• Sonuç bulunamadı

Batı kitaplarında Osmanlılar:Librairie de Pera'nın Antika Kitap Müzayedesi bugün The Marmara'da yapılıyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Batı kitaplarında Osmanlılar:Librairie de Pera'nın Antika Kitap Müzayedesi bugün The Marmara'da yapılıyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Librairie dJLm’nın Antika Kitap Müzayedesi bugün The Marmara'da yapılıyor

Kültür Servisi — Librairie de

Pöra’nın 8. Antika Kitap Müza­ yedesi bugün saat 14.30’da The Marmara Oteli Opera Salonu1 nda başlayacak. Mezat ustası

İbrahim Manav’ın yöneteceği

müzayedede 150 kitap satışa su­ nulacak.

Librairie de Pira’nın bu yıl ikinci kez düzenlediği müzaye­ dede Batı dillerinde yazılmış Os­ manlI tarihi ile ilgili kitaplar ağırlıkta. Ayrıca çeşitli türde bi­ limsel araştırma kitapları, taş- baskılar, gravürler ve eski tah­ viller de satışa sunuluyor.

Ermeni asıllı yazar Ignace de

Mouradgea d’Ohsson’un imza­

sını taşıyan “Tableau General de

L’Empire Ottoman” adlı iki cilt­

lik kitab ın açılış fiyatı 15.500.000 lira. Müzayedenin bu en yüksek açılış fiyatlı kitabj, Osmanlı dünyası üzerine bilgi veriyor.

Kanuni Sultan Süleyman dö­

neminde Avusturya İmparatoru

Ferdinand’ın elçisi Busbecq’in

Osmanlı İmparatorluğu hakkın- daki gözlemlerini aktardığı

Saat 14.30’da The

Marmara’nın Opera

Salonu’nda yapılacak

müzayedeyi İbrahim

Manav yönetecek. 150

kitabın satışa sunulacağı

müzayedenin en pahalı

parçası, Ignace de

Mouradgea d’Ohsson’un

Osmanlı üstüne 2 ciltlik

çahşması. Kitabın açılış

fiyatı 15 milyon 500 bin

lira.

“Omnia Quae Extant” yazarı­

nın tüm mektuplarının iik top­ lu basımı 17. yüzyılda basılmış olan kitabın açılış fiyatı 900.000 lira.

Jose Moreno’nun “ Viage a- Costantinople”ü 1784-1785 yıl­ ları arasında Türkiye’ye gelen İspanyol donanmasından elde edilen malzeme ile yazılmış bir

eser. Gravürleri içinde, deniz ha­ ritaları ve gemi çizimleri yer alı­ yor. Moreno’nun kitabının açı­ lış fiyatı 4.900.000 lira.

Şanizade Mehmed Ata’ullah

imzalı “Hamse-i Şanizade” ad­ lı kitap, Osmanh Türklerinin bastıkları ilk anatomi kitabı ola­ rak dikkati çekiyor. Açılış fiya­ tı 950.000 lira. Arkeolojiye ilgi

duyanlar için Henry Schlie-

mann’ın “iVoy and Its

Renıa-ins”inin açılış fiyatı 950.000 lira. özgün bez cildindeki kitap, Schliemann’ın 1873 yılı Troya kazı çalışmalarının sonuçlarını aktarıyor.

Jean ijevesque de Burigny’nin

klasik Bizans kaynaklarına da­ yanarak yazdığı veîstanbul’u ku­

ruluşundan 1453 yılındaki fethi­ ne dek ele alan kitabın açılış fi­ yatı ise 1.800.000 lira. Kitap, pet­ rol milyarderi ve kitap koleksi­ yoncusu Harry Blackmer’in ki­ taplığından çıkma.

1798’de Napolyon’un Mısır Seferi’ne hekim ve ilim adamları komisyonu içinde katılan F.G

Pouqueville’in “Thıvels in the Morea, Albania and Otber Parts of tbe Ottoman Empire”ımn

açılış fiyatı 3.700.000 lira. Bugünkü müzayedede Hürri-

yetperver Rus Donanması Tara­ fından Osmanlı Milletine tlanat

başlıklı, 5.7.1937 tarihli, Türkle- re dağıtılan savaş karşıtı bildiri ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili bel­ geler de satışa sunulacak. Bu belgelerin açılış fiyatları 140.000 ve 150.000 lira.

Antoine Ignace Melling’in “Bebek Sahil Sarayı Gravürü”

nün açılış fiyatı 1.900.000 lira. Bu gravür, mimar Melling’in

“Voyage Pittoresque de Costan- tinople et des Rives du Bospho­ re” adlı 1819 Paris baskılı kita-

bmdan alınmış. | g ^

Referanslar

Benzer Belgeler

binaenaleyh son kuvvetlerini ya­ şadığını söylediğim )

Yücel’in eşi Güler, kızları Su ve Güler ile oğlu Haşan önceki ge­ ce saat 02.00’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakül­ tesi Hastanesi’nden ayrılırken son

La mort de Mahmoud Chefket n’ aura rien changé à la situa­ tion intérieure de la Turquie et plutôt consolidé qu’ affaibli le cabinet.. Jeudi 19 a commencé

İ B N ü L'E M iN Mahmut Kemal beyin vefatı haberinin bende ilk yaptığı tesir, bu vefatın, İstanbul şehri ile doğrudan doğruya alâkalı olduğu fikri

Gazetecileri Koruma Komitesi (The Committee to Protect Journalists 'JPC'), Internet üzerindeki sayfada Yaşar Kemal hakkında verilen mahkumiyet kararını protesto ediyor.. Merkezi

Kalp yetersizliği (KY) fiziksel ve duygusal birçok semptomun eşlik ettiği, yaşam boyu semptom kontrolü, diyet, egzersiz uyumu gibi hastalık yönetimini gerektiren,

Periferik ve biokimyasal kan değerleri normal olan hastanın postero-anterior göğüs filminde sağda hiler genişleme (Resim 9), toraks BT’sinde sağ akciğer alt lob süperior

Kılıç kını trakea tanısı ile uyumlu olarak olgunun entübasyonu sırasında trakeada alışılmışın dışında bir rezistans fark edilmiş, bir numara küçük endotrakeal tüp