Månadsfakta augusti 2016

Tam metin

(1)

1 Ekonomi

Resultaträkning

Resultatutveckling (före finansnetto)

Divisionernas resultat samt resultatkrav

2016

Ekonomisk handlingsplan

Kostnadsutveckling 2016-2015

Årsarbetare* – arbetade timmar

Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)

Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap) Jämförelse mellan 2015-2016

Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån

Resultaträkning (Mkr) 201608 201508

Förändring 2010608-

201508

Avvikelse mot budget

2016

Verksamhetens intäkter 815 775 5,2% 120

Verksamhetens kostnader -5 786 -5 455 -216

varav personalkostnader -3 061 -2 909 5,2% -98

varav övriga kostnader -2 559 -2 386 7,3% -116

varav avskrivningar -166 -160 -2

Verksamhetens nettokostnad -4 971 -4 680 6,2% -96

Skatteintäkter 4 044 3 494 -22

Generella stadsbidrag och utjämning 1 093 1 097 17

Resultat före finansiella poster 166 -89 + 255 mkr -101

Finansiella intäkter 27 101 -19

Finansiella kostnader -12 -28 8

Periodens resultat 181 -16 + 197 mkr -112

11,9%

Utfall Progos Helår 2016 Aug 2016 Aug 2016 2016

Närsjukvård 148,4 81,6 33,1 43,1

Länssjukvård 30,8 16,8 6,5 13,0

Kultur och utbildning 3,0 2,0 2,0 3,0

Länsteknik 2,4 1,0 1,0 2,4

Service 6,5 2,7 3,9 6,5

Folktandvård 6,3 4,0 1,7 3,1

Regional utveckling 2,6 1,7 1,7 2,6

Landstingegemensamt 5,0 3,3 3,3 5,0

Totalt 205,0 113,1 53,2 78,7

Ekonomisk handlingsplan 2016 Sparkrav Resultat 201608: -262 Mkr

Resultatkrav 201608: -113 Mkr Resultat 201508: -208 Mkr

* 2016 skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015

** Nytt HR system fr o m mars 2015 har inneburit viss eftersläpning av övertidstimmar under stor del av 2015

(2)

2

Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån

Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån - per kategori läkare och ssk

Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån per kategori ssk

Antal anställda

Antal anställda i jämförelse med fg. månad

Tjänstledighet – läkare

Ack. Tjänstledighet NLL totalt

Kostnad - inhyrd vårdpersonal

Inhyrd personal per division (Mkr) 201608 201508 Förändring %

Närsjukvård 131,1 125,5 +4,4%

Läkare 114,8 107,8 +6,5%

Sjuksköterska 16,3 17,7 -8,3%

Länssjukvård 36,3 36,1 +0,8%

Läkare 29,3 30,5 -4,0%

Sjuksköterska 7,0 5,6 +26,4%

TOTALT 167,4 161,6 +3,6%

Läkare +9

Sjuksköterskor -1 Övrig vårdpersonal +54 Övrig personal -47

(3)

3 Läkemedel

Verksamhet Produktion*

Beläggning

Beläggning per avdelning (SY) 2016, vecka 1-35

Beläggning per avdelning (KX, PE, GE, KA) 2016,vecka 1-35

Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-35 Länssjukvård

Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-35 Närsjukvård

Beläggning utveckling (GE) 2016, vecka 1-35

Besök 201608 201508 Förändring

%

Läkarbesök 363 627 368 223 -1,2%

Primärvård NLL 185 438 194 975 -4,9%

Primärvård privata 22 703 19 193 18,3%

Somatik 145 356 144 403 0,7%

Psykiatri 10 130 9 652 5,0%

Övriga vårdgivarbesök 476 259 450 910 5,6%

Primärvård NLL 278 583 273 441 1,9%

Primärvård privata 36 952 28 230 30,9%

Somatik 117 547 109 742 7,1%

Psykiatri 43 177 39 497 9,3%

Vårdtillfällen 201608 201508 Förändring

%

Totalt 26 251 26 291 -0,2%

Primärvård 1 137 1 346 -15,5%

Somatik 23 103 23 028 0,3%

Psykiatri 2 011 1 917 4,9%

Läkemedel totalt 201608: 607 Mkr (+27 Mkr/+5%) Förmån totalt 201608: 449 Mkr (+30 Mkr/+7%) Rekvisition totalt 201608: 158 Mkr (-3 Mkr/-2%)

* 2016 är skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015

(4)

4

Beläggning utveckling (KX) 2016, vecka 1-35

Beläggning utveckling (KA) 2016, vecka 1-35

Beläggning utveckling (PE) 2016, vecka 1-35

Medelvårdtid per sjukhus

Vecka 1-35

Medelvårdtid per sjukhus

Vecka 1-35

Utskrivningsklara patienter, dagar per månad

Per sjukhus

Per kommun

Beläggning – Patienthotellet

(5)

5 Nyttjande av Patienthotellet per klinik

Antal registrerade besök, per 201608 jmf per 201508

Operationer

Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade

Jourtid (Ja/Nej)

C-OP och DKE + Provisio (Piteå) Sunderbyn

Piteå

Gällivare

Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C-Op. Antal Pacemaker operationer under åren nedan.

2013: 271 2014: 292 2015: 300 2016: 189

Operationsstatistik kompletteras med operationer som registrerats i Provisio.

2015: 478 op

201601–201608: 954 op.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :