Yer Muşambaları, Sünger ve Suni derileri VİNYLEX YER MUŞAMBALARI

Tam metin

(1)

WNYLEX Vimi,EX WNFLEX WNFLEX JlfML£X_WN¥LEX WN¥LEX WNYLEX

? ?

V İ N Y L E K S U N İ D E R İ L E R İ V E S Ü N G E R L İ S U N İ D E R İ L E R İ

Sun'i derilerin kullanılacağı her yerde VİNYL.EX mamûlleri rakipsizdir, yu-muşaktır, çatlamaz ve sathi aşınma-lara karşı mukavimdir.

S

V İ N Y L E K S A N A Y İ ve T İ C A R E T A . Ş . F a b r i k a l a r ı S a t ı ş B ü r o s u

Sirkeci Muradiye Cad. SAF HAN 49 Kat 3, Telefon : 22 74 0 3

WWLEXWNrLEX VÎT<mJEX fİMUEX JİN¥LEX YİWLEX JİNYLEK YİNYLEX

Yer Muşambaları, Sünger ve Suni derileri

V İ N Y L E X Y E R M U Ş A M B A L A R I

1 i : Her zevke hitap eden ve her zemine

yakışan cazip renk ve desen çeşitleri mevcuttur. Dış tesirlere her türlü j darbeye m u k a v i m d i r . P a r l a k l ı ğ ı n ı

kaybetmediği için sabunlu su ile sil-X mek kâfidir.Cilâya ihtiyaç göstermez.

V İ N Y L E X ' i n Y E N İ T İ P " M E R C A N " S Ü N G E R İ

Bol ve geniş mesamatlı olduğundan . sarsıntılara karşı mukavemeti yüksek ve esnektir. Sıhhidir hava geçirir , i Sağlam ve dayanıklıdır. Döşeme ve i1 3 mobilya sanayiine son derece

(2)

M O D E R N

A P A R T M A N

O T E L

Y A Z I H A N E

H A S T A H A N E i

O K U L

F A B R İ K A İ ç i n

RADYATÖR YERİNE KULLANILAN

İDEAL ISITMA CİHAZI

OTELLER

OKULLAR

OFİS RİNALARI

VE BENZERİ MAHALLER ICIN

ISITICI

SOĞOTÜCU

İKLİMLENDİRİCİ

SESSİZ ÇALIŞAN

VANTİLATÖRLÜ

CİHAZLAR

(FAN COIL UN İ T )

M e r k e z u e F a b r i k a : T i k v e ş l i y o l u . T o p ç u l a r / R a m i - İ s t a n b u l T e l . : 21 3 0 7 6 - 21 2 6 7 0 „ . . ' _ 21 71 4 0 - 2 1 4 6 0 8 D i s t r i b ü t ö r : F e n n i M a l z e m e T i c a r e t L i m i t e d Ş i r k e t i N e c a t i b e y c a d . N o . 8 4 K a r a k ö y - İ s t a n b u l T e l . : 4 9 1 4 0 0 A n k a r a Ş u b e s i : A n b a r l a r y o l u 4 / 1 S ı h h i y e - A n k a r a T e l . : 1 2 1 9 5 7 ARK. — 112

(3)

p i m y \ ş

P L Â S T İ K İ N Ş A A T M A L Z E M E L E R İ A . Ş.

F I N D I K L I D U R S U N H A N K A T : 3-4-7 İ S T A N B U L T E L : 4 9 0 1 95 - 4 4 5 7 3 2 - T E L E K S : P İ M A Ş İ S T . 139

(4)

ARK. — 115

A

2 0 0 D E Ğ İ Ş İ K R E N K

2 0 D E Ğ İ Ş İ K E B A D

M O Z A İ K v e S E R A M İ K S A N A Y İ İ A . S

G ü v e n e b i l e c e ğ i n i z y e g a n e k a p l a m a m a l z e m e s i d i r

A t a t ü r k B u l v a r ı , E m l â k B a n k a s ı P a s a j ı N o . î B A k s a r a y 21 11 - 22 0 6 25

İ s t a n b u l

rak doktora tezimi tekrardan yazarak, inceleme komisyonuna sundum. Ne yazık ki Şubat 1968 tarihinde bu komisyona dahil Prof. Br. Dr. R. Herrlinger'in Kalb Sekte-sinden ani olarak vefatı ile, komisyonun ye-niden teşkili yoluna gidildi. Ölen bu profe-sörün yerine Berlin Tıp Fakültesi, Tıp tari-hi Enstitüsü direktörü, aynı zamanda B;r!in-de yeni inşa edilen Steglitz üniversite klini-ğinin Direktörü saym Prof. Dr. med. Dr. med. h. c. H. Goerke bu vazifeyi üzerine al-dı. Böylece yeniden teşkil edilen komisyon beni 10 Temmuz 1968 de Sözlü imtihana davet etti. Bu imtihan neticesi tezimin Dok-tora tezi olarak kabul edilerek bastırılmasına karar verildi.

Bu 300 sayfalık Doktora tezimin ön-söz kısmında şimdiye kadar İslâm Hastaha-neleri hakkında yapılmış mimari ve tıbbî araştırmaların kısa olarak tarihçesi yapıla-rak, tezdeki islâm hastahanelerinin incelen-mişinde takip edilen metoda dair bilgi veril-mektedir. İlk giriş bölümünde İslam öncesi devirlerdeki Bedeni ve. akıl hastalarının te-davisiyle uğraşan müesseseler kısaca gözden geçirilmekte, sonra İslâm - hastahanelerinin mahiyeti, işleme ve crganisaticnu incelene-rek, mimâri mencinin nerede aranması lâ-zım geldiği meselesine temas edilmektedir. Bunu takip ed:n 7 Bölümde ise, Emevi,

Abbasî, Selçukî, Memluklar, Moğollar (İl-hanlı, Timur ve Akkoyunlu) Osmanlı devir-lerinde, 706 senesinden 1616 senesine kadar Hindistandan, İspanyaya kadar sahada kuru-lan en önemli İslâm hastahaneleri incelen-mektedir. Son özet bölümünde İlk devir is-lam hastahaneleri ile, Selçuk, Osmanlı dev-ri ve İspanya Hastahaneledev-ri, yapı (Şehircilik, Plan, Konsîrjktion, Mimâri), Organisaticn ve Tıbbî tedavi metodları bakımından mu-kayes: edilmektedir.

Son Söz bölümünde İslâm hastahane-lerinin mimâri ve tıbbi yönlerden Avrupa-daki hastahanelere tesirler edebilecek kadar mükemmel yapı, ve organisationuna işaret edilmektedir.

Ayrıca sen kısmında Ek olarak önemli Türk hastahanelerinin vakfiyelerinin önemli sayfalarının fotoğrafları ile geniş bir Litera-tür Listesi verilmektedir. Eserin son sözün-dede işaret edildiği veçhile bu çalışma, bu alanda ileride yapılacak çalışmalara öncü mahiyetindedir.

Eğer bu doktora tezimizle hiç olmazsa ortaçağ Türk - İslâm hastahanelerinin mi-marî ve tıp tarihindeki ehemmiyetini akset-tirebildiisek bizim için ne mutlu.

Berlin, 27. 7. 1968

H a b e r l e r :

Efes'de Hera'nın heykeli bulundu

(Milliyetten) Efes'de bu yıl yapılan kazılarda, tanrı-lar tanrısı Zeus'ün eşi ve kızkardeşi Tanrıça Hera'nın fildişinden yapılmış bir heykeli ile Roma İmparatoru Augüst ve eşi Livia'nın yarım büstleri, İskender'in generallerinden Efes'in kurucusu Lizi Mahos'un heykelleri bulunmuştur.

Çok değerli eserlerin bulunduğu bu yıl-kı kazılarda ayrıca, Mısır'lı bir rahibe ait bronz heykel ile etrafı fresklerle süslü bir zengin evine de rastlanmıştır.

Milyonlarca lira değerindeki Tanrıça Hera'nın fildişinden yapılmış heykeli, bir başka fildişi heykelle birlikte Hadriana Ma-bedi yakınlarında bulunmuştur. Bir çökme sonucu parçalanmış olarak bulunan iki fildişi heykelin bütün parçaları ortaya çıkmıştır. Heykellerden birinin Tanrıça Hera'ya ait olduğu tesbit edilmişse de, ikincisi teşhis edüememiştir. Beş yüzer parçalık fildişin-den yapılmış heykellerin restore edilmesi için çalışılmaktadır.

(5)

G Ü Z E L L İ G E

I A Ç I L A N

Ç a n a k k a l e S e r a m i k Fayansları

ay rical k a r o s e r a m i k l e r

k a r o m o z a i k l e r

e l e k t r o - p o r s e l e n l e r

y ü k s e k v e a l ç a k g e r i l i m i z o l a t ö r l e r i

Tersane Caddesi, Kip man Han, Karaköy - istanbul, Tel.: 49 62 50

(6)

Sümsrbank ve T ü r k i y e E m l â k K r e d i B a n k a s ı ' n m işbirliği

B O Z Ü Y Ü K S E R A M İ K F A B R İ K A S I

MERKEZ : SERAMİK FABRİKASI - BOZÜYÜK

K A R O F A Y A N S

V E

K A R O S E R A M İ K L E R İ

• Sssya

• Aside

• Her t ü r l ü h a v a ş a r t l a r ı n a m u k a v i m

• Emsallerinden üstün

• Kalitede r a k i p s i z

• Bo! çeşit

• Bo! desen ve bol r e n k

P İ Y A S A D A N I S R A R L A A R A Y I N I Z .

Merkez : Seramik Fabrikası - Bozüyük Telf. 32-104

İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU : Santral 11 - 32 - 142

TÜNEL Caddesi No. 36 kat 3 Karaköy - Telf. 44 53 78

V

BOZÜYÜK SERAMİK FABRİKASI 1968 FİYATLARI: A - KAROSERAMİKLER a) 100 X 100 X 8 mm. Extra Standar Adedi Adedi R E N K L E R : L. kr. L. kr. Beyaz 0,50 0,48 Bej 0,50 0,48 Siyah 0,52 0,50 Mavi 0,52 0,50 Yeşil 0,52 0,50 Sarı 0,52 0,50 Kırmızı 0,52 0,50 Kahverengi 0,52 0,50 Porfir (2 - 3 renkli) 0,50 0,48 b) 150 X.150 X 12,5 mm. Beyaz 1,50 1,40 Bej 1,50 1,40 Siyah 1,60 1,50 Mavi 1,60 1,50 Yeşil 1,60 1,50 Sarı 1,60 1,50 Kırmızı 1,60 1,50 Kahverengi 1,60 1,50

B SERAMİK CEPHE KAPLAMALARI

(400 X 400 mm. ebatlı kâğıtlara yapışmış

olarak muhtelif renk ve desende)

Extra M2 si EBAT L. kr. 50 X 50 X 6 mm. (Cilâsız) 50.— 50 X 50 X 6 mm. (Cilâlı) 60.— 20 X 20 X 6 mm. (Cilâsız) 50.— 20 X 20 x 6 mm. (Cilâlı) 60.— C - KAROFAYANSLAR 150 X 150 X 6 mm. Extra Standart L. Kr. L. Kr. Beyaz 0.95 0.92 Pembe 1.35 1.25 Bordo 1.35 1.20 Camgöbeği 1.30 1.20 Siyah 1.25 1.15 Menekşe 1.25 1.15 Sarı 1.20 1.10 Mavi 1.15 1.05 Fildişi 1.15 1.05 Yeşil 1.15 1.10 Gri 1.05 0.95 Dekoratif baklavalı 1.50 1.40 (Yukarıdaki renklerde)

— Endüstriel Kalite adedi 0,85

Extra Stand. En d üs.

y

ARK. — 118 b) 150 X 75 X 6 mm. Beyaz Normal 0,50 0,45 0,40 Renkli j> 0,75 0,70 0,50 108 X 108 X 6 mm. Beyaz Bombeli 0,60 0,55 0,45 Renkli » 0,80 0,75 0,50 Renkli Dekoratif 0,90 0,85 0,50 150 X 40 x 6 mm. Beyaz Düz Bordür 0,35 0,30 0,20 Renkli » » 0,40 0,35 0,25 150 X 30 x 8 111111.

Beyaz Köşe Bordür 0,30 0,25 0,20 Renkli » » 0,40 0,35 0,25 A) Karo Fayanslar (Normal bombeli, tek

ve çift terminezonlu)

B) Dekoratif Karofayans (Baklavalı, Ka-reli dir.)

C) Köşe Bordürleri (İç ve dış köşe olmak üzere iki çeşittir.)

KAROMOZAİKLER: (Cephe Kaplamaları) Extra M2 si EBAT L. K. 50 X 50 x 6 mm. (Cilâsız) 50.— 50 X 50 x 6 mm. (Cilâlı) 60.— 20 X 20 X 6 mm. (Cilâsız) 50.— 20 X 20 X 6 mm. (Cilâlı) 60.—

(7)

Ohluçıtifâı

7xıy£a

VE

OZfoemit

F A B R İ K A L A R I

O A S M O L E N L E R İ

O T U Ğ L A L A R I

O K İ R E M İ T L E R İ

O A T E Ş T U Ğ L A S I

© P İ Ş K İ N L İ K

© D Ü Z G Ü N L Ü K

m S T A N D A R D Ç A P

• S U Y A V E D O N A A Z A M Î M U K A V E M E T

B A K I M I N D A N R A K İ P S İ Z D İ R .

FABRİKAMIZIN İMAL ETTİĞİ ÇEŞİTLER:

• CİLÂLI DOLU TUĞLA • PRES TUĞLALARI

• DELİKLİ TIRTILLI TUĞLALAR • DELİKLİ

Cİ-LÂLI TUĞLA • ASMOLENLER • AHIR VE KABLO

KÜNKLERİ • HER ŞEKİL VE TÜRDE ATEŞ

TUĞ-LALARI g KLİNKER TUĞTUĞ-LALARI.

SİPARİŞ ÜZERİNE HER ÇEŞİT TUĞLA YAPILIR.

KILIÇOĞLU SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞİRKETİ - ESKİŞEHİR

Tel: 1364

(8)

sese

rutubete

i z o l a s y o n d a

yegâne malzeme

â

PIABTIPBH

ş f y r o p o r t l Ş l

P L A S T İ K T E C R İ T M A N T A R I

sıcağa

soğuğa

I P L A S T E L P L Â S T İ K ve K A U Ç U K S A N A Y İ İ A . Ş. Kürkçü n

a

„ ıa 23 m .

:

27 -2 soj

NURGÖK MATBAASI — Ankara Caddesi No. 15

Basıldığı tarih : 9. 1. 1969

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :