• Sonuç bulunamadı

Ahmet Vefik Paşa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ahmet Vefik Paşa"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T- 571*9-, 3

A ^.

AHMET VEF1K PASA

Hayatı: Divanı Hümayun tercümanlığında bulunan Nuh Naci Efen­ dinin torunudur. İkinci Mahmut zamanında Fenerlilerden emni­ yet zail olunca Müslüman bir tercüman arandığı zaman bu zat buluna- bilmişti. Kendisi aslen BulgaristanlIdır. Bu zatın oğlu Ruhiddin Ef. A h ­ met Vefik Paşanın babasıdır. Münevver bir zat olduğundan oğluna Do­ ğu dillerini ve ilimlerini öğrettikten sonra Batı lisanlarını da öğretmeğe

(#) Profesör, bu eserleri de ok u y ara k üzerlerjnd e durmuş ise de b u ra la rı not e d i­ lm e m iş tir.

(2)

taşladı. Babası Rulıiddin Efendi Pariste Sefir Reşit Paşanın yanında ter­ cüman olduğu sırada, oğlunu da yanma getirtti. Fransızcayı mükemmel öğrendiği gibi, İngilizce de tahsil etti. Ayni zamanda ilim ve fen öğreni­ yordu. Zengin bir irfan hamulesiyle İstanbul’a dönünce Encümeni Danışa âza tayin edildi. Delişmen bir adamdı. Valilikler, Müfettişlikler, Sefirlik­ ler yapmış, iki defa Başvekil olmuş, nihayet 1891 de ölmüştür. Çok sert bir adam olduğundan bir işte daimî kalamamışsa da kendisinden çok is­ tifade edilecek bir zat olduğundan, çıkarıldıkça gene işe çağırılmış ve son zamanları müstesna olarak pek az açıkta kalmıştır. Bir aralık Orta Anadolu Müfettişi olmuş, Jön Türkler kendisini hükümet reisi namzedi diye gösterdiklerinden Âli Paşa kuşkulandı ve Paris Sefirliği ile Istan- buldan çıkardı. Âli Paşanın vefatından sonra Sedaret Müsteşarı oldu ise de Mahmut Nedim Paşa ile geçinemediğinden Maarif Müsteşarlığına nak­ ledildi ve bunu kabul etmiyerek istifa etti. Birinci meşrutiyetin ilânında Abdülhâmit tarafından Meclis Reisliğine getirildi. Bilâhara vezaret rüt­ besi de verildi. Bu sırada 93 lıarbı başlamış, Rus ordusu Edirneyi geçe­ rek İstanbul’a yaklaşmıştı. Bunun üzerine metin bir adam olan Ahmet Vefik Paşa, Hamdi Paşa kabinesinde Maarif Nazırı olduktan sonra, Baş­ vekil unvaniyle sadarete getirildi. Fakat o şu üç şartı koşarak bu vazifeyi kabul etti:

A — Sadrazama Başvekil denecek,

B — Dahiliye Nezareti Başvekâlete verilecek, Dahiliye Nazırı Sait Pş. (eski Mabeyin Başkâtibi ve daha eski Ruznamei Ceridei Havadis mu­ harriri) kabineye girmiyecek:

C — Padişaha her ne arzolunursa müsbet, menfi cevap verilecek, Ahmet Vefik Paşa fevkalâde bir faaliyet gösterdi. Ayastafanosa ka­ dar giderek hareketi durdurdu. İngiliz Amiraliyle de müzakere ederek anlaştı. Meclisi Ahmet Vefik Paşa kapattı. Bu sırada Abdülhâmide ve­ rilen bir jıırnalda Ahmet Vefik Paşanın Rumeliden gelen bir çok muha­ cirleri elde ederek, Padişahı indirip veliaht Reşit Efendiyi hükümdar ya­ pacağı söylendiğinden kendisi azledilmiş ve yerine Sadık Paşa geçrır-tir. Harp bitiyor. Ayastafanos muahedesi yapılıyor; bunu İngiltere ve Avus­

turya kabul etmediğinden Berlin kongresi yapılacağı sırada S avi vak’- a sının zuhuriyle Sadık Paşa düşerek Rüştü Paşa ve iki gün soma Saffet Paşa Sadrazam oluyorlar ve Ahmet Vefik Paşa Bursa Valiliğine gönde- ı iliyor. Bu esnada burada Molyer tercümelerini bitiriyor ve bir tivatro

(3)

24

takımı topluyor. Bizzat rejisörlüğünü yaparak onları yetiştiriyor. Bursa Valiliğinden de bir vesiyle ile azledüerek îstanbula gelince yirmi dört sa­ at kadar bir Sadrazamlık yapıyor, fakat yeniden azlediliyor. Bundan sonra vefatına kadar münzevi bir hayat geçiriyor. Hususî hayatının ga­ rabetlerinden bazı numuneleri Hüseyin Rahmi Beyin Mürebbiyesinde gö­ rürüz.

Edebî Hayatı: Edebî hayatında Ahmet Vefik Paşa Garpçılık ve Türk­ çülük harekâtının ilk mübeşşiri olması itibariyle iki taraflı görülür. T i­ yatroya ve bilhassa Molyere ehemmiyet vermiştir. Moîyerin ekseri eser­ lerini dilimize çevirmiştir. Mustafa Nihat Özön 17-18 tercümesini topla­ mıştır. Hayatında bazısını Bursada bazısını da Istanbulda bastırmıştır. Eserlerini tıpkı Molyer gibi muayyen isimler kullanarak yazmıştır. Ba­ zdan adepte, bazdan tercümedir. Bazıları nazım, bazdan nesirdir. N a­ zım olanlar onlu hece vezniyle ve kafiyesiz olarak yazılmıştır. Manzum tercümelerinden (Adamcıl, Tartüf, Kocalar mektebi, Kadınlar mektebi, Savruk) vardır. Adepte eserleri bizde adeptasyon usulünün ilk ve en kuv- vètli örnekleridir. Bu eserlerde şahısları yerli olarak alır ve tasvir edilen tipleri bizim muhitimizde en çok uyan zümrelerden seçer. Meselâ: (Azar- ya) adlı eserinde pintiliğin timsali olarak bir yahudiyi alır. Asaletle bur­ juvalık mücadelesi olan «Yorgaki Dandini» de eşhası Kumlardan almış­ tır. Çünkü bizde böyle bir asalet davası yoktur.

Tercümelerde kullandığı lisan tiyatroya uyması için basit hattâ köy- ’ü lisanıdır. Arapça ve Farsçayı alay için kullanır. (Zor nikâhı) da böy- ledir. Başlıca adaptasyonları (Zor nikâhı, Zoraki tabip, Dekbazlık, Tabibi aşk, Merakidir. Tercümeleri: (İnfiali aşk, Don Civani, Dudu Kuşlan) ve yukarıda saydığımız manzum tercümeleridir. Bir perdelik olan (Zor ni­ kâhı) diğerlerine nazaran daha çok rağbet görmüştür. Beş perdelik olan ve (Dekbazlık) diye adepte edilen «Les Fourberies de Scapin» Â li Bey tarafından da (A yyar Hamza) ismiyle ayrıca adepte edilmiştir. Moîyerin en son ve en meşhur eseri olan «Malade Imaginaire» (Merakî) adiyle adepte edilmiştir. Bir de kafiyesiz olarak Viktor Hügodan Hernani’yi on heceli şekiller tercüme etmiştir.

Türkçülük tarafı: Ahmet Vefik Paşa o zamanda, Selçukîler ve Os­ manlIlardan evvel bir Türk varlığına vakıf nadir adamlardandır. Ebül- gazi Bahadır Hanın «Şecerei Türkî» sini şark lehçesinden İstanbul şive­ sine tercüme etmiştir. Ebülgazi burada kendi hanedanının tarihini

yazar-Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Fifty-six CT slices bearing the largest hyperdense area of the series were picked up by manually from 76 consecutive patients admitted to the intensive care unit of a single

藥學院生藥學研究所賴奎宏老師學術分享:天然藥用資源的科學探索

Microglia constituted several immune molecules, such as the major histocompatibility complex class II antigens, complement type 3 receptors and macrophage lysosomal antigens of

有天,有個和她同名同姓的人在她先 生臉書上看到蕭麗華先前受訪的新

artan merak duygularıyla bilgi almak için kullandıkları stratejilerinde değiştiği sonucu James’ın (1990) yer verdiği bilgilerle koşutluk sergilemektedir. Araştırmada

Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2000 (Tez Danışmanı: Doç. Ferda Erdem). Çalışanların Örgütsel