Landstingsdirektörens rapport Dnr 17-13

Tam metin

(1)

Landstingsdirektörens rapport

Dnr 17-13

Muntlig information ... 2

Bilagor ... 2

Tillgänglighet och vårdgaranti ... 2

Säker vård ... 8

Antal ärenden i patientnämnden ... 10

Statsbidrag för prevention av hiv och andra sexuellt överförda infektioner ... 11

Stabsöversynen ... 12

Kultur och utbildning ... 13

Ägarsamråd Norrbotniabanan AB ... 16

Highland and Islands i Skottland inspirerade ... 16

Europaforum Norra Sverige ... 16

Ung Företagsamhet - 20 år i Norrbotten ... 17

Förändringar i projekt ... 18

Omvärldsbevakat ... 19

(2)

Muntlig information

 En ny digital industri för Norrbotten.

 Generella ambulansfrågor.

Bilagor

 Divisionernas månadsrapport per augusti.

Tillgänglighet och vårdgaranti

Nationellt

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om en prestationsbaserad modell för stimulansmedel, där krav på resultat är en förutsättning för att få del av de statliga pengarna. Överenskommelsen består av två delar. Dels en nationell satsning på tillgänglighet som omfattar sammanlagt 1 miljard kronor (Kömiljarden) och dels en särskild satsning för barn och unga med psykisk ohälsa (förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin) som omfattar 214 miljoner kronor. Den senare ingår för 2013 inte i kömiljardsöverenskommelsen, utan är en del av överenskommel- sen om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Överenskommelse Kömiljarden 2013

I den nationella överenskommelsen för år 2013 har 988 miljoner kronor av- satts för prestationsbaserade stimulansmedel till landstingen. Överenskom- melsen omfattar dessutom 12 miljoner kronor avsett för SKL:s arbete med att utveckla olika vårdprocesser samt vidareutveckla informationen om och inrapporteringen av väntetider.

Tidigare krav på andel väntande med minst 70 procent inom 60 dagar kvar- står, nu som ett grundkrav. Nytt är dock att prestationsersättningen kommer att baseras på andel faktisk väntetid/genomförda förstabesök respektive op- eration/behandling inom 60 dagar som också ska uppgå till minst 70 procent.

Nytt för 2013 är också att större andel av pengarna än tidigare läggs på 80 procents måluppfyllelse.

Ett nationellt projekt gällande uppföljning av återbesök ska också genomfö- ras i SKL:s regi i syfte att vid projektets avslut i augusti 2013 resultera i en kvalitetssäkrad modell för uppföljning av återbesök som landstingen sedan ska införa och för november och december månad 2013 rapportera till den nationella väntetidsdatabasen.

Till de landsting och regioner som klarar minst 70 procents måluppfyllelse fördelas 694 miljoner kronor i förhållande till landstingens storlek. Medel fördelas i två lika delar för besök respektive behandling inom den planerade specialiserade vården. Återstående 294 miljoner kronor fördelas till de lands- ting och regioner som når målet att minst 80 procent av patienterna har vän- tat 60 dagar eller kortare. Avstämningar görs månadsvis hela året och medel kommer att fördelas utifrån resultaten vid varje månadsavstämning.

Utbetalning sker i början av 2014 baserat på uppnådda resultat under peri- oden 1 januari–31 december 2013 (d v s landstingen tävlar om 1/12 varje månad). De landsting som når 80 procent, får dela på cirka 12,25 miljoner kronor varje månad samt de som når 70 procent får dela på cirka 29,9 miljo- ner kronor per månad, för besök respektive behandling.

(3)

Resultaten för varje månad beräknas genom att antalet genomförda första- besök respektive operation/behandling 60 dagar eller kortare (0–60) per må- nad divideras med totalt antal genomförda förstabesök respektive operat- ion/behandling per månad, inklusive patientvald väntan. Fördelningen mel- lan landstingen sker i relation till befolkningsandel.

Utfallet för perioden januari–april 2013 för besök ser ut på följande sätt:

Januari Februari Mars April

Antal landsting som

klarat minst 70 % 15 av 21 15 av 21 17 av 21 15 av 21 Antal landsting som

klarat minst 80 % 4 av 21 6 av 21 14 av 21 12 av 21

Norrbottens resultat 76 % 70 % 78,8 % 78,8 %

Pengar för 70 % 896 000 kr 896 000 kr 857 000 kr 896 000 kr

Pengar för 80 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pengar totalt: 896 000 kr 896 000 kr 857 000 kr 896 000 kr Utfallet för perioden maj–augusti 2013 för besök ser ut på följande sätt:

Maj Juni Juli Augusti

Antal landsting som

klarat minst 70 % 16 av 21 16 av 21* * *

Antal landsting som

klarat minst 80 % 8 av 21 13 av 21 * *

Norrbottens resultat 80 % 80 % 80,1 %** 67,1 %

Pengar för 70 % 882 000 kr 870 000 kr 0 kr 0 kr

Pengar för 80 % 806 000 kr 496 000 kr 0 kr 0 kr

Pengar totalt: 1 688 000 kr 1 366 000 kr 0 kr 0 kr

* Resultatet ännu ej tillgängligt.

** Klarar dock ej grundkravet 70 procent väntande 60 dagar eller kortare, därför ingen utdelning.

Utfallet för perioden januari–april 2013 för operation/åtgärder ser ut på föl- jande sätt:

Januari Februari Mars April

Antal landsting som

klarat minst 70 % 8 av 21 8 av 21 14 av 21 14 av 21 Antal landsting som

klarat minst 80 % 1 av 21 1 av 21 5 av 21 6 av 21

Norrbottens resultat 72 % 74,5 % 82,8 % 80 %

Pengar för 70 % 1 693 000 kr 1 693 000 kr 932 000 kr 931 000 kr Pengar för 80 % 0 kr 0 kr 2 546 000 kr 1 348 000 kr Pengar totalt: 1 693 000 kr 1 693 000 kr 3 478 000 kr 2 279 000 kr Utfallet för perioden maj–augusti 2013 för operation/åtgärder ser ut på föl- jande sätt:

Maj Juni Juli Augusti

Antal landsting som

klarat minst 70 % 12 av 21 12 av 21 * *

Antal landsting som

klarat minst 80 % 4 av 21 9 av 21 * *

Norrbottens resultat 68 % 67 % 72,4 %** 55,6 %

Pengar för 70 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pengar för 80 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pengar totalt: 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

* Resultatet ännu ej tillgängligt.

** Klarar dock ej grundkravet 70 procent väntande 60 dagar eller kortare, därför ingen utdelning.

(4)

Överenskommelse barn och unga med psykisk ohälsa 2013 Villkoren är de samma som föregående år. Till de landsting som når målupp- fyllelse fördelas 214 miljoner kronor i förhållande till landstingens storlek.

Medel fördelas i två lika delar för första bedömning respektive fördjupad utredning/behandling. Kravet är, som tidigare, att minst 90 procent av barn och unga med beslut om en första bedömning inom den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin, eller annan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa, har fått en första bedömning inom 30 dagar. Det gäller också att minst 80 procent av barn och unga med beslut om en fördjupad utredning/

behandling inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, eller an- nan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa, har påbörjat fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Även för 2013 är avstämningsperioden januari–oktober.

Återbesök

Ett av kraven i kömiljardsöverenskommelsen för 2013 är att SKL tillsam- mans med landstingen bedriver utvecklingsarbete för att det ska bli lättare att följa patientens väg genom vården. Projektet ”Uppföljning av återbesök inom den planerad specialiserad vård” ska vid projektets avslut den 31 au- gusti resultera i en kvalitetssäkrad modell för uppföljning av återbesök.

Landstingen ska införa modellen och redovisa uppföljning av återbesök till den nationella väntetidsdatabasen för november och december månad 2013.

Landstinget har deltagit i projektet och har under våren testat att rapportera återbesök till väntetidsdatabasen. Syftet är att landstingen ska kunna belönas för flera led i patientens hela väg genom vårdkedjan och att det ska vara en del av 2014 års överenskommelse.

Norrbotten

När det gäller den specialiserade vården har Norrbotten valt att sätta kortare tidsgränser (än den nationella vårdgarantin som är 90 dagar) som mål. Klarar man målet om 60 dagar innebär detta också att man klarar den nationella vårdgarantin. I dagsläget klarar de flesta verksamheter vårdgarantin, förutom ett fåtal verksamheter som fortfarande har problem. I denna rapport redovi- sas därför endast kömiljardsuppfyllelsen för den specialiserade vården, det vill säga andel besök och behandlingar inom 60 dagar.

Primärvården – telefontillgänglighet (0:an)

Även i augusti besvarades 87 procent av alla inkommande telefonsamtal till primärvården, vilket fortfarande är ett sämre resultat än föregående månader.

Endast fem av länets hälsocentraler hade 100 procents telefontillgänglighet, det vill säga alla telefonsamtal besvarades. Sämst telefontillgänglighet hade Cederkliniken med endast 47 procent besvarade samtal, följt av Stadsviken i Luleå med 64 procent besvarade samtal.

Telefontillgänglighet i primärvården Norrbotten, januari-augusti 2013

Månad Totalt antal samtal Andel besvarade samtal

Januari 64 985 91 %

Februari 58 612 94 %

Mars 57 818 91 %

April 64 400 89 %

Maj 60 644 93 %

Juni 53 075 90 %

Juli 59 659 87 %

Augusti 61 419 87 %

(5)

Primärvården - läkarbesök inom 7 dagar (7:an)

I augusti månad fick 93 procent av länets patienter ett läkarbesök inom sju dagar i primärvården. På tolv av länets hälsocentraler får 95 procent eller fler sitt läkarbesök inom vårdgarantins sju dagar. Endast Hortlax kunde ge samt- liga patienter ett läkarbesök inom vårdgarantins sju dagar. Sämst tillgänglig- het till läkarbesök hade Älvsbyn och Laponia i Gällivare med 81 procent.

Läkarbesök i primärvården Norrbotten, januari-augusti 2013

Månad Läkarbesök (exkl PvV) Andel läkarbesök inom 7 dgr

Januari 14 831 91 %

Februari 13 057 91 %

Mars 12 958 91 %

April 13 157 91 %

Maj 12 759 90 %

Juni 10 695 93 %

Juli 13 183 96 %

Augusti 12 892 93 %

Resultat för primärvården per hälsocentral

Primärvårdens tillgänglighetsresultat för augusti 2013 visas i tabellen nedan (föregående månads resultat inom parentes):

Hälsocentral Totalt antal

samtal Andel besva-

rade samtal Läkarbesök

(exkl PvV) Andel läkarbe- sök inom 7 dgr Totalt 61 419 (59 659) 87 %(87 %) 12 892 (13 183) 93 % (96 %) Adviva 1 183 (1 884) 98 % (93 %) 343 (425) 91 % (91 %)

Arjeplog 667 (751) 99 % (99 %) 223 (231) 94 % (91 %)

Arvidsjaur 1 164 (1 005) 98 % (99 %) 419 (475) 92 % (87 %) Bergnäset 1 197 (1 924) 96 % (98 %) 562 (555) 99 % (100 %) Björknäs 2 524 (2 481) 99 % (99 %) 481 (660) 95 % (97%) Björkskatan 1 185 (1 130) 98 % (99 %) 316 (296) 96 % (93 %) Cederkliniken 4 213 (3 198) 47 % (68 %) 332 (358) 93 % (95 %) Erikslund 1 568 (1 701) 97 % (90 %) 289 (315) 93 % (94 %)

Furunäset** 931 (0**) 73 % (0**) 86 (0**) 93 % (0**)

Gammelstad 2 230 (2 129) 100 % (100%) 573 (462) 90 % (93 %) Graniten 1 818 (1 945) 78 % (65 %) 248 (309) 91 % (98 %) Grytnäs 1 518 (1 495) 96 % (97 %) 340 (369) 93 % (92 %) Haparanda 1 975 (1 849) 95 % (100 %) 523 (535) 92 % (96 %) Hertsön 1 518 (1 205) 87 % (92 %) 330 (321) 98 % (99 %) Hortlax 1 534 (1 555) 100 % 100%) 419 (464) 100 % (99 %)

Jokkmokk 669 (640) 99 % (100 %) 201 (217) 94 % (100 %)

Kalix 2 907 (3 093) 99 % (93 %) 499 (590) 92 % (94 %)

Laponia 1 797 (2 402) 94 % (98 %) 530 (624) 81 % (85 %) Malmen 2 725 (2 069) 89 % (79 %) 680 (544) 98 % (100 %) Mjölkudden 1 472 (1 503) 99 % (100 %) 236 (336) 92 % (93 %) Norrfjärden*** 889 (0***) 93 % (0***) 147 (0***) 98 % (0***) Pajala 1 559 (1 571) 99 % (100 %) 200 (254) 93 % (98 %) Piteå 3 188 (3 854) 75 % (75 %) 428 (408) 99 % (100 %) Porsön 1 211 (1 134) 98 % (100 %) 416 (338) 92 % (93 %) Råneå 1 229 (1 099) 96 % (98 %) 284 (264) 86 % (94 %) Sanden 2 248 (2 332) 100 % (100%) 844 (1 007) 99 % (100 %) Stadsviken 5 009 (4 907) 64 % (58 %) 785 (1 019) 98 % (99 %) Vittangi primärvård 483 (560) 100 % (100 %) 155 (80) 91 % (99 %) Älvsbyn 2 210 (2 233) 80 % (87 %) 540 (518) 81 % (88 %)

Öjebyn 2 491 (3 417) 80 % (73 %) 241 (486) 98 % (98 %)

(6)

Hälsocentral Totalt antal

samtal Andel besva-

rade samtal Läkarbesök

(exkl PvV) Andel läkarbe- sök inom 7 dgr Örnäset 2 558 (2 449) 70 % (71 %) 633 (654) 89 % (91 %) Överkalix 1 022 (1 049) 100 % (100%) 229 (299) 84 % (87 %) Övertorneå 1 029 (1 095 ) 100 % (100%) 360 (393) 98 % (98 %)

**Under juli månad har Piteå hälsocentral har tagit Furunäsets samtal/patienter.

***Under juli har Öjebyns hälsocentral har tagit Norrfjärdens samtal/patienter.

Besök inom specialiserade vården (60)

Av de patienter som stod och väntade på ett första besök den sista augusti hade 61,9 procent väntat 60 dagar eller kortare. Av samtliga genomförda besök under augusti månad genomfördes 67,1 procent inom 60 dagar eller kortare. Norrbotten uppfyller således inte grundkravet och klarar därför inte måluppfyllelsen för kömiljarden gällande besök.

Besök i Norrbotten, specialiserad vård, januari–augusti 2013 Månad Totalt antal

väntande (exkl MoV*)

Andel väntande 60 dgr och kor- tare (kömiljard, grundkrav minst

70 %)

Totalt antal genomförda

(exkl MoV*)

Faktisk vänte- tid (andel genomförda inom 60 dgr, exkl MoV*)

Januari 6 080 71,7 % 4 372 75,7 %

Februari 5 774 78,1 % 4 043 70,0 %

Mars 5 608 78,9 % 3 886 78,8 %

April 5 682 80,1 % 4 422 78,8 %

Maj 5 250 79,7 % 4 296 79,5 %

Juni 5 351 77,0 % 3 257 80,4 %

Juli 6 014 65,1 % 2 671 80,1 %

Augusti 5 971 61,9 % 3 202 67,1 %

*MoV = Medicinskt orsakad väntan

I tabellen nedan redovisas tillgängligheten för besök för augusti 2013 uppde- lat på olika verksamhetsområden och specialiteter (föregående månads resul- tat inom parentes).

Verksamhetsom- råde:

- specialitet

Totalt antal väntande (exkl MoV*)

Andel vän- tande 60 dgr

och kortare (kömiljard, grundkrav minst 70 %)

Totalt antal genomförda

(exkl MoV*)

Faktisk vänte- tid (andel ge- nomförda inom

60 dgr, exkl MoV*) Kirurgi totalt 4 291 (4 270) 64,1 % (67,4 %) 2 289 (1 899) 66,6 % (81 %) - Allmän kirurgi 738 (816) 75,7 % (77,5 %) 473 (366) 60 % (86,1 %) - Kvinnosjukvård 399 (358) 94,2 % (91,6 %) 519 (530) 94,4 % (98,1%) - Ortopedi 1 029 (994) 64,7 % (70,2 %) 382 (261) 34 % (66,3 %) - Urologi 276 (335) 72,5 % (72,8 %) 173 (113) 66,5 % (67,3%) - Ögonsjukvård 1 187 (1 117) 45,2 % (44,9 %) 455 (383) 65,9 % (72,3 ) - Öron-näsa-hals 662 (650) 62,4 % (72,8 %) 287 (246) 71,4% (72 %) Medicin totalt 1 565 (1 627) 54,2 % (58,0 %) 765 (644) 65,4 % (77 %) - Allmän intern-

medicin 396 (384) 67,4 % (70,8 %) 186 (97) 67,2 % (76,4%) -Barn- och ung-

domsmedicin 195 (221) 75,4 % (69,2 %) 217 (149) 73,7 % (75,2%) - Endokrinologi 19 (19) 47,4 % (47,4 %) 7 (4) 42,9 % (75 %)

- Hematologi 6 (8) 83,3 % (87,5 %) 2 (5) 100 % (80 %)

- Hjärtsjukvård 89 (91) 38,2 % (42,9 ) 29 (23) 34,5 % (73,9%) - Hudsjukvård 112 (150) 75 % (78,7 %) 145 (160) 80,7 % (91,3%)

(7)

Verksamhetsom- råde:

- specialitet

Totalt antal väntande (exkl MoV*)

Andel vän- tande 60 dgr

och kortare (kömiljard, grundkrav minst 70 %)

Totalt antal genomförda

(exkl MoV*)

Faktisk vänte- tid (andel ge- nomförda inom

60 dgr, exkl MoV*) - Lungsjukvård 352 (374) 18,8 % (24,3 %) 42 (12) 19 % (50 %) - Mag- och tarms-

jukvård 148 (156) 54,7 % (55,8 %) 47 (26) 38,3 % (61,5%) - Neurologi 79 (75) 68,4 % (77,3 %) 46 (95) 47,8 % (63,2%) - Njurmedicin 33 (30) 33,3 % (43,3 %) 6 (6) 83,3 % (50 %) - Reumatisk sjuk-

vård 124 (107) 62,9 % (78,5 %) 32 (31) 75 % (83,9 %)

- Spec smärtmot- tagning

12 (12) 100 % (100 %) 6 (6) 100 % (100 %) Psykiatri - barn 31 (32) 80,6 % (81,3 %) 59 (8) 84,7 % (100 %) Psykiatri - vuxna 84 (85) 86,9 % (85,9 %) 89 (120) 85,4 % (80,8%) Totalt 5 971 (6 014) 61,9 % (65,1%) 3 202 (2 671) 67,1 % (80,1%)

*MoV = Medicinskt orsakad väntan

Knappt hälften av verksamheterna klarar grundkravet för kömiljarden, det vill säga minst 70 procent av de väntande patienterna den sista augusti hade väntat 60 dagar eller kortare. Exempel på verksamheter som fortfarande har problem att klara grundkravet är lungsjukvården (18,8 procent), hjärtsjuk- vården (38,2 procent), njurmedicin (33,3 procent) och ögonsjukvården (45,9 procent).

Av de verksamheter som klarar grundkravet klarar också flertalet under au- gusti månad att genomföra minst 70 procent av besöken inom 60 dagar eller kortare.

Operationer/åtgärder inom specialiserade vården (60)

Av de patienter som stod och väntade på en operation/behandling den sista augusti hade 62,5 procent väntat 60 dagar eller kortare. Av samtliga genom- förda operationer/behandlingar under augusti månad genomfördes drygt hälften (55,6 procent) inom 60 dagar eller kortare. Norrbotten uppfyller så- ledes inte grundkravet och klarar därför inte måluppfyllelsen för kömiljarden gällande operation/åtgärder.

Operation/åtgärd, inklusive övriga, specialiserad vård i Norrbotten januari–augusti 2013

Månad Totalt antal väntande (exkl MoV*)

Andel väntande 60 dgr och kor- tare (kömiljard, grundkrav minst

70 %)

Totalt antal genomförda

(exkl MoV*)

Faktisk vänte- tid (andel genomförda inom 60 dgr, exkl MoV*)

Januari 1 726 85,1 % 1 417 71,8 %

Februari 1 868 89,3 % 1 228 74,5 %

Mars 1 926 90,3 % 1 130 82,8 %

April 2 176 87,1 % 1 273 79,9 %

Maj 1 980 84,9 % 1 303 68,5 %

Juni 1 824 77,2 % 1 076 66,9 %

Juli 1 964 59,8 % 776 72,4 %

Augusti 1 950 62,5 % 1 088 55,6 %

*MoV = Medicinskt orsakad väntan

I tabellen nedan redovisas tillgängligheten för operationer/åtgärder för au- gusti 2013 uppdelat på olika verksamhetsområden och specialiteter (föregå- ende månads resultat inom parentes).

(8)

Verksamhets-

område Totalt antal väntande (exkl MoV*)

Andel väntande 60 dgr och kortare (kömil- jard, grundkrav

minst 70 %)

Totalt antal genomförda

(exkl MoV*)

Faktisk väntetid (andel genom-

förda inom 60 dgr, exkl MoV*) Gynekologi 174 (171) 72,4 % (63,2 %) 156 (98) 75,6 %(94,9%) Handkirurgi 86 (93) 69,8 % (59,1 %) 20 (21) 55 % (66,7 %) Kirurgi 250 (253) 61,6 % (66,8 %) 216 (163) 66,7 % (93,3 ) Ortopedi 465 (424) 65,6 % (53,5 %) 189 (89) 45 % (77,5 %) Plastikkirurgi 23 (19) 52,2 % (57,9 %) 3 (0) 0 % (0) Ryggkirurgi 39 (44) 35,9 % (36,4 %) 2 (2) 50 % (100 %)

Thoraxkirurgi 15 (14) 53,3 % (64,3 %) 0 (0) 0 (0)

Urologi 126 (118) 74,6 (60,2 %) 59 (32) 52,5 % (75 %) Ögonsjukvård 576 (609) 52,6 % (58,9 %) 285 (269) 39,6 5 (43,1%) Öron-näsa-hals 196 (219) 72,4 % (68 %) 158 (102) 64,6 % (90,2%) Totalt 1 950 (1 964) 62,5 % (59,8 %) 1 088 (776) 55,6 % (72,4%)

*MoV = Medicinskt orsakad väntan

I augusti klarar cirka en tredjedel av verksamheterna grundkravet i kömiljar- den, det vill säga minst 70 procent av de väntande patienterna hade väntat 60 dagar eller kortare.

Endast inom gynekologin klarar man att under augusti genomföra minst 70 procent av operationerna/åtgärderna inom 60 dagar.

Barn och unga med psykisk ohälsa

I tabellen nedan redovisas tillgängligheten för barn- och ungdomspsykiatrin när det gäller första besök samt fördjupad utredning/behandling.

Barn- och ungdomspsykiatri i Norrbotten, Faktisk väntetid, augusti 2013 (föregående månads resultat inom parentes):

Norrbotten Totalt antal genomförda (exkl PvV och

MoV)

Genomförda inom 30 dgr (exkl MoV)

Andel genom- förda inom 30

dgr

Genomsnitt andel genom- förda januari–

augusti 2013 Besök (målupp-

fyllelse minst 90

% inom 30 dgr)

42 (8) 36 (7) 85,7 % (87,5 %) 88,5 %

Fördjupad ut- redn/behandl (måluppfyllelse minst 80 % inom 30 dgr)

40 (1) 23 (1) 57,5 % (100 %) 81,3 %

Ovanstående resultat innebär att landstinget för augusti månad inte klarar målet varken gällande besök eller fördjupad utredning/behandling.

Det genomsnittliga resultatet till och med augusti månad visar att Norrbotten klarar måluppfyllelsen för stimulansmedlen gällande fördjupad utred-

ning/behandling, men inte för besök.

Säker vård

Avvikelsehanteringsprocessen sommaren 2013

Uppföljningen av avvikelsehanteringsprocessen relaterat till patientsäkerhet under sommarmånaderna juni till augusti visar ingen avvikande trend jäm- fört med samma tid 2011 och 2012. Resultatet för 2013 är preliminärt ef- tersom registrerade avvikelser som inte har handlagts är inkluderade. Flest antal avvikelser ses inom omvårdnad, följt av dokumentation, fall och in- formationsöverföring.

(9)

Källa; Synergi 4 sep 2013

Vanligaste bakomliggande orsaken till patientrelaterade avvikelserna under sommaren 2013 är brister i procedurer, rutiner och riktlinjer följt av brister i kommunikation och information.

Källa; Synergi 4 sep 2013

En negativ händelse är en händelse som medfört vårdskada eller allvarlig vårdskada. Uppföljningen av antalet negativa händelser sommaren 2013 visar att flest vårdskador återfinns inom området vård- och rehabprocessen samt inom omvårdnad.

0 50 100 150 200 250

Patientrelaterade avvikelser

2011 JUN-AUG 2012 JUNI-AUG 2013 JUNI -AUG

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Negativ händelse Tillbud Risk

Negativ händelse/tillbud/risk

2011 JUN-AUG 2012 JUN-AUG 2013 JUN-AUG

(10)

Källa; Synergi 4 sep 2013

Läkemedel

Uppföljningen av läkemedelshanteringsprocessen visar att antalet avvikelser minskar, men proportionellt sett är fördelningen mellan typer av avvikelser likadan jämfört med tidigare år. Det är dock ännu för tidigt att dra slutsatsen att det är en effekt av landstingets arbete med att kvalitetssäkra läkemedels- hanteringen. Fortfarande är det inom aktiviteterna ordination, administration och dokumentation de flesta avvikelserna återfinns.

Punkprevalensmätningar

De nationella punkprevalensmätningar av förekomsten vårdrelaterade infekt- ioner, följsamhet till klädregler och hygienrutiner samt trycksår genomförs under oktober månad 2013. Resultaten redovisas december.

Antal ärenden i patientnämnden

Patientnämnden avslutade 560 ärenden under januari–augusti 2013 jämfört med 423 ärenden under samma period 2011. Därutöver kontaktades nämn- den av en mängd patienter och medborgare som önskade vägledning i pro- blem inom hälso- och sjukvården samt folktandvården.

0 5 10 15 20 25 30

Negativ händelse - typ av avvikelse

0 10 20 30 40 50 60 70

Tertial 1 2012

Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 2013

Tertial 2 Läkemedelsprocessen

Administration Biverkning Dokumentation Dosering Iordningsställande Ordination Signering

(11)

Av tabellen framgår antal ärenden under januari–augusti 2012 respektive 2013.

Division

motsv Bemötande, kom-

munikation Organisation, regler och resur-

ser

Vård och behand-

lingsfrågor Totalt

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Primärvård 46 33 27 22 35 77 108 132

Opererande

spec 40 61 29 30 63 109 132 200

Medicinska

spec 42 25 14 22 23 51 79 98

Vuxenpsy-

kiatri 8 19 8 9 13 27 29 55

Diagnostik 7 2 2 4 6 8 15 14

Folktand- vård

7 4 5 2 7 10 19 16

Landstings-

gem 4 1 5 8 1 0 10 9

Service 0 0 0 4 0 0 0 4

Länsteknik 0 0 1 1 0 0 1 1

Kommuner 5 0 2 1 9 9 16 10

Privat

primärvård 3 3 2 2 2 9 7 14

Privat

vårdverks 2 2 2 2 1 2 5 6

Privata

sjukgymn 1 0 0 1 1 2 1

Totalt 165 150 97 108 161 302 423 560

Varav Kvinnor Män

93 72

103 47

51 46

65 43

84 77

151 151

228 195

319 241 Det totala antalet ärenden under perioden januari–augusti har ökat med 137 eller 32 procent under 2013 jämfört med 2012, varav Vård- och behandlings- frågor 141 (88 procent) och Organisation, regler och resurser med 11 (11 procent), medan Bemötande, kommunikation minskade med 15 ärenden eller 9 procent,

Bland divisionerna har division Opererande specialiteter ökat sin andel av totala antalet ärenden från 31 till 36 procent och division Vuxenpsykiatri från 7 till 10 procent. Divisionerna Primärvård och Medicinska specialiteter minskade sin andel av totala antalet ärenden med 2 respektive 1 procenten- het.

redovisas de största förändringarna i divisionerna Primärvård, Opererande specialiteter och Medicinska specialiteter med en ökning på tillsammans 42 ärenden totalt (15 procent), varav häften av ökningen gällde vård- och be- handlingsfrågor. Dessa divisioner har flest antal ärenden.

Av det totala antalet anmälningar gällde 57 procent kvinnor, vilket är en ökning från 2012 då andelen var 54 procent.

Statsbidrag för prevention av hiv och andra sexuellt överförda infektioner

Landstingets strategiska arbete för att tillsammans med andra aktörer främja sexuell hälsa och förebygga sexuellt överförbara infektioner (STI) har inten-

(12)

sifierats de senaste åren. Frivilligorganisationer, kommuner och landsting kan årligen söka statsbidrag för insatser mot hiv/aids och andra STI. Smitt- skyddsinstitutet beslutar om bidragets storlek till samordnande landsting som beslutar om hur bidragen ska fördelas. Genom projekten förbättras möjlig- heten att nå vissa särskilt riskutsatta grupper med förebyggande verksamhet och stöd. För 2013 beviljades landstinget 786 675 kronor.

Bidragsbeslutet innebär en fortsättning av de treåriga insatser för hivinfekte- rade i länet som påbörjades år 2011. Konkret innebär det bland annat en fortsättning för projekt startade 2011 för gruppen migranter och hivpositiva, liksom projekt startade 2012 för preventiva insatser riktade mot personer med injektionsmissbruk och personer som köper och säljer sex.

Projekt startade 2013 är Luleå ungdomsmottagnings satsning för egenprov- tagning av klamydia samt RFSL Luleå och Norra Norrbottens läns projekt vars syfte att öka kunskap och förståelse om hur hiv och andra sexuellt över- förbara infektioner sprids bland hbtq-personer.

Jag har beslutat om följande fördelning i kronor av statsbidraget:

Prioriterade insatser Tilldelning

Treåriga, från 2011

Individuella insatser för hivpositiva/

Kuratorsenheten, NLL 50 000

Individuella insatser för hivpositiva/ Noaks Ark norra Norrland 300 000 Treåriga, från 2012

Insatser för att minska spridning och öka kunskap om hepatit och

hiv/Smittskyddsenheten, NLL 138 675

Noaks Arks hiv/STI-prevention i Norrbottens län 2012-2014/ Noaks Ark

Norra Norrland 50 000

hiv/STI-prevention för kvinnliga migranter/Flyktingmedicinska enheten, NLL 50 000 Treåriga, från 2013

Klamydia egenprovtagning/Luleå ungdomsmottagning, Smittskyddsenhet-

en, NLL 100 000

Ta ingen risk!/ RFSL Luleå och Norra Norrbottens län 98 000

Totalt 786 675

Från år 2008 har landstinget med statsbidrag byggt upp ett regionalt kun- skapsnätverk för hiv och andra STI tillsammans med landstingen i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Även kunskapsnätverket har beviljats statsbidrag. Bidraget om 2 245 000 kronor för 2013 möjliggör fortsatt ut- veckling och drift av hemsidan www.gratiskondomer.nu, riktad till ungdo- mar i länen.

Med bidraget startade nätverket år 2012 gemensamma treårssatsningar för personer som köper och säljer sex, injektionsmissbrukare samt utlandsrese- närer. Med bidraget för 2011 startade nätverket satsningar för att utveckla rutiner för den del av hälsosamtalet med asylsökande/flyktingar som handlar om sexuell hälsa och STI, liksom startade upp ett projekt för att möjliggöra hivskola för hivpositiva barn och ungdomar i norra Sverige. Med 2013 års bidrag kan nätverket fortsätta dessa satsningar liksom initiera ytterligare projekt unga och unga vuxna, samt män som har sex med män.

Stabsöversynen

Landstingsstyrelsen fattade den 20 januari 2013 beslut om förändrad divis- ionsorganisation med anledning av fullmäktiges uppdrag om införande av närsjukvård. Landstingsdirektören fick i uppdrag att senast den 1 januari 2014 införa förändringen av divisionsorganisationen.

(13)

Förändringen innebar att även det samlade administrativa stödet behövde ses över och förändras. Förändringarna berör främst landstingsdirektörens stab och de nya divisionernas staber, men berör delvis även övriga divisioner. I förändringarna ska även landstingsstyrelsens beslut om att kostnaderna för administrationen ska minskas med 7,5 miljoner kronor på årsbasis verkstäl- las.

Arbetet med utformningen av den administrativa organisationen pågår. Di- visionschefer i de nya divisionerna Närsjukvård respektive Länssjukvård samt avdelningscheferna i landstingsdirektörens stab har rekryterats. Vidare har samtliga underställda chefer i dessa staber samt vissa chefer i de övriga divisionerna rekryterats.

I den blivande administrativa organisationen kommer landstingsdirektörens stab att bestå av fem avdelningar; Ekonomi- och planering, Verksamhet, HR, Kommunikation och Utveckling. Den regionala avdelningen har brutits ut ur översynen och är föremål för en egen utredning med bland annat koppling till den kommande regionbildningen.

Administrationen för divisionsstaberna blir till viss del en spegelbild av landstingsdirektörens stab med följande enheter; Ekonomi- och planering, HR och Verksamhet. I den nya divisionen Närsjukvård har anställts en när- sjukvårdschef i respektive närsjukvårdsområde. Varje närsjukvårdschef har en mindre stab knuten till sig.

Vägledande för arbetet med översynen har varit att den nya organisationen ska bidra med en bättre samverkan, tydligare uppdrag och högre effektivitet samt styrning med kunskap.

Administrationen i landstingsdirektörens stab och i divisionsstaberna omfat- tar cirka 300 befattningar. I den nya organisationen tillkommer ett antal be- fattningar, andra förändras och vissa dras in. Totalt minskas antalet befatt- ningar med cirka 15 stycken. För att bemanna den nya organisationen kom- mer cirka 200 befattningar att bli direkt berörda och personalen kommer att få söka de nya befattningarna under perioden 30 september till 11 oktober. I mitten av november beräknas urvalsprocessen vara klar och all personal inplacerad på nya befattningar. Den fysiska omflyttningen i huset och i even- tuellt andra lokaler beräknas ske i december. Under hela denna rätt hektiska period ska dock arbetet i nuvarande avdelningar och staber fortlöpa som vanligt. Den nya organisationen ska gälla från och med 1 januari 2014.

Kultur och utbildning

Divisionsgemensamt

Divisionschefen medverkade vid en presentation av ett stort projekt om och med romer i Haparanda den 9 augusti. Projektet är ett samarbete mellan Ha- paranda kommun och ABF med stöd av landstinget.

Kulturberedningen genomförde höstens första sammanträde den 19 augusti och beredde förslag till ny kulturplan för fortsättning under septembermötet.

Divisionschefen medverkade vid centerpartiets möte för alla Norrlandslänen den 23 augusti och berättade om kulturen som utvecklingskraft i Norrbotten Divisionen besökte Övertorneå kommun den 27 augusti och genomförde en dialog med kommunens företrädare, bland annat kommunalråd, näringslivs- chef, kulturchef, kulturnämndens ordförande och representanter för civil- samhället.

(14)

Norrbottensmusiken

Den 28 augusti spelade Norrbotten Big Band i Royal Albert Hall, London, som en av konserterna under the Proms, världens största festival för klassisk musik. De framförde tillsammans med jazzpianisten och kompositören Django Bates och hans trio en hyllning till Charlie ”Bird” Parker. Under hela PROMS-serien var detta den enda jazzkonserten.

Den 28 augusti gav Norrbotten NEO en Porträttkonsert för Polarprisprista- garen Kaija Saariaho på Konserthuset i Stockholm.

Den 30 augusti var det final i tävlingen Unga jazzkometer på Fasching i Stockholm där Norrbotten representeras av elever vid Musik- och danssko- lan i Piteå.

Norrbottens länsbibliotek

Höstens första bibliotekschefsmöte genomfördes 27 augusti och där diskute- rades bland annat portalupphandling. Arbete har påbörjats med att ta fram förfrågningsunderlag och kravspecifikation. Chefsmötet diskuterade även möjligheten till ökat samarbete i form av en gemensam medie- och inköps- policy, utse profilbibliotek med mera. Utökat mediesamarbete är en fråga som chefsgruppen kommer att arbeta vidare med.

Riksbibliotekarien besökte Länsbiblioteket och Luleå stadsbibliotek 13 au- gusti och då diskuterades folkbiblioteksverksamhet, Kungliga Bibliotekets nya roll som samordnare, arbetet med LIBRIS som nationell katalog med mera.

Den 28 augusti anordnades en redaktörsträff för Polarbibblo.se och kombi- nerad avslutnings-seminarium i projektet KomPo. Mötet besöktes av Bok- häxorna Eva Selin och Karin Graube som berättade om hur de arbetar med att ge anonyma men personliga boktips till unga läsare mellan 13 och 25 år.

Tjänsten är webbaserad och utvecklad av BUS-biblioteket på Drottning Sil- vias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Den 29 augusti samlades sammanlagt 34 deltagare från barnbiblioteken i länet för att planera kommande Barnboksveckor, veckorna 43–46. Temat är mysterier och målsättningen är att nå en tredjedel av länets barn med aktivi- teter på biblioteken.

I och med förslaget om ny bibliotekslag kan biblioteket även få i uppdrag att lära ut teknik för att tillgängliggöra digital litteratur.

Insamlandet av dikter i Poesimelodi har avslutats, 145 bidrag har inkommit varav 96 har publicerats på webben. Nu tar juryarbetet vid och Norrbottens- musikens arbete med att tonsätta, arrangera och sedan genomföra en skol- konsert. Länsbiblioteket kommer att medverka på Norrbottensmusikens ut- budsdag och presentera bakgrunden till konserten. Sommarboken har avslu- tats, ett samarbete mellan Polarbibblo och barnbibliotek i länet under juni–

augusti.

Läsfrämjandeinsatsen Norrbotten läser pågår med facebooksida och skrivar- tävling. Författarturnén med Tove Alsterdal inleds i slutet av september och kommer under oktober besöka länets 14 kommuner.

Norrbottens museum

Museet var representerat under Stockholms Kulturfestival 12–17 augusti, med deltagande i slöjdklubbsverksamhet och utbildning. Pedagoger har del- tagit i förstudien ”Det hemsökta Norrbotten” i samarbete med Hägnan/Luleå

(15)

kommun den 17 augusti. Den 22 augusti hölls ett möte med tre funktions- hindrade ungdomar angående BLISS-projektet.

Museets arkeologer anordnade den 25 augusti Arkeologidagen i Koler, Markbygden, med drygt 100 deltagare. Där genomfördes olika arkeologiska uppdrag i Markbygden, Piteå Kommun och Laver.

Alla högstadieelever i Älvsbyn besökte Norrbottens museum 27 augusti, både på Björkskatan och i centrum. Totalt 107 elever och 10 lärare fick träffa museets personal samt fick guidningar och visningar. I slutet av au- gusti hölls även dramatiserad visning av fotoutställning för mellanstadielever från Furuparksskolan.

Kommunikationschefen på Upplandsmuseet, Tuula Autio, besökte enheten i slutet av augusti, med anledning av en romsk utomhusutställning som de har producerat och gärna vill visa i Norrbotten.

Bebyggelseantikvarisk rådgivning också genomförts på Rallarmuseet i Mos- kosel, samt med Haparanda Kommun om Tornedalens Landskapsmuseum.

Divisionen genom museet anordnade även en stor Kulturmiljökonferens i Kiruna 30–31 augusti med 60 deltagare från länets kommuner, länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet.

Fokus var på lärande och på de samhällsomvandlingar som pågår i länet.

Konstnären Brita Weglin hade boksläpp på Norrbottens museum 31/8, ett arrangemang som drog mycket publik, ca 50 besökare.

Arbetet med Kulturplanen 2014–2016 fortskrider.

Vandringsutställningen Hemslöjden 130 år visas på Gällivare museum 28 augusti–21 september.

Grans Naturbruksskola och Kalix Naturbruksgymnasium Ledningsgruppen på Gran tillsammans med skolchefen genomförde en stu- dieresa till Dalarna och Rättvik för att framför allt studera möjligheterna till så kallat återtag. Naturbruksgymnasiet i Rättvik med kommunen som hu- vudman har under ett antal år haft uppdraget att leverera livsmedelsråvaror internt inom kommunen, leveranser av nöt- och griskött samt rotfrukter och grönsaker. Ett liknande uppdrag är på väg att ta sin början inom landstinget.

Gran har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till liknande lösningar för leverans internt av ett antal livsmedelsråvaror. En del kött kommer redan nu under hösten att levereras enligt återtag, det vill säga när Gran skickar djur till slakt så kan man begära återtag av det slaktade djuret både till den egna restaurangen på Gran, men även till Solsidan i landstingshuset och restau- rangen på Sunderby sjukhus.

Utmaningen med att rekrytera elever till naturbruksprogram diskuterades också, då situationen är likartad i Dalarna. Lägre antal sökande elever inne- bär att kostnaderna skjuter i höjden, och det är en situation som många andra naturbruksskolor i landet tvingas hantera. Det pågår stora förändringsåtgär- der med både nedläggningar av skolor och sammanslagningar.

Gran har blivit beviljade medel (270 000 kr) av länsstyrelsen via lands- bygdsprogrammet till en förstudie, som ska genomföras under vintern, om förutsättningarna för ökad konsumtion av närproducerade och ekologiska livsmedel i Norrbotten.

(16)

Ägarsamråd Norrbotniabanan AB

Den 8 augusti 2013 höll Norrbotniabanegruppen styrgrupps- och huvudman- nagruppsmöte i Umeå. I samband med detta hade också Norrbotniabanan AB ett ägarsamråd.

Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan 2014–2025 presenterades och diskuterades. Ett antal satsningar på vägar och järnvägar i Norrbotten finns med i förslaget, som är ute på remiss till den 2 oktober 2013. Någon satsning på Norrbotniabanan finns dock inte med i förslaget. Mot denna bakgrund diskuterades projektets och bolagets fortsatta arbete. Ägarsamrådet var eniga om att projektet, som formellt avslutas vid årsskiftet 2013/2014, bör förlängas till efter valet 2014. Vid samrådet uttalade också ägarrepresen- tanterna sin vilja att bolaget ska fortsätta med sitt arbete. Bland annat försö- ker man få en statlig förhandlingsperson att föra dialog med, något som ännu inte hörsammats från Trafikverket eller näringsdepartementet.

Highland and Islands i Skottland inspirerade

Landstinget äger Investeringar i Norrbotten AB (Invest in Norrbotten). Bo- lagets styrelse har tagit initiativ till en studie- och fortbildningsresa tillsam- mans med inbjudna landstingspolitiker och representanter från Kommunför- bundet Norrbotten. Den 25–28 augusti besöktes därför regionen Highland and Islands i Skottland.

Highland and Islands är på många sätt likt norra Sverige med liknande ut- maningar, geografi och ett relativt liknande samhällssystem. De är exempel- vis framstående inom arbete med telemedicin/e-hälsa och har ett aktivt och offensivt arbete med tillväxtfrågor i sin region. Bland annat arbetar regionen mycket med just investeringsfrämjande arbete.

Under studiebesöket gjordes bland annat ett besök på Centre for Health Sci- ence och Inverness Campus i Inverness där stora delar av ett nytt modernt campusområde byggts upp senaste åren med hjälp av strukturfondsmedel.

Den stora motorn är företaget Lifescan som ingår i Johnson & Johnson kon- cernen, ett företag med över tusen anställda bara i Inverness. Inverness som är en stad på cirka 58 000 invånare och som har växt från cirka 51 000 sedan 2003.

Information och samtal har förts med The Highland Council och Highland and Islands Enterprise. Efter besöket har bland annat initiativ tagits för att bjuda in regionen till konferensen Arctic Light e-Health Conference i Kiruna i februari 2014.

Tid avsattes också för att internt i delegationen, med stöd av Invest in Norr- bottens brittiska agent Clive Vokes, diskutera hur Norrbottens investerings- och etableringsfrämjande arbete kan komma att se ut i framtiden.

Från landstinget deltog Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP), Stefan Tornberg (C), Maria Burström (S) samt Johan Sjökvist, näringslivsstrateg vid avdelningen för regional utveckling. Övriga deltagare var bolagets sty- relse som består av Per Laestadius (ordförande), Eva Quist, Staffan Borg, Susanne Sjölund, Thomas Björnström samt VD Jörgen Eriksson. Kommun- förbundet Norrbotten deltog även med Anita Lindfors.

Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) hade rapportörsmöte den 29 och 30 augusti på Arlanda. Anders Wijkman, utredare åt regeringen, presenterade

(17)

betänkandet kring offentlig upphandling, där man pekar på vikten av en poli- tisk upphandlingsstrategi.

Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare åt EU-ministern, pratade om vikten av att göra EU-frågor till politik för att öka valdeltagandet och att synliggöra vad EU påverkar.

Kommunikatörer inom EFNS-länen har börjat samarbeta kring kommunikat- ion av EFNS. Åsa Snällfot, regionala avdelningen deltar från Norrbottens sida.

Rapportörsmötet antog ett positionspapper angående Tillväxtverkets tolk- ning av statsstödsregler för forsknings och innovationer och för små och medelstora företag, samt ett positionspapper kring förslaget om förändrande statsstödsregler gällande flygbolag och flygplatser.

http://www.europaforum.nu/positionsdokument.aspx

Positionsdokument till Europaforum i Umeå 23–24 oktober ska vara av- stämda med rapportörerna två veckor innan för att spridas som utkast till konferensdeltagarna och media.

För att nå ut i andra forum beslutade rapportörsmötet att ge Europaparlamen- tarikerna från Norra Sverige; Jens Nilsson och Anna Ibrisagic samt Jens Sundström, president i CPMR Östersjökommissionen, ständiga inbjudningar till EFNS rapportörsmöten.

Datum för vårens Europaforum är sista veckan i mars eller första veckan i april 2014. I anslutning kommer det anordnas en nationell konferens om Europa 2020.

Ung Företagsamhet - 20 år i Norrbotten

Ung Företagsamhet ger ungdomar möjlighet att praktiskt öva sig i företa- gande samtidigt som de skaffar sig nyttiga erfarenheter inför sitt kommande arbetsliv, oavsett om de väljer att bli företagare eller ej.

Ung Företagsamhet är en väl inarbetad och uppskattad verksamhet som bi- drar till länets uppsatta målsättningar att skapa positiva attityder till företa- gande samt öka unga människors entreprenörskap och skaparvilja. Därför ger landstinget ett årligt verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet i Norr- botten som följs upp genom avdelningen för regional utveckling. Verksam- heten har funnits sedan 1992 i Norrbotten och finns i länets samtliga 14 kommuner. Därför firar UF i Norrbotten 20-års jubileum i år, vilket har och kommer uppmärksammas på olika sätt.

Under de år som Ung Företagsamhet har varit verksam i länet har 9 354 ungdomar utbildats i entreprenörskap. Läsåret 2012/2013 hade Ung Företag- samhet Norrbotten:

 242 UF-företag.

 656 elever som drev UF-företag.

 Nästan 200 rådgivare från näringslivet som var engagerade i verksamhet- en.

 101 UF-företag från hela Norrbotten som ställde ut på regionala UF- mässan i Arvidsjaur 20–21 mars 2013. Där deltog även landstinget och delade ut pris till bästa miljöföretag. Besökarantalet uppgick till närmare 2 500 personer.

Andra höjdpunkter under verksamhetsåret har varit de närmare 200 skolbe- söken som UF gjort i samtliga länets kommuner, ett Innovation Camp i sam-

(18)

arbete med Luleå Tekniska Universitet och Billerud, samt SM i Ung företag- samhet där 19 unga Norrbottningar med deras totalt 8 UF-företag deltog, varav ett vann silver i kategorin bästa produktutveckling.

Sedan augusti har en ny Regionchef för UF Norrbotten tillträtt; Josefin Wäppling Bernárdzon.

Förändringar i projekt

Innovationssluss Norr

Projektet Innovationssluss Norr har fått beviljat ansökan om projektför- längning från Tillväxtverket och alla partners. Detta innebär att projektet avslutas 30 juni 2014 istället för 31 december 2013. Projektet hade en för- dröjd uppstart i och med försenade rekryteringar av personal och därför an- sökte man om förlängning av projektet.

Innovationssluss Norr drivs av landstinget i samarbete med Region Väster- botten och ALMI med stöd från de regionala strukturfonderna med de över- gripande målen att skapa tillväxt i regionen, generera nya arbetstillfällen, öka nyföretagandet inom sektorn, samt höja kvaliteten, effektiviteten och produktiviteten i hälso- och sjukvården genom att ge personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg möjligheter att utveckla sina idéer till en mark- nadsfärdig produkt eller tjänst, samt att hjälpa små och medelstora regionala företag som arbetar med att utveckla produkter, tjänster och system inom denna marknad, med ingångar i hälso- och sjukvårds-/omsorgssystemet.

Projektet syftar även till att permanenta strukturerna i övre Norrland, så att arbetet med idédrivna innovationer och entreprenörskap genomsyrar hela hälso- och sjukvårds- och omsorgsbranschen samt utveckla innovationssy- stemet och dess aktörer för att bättre kunna stödja innovatörer och innovat- ioner inom denna bransch.

Vidga horisonten

Huvudfinansiären för projektet Vidga Horisonten, Nordregio, har för samt- liga sina projekt inom programmet förlängt projekttiden för att de som an- sökt skulle få möjlighet att slutföra sina påbörjade aktiviteter. Detta beslut gör att projektet Vidga Horisonten har möjlighet att få mer tid för att kunna slutföra höstens utbildningar/aktiviteter samt att de inom projekttiden har möjlighet att göra en spridningskonferens i november. De ansöker därför hos landstinget att få förlängt projektet till 31 december 2013.

Landstinget beviljar förlängningen under förutsättning att projektet strävar efter att uppnå förväntade resultat samt att förlängningen görs med befintliga medel i projektet.

Yrkesintroduktion för unga i utanförskap

Projekttiden för projektet Yrkesintroduktion för unga i utanförskap, beviljat stöd inom utlysningen för unga, mångfald och integration, är 1 januari–31 december 2013. Projektet har ansökt om att få förlänga projektet till 30 juni 2014. Anledningen är att möjliggöra för projektets målgrupp att delta i pro- jektet ett helt läsår, vilket underlättar projektets måluppfyllelse.

Landstinget beviljar förlängningen under förutsättning att projektet strävar efter att uppnå förväntade resultat samt att förlängningen görs med befintliga medel i projektet.

(19)

Omvärldsbevakat

Utrikesnamnbok

Utrikesdepartementet har gett ut en ny version av Utrikesnamnbok som in- nehåller översättningar på svenska myndigheter och främst statliga tjänster till engelska, franska, spanska, finska, tyska och ryska. Se:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/11/46/45595cc2.pdf Könskvotering i Europeiska centralbanken

Europeiska centralbankens (ECB) har beslutat att införa könskvotering för att fördubbla andelen kvinnor i ledande ställning.

Vid slutet av 2019 ska andelen kvinnor i ledande ställning på mellannivå ha ökat från dagens 17 procent till 35 procent och på högre nivå från 14 procent till 28 procent. Banken har tidigare kritiserats av bland andra europaparla- mentariker för att ha allt för få kvinnor på högre poster.

Nordiska hälso- och sjukvårdssamarbetet utreds

Nordiska ministerrådet har gett förre socialförsäkringsministern, landstings- rådet med mera Bo Könberg i uppdrag att utreda hur det nordiska samarbetet på hälso- och sjukvårdsområdet kan utvecklas och stärkas under de närmaste 5–10 åren.

Könbergs utredning ska resultera i en kortfattad rapport med rekommendat- ioner och förslag till åtgärder som presenteras för de nordiska social-och hälsoministrarna i juni 2014.

Mer information:

http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/bo-koenberg-ska-utreda- haelsosamarbetet-i-norden

Şekil

Updating...

Benzer konular :