• Sonuç bulunamadı

Dicle Stratejik Gelişme Raporu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dicle Stratejik Gelişme Raporu"

Copied!
204
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)1.

(2)

(3)         .  7h5.ø<(.$/.,10$%$1.$6,$ù. 'ø&/(%g/*(6ø 675$7(-ø.*(/øù0(5$3258 .        . 'ø&/(.$/.,10$$-$16, .

(4) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş & T.C Dicle Kalkınma Ajansı Dicle (TRC3) Stratejik Gelişme Raporu Hazırlayanlar: Mehmet Ali KAFALI ( Kd. Uzman) Faruk SEKMEN ( Uzman Yrd.) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü © Eylül 2010.

(5) 6818ù %|OJHVHO SRWDQVL\HOOHUL RUWD\D oÕNDUPDN YH HWNLQ ELU úHNLOGH GH÷HUOHQGLUPHN ]HUH KD]ÕUODQDQ VWUDWHMLN JHOLúPH UDSRUODUÕ E|OJHVHO JHOLúPLúOLN IDUNODUÕQÕ HQ D]D LQGLUJH\HUHNVUGUOHELOLUYHSODQOÕNDONÕQPDQÕQJHUoHNOHúWLULOHELOPHVLLoLQNULWLN|QHP WDúÕPDNWDGÕU %|OJHOHULQ ELUELUOHULQL WDPDPOD\ÕFÕ |]HOOLNOHULQLQ GLNNDWH DOÕQDUDN E|OJHQLQXOXVDOHNRQRPLLoLQGHNLPHYFXWGXUXPXYHJHOLúPHHNVHQOHULQGHQKDUHNHWOH JHOHFHNG|QHPSRWDQVL\HOLQLQGHEHOLUOHQHFH÷L³EWQFO´ELUEDNÕúDoÕVÕGDVWUDWHMLN JHOLúPH UDSRUODUÕQÕQ ONHGH X\JXODQDQ PDNUR SROLWLNDODUOD X\XPOX RODUDN KD\DWD JHoLULOHELOPHVLDoÕVÕQGDQNDoÕQÕOPD]GÕU hONHPL]GHNLNDPXVHUPD\HOLWHNNDONÕQPDEDQNDVÕRODQ7UNL\H.DONÕQPD%DQNDVÕLOH 'LFOH .DONÕQPD $MDQVÕ LúELUOL÷L LOH KD]ÕUODQDQ ³'LFOH 75&

(6) %|OJHVL 0DUGLQ ùÕUQDN %DWPDQ YH 6LLUW øOOHUL

(7) 6WUDWHMLN *HOLúPH 5DSRUX´ 7UNL\H .DONÕQPD %DQNDVÕ¶QÕQ E|OJHVHO NDONÕQPD YH E|OJHOHUDUDVÕ JHOLúPLúOLN IDUNODUÕQÕ RUWDGDQ NDOGÕUPDN DPDFÕ\OD \UWW÷IDDOL\HWOHUOHLOJLOLPLV\RQXLOH'LFOH.DONÕQPD$MDQVÕ¶QÕQ 'LFOH%|OJHVL¶QGHNL \HUHO GLQDPLNOHULQ KDUHNHWH JHoLULOHUHN %|OJHVHO NDONÕQPDQÕQ VD÷ODQPDVÕ DODQÕQGDNL oDOÕúPDODUÕQÕQ NHVLúLP NPHVLQL ROXúWXUPDVÕ DQODPÕQGD |UQHN ELU oDOÕúPD ROPXúWXU 5DSRU D\QÕ ]DPDQGD 'ø.$ WDUDIÕQGDQ '37 NRRUGLQDV\RQXQGD \UWOHQ 'LFOH %|OJHVL%|OJH3ODQÕoDOÕúPDODUÕNDSVDPÕQGDGH÷HUOHQGLULOPLúWLU 'LFOH .DONÕQPD $MDQVÕ YH 7UNL\H .DONÕQPD %DQNDVÕ RODUDN EX UDSRUXQ KD]ÕUODQPDVÕQGDNLNDWNÕODUÕ YH LúELUOL÷LLoLQ J|UúOHULQHEDúYXUGX÷XPX] GH÷HUOLNDPX oDOÕúDQODUÕ YH Lú DGDPODUÕQD úNUDQODUÕPÕ]Õ VXQDU UDSRUXQ %|OJH¶GHNL YH XOXVDO G]H\GHNLNDPXNXUXOXúODUÕQD|]HOVHNW|UWHPVLOFLOHULQHYH%|OJH¶\H\DWÕUÕP\DSPD\Õ SODQOD\DQ\DWÕUÕPFÕODUD\ROJ|VWHUPHVLQLWHPHQQLHGHUL]    . . $EGXOODK(5ø1 *HQHO6HNUHWHU 'LFOH.DONÕQPD$MDQVÕ. $EGXOODKd(/ø. *HQHO0GUYH<|QHWLP.XUXOX%DúNDQÕ 7UNL\H.DONÕQPD%DQNDVÕ$ù.

(8) Dicle Bölgesi. ødø1'(.ø/(5 ødø1'(.ø/(5øø 7$%/2/ø67(6øø9 'ø&/(%g/*(6ø(.2120ø.9(626<$/'8580352)ø/ø 0(9&87'8580$1$/ø=ø &2ö5$)ø<$3,9(ø./ø0g=(//ø./(5ø '(02*5$)ø.<$3, 1IXV (÷LWLP'XUXPX øVWLKGDP'XUXPX 6D÷OÕN ø.7ø6$'Ì<$3, 7DUÕPYH+D\YDQFÕOÕN 6DQD\L 6DQD\L+kVÕODVÕQÕQ'D÷ÕOÕPÕ øPDODW6DQD\L +L]PHWOHU6HNW|U +L]PHWOHU6HNW|U+kVÕODVÕQÕQ'D÷ÕOÕPÕ 7LFDUHW 7XUL]P %DQNDFÕOÕN $/7<$3,ø0.Æ1/$5,1,1$1$/ø=ø9(<$7,5,0/$5'$'(9/(7<$5',0/$5, 8/$ù7,50$9(+$%(5/(ù0( .DUD\ROX8ODúÕPÕ 'HPLU\ROX8ODúÕPÕ +DYD\ROX8ODúÕPÕ 8ODúWÕUPD<DWÕUÕPODUÕ (1(5-ø 6(5%(67%g/*(/(5 *HQHO%LOJLOHU 7LFDUHW+DFPL <HQL7HúYLN6LVWHPLYH6HUEHVW%|OJH 25*$1ø=(6$1$<ø%g/*(/(5ø *HQHO%LOJLOHU .hdh.6$1$<ø6ø7(/(5ø <$7,5,0/$5'$'(9/(7<$5',0/$5, '(67(.81685/$5,

(9) 7HúYLN'XUXPX 'LFOH%|OJHVLQLQ<DWÕUÕP7HúYLNOHULQGHQ<DUDUODQPD']H\L 'ø&/(%g/*(6ø1ø1*(/øù0øù/ø.'85808 *$<5ø6$)ø<857ødø+$6,/$$d,6,1'$1'ø&/(%g/*(6ø 626<2(.2120ø.*(/øù0øù/ø.'h=(<ø$d,6,1'$1'ø&/(%g/*(6ø ø16$1ø*(/øù0((1'(.6ø ø*(

(10) $d,6,1'$1'ø&/(%g/*(6ø *hd/h9(=$<,)<g1/(5),56$7/$59(7(+'ø7/(5 *=)7

(11) $1$/ø=ø *hd/h<g1/(5 =$<,)<g1/(5 ),56$7/$5 7(+'ø7/(5 *(/øùø0%ø/(ù(1/(5ø1ø1%8/81$%ø/ø5/øöø %g/*(6(/.$/.,10$+('()/(5ø9(675$7(-ø6ø 'ø&/(%g/*(6ø1ø162581/$5,1,1<$3,6$/$1$/ø=ø 'ø&/(%g/*(6ø.$/.,10$+('()/(5ø9(*(/øù0(675$7(-ø/(5ø .DONÕQPD+HGHIOHUL. .

(12) .DONÕQPD6WUDWHMLOHUL 6(.7g5(/*(/øù0(675$7(-ø/(5ø (.2120ø.*(/øù0(675$7(-ø/(5ø 7DUÕP 6DQD\L 7XUL]P 626<$/*(/øù0(675$7(-ø/(5ø d(95(0(.$16$/*(/øù0(675$7(-ø/(5ø 7(.1ø.$/7<$3,*(/øù0(675$7(-ø6ø 'ø&/(%g/*(6ø*(/øùø0327$16ø<(/ø 'ø&/(%g/*(6øødø1g1(5ø/(1<$7,5,0.218/$5,1,1'(ö(5/(1'ø50(.5ø7(5/(5ø1(*g5( 6,1,)/$1',5,/0$6, 6HNW|UHO%D]GD<DWÕUÕP.RQXODUÕQÕQ'H÷HUOHQGLULOPHVL9H6HNW|UOHUDUDVÕ(WNLOHúLP 'H÷HUOHQGLUPH.ULWHUOHUL 3RWDQVL\HO<DWÕUÕP.RQXODUÕ '(ö(5/(1'ø50(.5ø7(5/(5ø1(*g5(g1(5ø/(5ø16,1,)/$1',5,/0$6, *(1(/'(ö(5/(1'ø50(9(6218d <$5$5/$1,/$1.$<1$./$5.         . III.

(13) Dicle Bölgesi. 7$%/2/ø67(6ø 6D\ID1R. 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø1h)868181*(/øùø0ø 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø1(7*gd+,=, 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø2.8//$ù0$25$1/$5, 

(14) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø1'((öø7ø0<$7,5,0/$5,1,1723/$0.$08<$7,5,0/$5,ødø1'(.ø<(5ø %ø17/

(15) 7$%/2(öø7ø0.$'(0(/(5ø1(*g5(2.8/gö5(1&øgö5(70(19('(56/ø.6$<,6, 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø1'(<h.6(.gö5(7ø0 gö5(7ø0<,/,

(16) 7$%/2±'g1(0øø67ø+'$0,16(.7g5(/'$ö,/,0, 

(17) 7$%/2%g/*('(.ød$/,ù$%ø/ø51h)86ø67ø+'$09(25$1/$5, 7$%/2+$67$1(<$7$.6$<,6,9(<h=%ø1.øùø%$ù,1$<$7$.6$<,6, 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø6$ö/,.3(5621(/ø6$<,6, 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø1'(6$ö/,.<$7,5,0/$5, %ø17/

(18) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø7$5,0$/$1/$5, '(.$5

(19) 

(20) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø¶1'(7$5,06$/øù/(70(6$<,6,9(øù/(1(1$5$=ø0ø.7$5, 7$%/275&$/7%g/*(6ø7$5,06$/+$6,/$1,1*(/øùø0ø 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø6$1$<ø+Æ6,/$6,1,1*(/øùø0ø 7$%/2&$5ø)ø<$7/$5/$%g/*(6(/*$<5ø6$)ø.$70$'(ö(5 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø1'(ø0$/$76$1$<øø1ø1*(/øùø0ø 

(21) 7$%/275&ø//(5ø1'()$$/ø<(7*g67(5(1ø0$/$76$1$<ø)ø50$/$5, 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø+ø=0(7/(56(.7g5h+Æ6,/$6,1,1*(/øùø0ø 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø',ù7ø&$5(7ø67$7ø67ø./(5ø 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø7(6ø6'85808 

(22) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø.21$./$0$9(*(&(/(0(ø67$7ø67ø./(5ø 

(23) 7$%/20$5'ø1ø/ø.21$./$0$9(*(&(/(0(ø67$7ø67ø./(5ø 

(24) 7$%/2%$70$1ø/ø.21$./$0$9(*(&(/(0(ø67$7ø67ø./(5ø 

(25) 7$%/2ù,51$.ø/ø.21$./$0$9(*(&(/(0(ø67$7ø67ø./(5ø 

(26) 7$%/26øø57ø/ø.21$./$0$9(*(&(/(0(ø67$7ø67ø./(5ø 

(27) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø9(7h5.ø<(*(1(/ø%$1.$&,/,.ø67$7ø67ø./(5ø 7$%/275&%g/*(6øø/9('(9/(7<2/88=81/8ö8 7$%/202725/8.$5$7$ù,7/$5, 

(28) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø9(7h5.ø<(.$5$<2/87$ù,0$&,/,.'(ö(5/(5ø 

(29) 0ø/<21

(30) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø'(0ø5<2/87$ù,0$&,/,ö,ø67$7ø67ø./(5ø 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø+$9$<2/87$ù,0$&,/,ö,ø67$7ø67ø./(5ø 7$%/28/$ù7,50$+$%(5/(ù0(<$7,5,0/$5, 7$%/27h5.ø<((/(.75ø..858/8*hd9(h5(7ø0ø 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø9(7h5.ø<((1(5-ø.858/8*hd.$3$6ø7(6ø 0:

(31) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø(/(.75ø.7h.(7ø0ø67$7ø67ø./(5ø 

(32) 7$%/2(1(5-ø6(.7g5h.$08<$7,5,0/$5, 7$%/20$5'ø16(5%(67%g/*(6ø7ø&$5(7+$&0ø 

(33) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø¶1'(<(5$/$1.hdh.6$1$<ø6ø7(/(5ø 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø9(7h5.ø<(*(1(/ø±'g1(0ø<$7,5,07(ù9ø.ø67$7ø67ø./(5ø 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø9(7h5.ø<(*(1(/ø±'g1(0ø.2%ø<$7,5,07(ù9ø.ø67$7ø67ø./(5ø 7$%/2±'g1(0ø1'(*$<5ø6$)ø<857ødø+$6,/$1,1%h<h0(+,=, 

(34) 7$%/2.øùø%$ù,1$'hù(1*$<5ø6$)ø<857ødø+$6,/$1,1*(/øùø0ø 86'

(35) 7$%/2*(/øù0øù/ø.(1'(.6ø1(*g5(.$'(0(/øø/*583/$5, 7$%/2ø/d(/(5ø7ø%$5ø</(626<2(.2120ø.*(/øù0øù/ø.'85808 7$%/2*h1(<'2ö8$1$'2/8%g/*(6øø//(5øø16$1ø*(/øù0((1'(.6ø1ø1*(/øùø0ø 7$%/2'h=(<%g/*(/(5ø%$=,1'$ø16$1ø*(/øù0((1'(.6ø 7$%/2723/8/$ù7,50$6215$6,6(.7g5/(5 7$%/26(.7g5/(5ø1%$ö/$17,.$76$<,/$5,9(.$5$.7(5ø67ø.'(ö(5/(5ø 7$%/2ø0$/$76$1$<ø.,60Ì'2ö58'$1*(5ø%$ö/$17,.$76$<,/$5, 7$%/2ø0$/$76$1$<ø6(.7g5/(5ø1ø1.,60Ì723/$0*(5ø%$ö/$17,.$76$<,/$5, 7$%/2ø0$/$76$1$<ø6(.7g5/(5ø1ø1723/$0.,60Ìø/(5ø%$ö/$17,.$76$<,/$5, 7$%/2ø//(5'(g1(d,.$16(.7g5/(5 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø1'(g1(d,.$16(.7g5/(5ø1.$5$.7(5ø67ø.,2'(ö(5/(5ø 7$%/27$5,09(+$<9$1&,/,.6(.7g5h1'(g1(5ø/(1<$7,5,0.218/$5,1,1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø 7$%/2785ø=09(/2-ø67ø.6(.7g5h1'(g1(5ø/(1<$7,5,0.218/$5,1,1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø 7$%/26$1$<ø6(.7g5h1'(g1(5ø/(1<$7,5,0.218/$5,1,1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø 7$%/2(1(5-ø9(*$=6(.7g5h1'(g1(5ø/(1<$7,5,0.218/$5,1,1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø 7$%/2(öø7ø06(.7g5h1'(g1(5ø/(1<$7,5,0.218/$5,1,1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø 7$%/2<$7,5,0.218/$5,1,1ø//(5(*g5('$ö,/,0,. .

(36) 'ø&/(%g/*(6ø(.2120ø.9(626<$/'8580352)ø/ø . 7UNL\H. &2ö5$)ø9('(02*5$)ø.*g67(5*(/(5. 75& . . . . . . . . . . . . . . . . . . øON|÷UHWLPGH2NXOODúPD2UDQÕ g÷UHWLP<ÕOÕ

(37) <]GH

(38) . . . (UNHN. . . .Õ]. . . 2UWD|÷UHWLPGH2NXOODúPD2UDQÕ g÷UHWLP<ÕOÕ

(39) <]GH

(40) . . . (UNHN. . . .Õ]. . . . . 7DUÕPGDdDOÕúDQODUÕQ7RSODPøVWLKGDPD2UDQÕ 

(41) <]GH

(42) . . . 6DQD\LGHdDOÕúDQODUÕQ7RSODPøVWLKGDPD2UDQÕ 

(43) <]GH

(44) . . . +L]PHWOHU6HNdDOÕúDQODUÕQ7RSODPøVWLKGDPD2UDQÕ 

(45) <]GH

(46) . . . . . 2QELQ.LúL\H'úHQ<DWDN6D\ÕVÕ 

(47) $GHW

(48) . . . 'R÷XUJDQOÕN+Õ]Õ 

(49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *6<ø+¶QÕQ7UNL\H 6DELW

(50) <]GH

(51) . . . *6<ø+¶QÕQ%\NO÷QH']H\%|OJH6ÕUDODPDVÕ 

(52) . . . . . . . . . %DQNDùXEH6D\ÕVÕ 

(53) $GHW

(54) . . . ùXEH%DúÕQD'úHQ.LúL6D\ÕVÕ 

(55) . . . . <]|OoP NP

(56) 1IXV$GUHVH'D\DOÕ1IXV.D\ÕW6LVWHPLQH*|UH <ÕOOÕN2UWDODPD1IXV$UWÕú+Õ]Õ ±

(57) %LQGH

(58) . 1IXV<R÷XQOX÷X 

(59) NLúLNP

(60) ùHKLUOHúPH2UDQÕ 

(61) <]GH

(62) 1HW*|o+Õ]Õ ±

(63) %LQGH

(64) (öø7ø0*g67(5*(/(5ø 2NXU<D]DU1IXV2UDQÕ 

(65) <]GH

(66) . ø67ø+'$0*g67(5*(/(5ø. 6$ö/,.*g67(5*(/(5ø. %HEHNgOP2UDQÕ 

(67) %LQGH

(68) 6$1$<ø6(.7g5h*g67(5*(/(5ø 6DQD\L6HNW|U+DVÕODVÕQÕQ*6<ø+øoLQGHNL3D\Õ &DUL

(69) <]GH

(70) 6DQD\L+DVÕODVÕQÕQ7UNL\HøoLQGH3D\Õ VDELW

(71) <]GH

(72) 7$5,06(.7g5h*g67(5*(/(5ø 7DUÕP6HNW|U+DVÕODVÕQÕQ*6<ø+øoLQGHNL3D\Õ &DUL

(73) <]GH

(74) 7DUÕPVDO+DVÕODQÕQ7UNL\H<HUL &DUL

(75) <]GH

(76) *(/ø59(%$1.$&,/,.*g67(5*(/(5ø *D\UL6DIL<XUWLoL+DVÕOD 6DELW)L\DWODUOD7/

(77) 

(78) . .LúL%DúÕQD*D\UL6DIL<XUWLoL+DVÕOD &DUL

(79) 86'

(80) .LúL%DúÕQD*6<ø+']H\%|OJH6ÕUDODPDVÕ &DUL

(81) %DQND6D\ÕVÕ 

(82) . . 1.

(83) Dicle Bölgesi. ùXEH%DúÕQD'úHQ0HYGXDW 

(84) 0LO\RQ86'

(85) . . . ùXEH%DúÕQD'úHQ.UHGL 

(86) 0LO\RQ86'

(87) . . . . . %DQND0HYGXDWÕ 

(88) 0LO\RQ86'

(89) . . . %DQND.UHGLOHUL 

(90) 0LO\RQ86'

(91) . . . . . . . . . . . . . . . øKUDFDW 

(92) 0LO\RQ86'

(93) . . . øWKDODW 

(94) 0LO\RQ86'

(95) . . . . . . . . . .2%ø7HúYLN%HOJHVL6D\ÕVÕ 

(96) $GHW

(97) . . . .2%ø7HúYLN%HOJHOHULQLQ6DELW<DWÕUÕP7XWDUÕ 

(98) 0LO\RQ7/

(99) . . . . . . . . . . . . . . . 6RV\R(NRQRPLN*HOLúPLúOLN6ÕUDODPDVÕ ']H\%|OJH6ÕUDODPDVÕ

(100) 

(101) . . . øQVDQL*HOLúPH(QGHNV'H÷HULQH*|UH*HOLúPLúOLN6ÕUDODPDVÕ ']H\

(102) 

(103) . . . .LúL%DúÕQD%DQND0HYGXDWÕ 

(104) 86'

(105) . .LúL%DúÕQD%DQND.UHGLOHUL 

(106) 86'

(107) .UHGL0HYGXDW2UDQÕ 

(108) <]GH

(109) 785ø=06(.7g5h*g67(5*(/(5ø %HOJHOL 7XUL]PøúOHWPH%HOHGL\H

(110) .RQDNODPD7HVLVL6D\ÕVÕ 

(111) %HOJHOL 7XUL]P%HOHGL\H

(112) 7HVLVOHULQ<DWDN6D\ÕVÕ 

(113) ',ù7ø&$5(7*g67(5*(/(5ø. 'øö(5*g67(5*(/(5 <DWÕUÕP7HúYLN%HOJHVL6D\ÕVÕ ±

(114) $GHW

(115) 7HúYLN%HOJHOHULQLQ7RSODP<DWÕUÕP7XWDUÕ 

(116) 0LO\RQ7/

(117) . .DPX<DWÕUÕP+DUFDPDODUÕ 

(118) 0LO\RQ7/

(119) .DPX<DWÕUÕP+DUFDPDODUÕ ±'|QHPL

(120) 0LO\RQ7/

(121) .DPX<DWÕUÕP+DUFDPDVÕQÕQ7UNL\HøoLQGHNL<HUL <]GH

(122) ±'|QHPL

(123) .LúL%DúÕQD'úHQ.DPX<DWÕUÕP+DUFDPDVÕ 

(124) 7/

(125) .LúL%DúÕQD(OHNWULN7NHWLPL 

(126) N:K

(127) %LQ.LúL\H'úHQg]HO2WRPRELO6D\ÕVÕ 

(128) $GHW

(129) .      . .

(130) 0(9&87'8580$1$/ø=ø &R÷UDIL<DSÕYHøNOLPg]HOOLNOHUL øVWDWLVWLNv%|OJH%LULPOHUL6ÕQÕIODQGÕUPDVÕ¶QDJ|UH*QH\GR÷X$QDGROX%|OJHVL 75&

(131) LoLQGH \HU DODQ 'LFOH 75&

(132) %|OJHVL ']H\ VÕQÕIODPDVÕQD J|UH 0DUGLQ %DWPDQ ùÕUQDN YH 6LLUW LOOHULQGHQ ROXúPDNWDGÕU 'LFOH %|OJHVLQGH \HU DODQ LOOHU NDSODGÕ÷Õ NPð WRSODP \]|OoP LOH 7UNL\H WRSODP \]|OoPQQ ¶XQX ROXúWXUPDNWDGÕU 'LFOH %|OJHVL LOOHULQGHQ 0DUGLQ¶LQ \]|OoP NPð %DWPDQ¶ÕQ \]|OoP NPð¶ ùÕUQDN¶ÕQ \]|OoP NPð 6LLUW¶LQ \]|OoP NPð¶GLU'LFOH%|OJHVLQLQNX]H\LQGH%LWOLV0Xú 75%

(133) NX]H\GR÷XVXQGD9DQ 75%

(134) GR÷XVXQGD +DNNDUL EDWÕVÕQGD ùDQOÕXUID 75&

(135) YH NX]H\ EDWÕVÕQGD 'L\DUEDNÕU 75&

(136) LOOHUL \HU DOPDNWDGÕU 7UNL\H¶QLQ JQH\GR÷X VÕQÕUÕQGD EXOXQDQ 'LFOH %|OJHVL JQH\LQGH \HU DODQ 6XUL\H YH ,UDN LOH E|OJH LOOHULQGHQ ùÕUQDN YH 0DUGLQ DUDFÕOÕ÷Õ\OD VÕQÕUNRPúXVXGXU *QH\GR÷X$QDGROX%|OJHVLQGH\HUDODQ'LFOH%|OJHVL<XNDUÕ0H]RSRWDP\DRODUDN DGODQGÕUÕODQ YH SHN oRN X\JDUOÕ÷D VDKQH ROPXú 'LFOH 1HKUL YH NROODUÕQÕQ VXODGÕ÷Õ YHULPOLRYDODUSODWRODUYH\HU\HU\NVHNOL÷LPHWUH\LDúDQ*QH\GR÷X7RURVODU VLVWHPLQHED÷OÕGD÷ODUÕQEXOXQGX÷XELUE|OJHGLU 'LFOH %|OJHVLQLQ LoLQGH \HU DOGÕ÷Õ *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVL $NGHQL] LNOLPL LOH NDUDVDOLNOLPLQLoLoHEXOXQGX÷XLNOLP|]HOOLNOHULQHVDKLSWLU 'LFOH %|OJHVLQGH \HU DODQ LOOHU \HU\] úHNLOOHUL YH LNOLP EDNÕPÕQGDQ IDUNOÕ |]HOOLNOHU J|VWHUHELOPHNWHGLU%XQHGHQOHLOOHUDúD÷ÕGDNÕVDFDGH÷HUOHQGLULOHFHNWLU 0DUGLQ 0DUGLQ 7UNL\H¶QLQ *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVLQLQ 'LFOH YH )ÕUDW KDY]DODUÕQGD \HU DOPDNWD ROXS GR÷XGD ùÕUQDN YH 6LLUW EDWÕGD ùDQOÕXUID NX]H\GH 'L\DUEDNÕU YH %DWPDQJQH\GH6XUL\H$UDS&XPKXUL\HWLWRSUDNODUÕ\ODoHYULOLGLU 'HQL]GHQ \NVHNOL÷L P RODQ 0DUGLQ *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVLQLQ 'LFOH)ÕUDW KDY]DODUÕQGD \HU DOPDVÕ QHGHQL\OH oRN oHúLWOL \HU\] úHNLOOHULQH VDKLS ELU LOGLU 'LFOH YDGLVLQLQEDWÕVÕQGDNDODQ0DUGLQGD÷ODUÕLOWRSUDNODUÕQÕRUWDGDQE|OPHNWHYH'L\DUEDNÕU KDY]DVÕ\OD 6XUL\H o|O DUDVÕQGD ELU HúLN ROXúWXUPDNWDGÕU %X GD÷ NLWOHVLQLQ EHOOL EDúOÕ \NVHNOLNOHUL .DUDEDú 'D÷Õ P

(137) 'LOHN 'D÷Õ P

(138) =L\DUHWWHSH P

(139) .DOÕQFD 7HSH P

(140) YH $OHP 'D÷Õ P

(141) ¶GLU 'L÷HU \NVHOWLOHU LVH 0D]ÕGD÷Õ. . 3.

(142) Dicle Bölgesi. $EGOD]L] 'D÷ODUÕ YH 0LG\DW 'D÷ODUÕ¶GÕU 'L\DUEDNÕU KDY]DVÕ LOH <XNDUÕ 0H]RSRWDP\D RYDVÕQÕ ELUELULQGHQ D\ÕUDQ YH 0DUGLQ HúL÷L RODUDN DGODQGÕUÕODQ ELU NLWOH LOH LO WRSUDNODUÕ LNL\HE|OQPúWU%XNLWOHQLQJQH\LQGHNDODQNÕVÕPG]ONNX]H\LQGHNDODQNÕVÕPLVH QLVSHWHQHQJHEHOLELU\DSÕ\DVDKLSWLU %\NGHUHYDGLVLLOH*PúoD\ÕYDGLVLQLQELUOHúPHVL\OHJHQLúOH\HQWDEDQ]HULQGH\HU DODQ .Õ]ÕOWHSH 2YDVÕ HQ JHQLú RYDGÕU 6XUL\H VÕQÕUÕ ER\XQFD GD 0DUGLQ YH 1XVD\ELQ RYDODUÕ X]DQPDNWDGÕU $NDUVXODUÕQ WDúÕGÕ÷Õ DOY\RQODUOD NDSOÕ RODQ 'HULN .Õ]ÕOWHSH 0DUGLQYH1XVD\ELQ2YDODUÕ*$3SURMHVLQLQWDPDPODQPDVÕLOHELUOLNWH\DNÕQELUWDULKWH |QHPOLELUWDUÕPVDOUHWLPDODQÕROXúWXUDFDNWÕU øO LoHULVLQGH NDODQ EX YHULPOL G]ONOHULQ GR÷XEDWÕ X]XQOX÷X NP NX]H\JQH\ LVWLNDPHWLQGHNLJHQLúOL÷LLVHNPDUDVÕQGDGH÷LúPHNWHGLU %\NGHUHYDGLVL\OH*PúoD\ÕYDGLVLQLQELUOHúPHVL\OHJHQLúOH\HQWDEDQ]HULQGH\HU DODQ .Õ]ÕOWHSH 2YDVÕ DNDUVXODUÕQ WDúÕGÕ÷Õ DOY\RQODUOD NDSOÕ ROXS VRQ GHUHFH WDUÕPD HOYHULúOLGLUNPJHQLúOL÷LRODQEXRYDQÕQER\X\DNODúÕNNPGHYDPHWPHNWHGLU .Õ]ÕOWHSH2YDVÕQGDQVRQUDGR÷X\D GR÷UX6XUL\HVÕQÕUÕER\XQFD\DNODúÕNRODUDNNP X]XQOXNWD YH NP JHQLúOLNWH RODQ 0DUGLQ YH 1XVD\ELQ 2YDODUÕ EXOXQPDNWD YH EX RYDODUJHQLúDODQODUNDSODPDVÕQDUD÷PHQVXODQDELOPHLPNDQODUÕROGXNoDVÕQÕUOÕGÕU 0DUGLQ LOL RUPDQ YH ELWNL |UWV EDNÕPÕQGDQ ROGXNoD IDNLU ELU LOGLU 0DUGLQ GD÷ODUÕQÕQ 0D]ÕGD÷Õ 'HULN 0LG\DW 6DYXU YH 1XVD\ELQ \|UHOHULQH VRNXODQ \NVHN NHVLPOHULQGH 0HúH D÷DoODUÕQGDQ ROXúDQ WRSOXOXNODU EDúOÕFD RUPDQ YDUOÕ÷ÕQÕ ROXúWXUPDNWDGÕU %X RUPDQ SDUoDODUÕQGD \HU \HU GH 6DNÕ] D÷DFÕ 'LúEXGDN 6|÷W YH dÕQDU D÷DoODUÕ EXOXQPDNWDGÕU 1XVD\ELQ YH 6DYXU \|UHOHUL\OH 0DUGLQ GD÷ODUÕQÕQ YDGL ER\ODUÕQGD D÷ÕUOÕNOÕ RODUDN .DYDN %DGHP %ÕWÕP &HYL] 6XPDN .LUD] YH 0DKOHS YE ELWNLOHU EXOXQPDNWDYHEXQODUÕQGÕúÕQGDNDODQDODQODULVHJHQHOOLNOHER]NÕUJ|UQPQGHGLU øO WRSODP \]|OoPQQ ¶VÕQÕ GD÷ODU ¶VÕQÕ RYDODU ¶LQL SODWRODU ROXúWXUPDNWDGÕU 0DUGLQ LOLQLQ |QHPOL DNDUVXODUÕ dD÷dD÷ YH 6DYXU dD\ODUÕ¶GÕU %H\D]VX %X÷XU dD\Õ *XUV6X\X%\NGHUH&HKHQQHP'HUHVL*PúdD\Õ=HUNDQYHùH\KDQGHUHOHULLVH GL÷HU DNDUVXODUGÕU ùHULIEDED <ÕOGÕ] YH 'HVDQ *|OHWOHUL 'HULN YH 0D]ÕGD÷Õ LOoHOHULQLQ VXODQPDVÕQGDNDWNÕVD÷ODPDNWDGÕU. .

(143) <|UHLNOLPL$NGHQL]LNOLPLQHEHQ]HU|]HOOLNOHUWDúÕU<D]ODUÕoRNVÕFDNYHNXUDNNÕúODUÕLVH ERO\D÷ÕúOÕYHÕOÕPDQGÕU<|UHLNOLPL]HULQGHNX]H\GHNL\NVHNGD÷ODUHWNLOLROPDNWDGÕU %|OJHGHNÕúD\ODUÕQGD ROXúDQ\NVHNEDVÕQoDODQÕNÕúD\ODUÕQÕQ \D÷ÕúOÕJHoPHVLQH\RO DoDU %LU \DQGDQ JQH\GHNL o|O LNOLPLQLQ HWNLVL DOWÕQGD EXOXQPDVÕ ELU \DQGDQ GD NX]H\GHNL\NVHNGD÷ODUÕQVHULQKDYDNWOHOHULQLQE|OJH\HJLULúLQLHQJHOOHPHVLQHGHQL\OH RYDOÕN NHVLPOHULQGH \D] D\ODUÕ oRN VÕFDN JHoPHNWHGLU 0LNUR NOLPDWRORMLN |]HOOLNOHU J|VWHUHQ 0DUGLQ LOLQGH 'HULN 1XVD\ELQ YH 6DYXU LOoHOHULQGH SDPXN IÕQGÕN YH ]H\WLQ JLEL$NGHQL]LNOLPLQH|]JELWNLOHU\HWLúPHNWHGLU 8]XQ \ÕOODU PHWHRURORMLN YHUL RUWDODPDODUÕQD J|UH LOGH \D÷ÕúODU JHQHOOLNOH NÕú YH EDKDU D\ODUÕQGDGúPHNWHYH\ÕOOÕN\D÷ÕúRUWDODPDVÕPP¶GLU0DUGLQ¶GH\ÕOOÕN\D÷ÕúOÕJQ VD\ÕVÕDoÕNYHJQHúOLJQVD\ÕVÕNDSDOÕJQVD\ÕVÕNDUOÕJQVD\ÕVÕYH GRQOX JQ VD\ÕVÕ ¶GXU øOGH KDNLP U]JDU \|QOHUL ùXEDW YH 0DUW D\ODUÕQGD NX]H\ NX]H\GR÷X 1LVDQ D\ÕQGD JQH\ D÷XVWRV D\ÕQGD JQH\JQH\EDWÕ GL÷HU D\ODUGD LVH NX]H\GLU %DWPDQ %DWPDQLOLNX]H\GH0XúEDWÕGD'L\DUEDNÕUGR÷XGD%LWOLVYH6LLUWJQH\GHLVH0DUGLQ LOOHUL LOH NRPúXGXU %DWPDQ oD\Õ YDGLVL YH 0DUGLQ GD÷ODUÕ LOLQ VÕUDVÕ\OD GR÷XGDQ YH JQH\GHQGR÷DOVÕQÕUODUÕQÕROXúWXUPDNWDGÕUøOLQNX]H\YHNX]H\GR÷XVX\NVHNVDUSYH GD÷OÕNROXSJQH\LLVHGD÷OÕNYHHQJHEHOLGLUøOLQGR÷XVXQGDSHWUROUHWLPL\DSÕODQ PHWUH \NVHNOL÷LQGH 5DPDQ 'D÷ODUÕ \HU DOÕU øOLQ E\N ELU NÕVPÕQÕ *QH\GR÷X 7RURVODUÕQX]DQWÕODUÕNDSODPDNWDJQH\GHQNX]H\HJLGLOGLNoH\NVHNOLNDUWPDNWDGÕUøOLQ HQ\NVHNWHSHVLPLOH$\GÕQ'D÷ÕGÕU%XGD÷LOLQNX]H\LQGH.R]OXNYH6DVRQLOoH DODQODUÕQÕ EWQ\OHNDSODPDNWDRODQ0Xú*QH\L'D÷ODUՁ]HULQGH\HUDOPDNWDGÕUøOLQ JQH\LQGH \HU DODQ 7RURVODUÕQ ELU X]DQWÕVÕ RODQ 0DUGLQ 'D÷ODUÕ \HU DOÕU 0DUGLQ 'D÷ODUÕ¶QÕQ %DWPDQ LO VÕQÕUODUÕ LoHULVLQGH NDODQ YH HQ |QHPOL \NVHOWL RODQ 7DúWHSH 'D÷ÕGÕU P

(144) %DWPDQ LOL NX]H\LQGH 0Xú *QH\L 'D÷ODUÕQÕQ *DU]DQ YH $\GÕQOÕN oD\Õ YDGLOHUL \DPDoODUÕQGD WRSODQDQ SODWRODU 0HWUH \NVHOWL NXúD÷ÕQGD \HU DOPDNWDGÕU <LQH LOLQ NX]H\LQGH 6DVRQ¶GD \HU DODQ 0HOHWR <D\ODVÕ \D]NÕú ERO \D÷Õú DOPDNWD ROXS KD\YDQRWODWPD\DX\JXQELU\D\ODGÕU øO VÕQÕUODUÕ LoHULVLQGH LNL YDGL EXOXQPDNWDGÕU 'LFOH 9DGLVL *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVLQLQ)ÕUDW¶GDQVRQUDHQ|QHPOLYDGLVLGLU0DUGLQGD÷ODUÕQÕQGR÷XXFXQGDQJQH\H . 5.

(145) Dicle Bölgesi. JHQLúoH ELU \D\ oL]HQ 'LFOH 9DGLVL g÷WO.D\ÕNOÕ DUDVÕQGD %DWPDQ6LLUW VÕQÕUÕQÕ ROXúWXUDFDNúHNLOGH&L]UH¶\HNDGDUX]DQÕU%DWPDQdD\Õ9DGLVL0Xú*QH\L'D÷ODUÕQÕQ JQH\ \DPDoODUÕQGDQEDúODPDNWD ROXS $\WDPÕú¶ÕQEDWÕVÕQGD 'LFOH 9DGLVLQHDoÕOPDNWD YHYDGL\LROXúWXUDQNROODUÕQE\NELUNÕVPÕ'L\DUEDNÕULODODQÕQGDNDOPDNWDGÕU9DGLQLQ %DWPDQ\|UHVLQGHJHQLúOH\HQWDEDQÕQGD%DWPDQ2YDVÕROXúPXúWXU %DWPDQ 2YDVÕ LOLQ HQ E\N RYDVÕGÕU YH DOY\RQODUOD NDSOÕ oRN YHULPOL ELU RYDGÕU %DWPDQ dD\Õ RYD\Õ RUWDGDQ E|OHUHN oRN GHULQ ELU \DWDNWD DNPDNWDGÕU %HúLUL 2YDVÕ *DU]DQdD\ÕQÕQWDúÕGÕ÷ÕDOY\RQODUÕQELULNLPL\OHROXúPXúYHULPOLELURYDGÕU %DWPDQ LOL VÕQÕUODUÕ LoLQGHNL DNDUVXODUGDQ HQ |QHPOLVL 'LFOH ÕUPD÷ÕGÕU 'LFOH ÕUPD÷Õ 2\PDNWDú¶WD LO VÕQÕUODUÕ LoHULVLQH JLUPHNWH YH g÷WO.D\ÕNOÕ DUDVÕQGD 6LLUW LOH LO VÕQÕUÕ ROXúWXUDFDNúHNLOGHGHYDPHGHUHNLOVÕQÕUODUÕGÕúÕQDoÕNDU%DWPDQdD\ÕLOLQGL÷HU|QHPOL DNDUVX\XGXU%DWPDQdD\Õ'L\DUEDNÕULOH%DWPDQDUDVÕQGDGR÷DOELUVÕQÕUoL]HUdD\ÕQ .P¶OLNNÕVPÕ%DWPDQLOVÕQÕUODUÕLoLQGHDNPDNWDROXSWDULKL0DODEDGLN|SUVQGHQ VRQUDG]YHJHQLúDUD]LGH\D\ÕOÕS\DWD÷ÕQÕGH÷LúWLUPHNOH\HU\HUEDWDNOÕNODUÕQPH\GDQD JHOPHVLQH YH %DWPDQ 2YDVÕ WRSUDNODUÕQÕQ |QHPOL ELU E|OPQQ DWÕO KDOH JHOPHVLQH QHGHQROPDNWDGÕU 'LFOH %|OJHVLQLQ NX]H\GHNL LOL RODQ %DWPDQ¶GD NDUDVDO LNOLP HJHPHQGLU $QFDN ER]NÕU LNOLPL\OH'R÷X$QDGROX¶QXQ\NVHN\D\ODLNOLPLDUDVÕQGDELUJHoLú\HULROXúWXUGX÷XQGDQ NÕúODU ÕOÕN \D]ODU LVH oRN VÕFDN YH NXUDN JHoPHNWHGLU <ÕOOÕN WRSODP \D÷Õú PLNWDUÕ PP¶GLU <ÕOOÕN VÕFDNOÕN RUWDODPDVÕ ƒ& GLU (Q \NVHN \D÷Õú 0DUW YH 1LVDQ HQ GúN \D÷Õú 7HPPX] YH $÷XVWRV D\ODUÕQGD ROPDNWDGÕU øO¶GH NX]H\GHQ JQH\H \NVHOWL\H NRúXW RODUDN VÕFDNOÕN YH \D÷ÕúODUGD ID]ODODúPDNWDGÕU øO¶GH7HPPX] YH $÷XVWRV VÕFD÷ÕQÕQ HQ \NVHN ROGX÷X 2FDNùXEDW LVH VÕFDNOÕ÷ÕQ HQ GúN ROGX÷X D\ODUGÕU.Õú\D÷ÕúODUÕ.R]OXNYH6DVRQ¶GDGDKDoRNNDUúHNOLQGHROPDNWDYHEX\|UHGH \HUDODQGD÷ODUX]XQVUHNDUDOWÕQGDNDOPDNWDGÕU %DWPDQ LOLQLQ E\N ELU NÕVPÕ ER]NÕU NXúD÷ÕQD JLUPHNWHGLU *QH\GR÷X $QDGROX %R]NÕUODUÕDGÕ\ODDQÕODQEXE|OJHELWNLVHO\DúDPLoLQøo$QDGROX%R]NÕUODUÕQDJ|UHGDKD HOYHULúVL]GLU %XUDODUGD WHN YH oRN \ÕOOÕN ER]NÕU ELWNLOHUL GÕúÕQGD ELWNL WUOHULQH SHN UDVWODQPD]<DOQÕ]FDYDGLOHULELUELULQGHQD\ÕUDQ\NVHNVÕUWODUGDPHúHYDGLER\ODUÕQGD LVHoÕQDUODUYDUGÕUøOLQNX]H\LQLoHYUHOH\HQ*QH\GR÷X7RURVODUGDPHúHRUPDQODUÕ\HU DOÕUøORUPDQYDUOÕ÷ÕEDNÕPÕQGDQROGXNoDIDNLUROXSLODUD]LVLQLQNoNELUE|OPRUPDQ YH IXQGDOÕNWÕU hVWHOLN EX RUPDQODUÕQ E\N ELU E|OP YHULPVL] YH ER]XN RUPDQ DODQODUÕQGDQROXúPDNWDGÕU .

(146) 6LLUW 'LFOH %|OJHVLQLQ NX]H\ NHVLPLQGH \HU DODQ 6LLUW LOL JQH\LQGH ùÕUQDN YH 0DUGLQ GR÷XVXQGD9DQYH+DNNDULNX]H\LQGH%LWOLVYHEDWÕVÕQGD%DWPDQLOOHULLOHoHYULOLGLU 6LLUW LOL WRSUDNODUÕ *QH\GR÷X 7RURVODUÕQ oL]GL÷L JHQLú \D\ÕQ 'LFOH KDY]DVÕQD JLUHQ E|OPQGH \HU DOPDNWDGÕU *QH\GR÷X 7RURVODU 0DODW\D YH (OD]Õ÷ RYDODUÕQÕQ DUDVÕQGDQ EDúOD\DUDN 0Xú 2YDVÕ YH 9DQ *|O¶\OH GúN \NVHOWLOL JQH\GR÷X G]ONOHULQL ELUELULQGHQ D\ÕUDFDN úHNLOGH JHQLú ELU \D\ oL]HU YH øUDQ¶GD =D÷URV 'D÷ODUÕ¶\ODELUOHúLUøOWRSODP\]|OoPQQ\DNODúÕNRODUDN¶LGD÷ODU¶VLSODWRODU YH ¶ GH RYDODUGDQ ROXúPDNWDGÕU 6LLUW¶LQ NX]H\L YH GR÷XVX \NVHN YH VDUS NHVLPOHUGLU%HOOLEDúOÕGD÷ODURODUDN%D\NDQLOoHVLQGH7DQGÕU .DOHPV

(147) 'D÷Õ P

(148) .XUWDODQ LOoHVLQGH *DU]DQ 'D÷Õ P

(149) ùLUYDQ LOoHVLQGH 3DVWHUL P

(150) YH 'R÷UX\RO %HNQRYL

(151) 'D÷Õ P

(152) (UXK LOoHVLQGH 7DUWÕ 7HUD]L

(153) 7HSH P

(154) YH 7QHN $YDO

(155) 'D÷Õ P

(156) 3HUYDULLOoHVLQGHLVH<D]OÕFD +HUHNRO

(157) 'D÷Õ P

(158) .|UNDQGLO 'D÷Õ P

(159) YH 0DU 7HSH .DOHYLQD

(160) 'D÷Õ P

(161) EXOXQPDNWDGÕU øO PHUNH]LQLQ\NVHOWLVLLVHPHWUHGLU øOLQ HQ |QHPOL \D\ODODUÕ 3HUYDUL LOoHVLQGHNL dHPLNDUL dHPHQ YH +HUHNRO \D\ODODUÕ LOH ùLUYDQLOoHVLQGHNL%HFHYDQ\D\ODVÕGÕU 6LLUWLOL¶QLQGR÷XYHNX]H\NHVLPOHULERO\D÷ÕúDOPDNWDGÕU.X]H\GH0Xú*QH\L'D÷ODUÕ GR÷XGDQ6LLUW'R÷XVX'D÷ODUÕ\ODoHYULOLRODQLODODQÕ'LFOH,UPD÷Õ¶QÕQ|QHPOLVXWRSODPD DODQODUÕQGDQ ELULQL ROXúWXUPDNWDGÕU gQHPOL DNDUVXODU 'LFOH ,UPD÷Õ %RWDQ 6X\X 8OXoD\

(162) *DU]DQdD\Õ.Õ]ÕOVXdD\ÕYH%HKUDQFÕ'HUHVL¶GLU 6LLUW LOLQGH NDUDVDO LNOLP KDNLP ROXS GR÷X YH NX]H\ E|OJHOHULQGH NÕúODU GDKD VHUW YH \D÷ÕúOÕJQH\YHJQH\EDWÕE|OJHOHULQGHLVHNÕúÕQÕOÕNLNOLPLQHNDUúÕOÕN\D]ODUGDKDVÕFDN YH NXUDNWÕU 2UWDODPD \D÷Õú PLNWDUÕ PP FLYDUÕQGDGÕU 6LLUW LOLQGH HQ VÕFDN JQOHU $÷XVWRV ž&

(163) YH(\OO ž&

(164) D\ODUÕQGDHQGúNVÕFDNOÕNLVH2FDN ž&

(165) YH ùXEDW ž&

(166) D\ODUÕQGD \DúDQPDNWDGÕU 8]XQ G|QHP RUWDODPDODUÕQD J|UH LOGHNL RUWDODPDVÕFDNOÕNž&¶GLU øOGHNL RUWDODPD NDSDOÕ JQOHU VD\ÕVÕ RUWDODPD DoÕN JQOHU VD\ÕVÕ RUWDODPD EXOXWOXJQOHUVD\ÕVÕLVH¶GLU<ÕOOÕNRUWDODPDED÷ÕOQHPROXSED÷ÕOQHPLQHQ \NVHNROGX÷XD\LOH2FDNYH$UDOÕND\ODUÕGÕU . . 7.

(167) Dicle Bölgesi. 6LLUW LO DODQÕ 'R÷X $QDGROX \DSUDNOÕ RUPDQ NXúD÷Õ LOH *QH\GR÷X $QDGROX ER]NÕU NXúD÷Õ ]HULQGH NDOÕU 7RURV 'D÷ODUÕ¶QÕQ .DKUDPDQPDUDú¶ÕQ GR÷XVXQGD NDODQ %|OPOHUL\OH .X]H\H GR÷UX VRNXODQ SODWR YH GD÷ODUGD |QHPOL |OoGH D]DOPÕú PHúH RUPDQODUÕYDUGÕU%D]ÕNHVLPOHUGHPHúHOLNOHUGHDUGÕo\DEDQLIÕVWÕN EÕWÕP

(168) \HPLúHOGLú EXGDNYHoÕQDUD÷DoODUÕQDGDUDVWODQÕUøOLQJQH\EDWÕYHEDWÕNHVLPOHULER]NÕUNXúD÷ÕQD JLUPHNWHGLU *QH\GR÷X $QDGROX ER]NÕUODUÕ RODUDN DGODQGÕUÕODQ EX E|OJH .DKUDPDQPDUDú ± *D]LDQWHS oL]JLVL LOH 6LLUW DUDVÕQÕ GROGXUDUDN LO DODQÕQÕQ |QHPOL ELU E|OPQ NDSODPDNWDGÕU øNOLP YH WRSUDN NRúXOODUÕ EDNÕPÕQGDQ LOLQ ER]NÕU NXúD÷ÕQD JLUHQ NHVLPOHUL ELWNLVHO \DúDP LoLQ øo $QDGROX ER]NÕUODUÕQD J|UH GDKD HOYHULúVL]GLU %XUDODUGDWHNYHoRN\ÕOOÕNER]NÕUELWNLOHULGÕúÕQGDELWNLWUOHULQHSHNUDVWODQPD] ùÕUQDN 'LFOH %|OJHVLQLQ JQH\GR÷X NHVLPLQGH \HU DODQ ùÕUQDN LOL EDWÕGDQ 0DUGLQ NX]H\GHQ 6LLUW NX]H\GR÷XGDQ +DNNDUL LOOHUL LOH NRPúX ROXS JQH\LQGHQ LVH 6XUL\H YH ,UDN¶ÕQ 7UNL\HLOHVÕQÕUODUÕQÕROXúWXUDQLONRQXPXQGDGÕU ùÕUQDN øOL WRSUDNODUÕQÕQ EDWÕ NHVLPL *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVLQLQ 'LFOH %|OPQGH \HUDOÕUgWHNL\DUÕVÕGD'R÷X$QDGROX%|OJHVLVÕQÕUODUÕLoLQGHNDOÕU*QH\. \|QQGH. 6XUL\HYH,UDNWRSUDNODUÕ\ODVÕQÕUODQDQLOLQGR÷XYHNX]H\GR÷XVXQXGD÷ODU &XGL*DEDU 1DPD] 'D÷ODUÕ

(169) EDWÕ YH JQH\EDWÕVÕQÕ G]ONOHU NDSODU 1DPD] 'D÷Õ¶QÕQ \DPDoODUÕQD NXUXOXLOPHUNH]LQLQGHQL]GHQ\NVHNOL÷LPHWUHGLU %DWÕ YH JQH\ NHVLPLQGHNL ED]Õ G]ONOHU GÕúÕQGD LOLQ E\N E|OP DNDUVXODU WDUDIÕQGDQ GHULQFH \DUÕODUDN SODWR DODQODUÕQD G|QúWUOPúWU 'D÷OÕN NHVLPOHUGH *QH\GR÷X7RURVODUVLVWHPLQHED÷OÕ\NVHNNWOHOHUYDUGÕU<HU\HUPHWUH\LDúDQ EXGD÷ODU]HULQGHNLGRUXNODUNX]H\GR÷XGDNL.DUDFDGD÷ P

(170) YHGR÷XGDNL$OWÕQ 'D÷Õ¶GÕU P

(171) øOLQ HQ \NVHN QRNWDVÕ $OWÕQ 'D÷Õ¶QÕQ P¶\H XODúDQ GRUX÷XGXU <D]ÕQ JU oD\ÕUODUOD NDSODQDQ )DUDúLQ <D\ODVÕ JLEL \NVHN G]ONOHU KD\YDQVDOUHWLP6LORSLøGLO YH&L]UH¶GHNLG]ONOHULVHELWNLVHOUHWLPDoÕVÕQGDQ|QHPWDúÕU øOGHNL HQ |QHPOL DNDUVX 'LFOH 1HKUL¶GLU 'LFOH 1HKUL ùÕUQDN øOL VÕQÕUODUÕ LoHULVLQGH X]XQOX÷X NP ROXS &L]UH øOoHVL¶QGHQ LWLEDUHQ 6XUL\H 'HYOHWL LOH VÕQÕU ROXúWXUDUDN ONH\LWHUNHGHU 'L÷HU|QHPOLDNDUVXODU+H]LOdD\Õ.Õ]ÕOVXdD\ÕYH+DEXUdD\Õ¶GÕU+HUooD\GD'LFOH 1HKUL¶QLQNROODUÕQÕROXúWXUPDNWDGÕU .

(172) 7RSUDNODUÕ*QH\GR÷X$QDGROXYH'R÷X$QDGROX%|OJHOHUL]HULQGH\HUDODQùÕUQDNLOL \HU\]úHNLOOHULYHLNOLPEDNÕPÕQGDQIDUNOÕ|]HOOLNOHUHVDKLSLNLE|OJH\HD\UÕOÕU2UWDODPD PHWUH \NVHNOL÷H VDKLS YH oR÷XQOXNOD HQJHEHOL RUPDQOÕN PHUD YH \D\ODODUÕQ oRN ROGX÷X 0HUNH] %H\WúúHEDS *oONRQDN YH 8OXGHUH LOoHOHUL EHQ]HU |]HOOLNOHUHVDKLSELULQFLE|OJH\LRUWDODPDPHWUH\NVHNOLNWHYHJHQHOOLNOHWDEDQ DUD]LOHULQ\HUDOGÕ÷Õ&L]UHøGLOYH6LORSLøOoHOHULLNLQFLE|OJH\LROXúWXUPDNWDGÕU&L]UHøGLO YH 6LORSL RYDODUÕ D\QÕ ]DPDQGD \D\JÕQ WDUÕPÕQ \DSÕOGÕ÷Õ UHWLPLQ GL÷HU E|OJH\H GDKD EROYHoHúLWOLROGX÷XYHULPOLRYDODUGÕU ùÕUQDN øOL EXOXQGX÷X FR÷UDIL \DSÕ\D J|UH LNL IDUNOÕ LNOLP |]HOOL÷L J|VWHULU 'R÷X $QDGROX %|OJHVLQGH NDODQ NÕVPÕQGD NÕúODU VHUWWLU .X]H\GHQ JHOHQ VR÷XN KDYDODU NÕúÕQ EX \|UHQLQ VHUW YH NDUOÕ JHoPHVLQL VD÷ODU .DU \D÷ÕúÕ *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVLQLQ VÕQÕUÕQD NDGDU GHYDP HGHU .DUOD |UWO JQ VD\ÕVÕ GROX YH VLVOL JQ VD\ÕVÕ JQH\ E|OPQH J|UH ID]ODGÕU <D]ODUÕ GD JQH\H J|UH GDKD VHULQ JHoPHNWHGLU *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVL LoLQGH NDODQ NÕVPÕQGD NÕúODU GDKD ÕOÕN \D] D\ODUÕ DúÕUÕ VÕFDN JHoPHNWHGLU gUQH÷LQ &L]UH¶GH HQ VR÷XN D\ RUWDODPDVÕ R& HQ VÕFDN D\ RUWDODPDVÕ R&¶ GLU *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVLQGH NDODQ NÕVPÕQGD 0DUGLQ (úL÷LQGHQ EXUDODUDNDGDUVRNXODQ $NGHQL]LNOLPLQLJ|UPHNPPNQGU %|OJHGHSDPXN]DNNXP YH ]H\WLQ JLEL $NGHQL] LNOLP NXúD÷ÕQGD \HWLúHQ ELWNLOHUH UDVWODQPDNWDGÕU 2UWDODPD VÕFDNOÕNž&RUWDODPDDoÕNJQVD\ÕVÕJQRUWDODPD\D÷ÕúPLNWDUÕPP¶GLU ùÕUQDN LOL¶QGH RUWDODPD VÕFDNOÕ÷Õ HQ \NVHN RODQ D\ODU 7HPPX] YH $÷XVWRV D\ODUÕGÕU 2UWDODPD VÕFDNOÕN EX LNLD\GD ž&FLYDUÕQGDGÕU(Q GúN VÕFDNOÕNODULVH $UDOÕN 2FDN YH ùXEDW D\ODUÕQGD J|UOPHNWHGLU %X D\ODUGD VÕFDNOÕNODU ž& FLYDUÕQGDGÕU *QOHU ED]ÕQGDHQGúNVÕFDNOÕNODULVHVÕUD\ODùXEDW$\¶ÕQGDž&2FDN$\¶ÕQGDž& 0DUW$\¶ÕQGDž&YH$UDOÕN$\¶ÕQGDž&RODUDN|OoOPúWU ùÕUQDN¶WD \D÷ÕúODUÕQ oR÷X VÕUD\OD LONEDKDU NÕú YH VRQEDKDU D\ODUÕQGD GúPHNWHGLU <D]ÕQ KHPHQ KHPHQ KLo \D÷Õú ROPDPDNWDGÕU $\OÕN RUWDODPD \D÷ÕúODU VÕUDVÕ\OD 0DUW PP 1LVDQ PP ùXEDW PP 2FDN PP $UDOÕN PP .DVÕPPPYH0D\ÕVPP¶GLU'L÷HUD\ODUGD\D÷ÕúODUGúNPLNWDUGDGÕU øNOLPLQ NDUDVDO ROPDVÕ GR÷DO ELWNL |UWV ]HULQGH HWNLOL ROPXúWXU 0HYVLP LoLQGHNL \D÷ÕúODUÕQ D] ROPDVÕ GR÷DO ELWNL |UWVQQ VWHS ER]NÕU

(173) ROPDVÕQD QHGHQ ROPXúWXU 6WHSOHULONEDKDU\D÷ÕúODUÕLOHRUWD\DoÕNDU\D]VÕFDNODUÕLOHND\EROXU%R]NÕUODUNoNEDú KD\YDQFÕOÕN LoLQ|QHPOLGLU <NVHNOHUGH |]HOOLNOH 8OXGHUHYH %H\WúúHEDS FLYDUODUÕQGD. . 9.

(174) Dicle Bölgesi. EXOXQDQ GD÷ODUÕQ \NVHN \HUOHULQGH DOSLQ oD\ÕUODUÕ EXOXQXU )DUDúLQ \D\ODVÕ EX DoÕGDQ |QHPOLGLU %R]NÕU DODQODUÕQÕQ ROPDGÕ÷Õ \HUOHUGH |]HOOLNOH GD÷ODUÕQ \NVHN \DPDoODUÕQGD \HU \HU ER]XN NDUDNWHUOL PHúHOHUL J|UPHN PPNQGU 0HúHOLNOHULQ GÕúÕQGD \NVHNOHUGH DUGÕo D÷DoWRSOXOXNODUÕGDJ|UQU øOL VDUDQ GD÷ODUÕQ \DPDoODUÕQGD EXWWXP GHQLOHQ \DEDQL IÕVWÕNODUÕ J|UPHN PPNQGU %XWWXPODUÕQ DúÕODQÕS JHOLúWLULOPHVL\OH HOGH HGLOHQ IÕVWÕN HNRQRPLN |QHPL ROPDVÕ EDNÕPÕQGDQNRUXQXSoR÷DOWÕOPÕúWÕU$NGHQL]LNOLPLQLQJ|UOG÷VÕQÕUOÕDODQODUGDDNDUVX NHQDUODUÕQGD]DNNXPODUJ|UOU 'HPRJUDILN<DSÕ 1IXV øVWDWLVWLNL %|OJH %LULPOHUL 6ÕQÕIODPDVÕ¶QD J|UH *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVL LoLQGH \HU DODQ 'LFOH%|OJHVL QIXV EDNÕPÕQGDQE|OJHQLQ HQ D] QIXVD VDKLS RODQ DOWE|OJHVLGLU 0DUGLQ %DWPDQ 6LLUW YH ùÕUQDN LOOHULQGHQ ROXúDQ 'LFOH %|OJHVL 75& 

(175)  *HQHO 1IXV 6D\ÕPÕ VRQXoODUÕQD J|UH QIXVD VDKLS ROXS ONH WRSODP QIXVXQXQ ¶XQX *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVL QIXVXQXQ LVH ¶XQX ROXúWXUPDNWDGÕU 1IXVE\NO÷DoÕVÕQGDQ\DSÕODQVÕUDODPDGD'LFOH%|OJHVLG]H\E|OJHVLLoLQGH ¶LQFLVÕUDGD\HUDOÕUNHQE|OJHLoLQGHoDOWE|OJHDUDVÕQGDVRQXQFXVÕUDGDGÕU *HQHO 1IXV 6D\ÕPÕ VRQXoODUÕQD J|UH LVH 'LFOH %|OJHVLQLQ WRSODP QIXVX ¶H\NVHOPLúWLU1IXVE\NO÷QHJ|UHDOWE|OJHDUDVÕQGDVÕUDGD\HU DODQ'LFOH%|OJHVLQLQ±G|QHPLQGH\ÕOOÕNRUWDODPDQIXVDUWÕúKÕ]ÕŶGÕU $QNHWH GD\DOÕ QIXV ND\ÕW VLVWHPLQH J|UH QIXV GD÷ÕOÕPÕ LQFHOHQGL÷LQGH 'LFOH %|OJHVLQLQ QIXVX \ÕOÕQGD  \ÕOÕQGD RODUDN JHUoHNOHúPLúWLU \ÕOÕ QIXVXQXQ ELU |QFHNL \ÕOD J|UH Å DUWDUDN ¶D \NVHOGL÷L J|UOPHNWHGLU %|OJH EX QIXV LOH 7UNL\H QIXVXQXQ *QH\GR÷X $QDGROX %|OJHVLQLQ GH ¶ÕQÕ ROXúWXUPDNWDGÕU 'LFOH %|OJHVL QIXV E\NO÷ EDNÕPÕQGDQ\ÕOÕLWLEDUL\OHG]H\E|OJHVLLoLQGH\ÕOÕQGDROGX÷XJLEL\LQH VÕUDGD\HUDOPÕúWÕU. .

(176) 7$%/2'ø&/(%g/*(6ø1h)868181*(/øùø0ø . $GUHVH'D\DOÕ1IXV.D\ÕW 6LVWHPL6RQXoODUÕ. *HQHO1IXV6D\ÕPÕ6RQXoODUÕ. <ÕOOÕN 2UW$UWÕú +Õ]Õ Å

(177) 7UNL\H  75&  0DUGLQ  %DWPDQ  ùÕUQDN  6LLUW  127

(178) 7UNL\HøVWDWLVWLN<ÕOOÕ÷Õ7hø. .D\QDN7UNL\HøVWDWLVWLN.XUXPX . . . . .   .   .   . <ÕOOÕN $UWÕú +Õ]Õ Å

(179)    . 'LFOH%|OJHVLQLQQIXVGD÷ÕOÕPÕLQFHOHQGL÷LQGHLVH HQE\NQIXVD0DUGLQLOLQLQVDKLS ROGX÷X GLNNDW oHNPHNWHGLU \ÕOÕ LWLEDUL\OH E|OJH QIXVXQXQ ¶LQL 0DUGLQ ¶Q %DWPDQ ¶LQL ùÕUQDN YH ¶Q 6LLUW LOL ROXúWXUPDNWDGÕU 7UNL\H QIXVXLoLQGHNLSD\ODUÕEDNÕPÕQGDQ¶OLNSD\DODQ0DUGLQQIXVE\NO÷QHJ|UH LO VÕUDODPDVÕQGD ¶LQFL SD\ DODQ %DWPDQ ¶ÕQFÕ SD\ DODQ ùÕUQDN ¶QFYHSD\DODQ6LLUW¶XQFXVÕUDGD\HUDOPDNWDGÕU &LQVL\HW YH \Dú \DSÕVÕ LWLEDUL\OH QIXV GD÷ÕOÕPÕ LQFHOHQGL÷LQGH 'LFOH %|OJHVLQGH HUNHN QIXVXQ NDGÕQ QIXVD J|UH ELUD] ID]OD ROGX÷X 7UNL\H JHQHOLQGH LVH HUNHN YH NDGÕQ QIXV RUDQODUÕQÕQ ELUELULQH oRN \DNÕQ ROGX÷X J|UOPHNWHGLU \ÕOÕ QIXV VD\ÕPÕQD J|UH WRSODP QIXVXQ \DNODúÕN RODUDN ¶VLQL HUNHN ¶LQL GH NDGÕQ QIXV ROXúWXUPDNWD LNHQ \ÕOÕ $GUHVH 'D\DOÕ 1IXV .D\ÕW 6LVWHPL VRQXoODUÕQD J|UH EX RUDQ NDGÕQ QIXV OHKLQH ELUD] GH÷LúPLú YH QIXVXQ GD÷ÕOÕPÕ HUNHN NDGÕQ QIXV RODUDN JHUoHNOHúPLúWLU &LQVL\HW RUDQÕ LO ED]ÕQGD GH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH ùÕUQDN 

(180) YH 6LLUW 

(181) LOOHULQGH HUNHN QIXVXQ WRSODP QIXV LoLQGHNL SD\ÕQÕQ ELUD] \NVHN0DUGLQYH%DWPDQLOOHULQGHLVHHUNHNYHNDGÕQQIXVRUDQODUÕQÕQELUELULQH\DNÕQ ELUWDEORROXúWXUGX÷XJ|UOPHNWHGLU <Dú JUXSODUÕQÕQ WRSODP E|OJH QIXVX LoLQGHNL GD÷ÕOÕPÕQD EDNWÕ÷ÕPÕ]GD LVH FLQVL\HW RUDQÕQGD ROGX÷X JLEL QIXVXQ \Dú JUXEX LWLEDUL\OHGD÷ÕOÕPÕQGD GD E|OJHQLQ 7UNL\H LOH IDUNOÕOÕNODU WDúÕGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU \ÕOÕ $GUHVH 'D\DOÕ 1IXV .D\ÕW 6LVWHPL VRQXoODUÕQD J|UH ± \Dú JUXEX WRSODP QIXV LoHULVLQGH 0DUGLQ DOW E|OJHGH SD\DOÕUNHQEXRUDQ7UNL\HLoLQ¶GXU0DUGLQDOWE|OJHGHWRSODPQIXVXQ± \Dú JUXEX ¶XQX ± \Dú JUXEX ¶LQL ± \Dú JUXEX LVH ¶VÕQÕ ROXúWXUXUNHQ 7UNL\H JHQHOL LoLQ EX RUDQODU \Dú JUXEX LoLQ  \Dú . 11.

(182) Dicle Bölgesi. JUXEX LoLQ  \Dú JUXEX LoLQ YH \Dú JUXEX LoLQ RODUDN JHUoHNOHúPLúWLU 'LFOH %|OJHVLQLQ 7UNL\H RUWDODPDODUÕQD J|UH GDKD JHQo ELU QIXVD VDKLS ROGX÷X GLNNDW oHNPHNWHGLU 7UNL\H YH 'LFOH %|OJHVL QIXVXQXQ \Dú JUXSODUÕ LWLEDUL\OHGD÷ÕOÕPÕ*UDILN¶GHJ|UOHELOLU *UDILN <$ù*58%81$*g5(1h)86.$5ù,/$ù7,50$6,.     .       <$ù*58%8. 7UNL\H. . 75&0DUGLQ$OW%|OJHVL. . 1IXVXQ\DúJUXEXQDJ|UHGD÷ÕOÕPÕLOED]ÕQGDGH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH±\DúJUXEXQXQ SD\ÕQÕQ0DUGLQ¶GH6LLUW¶WH%DWPDQ¶GDùÕUQDN¶WD±\Dú JUXEXQXQSD\ÕQÕQ0DUGLQ¶GH6LLUW¶WH%DWPDQ¶GDùÕUQDN¶WD \DúJUXEXQXQSD\ÕQÕQ0DUGLQ¶GH6LLUW¶WH%DWPDQ¶GDYHùÕUQDN¶WD ROGX÷XJ|UOPHNWHGLU 7UNL\HJHQHOLQGHWRSODP\DúED÷ÕPOÕOÕNRUDQÕ\DúOÕED÷ÕPOÕOÕNRUDQÕ 

(183) YH JHQoED÷ÕPOÕOÕNRUDQÕ 

(184) LNHQ'LFOH%|OJHVLQGHEXRUDQODUVÕUDVÕ\ODYH ¶GLU 'LFOH %|OJHVL QIXVXQXQ \HUOHúLP \HULQH J|UH GD÷ÕOÕPÕ LQFHOHQGL÷LQGH LVH QIXVXQ oR÷XQOX÷XQXQ úHKLU PHUNH]LQGH \DúDGÕ÷Õ DQFDN N|\ YH EHOGHOHUGH \DúD\DQODUÕQ KkOk |QHPOL PLNWDUGD ROGX÷X J|UOPHNWHGLU  \ÕOÕ $GUHVH 'D\DOÕ 1IXV .D\ÕW 6LVWHPL VRQXoODUÕQD J|UH E|OJH QIXVXQXQ ¶XQXQ úHKLUOHUGH ¶LQLQ GH N|\OHUGH \DúDGÕ÷Õ 7UNL\H JHQHOLQGH LVH úHKLU PHUNH]LQGH \DúD\DQ QIXVXQ WRSODP QIXVD RUDQÕQÕQN|\OHUGH\DúD\DQODUÕQRUDQÕQÕQROGX÷XGLNNDWHWPHNWHGLU'LFOH .

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu çalışmada FSDAM’ın dinamik modelinden yararlanarak vektör denetimi yapılarak gerçek zamanlı olarak konum denetimi gerçekleştirilmiştir.. Benzetim

Suyun do ğaya ve kültürlere sağladığı katkının ölçü biriminin megavat olmadığını ifade eden Adanır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akarsular ı ve içindeki

Bu araştırmada; Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki Atatürk Eğitim Fakültesi’ne bağlı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Ortaöğretim

Miting ve yürüyü şe, Tunceli, Pertek, Mazgirt, Hozat, Pülümür belediye başkanları, KESK, Türk İş, DİSK, İHD, TMMOB, Cemevi, Sanayi-ticaret odas ı, Tunceli Barosu,

çat ışmalı ortamın son bulması; Türkiye, Ortadoğu ve Dünyada barış, demokrasi ve kardeşliğin hakim olması; barış dili ve kültürünün geli şmesi; düşmanlığın

Bu kararın Ordu açısından çok önemli olduğunu da vurgulayan Türkeli, “Bölgedeki halkla birlikte HES’lerin suyumuza ve doğamıza verdikleri zararı engelleyeceğiz”

“Ba ğımsız Sosyal Bilimciler” olarak anılan oluşumun Mayıs 2008’de “2008 Kavşağında Türkiye: Siyaset, İktisat ve Toplum” ve Türkiye Sanayici ve

Şimdiye kadar görüldüğü gibi, gerçek alfabetik yazı, her kelime veya hece için bir işarete sahip olmaktan ziyade dilin her bir sesi (teknik olarak her bir fonem) için bir