• Sonuç bulunamadı

Burhan Felek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Burhan Felek"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

"TT-

^ ı ^ L o

t

B urhan F e le k , 8.12.1931

"S ö y le d iğ im kadar y a za b ilse y d im , d ü n ­ yanın en bahtiyar ad am larınd an o lu rd u m ."

8.12.1931

BURHAN FELEK

Uzun y ılla r G a ze te c ile r C e m ly e ti’-nin B a ş­ kan lığ ı görevinde bu lun an, tüm g a ze te c ile ­ rin “ Ş eyhül m u h a rririn ” o larak ta n ıd ık la rı ünlü yazar ve gazeteci Burhan F elek, 1889 y ılın d a İstanb u l’d a d ünyaya g e ld i.

Devlet Ş ûrası âzâlarından m erhum Z iya B e y’in oğlu olan F elek, İstanbul H u kuk Fa- k ü lte s i’-ni (o zam an ki a d ıy la H u kuk M ekte- b l’-ni) b itird ikte n sonra, b ir süre lise le rd e F ra n sızca ö ğ re tm en liğ i yaptı ve daha sonra basın h ayatına k a tıld ı.

1925 y ılın d a İlk olarak V akit gazetesind e ç a lışm a y a b aşlayan Burhan F e le k, s ıra s ıy la Vatan, Yeni S e s, M illiy e t, Tan, C u m hu riyet ve tekrar M illiy e t g azetelerin de s a y ıs ız yazı­ lar, fıkra la r yazarak büyük b ir üne u laştı.

G a ze te c iliğ i yanı sıra sp o rla da uğraşan Burhan F elek, 1907 y ılın d a A n a d o lu K u lü - bü ’-nü kurarak, uzun y ılla r M illî O lim p iy a t K o m ite si B a şk a n lığ ı görevini yürüttü. Buna paralel olarak, zam a n ın ın ünlü futbol ha­ kem lerinden biri o lu p ç e ş it li s p o r fed eras­ y o n la rın d a b a ş k a n lık la r yaptı.

Yaşam ı b oyu nca b irço k kitap da y a y ın la ­ m ış bulunan Burhan F e le k ’in b a ş lıc a eserleri şunlar: (H int M a sa lla rı - G ezi N otları), (A d e m d e n B ugüne K ad ar B ü yük A şk la r, 1945), Fe le k - F ıkra la r, 1947), (Vatandaş A h ­ met Efen di - M izah , 1957), (Don C a m llli - Ç eviri).

ö le c e ğ i güne kadar y a zıla rın ı yazm aya devam eden ve G a ze te c ile r C e m iy e ti B a ş ­ k an lığ ı görevini sürdüren Ş eyhül M uharririn Burhan F elek, 4 K a sım 1982 günü İstanb u l’­ da hayata g ö zle rin i kapadı.

75

Referanslar

Benzer Belgeler

Birkaç yıl önce, biri borsa­ cı, biri avukat, adları Cengiz olan iki arkadaş Kallavi So­ kak 20 numarada adını adre­ sinden alan meyhaneyi açtı­ lar ve

Bu tez çalışmasında, tek kullanımlık perde baskılı karbon elektrot ve kalem grafit elektrot üzerine çağın malzemelerinden biri olarak kabul edilen grafen modifiye

Cenaze töreni • • Ömer Asım Aksoy, Ankara’dan uğurlandı ANKARA (Cumhuriyet Bü­ rosu) - Ankara’da 95 yaşında.. ölen Türk Dil

Samsun ili Çarşamba ilçesinde bakımlı ve bakımsız fındık bahçelerinde yetiştirilen Çakıldak çeşidinin verim ve meyve özelliklerini belirlemeye yönelik

Trabzon’daki ağ kafes işletme sayısının Ordu’daki işletme sayısından fazla olduğu, Ordu’daki işletmelerin Trabzon’dan daha önce kurulması sebebiyle daha

Baytut ve ark., (2008) Güney Karadeniz kıyılarında Ekim 2002 ve Eylül 2003 tarihleri arasında aylık fitoplankton değişimlerini ve çevresel faktörlerle olan

Annesi Fahrünnisa Zeyd, üvey babası Emir Zeyd, Şirin Devrim ve. kardeşi Raad

Geçmiş öyküsünde vajinal doğum olan anneler geçecekleri süreçleri, yaşayacakları ağrı düzeyini, doğumun sonunda iyileşme evrelerini bildikleri ve bu