 2009-2010

Manisaspor- Bursaspor: 0-2 Bursaspor-Manisaspor: 2-0

‹ki tak›m aras›nda oynanan maçlar ve sonuçlar› flöyle:

Bursaspor ile 7. mücadele

Manisasporumuz Cumartesi günü 7. defa Bursaspor ile karfl› karfl›ya gelecek. Daha önce yap›lan 6 maçta sadece 1 galibiyet alan tak›m›m›z, yeflil-beyazl›lar karfl›s›nda 4 kez ma¤lup oldu. Tarzan rakibi karfl›s›n- da 1’de beraberlik al›rken, oynanan 6 maç- ta rakibinin a¤lar›n› 5 kez havaland›r›rken, kendi kalesinde ise 11 gol gördü.

“Morallerimiz üst düzeyde”

Galatasaray maç›nda yaflad›¤› sakatl›k nedeniyle karfl›laflman›n ikinci yar›s›na devam edemeyen tecrü- beli file bekçisi ‹lker Avc›bay’›n tedavisine devam ediliyor. Sa¤ bacak alt arka adalesinde sertleflme bulu- nan ‹lker’in Bursaspor maç›nda görev al›p almayaca¤›

birkaç gün içinde netlik kazanacak.

‹lker’in tedavisi devam ediyor

Kapal› üst : 20 TL

Kapal› alt A-C : 10 TL

Aç›k : 5 TL

Spil ve Gediz Kale arkas› : 3 TL

Misafir : 3 TL

Bursaspor maç›n›n

bilet fiyatlar› flöyle:

(5)

TARAFTARIMIZ NE D‹YOR?

yazarlar NE Dedi?

M

anisasporumuzun baflar›l› oyuncular› Yi-

¤it ‹ncedemir ve Eren Ayd›n A Milli Ta- k›m›m›z›n Hollanda maç› kadrosunda yer alarak gururumuz oldular. Manisaspor ise bu geliflmeyle birlikte Türk futboluna oyuncu kay- na¤› oluflturma baflar›s›n› sürdürmüfl oldu.

Manisasporumuzun milli tak›mlara oyuncu gön- derme baflar›s› devam ediyor. Milli tak›mlara flimdiye kadar onlarca oyuncu gönderen ekibi- mizde orta saha oyuncumuz Yi¤it ‹ncedemir ve defans oyuncumuz Eren Ayd›n Hollanda maç›yla birlikte kariyerlerinde ilk kez A Milli Tak›m kad- rosunda yer alma baflar›s›n› Manisaspor formas›

ile yakalad›lar. Futbol kariyerlerindeki en büyük hedeflerinden birine ulaflt›klar›n› ifade eden Yi¤it ve Eren, "fiimdiki hedefimiz A Milli tak›mda kal›c› olmak. Bu hedefimizi gerçeklefltirmek için Manisaspor’da sergileyece¤imiz performans çok önemli" diye konufltular.

Gururumuz oldular

Mehmet Demirkol (Milliyet):

O ana kadar dengede gi- den maç› ko- paran Maku-

kula. Topa sahip olmadan, ne yapaca¤›na karar verip, uygulamak böyle bir fley ifl- te... H›zl› bir oyuncu olmad›-

¤›n› biliyoruz. Ama en ça- buk o. Tek bir hamleyle o koca gövdesini çevirip topu önüne al›yor, iki ad›m at›yor ve terse flahane vuruyor.

Kanat Atkaya (Hürriyet):

Be¤endim: Her tak›ma laz›m bir adam olan Makukula’y›.

Hakan Ünsal (Hürri- yet): Ma- ç›n nere- deyse ta-

mam›n›n Hikmet Hoca’n›n istedi¤i flekilde geçti¤ini de gördük.

Murat Erdo¤an’›n sakin ve panik yapmadan tak›m›n›

yönlendiren oyunu, G.Sa- ray’›n ilk yar›y› ve maç›

ma¤lup bitirmesinin ana se- bebiydi.

Be¤endim: Lakab› "ceset"

olan ama tak›m›na hayat ve- ren Murat Erdo¤an’›.

Ziya fiengül (Star): …Ma- nisaspor’un ise taktik anlay›- fl›, futbolcula-

r›n saha için- deki özgü- venleri, Gala- tasarayl› fut- bolculara sa-

han›n her yerinde bask› ku- rarak kortrol alt›na almalar›

kusursuzdu...

Bülent Tulun (Takvim):

Manisa savunmas›n›n göbe-

¤indeki Kalabane ve Dixon ilk yar› hata-

s›z oynad›lar.

Tüm hava toplar›n› ar- mut gibi toplad›lar.

Defansif orta

sahada ise Yi¤it ve Mehmet Güven ak›ll› ifller yapt›lar.

Turgay fieren (Akflam):

Manisaspor dört dörtlük bir tak›m olmufl. Yard›mlaflma- lar› ve fe-

dakarl›klar›

süper. Gol- cüleri var Makukula.

Orta saha- da rakibi

yaln›z b›rakm›yorlar. Hakl›

olarak bir penalt› kazand›lar onu da gol yapt›lar. 2-0'la Galatasaray'› Metin Oktay tesislerine gönderdiler!

Can Çobano¤lu (Fana- tik): Her iki tak›m›n da pu- an kayb›nda çukura düflece-

¤i gecede Hikmet Hoca ak›l- l› ifller yapt›. Önce Galata- saray’› pas hatas› yapmaya

zorlad›, sonra alan› daraltt›, çok koflan adamlar›yla Galatasaray’›n pili ç›kart›l- m›fl ruhunu kaybetmifl olan- lar›n› bir bir kilitledi, rakibi oynatmay›nca sinirlendirdi, sinirlendirdikçe hataya zor- lad›, hataya zorlad›kça da kafas›ndakileri rahatça fut- bolcular›na uygulatt›.

Manisasporumuzda Yi¤it ‹ncedemir ve Eren Ayd›n A Milli tak›m kamp›na davet edilirken genç oyun- cumuz Yi¤it ‹smail Göko¤lan ve Oumar Kalabane’de milli ta- k›mlara davet edilen isimler oldular. Yi¤it

‹smail Göko¤lan A2 Milli Tak›m›'n›n 14- 17 Kas›m tarihleri aras›nda ‹stanbul'da gerçeklefltirdi¤i kam- p›n kadrosunda yer al›rken, Gineli defans oyuncumuz Oumar Kalabane’de, Gine Milli Tak›m›’n›n Bur- kina Faso maç› kad- rosunda yer ald›.

Göko¤lan ve Kalabane de milli tak›mlarda

G. Saray maç› için

G. Saray maç› için

■ Ertaç Özdemir:

“Büyüklerle oynar gibi oynayal›m”

‹stanbul tak›mlar›na karfl› ald›¤›m›z bafla- r›l› sonuçlar Manisaspor’un ülke çap›nda- ki sempati ve kalite de¤erini art›r›yor. Bu- nunla tezat olan bir baflka durum büyük diye tabir edilen flampiyonluk yaflam›fl ta- k›mlara karfl› oynad›¤›m›z futbolda daha atak ve cesaretli bir görüntü verirken; lig- de puan olarak Manisaspor’a yak›n tak›m- larla yapt›¤›m›z maçlarda ayn› isteklili¤i yans›tm›yor. Bunun tak›m›m›z için bir eksiklik oldu¤unu düflünüyorum. Taraftar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda al›nan baflar›l› so- nuçlar camia olarak kendimize olan güve- ni art›r›yor. Bu durum flehrimizde gelenek haline gelmifl çift tak›m taraftar› olma durumunda yavafl yavafl azalt›yor.

Manisaspor’un ‹stanbul’dan ald›¤› her puan flehrin tek tak›m olma yolunda bize güç kat›yor.

■ Dilek Ba¤c›:

“Kendi evimizde art›k puanlar

kaybetmeyelim”

Biz büyük tak›mlar›n rakibiyiz.

Bafllang›çta bu durumu tesadüf olarak de-

¤erlendiriyordum ama bu art›k bir gelene-

¤e dönüfltü. Manisaspor süper ligin ç›lg›n çocu¤u oldu. Ne zaman ne yapaca¤› belli olmuyor. Oyuncular›m›z› ve hocam›z› teb- rik ediyorum. Bir ricam var. Kendi evimiz- de puan kaybetmek istemiyoruz.

■ Ayhan Dönmez:

“Galatasaray zaferi taraftar›

yeniden ateflledi”

Galatasaray galibiyeti taraftara yeniden can verdi. Tak›m›m›z› yürekten kutluyo- rum. Önümüzdeki maçlarda stad›m›z›n çok daha fazla taraftar›m›zla dolaca¤›na inan›yorum. Son maçta Simpson’un per- formans›n› ve önceki maçlardaki çizgisini de çok be¤endi¤imi söylemek istiyorum.

Bu y›l kadromuzda milli tak›m da parlayacak birçok baflar›l› isim oldu¤una inan›yorum.

(6)

M

anisasporumuz Trabzons- por ve Befliktafl’›n ard›n- dan Spor Toto Süper Lig'in 12. haftas›nda Galatasaray'› da ma¤lup etmesini bildi. Ali Sami Yen Stad›'nda oynanan karfl›laflma- dan ekibimiz 32. dakikada Maku- kula ve 76. dakikada (Penalt›dan) Simpson’un golleriyle karfl›laflma- dan 2-0 galip ayr›ld›.

Karfl›laflmaya ev sahibi ekip bas- k›l› bafllasa da oyun disiplininden hiç kopmayan ve mükemmel bir savunma yapan futbolcular›m›z Teknik Direktör Hikmet Kara- man’›n verdi¤i takti¤i sahaya en iyi flekilde yans›tarak sonuca git- mesini bildi.

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Pino'nun ceza sahas›

d›fl›nda, sol çaprazdan sert flutun- da, top az farkla yandan auta ç›kt›.

6. dakikada Elano'nun pas›nda ceza yay› önünde topla buluflan Sabri'nin sert flutunda, kaleci ‹l- ker'den seken meflin yuvarlak kor- nere gitti.

12. dakikada Ayhan'›n pas›yla soldan ceza sahas›na giren Ke- well'›n yerden vuruflunda top yan- dan auta ç›kt›.

28. dakikada Pino'nun ceza sa- has› d›fl›nda yerden vuruflunda, top kaleci ‹lker'de kald›.

32. dakikada Manisasporumuz öne geçti. Murat'›n pas›nda topla buluflan Makukula, Servet'in mü- dahalesine ra¤men ceza sahas›na girerek vuruflunu yapt›. Uzak kale dire¤inin dibine çarpan meflin yu-

varlak filelerle bulufltu: 0-1.

33. dakikada Elano'nun sa¤dan yapt›¤› ortada, ceza sahas›nda Servet'in kafa vuruflunda top üst- ten auta ç›kt›.

42. dakikada Makukula'n›n ceza sahas› d›fl›nda sa¤ çaprazdan sert flutunda, top yan a¤larda kald›.

Karfl›laflman›n ilk yar›s› 1-0 Mani- saspor'un üstünlü¤üyle tamamland›.

53. dakikada Galatasaray'›n ceza sahas› d›fl›nda kazand›¤› serbest at›flta Elano'nun sert flutunda, top üstten az farkla auta ç›kt›.

60. dakikada Murat'›n soldan yapt›¤› ortada ceza sahas›nda Ma- kukula'y› geçen top arka tarafta bulunan Isaac'ta kald›. Bu futbol- cunun vuruflunda meflin yuvarlak yan a¤larda kald›.

63. dakikada Ayhan'›n sa¤dan yapt›¤› ortada savunmadan seken

topu ceza sahas›nda kontrol eden Insua'n›n vuruflunda, meflin yuvar- lak kaleci Recep'te kald›.

66. dakikada Isaac'›n pas›nda müsait durumda topla buluflan Simpson’un vuruflunda top kaleci- de kald›.

75. dakikada Isaac, ceza saha- s›nda Cana'n›n müdahalesiyle yer- de kal›nca hakem F›rat Ayd›nus penalt› noktas›n› gösterdi.

76. dakikada penalt› at›fl›n› kulla- nan Simpson, meflin yuvarla¤› a¤- lara yollayarak, tak›m›n› 2-0 öne geçirdi.

90+3. dakikada Misimovic'in sa¤- dan yapt›¤› ortada ceza sahas›nda Mehmet Batdal'›n kafa vuruflunda kaleci Recep, son anda topu kor- nere çeldi.

Karfl›laflma 2-0 Manisaspor'un üs- tünlü¤üyle tamamland›.

A

Milli Tak›m›m›z›n 17 Kas›m Çarflamba günü saat 21:30’da Hollanda Milli Tak›m› ile Ams- terdam Arena Stad›'nda oynayaca¤› özel maç öncesinde A Milli Futbol Tak›m›'n›n teknik direktö- rü Guus Hiddink ve yard›mc›s› O¤uz Çetin’de Ga- latsaray maç›n› izledi. Hiddink A Milli Tak›m kadro- suna davet edilen futbolcular›m›z Yi¤it ‹ncedemir ve Eren Ayd›n’›n performans›n› yak›nda takip etti.

Hiddink de maç› izledi

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman oyunda gösterdikleri disiplinin sonuca yans›d›¤›n› belir- tirken, büyük maçlar› al›p, di¤er maçlar› kaybet- melerinin ise düflündürücü oldu¤unu söyledi.

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Galatasaray maç› son- ras›nda yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi: "Büyük maçlar›

al›p, di¤er maçlar› kaybetmemiz düflündürücü. Ayn›

düflünceleri oyuncular›m›zla paylafl›yoruz. Konya maç›n› tekrar tekrar izledik. Biz Konya maç›nda iyi oynad›k. Böyle bir tak›m› açmak zor.

Maalesef de¤erlendiremedik. Penalt› pozisyonu verilse o maç farkl›

olabilirdi. Bireysel hatalar›n fazla oldu¤u maçlar› kaybettik. Sürekli topu kovalayan bir tak›m›z. 2. veya 3. pasta topu kaybediyoruz.

S›f›rdan bafllayan bir tak›m›z bunu 3-4 haftada yapamay›z. Pas kalitemizi biraz daha yükseltsek sonuç daha farkl› olurdu.

Gençlerbirli¤i maç›nda 2'ye 2 gol yedik. O iki pozisyon geldi gol oldu. Oyunsal formatta topu aya¤›m›za ald›¤›m›zda zay›f›z, bunu gelifltirmeliyiz. 1-0'a sevineceksin tabii. Gole kadar bütün topla oynayan Galatasaray tak›m›yd›. Biz maç› dengelemek için 50 tane ifl uygulad›k oyun içinde. ‹lk golü flansa bulduk. Bu özelefltiriyi yapal›m ki ileride tak›m oluruz "

Ali Sami Yen’de oynanan karfl›- laflmada futbol- cular›m›z Gala- tasarayl› futbol- culardan daha çok kofltular. Si- yah-beyazl›lar karfl›laflmada 109,7 kilometre, Galatasarayl›

oyuncular 107,4 kilometre kofltu.

Manisaspor'da Yi¤it ‹ncedemir 11 bin 675 met- reyle sahan›n en fazla koflan fut- bolcusu olup ad›m atmad›k yer b›rakmaz- ken, bu oyun- cuyu 11 bin 422 metre ile Simp- son takip etti.

Yi¤it ‹ncedemir, ad›m atmad›k yer b›rakmad›

M

anisasporumuzun her zaman yan›nda olan ‹l Emniyet Müdürü Adem Aydemir, Galatasaray maç›nda da tak›- m›m›z›n yan›nda oldu. Aydemir karfl›laflmay› Baflkan›m›z Kenan Yaral› ile birlikte izledi. Galatasaray maç›nda Asbaflkanla- r›m›z Selami Delan, Ersin Öztafl, yönetim kurulu üyelerimiz Mustafa Güres, Atilla Efendio¤lu, Çetin Çavdarl›, Emre Has- gör’de tak›m›m›z›n yan›nda oldular.

Adem Aydemir yaln›z b›rakmad›

0-2 0-2

Tarzan Aslan’› evinde avlad›

Stat:Ali Sami Yen

Hakemler: F›rat Ayd›nus, Serkan Ok, Kemal Y›lmaz Galatasaray: Ufuk, Ali Turan (Dk. 64 Misimovic), Servet, Neill, Insua, Cana (Dk. 77 Emre Çolak), Ayhan, Sabri, Elano, Kewell (Dk. 55 Mehmet Batdal), Pino Manisaspor:‹lker (Dk. 46 Recep), Ömer, Dixon, Kalabane, Eren, Isaac, Yi¤it ‹ncedemir, Mehmet Güven, Murat (Dk. 86 Semavi), Simpson, Makukula (Dk. 70 Yi¤it Göko¤lan)

Gol:32 Makukula, Dk. 76 Simpson (Penalt›dan) (Manisaspor)

Sar› Kartlar: Dk. 47 Yi¤it ‹ncedemir, Dk. 71 Mehmet Güven, Dk. 77 Yi¤it Göko¤lan (Manisaspor)

Galatasaray:0-Manisaspor:2

Teknik Direktörümüz Karaman:

Oyundaki disiplin sonuca yansıdı

G

alatasaray maç›nda att›¤› gol ile ligdeki gol say›s›n› 4’e ç›karan Aziza

Makukula, galibiyet sonras›nda yapt›¤›

aç›klamada bu tarz büyük maçlarda gol atman›n her futbolcuyu sevindirdi¤ini

belirterek, "Ben de gol att›¤›m için mutluyum.

Gol atmamdan çok buradan 3 puanla

ayr›ld›¤›m›z için mutluyum. Bu hafta boyunca s›k› çal›flt›k. Hocam›z takti¤ine güveniyordu, bize neler yapmam›z gerekti¤ini bir hafta

boyunca anlatt›. Hocam›z›n katk›s›yla ve iyi oyunumuzla galibiyet geldi." dedi.

Sözlerinin devam›nda bana transfer imkan›

sa¤lad›¤› için Manisaspor’a bir kere daha teflekkür etti¤ini ifade eden futbolcu, Murat, Isaac ve Simpson’un çok iyi oyuncular oldu¤unu kaydederek, "Böyle hücum hatt›

olunca ben de çok pozisyona girebiliyorum.

Geçen sene gol kral› olmufltum. Daha baflar›l›

olmaya çal›flaca¤›m." diye konufltu.

“Golden çok 3 puan için mutluyum”

“Golden çok 3 puan için mutluyum”

Makukula:

(7)

Sporda dürüstlük ve kendini sorgulamak

A2

Tak›m›m›z ligin 14. haf- tas›nda Buca ‹lçe Stad›’nda Bucaspor ile oynad›¤› karfl›laflmadan 2-0 ma¤lup ayr›larak haftay› puans›z

kapatt›. 13 puanla ligin 17.

s›ras›nda bulunan A2 Tak›m›m›z 15. Haftada 22 Kas›m Pazartesi günü saat 13:30’da Kas›mpafla’y›

konuk edecek.

A2’ler haftay›

puans›z kapatt›

M

anisasporumuz ligde geride kalan 12 haf- tada 5 galibiyet ve 7 ma¤lubiyet al›rken hiç berabere kalmayarak ligin berabere kalmayan tek ekibi oldu. Ekibimizin Galatasaray karfl›s›nda ald›¤› 12. Hafta galibiyeti ise süper ligde bulundu¤umuz befl sezonda ald›¤›m›z ilk 12. hafta galibiyeti oldu.

Manisasporumuz da Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile ilkler yaflanmaya devam ediyor. Siyah-beyazl›lar 8. haftada Karaman ile Befliktafl'› 3-2 yenerek ‹stanbul deplasmanlar›n- daki ilk galibiyetini al›rken Pazar günü al›nan galibiyet ile Ga- latasaray karfl›s›ndaki ilk 3 puan›n› elde etmifl oldu.

Taraftarlar›m›z

‹stanbul’da cofltu

Berabere kalmayan

tek tak›m

M

anisasporumuzu Ali Sami Yen Stad›’nda yak- lafl›k 100 kadar taraftar›m›z yaln›z b›rakmad›.

Tak›m›z›n bu zorlu deplasmanda elde etti¤i galibiyet taraftarlar›m›za büyük coflku yaflatt›. Karfl›- laflma sonras›nda futbolcular›m›z taraftar›n yan›nda giderek verdikleri destekten dolay› onlar› alk›fllad›.

Ü

lkemizde bu kavram ar- t›k daha s›k sorgulanma- l›. DÜRÜST OLMAK VE KEND‹N‹ SORGULA- MAK. Bu çok da kolay olan bir olgu de¤il. Ancak art›k bili- flim ça¤›nda da olas› gereken bir durum. Bunun art›k ülke- mizde çok sevilen futbolda da olmal›. Bu noktada futbolcu, yönetici, antrenör ve taraftar için de ayn› durum söz konusu.

Sadece konuflmak ve elefltir- mekle bir yerlere var›lmayaca¤›

da ortada. Sorumluluk almak ve daha sakin anlafl›l›r olmak ve kendini de sorgulamak ta gerekli. Buna da EMPAT‹ keli- mesi karfl›l›k geliyor.

Bu arada yaflam›m›z› sürdür- mek için para kazanmak ve beslenmek zorunday›z. Bunu da de¤iflik ifller yaparak elde ediyoruz. Ö¤retmen, memur, esnaf, antrenör… Günümüzde ekmek kavgas› yap›l›rken de bazen ifller ahlaks›z ve can s›- k›c› bir durum alabiliyor. Her fleyi para ile ölçmek, buna gö- re hareket etmek gerçekten çok üzücü. Bu noktada baz›

fleyler yap›lmazsa toplumsal olarak çöküfl yaflayaca¤›m›z da kesin. Özellikle futbolda bu tür olaylar çok basitçe olabiliyor.

Bu noktada 2010 y›l›nda kat›l- m›fl oldu¤um antrenörler der- ne¤i seçimlerinde konuflan Y›l- maz Vural Hocam bu konuyu gerçekten net flekilde ortaya koyuyordu. "Ülkemizde flu an en önemli olan fley, insan ola- rak birbirimize olan sayg›y›

kaybetme noktas›nda. Bu ko- nuda maalesef s›n›fta kal›yo- ruz. Bir antrenör arkadafl›m baflar›s›z olsun da ben onun yerine geleyim mant›¤› ile çok fazla ileriye de gidemeyiz. Biz antrenörler birbirimiz ile bar›- fl›k olmak zorunday›z. Çünkü bizim yapt›¤›m›z sadece bir ifl.

‹nsan oldu¤umuzu asla unut- mayal›m. ‹nsan olarak ta hayat devam ediyor ve birbirimizle yaflad›kça bir araya gelebiliyo- ruz." diyordu.

Hiç bir ifl yapan›n yan›na da kar kalmamal›. Bunun da bir yapt›r›m› olmal›. Bir kulüpte sorunlar› gizleyip, hoca yolla- mak ta sorunlar› çözmüyor.

Keyfi olarak de¤ifliklik olsun

diye de hoca de¤iflikli¤i olma- mal›. E¤er sorun, doku uyufl- mazl›¤› var ise de dürüstçe, k›rmadan ve dökmeden veda- laflmak ta en iyisi olsa gerek.

Bu arada antrenör arkadafl›n da ekonomik olarak ma¤duri- yeti de giderilmeli. Bu profes- yonel kulüplerde çok rahat çö- zülüyor. Ancak amatör kulüp- lerde futbolcuya neden üç gün izin verdin deyip hocan›n ku- lüple iliflkisini kesen kulüp yö- neticileri bile var. Bu noktada da amatör kümelerde antre- nörlük yapan arkadafllar›n iflle- ri de çok kolay de¤il. Bu nok- tada art›k antrenörlerin lehine de baz› düzenlemelerin yap›l- mas› gerekli. Bu arada da bu ifli yapacak olan kulüpler ya- par, yapamayan ve kaliteyi dü- flürenlerden da sahneden çeki- lir. Bunun yan›nda bir kulüple anlaflan fakat hiçbir maç›na ç›kmayan antrenör arkadaflla- r›ma da seslenmek isterim.

Belki baz›lar› iyi niyetle bunu yap›yor. Ancak buradan ek- mek yiyecek olanlar› da engel- liyorlar ve kötü örnek oluyor- lar. Bu konuda art›k ufak ve günlük düflünmeyi b›rak›p in- san olmak ve bunun gereklili-

¤ine de düflünmek gerekli.

Örnek ald›¤›m›z Avrupa’da antrenörler en az›ndan 3–5 y›l, hatta 10 y›l ayn› kulüpler- de çal›fl›yorlar. ‹ngiltere’de bu ifl 15–20 y›la kadar da ç›k›yor.

‹fli uzun vadeli düflünmek bafla- r› için de ön flart olsa gerek.

Bu noktada kulüp yöneticisi tüm arkadafllar›m›z daha genifl düflünmeye de davet ediyo- rum. Ülke olarak bu olaya ay- n› felsefe ile düflünülmedi¤i sü- rece sportif anlamda da sade- ce günü kurtarm›fl olmaktan bir ad›m daha ileri gidemeyiz.

Art›k duyarl› bir toplum ol- mak durumunday›z. Yoksa ufak ufak yap›lan hesaplar›n al gülüm ver gülümlerin hiç kim- seye bir yarar› da olmaz ve olamayacak ta. Olmas› gere- ken önce insana, sonra da eme¤i sayg›n›n olmas›d›r. Ar- t›k ülkemde, ilimde, kasabam- da, köyümde, mahallemde her alanda oldu¤u gibi sporda da iyi, güzel fleyler yaflamak isti- yorsak ifli olmas› gereken gibi yapmak zorunday›z.

Karaman ile bir

ilk daha

M

anisasporumuz Teknik Direktör Hikmet Karaman ile ilkleri yaflama- ya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunda, 16 Ekimde Befliktafl'›

3-2 yenerek ‹stanbul'daki 20. maç›nda ilk galibiyetini elde eden siyah-beyazl›lar, Ka-

raman yönetiminde ç›kt›¤› Galatasaray müsabakas›nda elde etti¤i 3 puan ile ‹s- tanbul ekibi karfl›s›nda ilk galibiyetini al- m›fl oldu. Manisaspor, Galatasaray ile geç- miflte oynad›¤› 8 maçta 5 ma¤lubiyet ve 3 beraberlik alm›flt›.

(8)

G

ençlik Gelifltirme Ligi’nde mücade- le eden, antrenör Osman Bilik yö- netimindeki U18 Tak›m›m›z, ligde f›rt›na gibi esiyor. Siyah-beyazl›lar ligin 9.

haftas›nda, Mehmet Özkan Tesisleri’nde lider Bucaspor’u 2-0 gibi net bir skorla ma¤lup ederek puan›n› 17 ç›kard› ve Bu- caspor’u 15 puanda b›rakarak, ligde lider- lik koltu¤una oturdu.

Bilik: “‹yi futbol

oynayarak lider olduk”

Antrenör Osman Bilik, ö¤rencilerini Bu- caspor karfl›s›nda gösterdikleri mücadele- den dolay› tebrik etti¤ini belirterek, "Lig- de iyi futbol oynayarak lider olduk. Hede- fimiz iyi futbolumuzu sürdürerek sezon sonunda da bu yerde olmak." diye konufl- tu.

U18 Ligi’nde oynad›¤› 8 maçta 5 galibi- yet, 2 beraberlik ve 1 ma¤lubiyet alan Manisaspor, ligin 10. haftas›nda deplas- manda Bal›kesirspor ile karfl› karfl›ya gelecek. 20 Kas›m Cumartesi günü Yeni Belediyespor Tesisleri’nde oynanacak karfl›laflma saat 14:15’de bafllayacak.

Manisaspor U18 Tak›m› ligin 9. haftas›nda lider Bucaspor’u deplasmanda 2-0 ma¤lup ederek Ege grubunda liderlik koltu¤una oturdu. U18

Tak›m›m›z ligin 10. haftas›nda 20 Kas›m Cumartesi Bal›kesir- spor’un konu¤u olacak.

U18 Ligi lideri

MAN‹SASPOR

Eray’l› U18’ler

Almanya’ya yenildi

G

enç futbolcumuz Erya Ataseven’in de kadro- sunda yer ald›¤› U18 Milli Tak›m›m›z özel maçta Almanya'ya 4-2 ma¤lup oldu.

Bingen Stad›'nda oynanan karfl›laflmada Milli Tak›m›m›- z›n gollerini 50. dakikada Okan Derici ve 61. dakikada Artun Akçak›n kaydederken, Almanya'n›n gollerini 19. daki- kada Shawn Parker, 36. daki- kada Sonny Kittel, 76. dakika- da Johannes Geis ve 82. daki- kada Roussel Ngankam att›.

U18 Milli Tak›m› Antrenörü Tahir Karap›nar, karfl›laflma sonras› yapt›¤› aç›klamada oyuncular›n› mücadelelerinden

dolay› kutlad›. ‹yi bir tak›ma karfl› mücadele ettiklerini be- lirten Karap›nar, "2 farkl› geri- ye düfltü¤ümüz ilk yar› sonra- s›nda ikinci yar›ya iyi bafllad›k ve Türk Milli Tak›m›'na yarafl›r bir mücadele ile skoru denge- ledik. Ancak biraz flanss›z bir flekilde sahadan yenik ayr›ld›k.

Oyuncular›m› sahaya koyduk- lar› iyi mücadelelerinden dola- y› kutluyorum. Bizi çok iyi bir flekilde a¤›rlayan Alman dost- lar›m›za teflekkür ederim. Ay- r›ca tüm ulusumuzun Kurban Bayram›'n› kutlar›m."

Milli Tak›m›m›z, 18 Kas›m Perflembe günü Almanya ile bir maç daha yapacak.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :