• Sonuç bulunamadı

Makina İmalat Sektörü Bursa?da Masaya Yatırılacak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Makina İmalat Sektörü Bursa?da Masaya Yatırılacak"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Cilt: 54 Sayı: 641 Mühendis ve Makina

33

MATİT

TMMOB Makina Mühendisleri Oda-sı tarafından, Türkiye’de makina imalat sanayi sektöründe çalışan üye, uzman, yöneticiler ile kamu ve özel sektör temsilcileri ve bilim insanlarını bir araya getirerek, sektörün gelişimi ve yaşanan sorunların tespit edilme-si, olası çözüm önerilerinin oluştu-rulması ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 6-7 Aralık 2013 tarihlerinde Bursa/Tüyap Fuar Merkezi’nde

“Ma-kina İmalat Teknolojileri Kongresi

gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında;

• Makina İmalat Sanayi Sektörü üzerine değerlendirmeler,

• Sektör Analizi (SWOT ve RİSK

analizleri dahil), yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerileri,

• Makina İmalat Sanayi Sektörü Stratejik Planı ve güncel mevzu-at çalışmaları (teşvikler, destekler dahil),

• Katma değer artırma/yaratma ça-lışmaları; tasarım, AR-GE ve ino-vasyon,

• Patent, faydalı model vb. fikri mülkiyet hakları durum analizi, • Sektörde mühendisliğin rolü ve

mühendislerin çalışma koşulların-daki değişim / dönüşüm,

• Makina imalat teknolojileri ve yöntemlerinde gelişmeler,

değer-MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜ BURSA’DA

MASAYA YATIRILACAK

lendirmeler, özgün sorunlar ve yeni yaklaşımlar,

• Malzeme (mekanik özellikler vb.), • Metal üretim (döküm, hadde,

döv-me vb.),

• Sac işleme ve şekillendirme, • Talaşlı İmalat,

• Kaynaklı birleştirme (manuel, ro-botik vb.),

konuları yer alırken;

Bildiri Özetlerinin son gönderim tari-hi 16 Temmuz 2013 olarak belirlen-miştir.

(2)

Cilt: 54

Referanslar

Benzer Belgeler

Onuncu Plan hedeflerinde; Türkiye’nin uluslararası rekabet gücü ve dünya ihracatındaki payı artırılmalı ve imalat sanayinde dönüşüm gerçekleştirilerek yüksek

Gerek birincil enerji ihtiyacının, gerekse elektrik üretiminin yurt içinden karşılanan bölümünün azami düzeyde olmasına yönelik strateji, yol haritası ve

 Enerji yatırımlarında toplum yararının gözetildiği, fayda maliyet ve etki analizi çalışmaları mutlaka yapılmalı ve aşağıdaki süreçleri kapsamalıdır.  1)

Gerek birincil enerji ihtiyacının, gerekse elektrik üretiminin yurt içinden karşılanan bölümünün azami düzeyde olmasına yönelik strateji, yol haritası ve

Gerek birincil enerji ihtiyacının, gerekse elektrik üretiminin yurt içinden karşılanan bölümünün azami düzeyde olmasına yönelik strateji, yol haritası ve

Gerek birincil enerji ihtiyacının, gerekse elektrik üretiminin yurt içinden karşılanan bölümünün azami düzeyde olmasına yönelik strateji, yol haritası ve

Türkiye’de Enerji Verimliliğiyle İlgili Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri

• Enerjinin tüm kullanım alanlarında daha verimli kullanılmasını sağlayacak politika ve uygulamalar yürürlüğe konulmalı, genel olarak tüm enerji