9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (5)

Tam metin

(1)

1- On iki hayvanlı Türk takvimi, İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Yıllar, hayvan isimleri ile aylar ise sayılarla gösteril-miştir. Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylene mez?

A) Türkler astronomi bilimi ile ilgilenmişlerdir. B) Güneş yılı esaslı takvim Türkler tarafından keşfedilmiştir.

C) Türklerin hayatında hayvanlar önemli bir yere sahip-tir.

D) Türkler dünya medeniyetine katkıda bulunmuştur. E) Türkler takvim alanında farklı milletleri etkilemiştir. 2- Yeniçağ Avrupa’sında coğrafi keşifler ile zenginleşen Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyata ilgi artması Rönesans hareketini beraberinde getirmiştir. Rönesans hareketi kilisenin koyduğu dogmatik din kurallarının sorgulanmasını sağlayarak reform hareketlerini başlat-mıştır.

Bu bilgilere bakılarak tarihsel olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tarihsel olaylar neden sonuç ilişkisi içinde zincirleme olarak devam eden bir süreçtir.

B) Bir olayın tarihsel olay olabilmesi için üzerinden belli bir süre geçmesi gerekmektedir.

C) Her tarihi olay belli bir zamanda ve belli bir mekânda meydana gelir.

D) Yeni ortaya çıkan bilgiler tarihe ait bilgilerimizi de-ğiştirebilir.

E) Tarihi olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir.

3- Mehmet Akif Ersoy’un bu sözü tarih

öğrenmenin hangi faydasını vurgulamaktadır? A) Geçmişten ders çıkararak aynı hatalara düşmemizi engeller.

B) Milli ve manevi değerlerimizi geliştirir.

C) Karşılaştığımız olaylara farklı bakış açıları getirme-mizi sağlar.

D) Hayatta karşılaştığımız zorluklarla mücadele etme-mize yardım eder.

E) Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirir.

4- Yazının icadından önceki dönem “tarih öncesi çağlar” olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim dalıdır?

A) Heraldik B) Paleografya C) Nümizmatik D) Arkeoloji E) Coğrafya

5- Tarihçiler insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? A) Tekerleğin icadı

B) Ateşin bulunması C) Yazının icadı D) Atın evcilleştirilmesi E) Madenlerin eritilmesi

6- Efes’in tarihsel gelişim sürecini inceleyen bir tarihçi bu durumu açıklarken hangi tarihe yardımcı bilim dalından daha fazla

yararlanmıştır? A) Toponomi B) Coğrafya C) Demografya D) Nümizmatik E) Diplomatik

7- Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimine en çok hangi bilim dalı faydalıdır? A) Nümizmatik B) Filoloji C) Arkeoloji D) Kronoloji E) Paleografya

8- İlk Çağ’da Anadolu başta olmak üzere dünya medeniyetini en çok etkileyen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerler B) Akadlar C) Babiller D) Elamlar E) Asurlular

9- Anadolu uygarlıklarının uğraş alanlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) Hititler Anal denilen yıllıklar oluşturdular B) İyonlar Dünya’da ilk demokrasiyi uyguladılar C) Frigler Tarım ve hayvancılığı koruyan kanunlar yapmışlardır.

D) Lidya Para ile ticareti geliştirmişlerdir.

E) Romalılar Yazıyı bularak Tarihi Devirleri başlattılar. 10- Yunan dili ve kültürünün Avrupa’dan Çin sınırına kadar yayılmasını sağlayarak “Helenistik Dönemi” başlatan ünlü kral, aşağıdakilerden hangisidir? A) Gordios B) II. Ramses C) Hattuşili D) Büyük İskender E) Neron

11- Tarih Öncesi Devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde aşağıdakilerden hangisinin en alt

katmanda bulunması beklenir? A) Toprak kaplar

B) Taştan yapılmış silahlar C) Tunçtan yapılmış heykelcikler D) Bakırdan süs eşyalar

E) Demirden kılıçlar

ç

12- Aşağıdakilerden hangisinde I. bölümde verilen gelişmenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?

A) Perslerin posta örgütünü kurmaları İletişimin hızlanması

“Tarih’i tekerrür diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

İlkçağın en büyük şehirlerinden biri olan Efes, denizin geri çekilmesi ile liman özelliğini kaybedip zamanla bir harabeye dönüşmüştür.

https://yazilidayim.net/

POZANTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

9.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

ADI:

SOYADI:

SINIFI-NO:

PUAN:

(2)

B) Sümerlerin Ziggurat denilen gözlemevleri yapmaları Gökbilimde gelişmenin hızlanması

C) Mısırlılarda ahiret inancı Mumyacılığın ortaya çıkması

D) Yunanistan’da tarıma elverişli toprakların azlığı Deniz ticaretinin gelişmesi

E) Lidyalıların parayı kullanmaları Devletin yıkılma sürecine girmesi

Mıs ır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.

13- Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir?

A) Mısır mimari eserlerinin daha kalıcı olmasına B) Mezopotamyalıların tarımla uğraşmalarına C) Mısır’ın istila edilmesinin kolaylaşmasına D) Mezopotamya’da kültürün gelişmesine E) İki uygarlığın aynı eserler ortaya koymasına

14- Buna göre Tarih Öncesi Çağların dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A) İnsanların düşünceleri B) Bölgelerin ekonomik durumu

C) İnsanların kullandığı araç-gereçlerin özelliği D) Kültürlerarası etkileşimin varlığı

E) Yaşam yerlerinin birbirinden uzak olması

15- Giritliler deniz ticaretine önem vermiş, Yunanistan, Mısır ve Anadolu uygarlıkları ile kültür alışverişinde bu-lunmuş ve ticari ilişkiler geliştirmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

A) Sınıf farklılıklarının kaldırılmasıyla B) Paranın kullanımda olmasıyla

C) Girit’in stratejik ve coğrafi konumuyla D) Tarıma önem verilmemesiyle

E) Şehir devletleri kurmalarıyla

16- Roma’da patriciler ile plepler arasında uzun süren mücadelelerin yaşanması hukuki düzenlemeler yapıl-masını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemeyle pleplere de memur ve asker olma hakkı tanınmıştır.

Birçok devlete örnek olan bu hukuki

düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? A) Babürname B) Hammurabi Kanunları C) Asur Kanunları D) Urgakina Kanunları E) 12 Levha Kanunları

17- Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sonuçlarından biridir?

A) Farklı coğrafyalarda değişik isimlerde Türk devletleri kuruldu.

B) Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaştı. C) Türk boyları arasında dini, kültürel, ekonomik farklı-lıklar meydana geldi.

D) Askeri teşkilatlanma açısından çevre kültürlere ör-nek oluşturuldu.

E) Farklı kültürlerle etkileşime girildi.

18- Konargöçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı.

Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ekonomik hayatta ticaretin önemsenmediği B) Bozkır kültürünün hakim olduğu

C) Yerleşik hayata geçildiği D) Yazının henüz kullanılmadığı E) Farklı kültürlerden etkilenildiği

19- Çin entrikalarının etkisiyle Türk devletlerinin ikiye bölünmesi aşağıdaki Türk anlayış ve

uygulamalarından hangisinin bir sonucudur? A) Kut anlayışı

B) Göktanrı inancı C) İkili teşkilat D) Boylar federasyonu E) Yarı göçebe yaşam

20- Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır.

Bu uygulamanın;

I. Merkezi otoritenin zayıflamasına II. Taht kavgalarının görülmesine III. Devletlerin kısa ömürlü olmasına

verilen durumlardan hangilerine neden olduğu söy lenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve I D) II ve III E) I, II ve III

https://yazilidayim.net/

Tarih Öncesi Çağlar Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç, Demir çağı olarak isimlendirilerek birbirinden ayrılmıştır.

Her soru 5 puandır. Süre 40 dakikadır. BAŞARILAR DİLERİM. ZEKİ DOĞAN

(3)
(4)
(5)
(6)

Şekil

Updating...

Benzer konular :