Makina İmalat Sektörü Bursa?da Masaya Yatırılacak

Download (0)

Full text

(1)

Cilt: 54 Sayı: 641 Mühendis ve Makina

33

MATİT

TMMOB Makina Mühendisleri Oda-sı tarafından, Türkiye’de makina imalat sanayi sektöründe çalışan üye, uzman, yöneticiler ile kamu ve özel sektör temsilcileri ve bilim insanlarını bir araya getirerek, sektörün gelişimi ve yaşanan sorunların tespit edilme-si, olası çözüm önerilerinin oluştu-rulması ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 6-7 Aralık 2013 tarihlerinde Bursa/Tüyap Fuar Merkezi’nde

“Ma-kina İmalat Teknolojileri Kongresi

gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında;

• Makina İmalat Sanayi Sektörü üzerine değerlendirmeler,

• Sektör Analizi (SWOT ve RİSK

analizleri dahil), yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerileri,

• Makina İmalat Sanayi Sektörü Stratejik Planı ve güncel mevzu-at çalışmaları (teşvikler, destekler dahil),

• Katma değer artırma/yaratma ça-lışmaları; tasarım, AR-GE ve ino-vasyon,

• Patent, faydalı model vb. fikri mülkiyet hakları durum analizi, • Sektörde mühendisliğin rolü ve

mühendislerin çalışma koşulların-daki değişim / dönüşüm,

• Makina imalat teknolojileri ve yöntemlerinde gelişmeler,

değer-MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜ BURSA’DA

MASAYA YATIRILACAK

lendirmeler, özgün sorunlar ve yeni yaklaşımlar,

• Malzeme (mekanik özellikler vb.), • Metal üretim (döküm, hadde,

döv-me vb.),

• Sac işleme ve şekillendirme, • Talaşlı İmalat,

• Kaynaklı birleştirme (manuel, ro-botik vb.),

konuları yer alırken;

Bildiri Özetlerinin son gönderim tari-hi 16 Temmuz 2013 olarak belirlen-miştir.

(2)

Cilt: 54

Figure

Updating...

References

Related subjects :