7.SINIF BURSLULUK SINAVI 2022

Tam metin

(1)

TÜRKÇE

...

45

...

75

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1.Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.

2.Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız, kopya çekmeye teşebbüs etmeniz veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

3.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.

4.Cevap kâğıdınızı, sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.

5.Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KAĞIDININ DOLDURULMASI

1.Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon

görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız.

2.Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları mavi pilot veya tükenmez kalemle yapınız.

3.Doğru bulduğunuz cevapları ilgili soru numarasının karşısındaki kutucuğa

“X“

koyarak yapınız.

4.Sadece net işaretler doğru olarak yorumlanabilir! Bir işaretlemeyi düzeltmek isterseniz, kutucuğun içini karalayınız. Bu alan boş bir kutucuk gibi yorumlanacaktır. Düzeltilmiş kutucuklar tekrar işaretlenemez.

5.Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

7.Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

8.Cevaplamaya istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

9.Sınav puanlarınızın hesaplamasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

Sınıf 7. Bursluluk Sınavı 2022

Adı ve Soyadı :

DERS ADI

MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER

1312 10 10

SORU SAYISI TOPLAM SORU

SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

7.SINIF BURSLULUK SINAVI 2022

(2)

7.Sınıf

2)

3)

A Ç I K A K Z Y K A P I Ç A Ğ R I Y Ü S R T E M V A Z İ F E S E V İ N T

A) B) C) D)

4)

İk�lemeler farklı yollarla yapılan söz öbekler�d�r ve cümlede farklı görevlerde kullanılab�l�r. Örneğ�n

“ Eve aşağı yukarı yarım saatte geld�k.” cümles�ndek�

söz öbeğ� olan “aşağı ve yukarı” sözcükler� zıt anlamlı sözcüklerd�r. Dolayısıyla bu �k�leme zıt anlamlı

sözcükler�n b�r araya get�r�lmes�yle oluşturulmuştur.

Aşağıdak� cümlelerden hang�s�nde geçen �k�leme d�ğerler�nden farklı b�r yolla yapılmıştır?

1)

A)B) Asker uğurlamasına tüm hısım akraba gelm�şt�.

Uzun ve yorucu b�r yolculuğun ardından eve sağ sal�m ulaştık.

C) Az çok demed� el�ndek�ler� b�z�mle paylaştı.

D) Esk� arkadaşlarımdan uzun zamandır ses seda çıkmadı.

Aşağıdak� bulmacada, I. Değer

II. Görev III.Kanun IV.Neşe

sözcükler�nden hang�s�n�n eş anlamlısı yoktur?

C) D)

A)I B)II

III IV

“Günde �k� saatten fazla telev�zyon �zleyen çocukların, h�ç telev�zyon �zlemeyen çocuklara göre ş�ddet �çeren davranışlar serg�led�ğ� gözlemlenm�şt�r.’’

Aşağıdak� cümlelerden hang�s� anlamca bu cümleye en yakındır?

Çocuklarda ş�ddet �çeren davranışlar görmek

�stem�yorsak telev�zyon �zleme süreler�n� düşürmel�y�z.

Telev�zyon �zlemeyen çocuklar ş�ddet �çeren davranış göstermezler.

Telev�zyon �zlemen�n en büyük r�sk� ş�ddet �çeren davranışlar öğretmes�d�r.

Ş�ddet �çeren davranış gösteren çocukların heps�

telev�zyon �zlemekted�r.

I. Gözü paradan başka b�r şey görmezd�.

II. Bu ev öğleden sonra güneş görüyor.

III.Yolda senelerd�r konuşmadığım arkadaşımı gördüm.

IV. Onun okul masraflarını ben görüyorum.

Bu cümlelerde “görmek” kel�mes� kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

C) D)

A)1 B) 2

3 4

(3)

7.Sınıf

Aşağıdak� cümleler� doğru anlam özell�kler� �le eşleşt�r�rsek hang� seçeneğe ulaşırız?

5)

6)

7)

Em�r k�p�

Gen�ş zaman İstek k�p�

A)B) C)

Bu af�ştek� f�lm adında kullanılan f��l k�p�

aşağıdak� k�plerden hang�s�d�r?

8)

Aşağıdak� af�şlerde bulunan sloganlardan hang�s�nde b�r zarf kullanılmıştır?

Özlem P�şmanlık S�tem Ş�kayet

Aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde bu açıklamaya uygun örnek vardır?

A)B) C)D)

Koşul - sonuç Neden - sonuç

“ Ülkem�z�n güneydoğusuna doğru g�d�ld�kçe hava sıcaklığı ortalaması yüksel�r.”

Ek eylem �s�mlere gelerek onları yüklem yapar. Ek eylem�n gen�ş zamanı bazen sözcükte kullanılmaz, düşer.

Annem geçen hafta da çok hastaydı.

Kız kardeş�m son günlerde çok mutlu.

En sevd�ğ� arkadaşı benm�ş�m.

Evde yoksa b�ze g�del�m.

b�r

Çocukluğumuzda ne

güzel oyunlar oynardık! Sözler�m� d�nleseyd�n bu hâlde olmazdık.

A) B) C) D)

Zarflar cümlede f��ller�, f��l�ms�ler� çeş�tl� durumlardan etk�leyeb�ld�ğ� g�b� başka türden zarfları ve sıfat türündek�

sözcükler� de derecelend�rme yönünden etk�leyeb�l�r.

A) B)

C) D)

(4)

7.Sınıf

9)

A)B)

C)D)

A)B)

C)D)

10)

A)B)

C)D)

Türkçe

Matemat�k

Fenb�l�mler�

Sosyal b�lg�ler

İng�l�zce B�l�ş�m Kolej� öğrenc�ler� spor yapmayı çok severler.

En uzun süre kalan takım voleybol takımıdır.

Futbol takımı kamptan 25 Ocak tar�h�nde dönmüştür.

Basketbol takımı 26 Ocak tar�h�nde dönmüştür.

Voleybol takımı ve basketbol takımı aynı gün dönmüştür.

Öyle k� derslerden arta kalan zamanlarını b�lg�sayar ve teknoloj� bağımlılığıyla değ�l spor yaparak

değerlend�r�rler. Güz tat�l�nde yaptıkları g�b� sömestr tat�l�nde de y�ne kampa g�tt�ler. Basketbol takımı Sel�n Öğretmen �le beraber Antalya’ya, futbol takımı Yusuf Hoca �le b�rl�kte Mers�n’e, voleybol takımı �se Suna Hoca �le b�rl�kte Muğla’ya g�tt�. Antalya’ya g�den ek�p 5 gün, Mers�n’e g�den ek�p 3 gün, Muğla’ya g�den ek�p �se 7 gün kamp yapacaktı.

Çalışmalarına 21 Ocak tar�h�nde başladılar. Bu

kamplara katılan öğrenc�lerle �lg�l� b�l�nenler şunlardır:

- Futbol takımı kalabalık olduğu �ç�n �k� gruba ayrılmış ve bu �k�nc� grubun başına da Hasan Hoca geçm�şt�r.

- Basketbol takımı kamp süres�n� �k� gün uzatmıştır.

Bu b�lg�lerden hareketle aşağıdak�lerden hang�s�ne kes�n olarak ulaşılab�l�r?

Atlas Okyanusu, b�nlerce canlı türüne hayat vermekted�r. Canlı çeş�tl�l�ğ�n�n oldukça fazla olduğu bu okyanusa haz�ran ayı �ç�nde zeh�rl�

maddeler karışmıştır. Bu zeh�rl� maddeler�n okyanusa karıştığı bölge köpekbalığı, yunus ve bal�na g�b� türler�n üreme alanıdır. Bu bölgedek�

endem�k canlıların da nesl�n�n tükenm�ş olab�leceğ� bel�rt�ld�.

Bu met�nde yazım yanlışı aşağıdak�lerden hang�s� �le g�der�lmel�d�r?

Köpekbalığı sözcüğü ayrı yazılarak

Küçük harfle başlayan haz�ran sözcüğü büyük harfle başlayarak

Okyanus sözcüğü küçük harfle yazılarak

Bu graf�kte b�r okuldak� öğrenc�ler�n proje ödevler�n�

seçme oranları ver�lm�şt�r. Buna göre graf�ğe bakarak aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşılab�l�r?

Sosyal B�lg�ler, Türkçeden daha fazla terc�h ed�lm�şt�r.

11)

“da” ek� canlıların sözcüğüne b�t�ş�k yazılarak

İngilizce ve sosyal bilgilerin toplamı matematikten fazladır.

Fen bilimleri, sosyal bilgilerden daha az tercih edilmiştir.

Matematikn en çok tercih edilen derstir.

(5)

7.Sınıf

12)

A) B) C) D)

13)

Hüsn ve Aşk adlı �k� çocuğun arkadaş olup b�rb�rler�n� sevmeler�n� anlatır.

Aşk, D�yar-ı Kalp'e g�decek ve orada k�myayı bulup get�recekt�r ancak yolda engellerle karşılaşır.

Şeyh Gal�p’�n 18.yy’da yazmış olduğu Hüsn-ü Aşk tasavvuf felsefes�n� anlatan b�r eserd�r.

Aşk’ın kızla evleneb�lmes� �ç�n kab�le şart koşar.

II.I.

III.IV.

Bu cümlelerle anlamlı b�r paragraf oluşturmak �ç�n sıralama nasıl olmalıdır?

III-I-IV-II III-II-I-IV I-IV-III-II IV-II-I-III

Cezer�’n�n yaptığı fısk�yeler, Benu Musa araçlarına prens�p noktasında benzer olsa da tekn�k açıdan üstün olduğu kabul ed�lmekted�r. Bu üstünlüğü Cezer�’n�n Benu Musa fısk�yeler�n� yapıp hatalarını tesp�t etmes�nden anlaşılır.

Denge prens�b�ne dayalı altı adet Cezer� fısk�yes� bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak görülen �k� şamandıralı fısk�ye ver�leb�l�r. Suyun sağlandığı b�r depo ve havuz �ç�nde yer alan fısk�yeden oluşur. Fısk�ye suyu on beş dak�ka süre �le yay g�b�, sonra da �nc� ç�çeğ� g�b� fışkırtır. İk� şamandıralı fısk�ye dışarıdan harekete geç�r�len su,

�k� odacığa sah�p b�r tahterevall� üzer�nden sağda bulunanına akar. Bu odacık dolunca, b�r şamandıra aracılığıyla

�dare ed�len tahterevall� d�ğer tarafa döner ve böylece sol odacık dolar. Tam olarak hesaplanan bu zamanda, sağ odacığın suyu b�r boruyla dışarı akar ve alttak� teknen�n ortadak� noktasından tek fışkırtmalı fısk�ye olarak yukarı çıkar. Daha sonra tahterevall� çark eder, böylel�kle su sol odacıktan �k�nc� boru üzer�nden dökülür ve fışkırtmalı fısk�ye olarak alt halkasından yukarı çıkar.

Yukarıdak� açıklamaya göre bel�rt�len su fısk�yes� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) B)

C) D)

(6)

7.Sınıf

B)

C) D)

Pazartes� 1200 TL

paranın 1 __ 'i kadar

A) B)

C) D)

C) 40

A)36 B)38 D) 42

Turuncu Mavi

Mavi

A)B) C)D) A

B 49 C

A+B

Pazartesi ve salı kazandığı paranın __ 'i kadar eksik rasyonel sayısı -4 �le -3 arasında,

rasyonel sayısı -8 �le -7 arasında, rasyonel sayısı 4 �le 5 arasındadır.

Buna göre C rasyonel sayısı hang� �k� tam sayı arasındadır?

A) -6 �le -5 -4 �le -3

-5 �le -4 -3 �le -2

Sam� Bey restaurant �şletmec�s�d�r. Sam� Bey’�n sebze toptancısı Sal�h Bey’e Cuma günü ödemes� gereken 5.000 TL borcu vardır. Aşağıdak� tablo Sam� Bey’�n üç gün boyunca kazandığı m�ktarı göstermekted�r.

Ver�len tabloya göre Sam� Bey perşembe günü ne kadar para kazanırsa toptancı Sal�h Bey’e ödemes�n� eks�ks�z yapab�l�r?

776 1176

1276 1576

48 cev�z kutulardak� cev�z sayısı 3 �le doğru ve 5 sayısı

�le ters orantılı olacak şek�lde �k� kutuya konuluyor.

Buna göre kutulardak� cev�z sayısı farkı kaç olur?

Nag�han, b�r b�lg�sayar oyununda bulunduğu aşamaya devam edeb�lmes� �ç�n çözmes� gereken b�r bulmaca �le karşılaşır. Bulmacaya göre Nag�han, üzer�nde sayı değer�

d�ğerler�nden farklı olan balonu, y�ne üzer�nde sayı değer�

d�ğerler�nden farklı olan �ğne �le patlatmalıdır.

Buna göre Nag�han hang� renk �ğne �le hang� renk balonu patlatmalıdır?

Yeş�l balon, mav� �ğne Mav� balon, yeş�l �ğne Turuncu balon, pembe �ğne Pembe balon, mav� �ğne 15)

14) 16)

17)

(7)

7.Sınıf

18)

adıma git Adım

A) 28 B) 32 C) 36 D) 40

B) D) A)

C)

19)

Aşağıda b�r b�lg�sayar algor�tmasının �şley�ş� ver�lm�şt�r.

Buna göre b�lg�sayara x=8 ve y=2 değer� g�r�ld�ğ�nde b�lg�sayarın ürett�ğ� z değer� ned�r?

Esk� uygarlıkların günümüzdek� rakam semboller�nden farklı semboller kullandığını öğrenen Seda, kend�

bel�rleyeceğ� sembollerle matemat�ksel �şlemler yapmaya karar verm�şt�r. Seda’nın bel�rled�ğ� semboller aşağıda göster�lm�şt�r.

3x+4+5(y-3) 3.(x+4)+5y-3

3x+4+5y-3 3.(x+4)+5.(y-3)

�şlem�n�n bel�rtt�ğ� denklem aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

Seda’nın yaptığı �şlemlerden b�r tanes� şu şek�lded�r;

Buna göre;

(8)

7.Sınıf

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

A) 26 B) 30 C) 32 D) 36

Den�z sev�yes�n�n 15 metre üzer�ndek� b�r �skeleden oltası �le balık avlayan Z�ya, 2 kg kütlel� b�r balık avlamıştır.

Z�ya’nın oltayı el�yle tuttuğu nokta, den�z sev�yes�nden yüksekl�ğ� 16 metred�r. Z�ya'nın oltayı el�yle tuttuğu noktanın �skeleden zem�n�nden yüksekl�ğ� �se

(x+10) + 5(x-3) kadardır.

Buna göre x değer� kaçtır?

Sayma çubukları kullanılarak oluşturulan algor�tma �le yukarıdak� şek�l örüntüsü elde ed�lm�şt�r.

Buna göre örüntünün 5. adımında kullanılan çubuk sayısı kaçtır?

1. Adım

2. Adım 3. Adım

(x+10) + 5(x-3) 20)

21)

(9)

7.Sınıf

22) 24 )

4

3 2 2

3 - 1

- =

A) B)

D) y z x A) 6

23)

25)

Pembe

Mor L�la Mav�

A B C D E

B) C) D)

A) 65 711 9

7

5 3

x y z x+1 ve y-2 sayıları ters orantılıdır. x=4 �ken y=8

olduğuna göre, x = 5 �ken y kaçtır?

eş�tl�ğ�ne göre x kaçtır?

Şek�ldek� karesel bölgeler�n alanları tabloda ver�lm�şt�r.

Bu etk�nl�kte yer alan şekl�n A �le C arasındak�

uzaklığı, C �le E

arasındak� uzaklığa oranı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

a, b ve c poz�t�f tamsayıları �le aşağıdak� kurala uygun olarak rasyonel sayılar oluşturuluyor.

a sayısı �le 3 fazlasının oranlanarak oluşturduğu b�leş�k kesre : x

b sayısı �le 3 fazlasının oranlanarak oluşturduğu b�leş�k kesre : y

c sayısı �le 3 fazlasının oranlanarak oluşturduğu b�leş�k kesre : z den�yor.

Sayılar arasında c>b>a olduğu b�l�n�yorsa oluşturulan x, y ve z sayılarının sıralaması aşağıdak�lerden hang�s� olur?

x

B) 7 C) 8 D) 9

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

B) y x z C) z y x

(10)

7.Sınıf

A) B)

C)

D)

A)

C) D)

Dalton �le Rutherford Rutherford �le Bohr Thomsan �le Bohr

2 1 3

Panoda bazı elementlerin sembolleri verilmiştir.

Thomsan �le Dalton

C H O b�leş�ğ�n�n b�r molekülünde toplam 3 atom vardır.

Elementler aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerd�r.

6 12 6

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100

A) Azot B) Flor C) Fosfor D) Kükürt

2 4 16 18

EVET HAYIR

Öğrenci Sayısı Soru

Sayısı

1 2 3

Hücrede gerçekleşen m�toz-mayoz bölünmeler �le

�lg�l� genel tekrar yapmak �steyen Özlem Öğretmen 7-A sınıfı öğrenc�ler�ne b�r etk�nl�k �çer�s�nde aşağıdak� soruları sorar:

1- M�toz bölünmede kromozom sayısı sab�t kalır mı?

2- Mayoz bölünme çok hücrel� canlıların nes�ller boyu kromozom sayısının sab�t kalmasını mı sağlar?

3- M�toz bölünme tek hücrel� canlılarda büyümey� m�

sağlar?

Sorulara EVET-HAYIR kartlarını kaldırarak cevap veren öğrenc�ler�n sorular �ç�n verd�kler� cevapların anal�z�n� �çeren graf�k aşağıda ver�ld�ğ� g�b� olduğuna göre;

Özlem Öğretmen’�n yaptığı bu etk�nl�k �le aşağıda ver�len �fadelerden hang�s�n�n söylenmes� doğru olmaz? (Sınıf 20 k�ş�l�kt�r)

2.soruda öğrenc�ler�n çoğu kavram yanılgısına düşmüştür.

Öğrenc�ler m�toz bölünme sonucu kromozom sayısının sab�t kaldığını daha �y� kavramışlardır.

Öğrenc�ler�n mayoz bölünmen�n canlılar �ç�n önem�n� bel�rten soruyu doğru cevaplamaları

% 10 dur.

Öğrenc�ler m�toz bölünmen�n tek hücrel� canlılar �ç�n önem�n� %40'ı kavramıştır.

26)

27)

Fen B�l�mler� ders�nde element, b�leş�k ve karışımların genel özell�kler�n�n yazılı olduğu b�r tabloyu proje ödev�

olarak hazırlayan b�r öğrenc� tablosunda yazacağı her doğru özell�k �ç�n 25 puan alacaktır. Buna göre aşağıda ver�len tabloyu hazırlayan öğrenc�n�n bu proje ödev�nde alacağı not kaçtır?

Karbon element�, karbond�oks�t b�leş�ğ�n� oluştururken özell�ğ�n�

kaybeder.

Homojen b�r karışım olan alkol su karışımı ayırma hun�s� �le alkole ve suya ayrıştırılır.

29)

B�l�nen evrendek� tüm madden�n k�myasal ve f�z�ksel n�tel�kler�n� taşıyan en küçük yapı taşı “atom”dur. Atom Yunanca da bölünemez anlamına gelen "atamos"

kel�mes�nden gelmekted�r. Bu sözcüğü �lk ortaya atan Democr�tus'tur.

Democr�tus’a göre ;

Atom bölünemez ve bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur. Daha sonra m�kroskobun gel�ş�m�yle atom

modeller� �le �lg�l� f�k�rler sunan b�l�m �nsanları olmuştur.

Bu b�l�m �nsanları hakkında f�k�rler�n� yazarak b�r poster hazırlamak �steyen Ayl�n;

DALTON : Her element�n atomu farklıdır ve atomlar parçalanamaz.

J.J. THOMSON: Atom poz�t�f yüklü küre �ç�nde dağılmış elektronlardan oluşmuş b�r küred�r.

E. RUTHERFORD : Elektronlar çek�rdeğ�n etrafında

�sted�kler� g�b� dolaşmayıp yalnızca çek�rdeğe bel�rl�

uzaklıktak� katmanlarda dönerler.

N.BOHR: Protonlar atomun merkez�nde çok küçük b�r hac�mde toplanmıştır.Elektronlar çek�rdek etrafındak�

boşluklarda bulunurlar.

B�lg�ler�n� yazmıştır. Ancak Ayl�n poster�n� hazırlarken

�k� b�l�m �nsanının f�k�rler�n� karıştırmıştır. Buna göre Ayl�n’�n hang� b�l�m �nsanlarının �s�mler�n�n yer�n�

değ�şt�rmes�yle hata düzelt�lm�ş olur?

B)

28)

Yandaki elementlerden hangisinin sembolü panoda yoktur?

(11)

7.Sınıf

32)

A) B) C) D)

K

K M L

L L MK

M N L

N N N M

I II III IV

Ver�len �fadelerden hang�s� veya hang�ler�n�n doğru olduğu söylenemez?

şeker

A B C

A) B)

D)

A B

A B A B

C) B A

A)B) C)D)

30)

31)

33)

şeker şeker

Uzay İstasyonu Yapay Uydu

Rasathane Uzay Mek�ğ�

Homojen karışımlardan b�r madde, başka b�r madde

�ç�nde çözündüğü �ç�n bu karışımlara çözelt� adı ver�l�r.

Çözelt� �çer�s�nde m�ktarı çok olan maddeye çözücü, m�ktarı az olan maddeye çözünen den�r.

Bu b�lg�ye göre aşağıda ver�len deney düzenekler�n�

kullanan b�r öğrenc�, çözücüsü çözünenden çok olacak şek�lde b�r sıralama yapmak �st�yor.

Buna göre hang� sıralamayı yaparsa doğru olur?

C C

C C

Yüzdürme �le ayırma yöntem�: Katı sıvı heterojen karışımları b�rb�r�nde ayırmak �ç�n kullanılır. Bu yöntem�n uygulanab�lmes� �ç�n, maddelerden b�r�n�n sıvı �ç�nde yüzeb�l�yor olması gerek�r.

Aşağıdak� karışımlardan hang�s� yüzdürme �le ayırma yöntem�ne göre ayrılır?

Dem�r tozu + Kum Benz�n + Su Talaş + Kum Tuz + Su

Uzay araştırmalarında kullanılan araç ve yapılarla �lg�l�

araştırmalar yapan Aras yukarıdak� görseller� b�r derg�de görüyor. Ancak derg�n�n başka b�r sayfasında da bu araçların tanımları �le �lg�l� b�lg�ler buluyor.

Bu tanımlar,

K: Ulusal ve uluslararası �let�ş�m� kolaylaştırmak, uzay araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla �nsan el�yle yapılmış araçlardır.

L: Deney ve araştırmaların uzaydan yapılmasını sağlayan

�ç�nde astronotların yaşayab�ld�ğ� yapıdır.

M: Dünya �le uzay �stasyonları arasında astronotların g�d�p gelmes�n� sağlayan tekrar kullanılab�len araçlardır.

N: Sab�t teleskoplar kullanılarak uzay gözlemler�n�n yapıldığı yerlerd�r.

Şekl�nde olduğuna göre ; görsellerle b�lg�ler� eşleşt�rmek

�sted�ğ�nde Aras’ın ulaşab�leceğ� sonuç aşağıdak�lerden hang�s�nde ver�lm�şt�r?

K

Görsel� ver�len organel �le �lg�l� ; I- Hem b�tk� hem de hayvan hücreler�nde bulunur.

II- Görev� hücreye enerj�

üretmekt�r.

III- Yalnızca hayvan hücreler�nde bulunur.

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Yanlız III

(12)

7.Sınıf

34)

1 4

A) B)

C) D)

A) B)

C) D)

1 2 3 4

50 N 48 N 47 N 46,8 N

A)

A) B) C) D)

35)

36)

37)

Asya el�ndek� görsel�n� sınıf arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Sürtünmes�z b�r ortamda topun sah�p olduğu enerj�ler hakkında neler söylerd�n�z d�ye soruyor.

Arkadaşlarının cevapları aşağıdak� g�b�d�r.

ÖMER: I. konumda sahip olduğu kinetik enerji, II. konumda tamamen potansiyel enerjiye dönüşmüştür.

KAYRA: C�sm�n III. konumunda hem potans�yel enerj�s� hem de k�net�k enerj�s� olur.

NİSA: IV. konumunda sah�p olduğu tek enerj� k�net�k enerj� olurdu ve bu enerj� I. konumundak� enerj�ye eş�t olur.

Buna göre Asya’ nın sorusuna hang� arkadaşlarının verd�ğ� cevaplar doğrudur?

Ömer ve Kayra Y alnız Ömer

Kayra ve N�sa Kayra, N�sa ve Ömer

Den�z sev�yes�nden yükseklere çıkıldıkça b�r c�sm�n ağırlığının nasıl değ�şt�ğ�n� araştırmak �steyen b�r araştırmacı d�namometres� �le yukarıdak� res�mde bel�rt�len noktalarda ölçümler yapıyor. Ölçümler�n�

aşağıda ver�len ç�zelgeye yazıyor.

Buna göre araştırmacının ç�zelges�ne kaydett�ğ� ağırlık değerler�n�n res�mde bel�rt�len ölçüm noktalarıyla eşleşt�r�lmes� aşağıdak�lerden hang�s�nde ver�lm�şt�r?

B)C)

Fethed�len yerler� Türk yurdu hal�ne get�rmek.

Fethed�len yerlerdek� Hr�st�yanları göç ett�rmek.

Boş araz�ler� sah�plend�rerek tarımsal üret�m� artırmak.

Anadolu’da konar göçer halde yaşayan Türkmenler�

yerleş�k hayata geç�rmek

Yukarıdak� tabloda Osmanlı Devlet�’n�n �skan pol�t�kası

�le hedefled�ğ� doğru �fadelere yanlış �fadelere

�şaret� koyduğumuzda cevap anahtarı aşağıdak�lerden hang�s� g�b� olur?

El�f babasıyla f�lm �zlemek �st�yor.

El�f : B�rl�kte f�lm �zleyel�m m� baba?

Baba : İzleyel�m kızım

El�f : Hang� f�lm� �zleyeceğ�z?

Baba : A�lece �zleyeceğ�m�z b�r f�lm olsun El�f : F�lm�n a�lece �zleneceğ�n� �zlemeden nasıl b�leceğ�z?

Baba : Akıllı �şaretler sayes�nde...

Ver�len d�yalogda babasının bahsett�ğ� aşağıdak� akıllı

�şaretlerden hang�s�n� El�f’�n �zlemes� uygundur?

(13)

7.Sınıf

39)

38) Lale Devr� Yen�l�kler�

Yabancı eserler Türkçe’ye çevr�ld�

kültür alanında etk�leş�m yaşandı.

Avrupa’ya geç�c�

süreyle elç�l�kler açıldı. Bunun neden�

...?...

Kağıt ve kumaş fabr�kaları açıldı

A) B) C) D)

Doğru Yanlış

A) Doğru B) Yanlış C) Doğru D) Yanlış

Şemada ver�len b�lg�lerde boş bırakılan alana aşağıdak�lerden hang�s� get�r�lmel�d�r?

Avrupa’yı takl�t etmek

Kend� kültürümüzü gel�şt�rmek M�ll� ekonom�y� güçlend�rmek

Avrupa’dak� gel�şmeler� yakından tak�p etmek

Aşağıda ver�len �fadeler arasında doğru yol �zlend�ğ�nde hang� çıkışa ulaşılır?

Kırdan kente yapılan göçler şeh�rde çarpık kentleşmeye neden olabilir

Nüfusun hızla artmasıyla k�ş�

başına düşen m�ll� gel�r hızla artış göster�r.

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak büyük kentlerde �şs�zl�k de artar.

(14)

7.Sınıf

41) 40)

Yukarıdak� kavram har�tasında boş bırakılan yere hang� kavram get�r�lemez?

B�l�m ve teknoloj� alanındak� gel�şmelerden üret�m olumlu etk�lend�. Bu da Sanay�

İnkılabı’nın başlamasına neden oldu

Coğraf� Keş�fler’�n başlamasındak� en öneml� etken matbaanın kullanımıdır.

Rönesans hareket�n� başlatan k�ş� Mart�n Luther’d�r.

Rönesans hareketler�n�n Avrupa’da yaşanması skolast�k düşüncen�n önem kazandığını göster�r.

?

I II III

Tarım

Ulaşım Sanay�

Nüfusun Dağılışını Etk�leyen Faktörler

IV

Yukardak� b�lg�ler Doğru ve Yanlış olarak değerlend�r�ld�ğ�nde aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşılır?

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

A) B) C) D)

B) Su Kaynakları D) Hayvancılık A) Yeryüzü şek�ller�

C) Göç

(15)

7.Sınıf

A) B)

C) D)

I ve III II ve IV

I ve IV I III ve IV

Türk-İslam B�lg�nler�

İbn-� S�na

Al� Kuşcu

?

I.

II.III.

IV.

g�b� b�lg�nlerden hang�ler� get�r�leb�l�r

A) B) C) D)

A) B)

C) D)

Dış Göç Nüfus

Bey�n Göçü İç Göç

A) Asker� B)

C) D)

Yönet�m

Hukuk Eğ�t�m

42)

43)

44)

45)

Harezm�

Batlamyus Kat�p Çeleb�

P�r� Re�s

?

II. Mahmut Dönem�'nde;

Nazırlıklar kuruldu

Asak�r-� Mansure-� Muhammed�ye Posta Teşk�latı kuruldu

Yukarıda II. Mahmut dönem� �le �lg�l� ver�len yen�l�kler�n hang� alanla eşleşt�ğ�n� buluruz?

Yönet�m Asker� Haberleşme

Asker� Yönet�m Haberleşme

Kültür Asker� Ulaşım

Hukuk Asker� Ulaşım

* Ülkeler arasında gerçekleşen yer değ�şt�rmelerd�r.

* Alanında uzman k�ş�ler tarafından gel�şm�ş ülkelerde yapılır.

* Ülke �ç�nde b�r yerden başka b�r yere yapılan yer değ�ş�kl�ğ�d�r.

Aşağıda ver�len kavramların hang�s�n�n tanımı yukarıda ver�lmem�şt�r?

II.Mahmut dönem�nde �lk defa Osmanlı Devlet�’nde erkek nüfusunun bel�rlenmes� �ç�n nüfus sayımı yapılmıştır.

Bu nüfus sayımının yapılmasının amacı aşağıdak�

alanlardan hang�s� �le �lg�l�d�r?

(16)

hedefin başarı, pusulan k se...

Çankay Kolej

İşçi Blokları Mah. 1508. Sok. No: 12 Balgat / Ankara

T.0312 284 0 777

Purs ş Kolej

Yunus Emre Cad. No: 52 Pursaklar / Ankara T.0312 527 57 57

ş Kolej Ekin mah. Bostancık cad. No: 322 Altındağ / Ankara

T.0312 375 11 00

Hüseyingazi Bilişim Fen ve Anadolu Lisesi Ekin Mah. Bostancık Cad. No: 322

Mamak / Ankara T. 0312 375 11 00

Pursaklar Bilişim Anadolu Lisesi Merkez Mah. İstiklal Caddesi No:34, 06145 Pursaklar/Ankara

T. 0312 328 14 54

E.info@bilisim.k12.tr | w w w .bilisim.k12.tr

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :