• Sonuç bulunamadı

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ HAKKINDA YABANCI DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER KAYNAKÇASI (1950-1984)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ HAKKINDA YABANCI DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER KAYNAKÇASI (1950-1984)"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

TKDB.

34, 3

<1985)

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ HAKKINDA

YABANCI DERGİLERDE

YAYIMLANMIŞ

MAKALELER KAYNAKÇASI

(1950-1984)

Yaşar A. TONTA

*

*

Araştırma

Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Kütüp

­

hanecilik

Bölümü.

ÜZ

Kaynakçada, 1950-1984 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği hakkında ya­ bancı dergilerde yayımlanmış 63 makalenin künyesi verilmektedir. 63 makalenin 20'si yerli, 40'ı ise yabancı araştırmacıların ürünüdür. 2 makalenin yazarları bilinmemektedir. Makalelerden birisi ise, bir yabancı ile bir yerli araştırmacı­ nın ortaklaşa çalışmasıdır. Makalelerin çoğu (55) İngilizcedir. 8 makale ise, çe­ şitli dillerde yazılmıştır. (3'ü Almanca, 2'si Macarca, l’i Farsça li Rusça. 1 i Norveççe.)

ABSTRACT

The bibliographical information of 63 articles about Turkish Librarianship which were published in foreign periodicals have been given in this study. 20 of 63 .articles were written by Turkish researchers. 40 articles were written by foreign researchers. The authors of 2 articles are unknown. One of the articles is a joint sudy of a Turkish and a foreign researcher. Most or articles (55) were written in English. The others were written in varicus languages, (In Ger­ man :

3; in Hungarian :

2; in Persian

:

1; in Russian

:

1, and, in Norwegian 1)

Bu

çalışmanın amacı, 195-0-1984 yılları

arasında Türk Kütüphanecili

­

ği ve Türkiye

Kütüphaneleri

hakkında yabancı

dillerde yazılmış

makale­

lerin kaynakçasını

hazırlamaktır.

Kaynakçada

yerli

ve

yabancı

araştırma-cılarca

yabancı dergilerde

yayımlanmış

makaleler yer almaktadır.

Türk Kütüphaneciliği ile

ilgili

olarak

yabancı dilde

yazılmış kitaplar tezler, bildiriler,

ansiklopedi makaleleri,

raporlar ve

kitaplar içinde yer

alan bölümler kapsam dışı

bırakılmıştır.

Keza, yabancı

dilde

yazılmış- da

­

hi olsa, Türkiye'de

yayımlanmış makaleler ve

diğer

çalışmalar

kaynakça

­

ya

alınmamıştır.

İlgili

makaleleri

bulabilmek amacıyla

Library

Literature

(1950-1984),

Library

Science Abstracts

(1950-1968)

ve

Library and Information Science

Abstracts.

(1S69-1984)

taranmıştır.

(2)

YILLAR

MAKALE SAYISI

Türk Araştırma- cılarca yazılan Yabancı araştırma- cılarca yazılan Ortak Çalışma Yazan belirsiz

1950

1

1951

— 3

1952

5

1953

--

1954

1

1955

1

1956

1

1957

1958

1959

1

i960

1 1

1961

1962

1

1963

1

-—'

1964

9

1965 —

1

1966

— — 1967 —. 1

1868

2

1969

1

1970

1 1971 2 — 1972

2

1973

_

1974

1 2 1975

1

2 ’—

1976

2 ■

-1977 1 3 1

1978

--

1

1979 1 3 ■ 1980 2 —

1

1981 1

2

1982

2

’—

1983 2 3 —

1984

— TOPLAM

20

40

1

9

Genel

Toplam

:

63

Tablo 1. Türk Kütüphaneciliği Hakkında Yabancı Dergilerde Ya­

yımlanan Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı

(3)

136 Yaşar

A.

TONTA

1950-1984

yılları

arasında

Türk

Kütüphaneciliği ile ilgili

olarak

top

­

lam

63

makale

yayımlanmıştır. 63

.makalenin 20'si yerli,

4O'ı

ise,

yabancı

araştırmacıların

ürünüdür.

Bir başka deyişle,

yayımlanan

makalelerin %

32'si yerli, %63

ise,

yabancı araştırmacılar tarafından

kaleme

alınmış

­

tır. M'akalelerden

birisi bir

yabancı

ile bir

yerli araştırmacının

ortaklaşa

çalışmasıdır.

2

makalenin

ise yazarları

bilinmemektedir.

Yayımlanan makalelerin yıllara göre

dağılımı

Tablo 1'de

verilmiştir.

Yayımlanan 63 makalenin 55

tanesi

İngilizce olarak kaleme

alınmış­

tır.

Geriye

kalan 8

makalenin ise,

3'

Almanca,

2'si

Macarca, T Farsça, 1

'i

Rusça, 1

i

Norveççe olarak yayımlanmıştır.

Kaynakça

kronolojik olarak

düzenlenmiştir.

Yıl

içerisinde birden

faz

­

la

makale

yayımlanmışsa, makaleler kendi aralarında yazar

adına göre abecesel olarak sıralanmıştır.

İngilizce

dışındaki

dillerde

yazılmış

olan ma

­

kalelerim adından sonra

Türkçesi parantez

içinde

verilmiştir.

Kuşkusuz kaynakçada

yer almayan makaleler

olabilir. Yukarıda- da değinildiği gibi,

kaynakçanın

hazırlanmasında

belirli danışma kaynakları-dan yararlanılmıştır. Adı geçen danışma

kaynaklarına girmemiş «lan ilgili

m.a-kaleler

doğallıkla bu çalışmada yer

almamaktadır. Bu nedenie,

çalış

­

ma, ilgili

yıllar arasında

yayımlanmış

olmak

koşuluyla (varsa) yeni maka

­

le künyeleri eklenerek

geliştirilmeye açıktır.

TÜRK

KÜTÜPHANECİLİĞİ HAKKINDA YABANCI DERGİLERDE

YAYIMLANMIŞ

MAKALELER

KAYNAKÇASI (1950-1984)

1950

Otüken, Adnan, «The Youngest National Library

in

the

World,»

Librî

l (2)

:

171-172,

1950.

1951

Garter,

E. J. «Head of UNESCO Libraries

Division

Visits

Turkey and Iran,»

Unecso

Bulletin

for

Libraries

5

(7) :

241

-244,

July

1951.

Carter,

Miary Duncan, «Special

Libraries

in

the Near

East,» Special Lib

­

raries

42

(7) :

245-248, 267-268,

Sept.

1951.

Glaister,

Geoffrey

Ashall, «The

National

Library

of

Turkey,»

Library

As

­

sociation Record 53 (2) : 50-52,

Feb. 1951.

1952

Glaister,

Geoffrey Ashall, «A

British

Council

Librarian

Abroad,» Library Association Record 54 (10) :

329-332,

Oct. 1952.

(4)

Yaşar

A.

TONTA 137

Thompson,

Lawrence S.

«Bocks

are

Basic Beyond

the

Bosphorus..»

ALA

Bulletin

46

(6)

: 193-195,

June

1952.

Thompson, Lawrence

S.

«The

Libraries of Turkey,»' Library Quarterly

22

(3)

:

270-284,

1952.

Thompson,

Lawrence

S. «Notes on Turkish Bibliography,» Papers

of -

-the

Bibliographical Society

of

America- 46

(2)

. 159-163,

1952.

Thompson, Lawrence S. «The

Turkish National Library,» Library

Journal

77

(19) :

1884-1885,

Nov.

1, 1952.

1954

Faux, Henri

F.

«The

Turkish

National

Institute

of

Bibliography,»

Unesco '

Bulletin

for

Libraries 8 (2-3)

:

17-18, Feb.-Mar. 1954.

1955

Downs,

Robert

B.

«Librarianship

in

Turkey,»

Stschert

Hafner Book

News

10 :

18,

Oct.

1955.

1956

Downs, Robert B. «Librarianship

in

Japan, Mexico and

Turkey,»

ILA Re­

cord

10

(1) .

5-9, July

1956.

1959

Drury,

Gertrude

G.

«LLbrary

Service

in Turkey,»

Library

Journal

84 (20)

:

3509-3513, Nov.

15, '1959.

1960

Redmond, D. A. and

Solmaz İzdemir,

«The Library

of

the

Middle

East Tech

­

nical University.» Unesco

Bulletin

for

Libraries

14 (5) :

202-204.

White,

Carl

M.

«The

University

of

Ankara's Institute

of Librarianship

In

1969,»

ALA Bulletin 54 : 665- Sep.

1960.

1962

Dereli.

Hcmit, «Final

Reocrt From Ankara.» ALA Bulletin 56

(6) .

573,

June

1962.

1963

Erscy,

Osman

and

Berin

U.

Yurdadoğ,

«Education

for

Librariansnip :

Tur­ key,»

Library

Trends

12

(2) :

205-210, Oct. 1963.

1964

Bennett, William W. «The Middle

Eas

Technical Universitey

Library,»

Unes­

co

Bulletin

for

Libraries 18 (6) :

269-273,

Nev. - Dec. - 1964. Downs, Robert B.

«^Library

Problems of

Emerging Nations,» Law

Library

Journal 57 (4) : 377-382, Nov.

1964.

1965

Bonchardt,

C.

H.

«Problems

of

Librarianship in Turkey,» Timeless Fellow

­

ship 2

: '

19-29,

1965.

(5)

138 YABANCI DERGİLERDE

TÜRK KÜPÜPHANECtLtĞI

1967

Kovacs,

Helen,

«Mtedicai Libraries

from

Ankara to London,»

Bulletin of

the Medical-Library Association

55

(4)

:

418-427,

Oct. -1967.

1968

Miirtaghavi, -J.

«Preliminary

-

Report

on Library

Cataloging

and

Ciassificc -tion in the

RCD

countries - Iran -Pakistan and Turkey» East Lib

­

rarian 3 (2) : 39-47, Dec. 1968.

Watson, W. J. «Ibrahim Müteferrika and Turkish Incunabula,»

Journal

of

the

American Oriental Society 88 (3) :

435-441, 1368.

1969

Burian, Kismet, «Turkish

Scientific

and Technical

Documentation

Centre,» Unesco

Bulletin

for

Libraries 23

(2) : 88-90,

Mar.-Apr.

IS59.

1970

Weber, D. J.

«METU's

Library :

the

First Decade,»

Unesco

Bulletin

ter

Libraries 24 (2) :

77-78, 107,

Mar.-Apr.

1970.

1971

Downs,

R. B. «Library

Development

in

Turkish

Universities,.» Pakistan Lib

­

rary-

Bulletin 4 : 9-13, Sep,-Dec. 1971.

Harvey,

-

.

John

F.

and

Bettina Lambert,

cLibrarianship in

Six Southwest

Asian

Countries,» International Library Review

3

(1) :

15-04, Jan.

1971.

1972

Nathan, P. S.- «Message

from

Turkey,»

Publish-srs-

Weekly 202

:

81, Nov. 27,

-

1972.

Warrick,

Lyle Wilson

and

William - C. Hickman,

«Cf

manuscripts

and

mad-reses

:

a glimpse

at

Some Turkish

Libraries,»

w

’lscn

Lib:ary

Bul­

letin 46 (10)

908-911, June

1972.

1974

Çankaya, Leman, «Education

for

Litrarianship

in Turkey.» U.

-

srcc

Bulletin

for

Libraries 28 (6) :

329-330,

Nov.-Dec. 1974.

Hopp, Lajos, «İbrahim- Müteferrika (1S74/7I57-1746)

:

A

- Torak

Kcnyvnyorn-

tatâs

Megalapitoja,» (İbrahim

Müteferrika (167-4/757-1746) :

Türk

Kitap Basımcılığının Kurucusu)

Magyar

Kcr.yvszemle

30 (1-2)

:

126-131, 1974.

(Macarca.)

Whitten,

-

Benjamin

and Thomas Minder, «Education -fcr

Librarianship

in

Developing

Nations :

the

Hacettepe

Experience,»

Journal

of

Edv cation

-

for

Librarianship 14

(4)

:220-233, Spring 1974.

1975

Amer, R. C.

«Turkey

;

Changes

on

the

Library Scene from

19-67,»

Leads

17

:

3, Oct. 1975.

(6)

Yaşar

A.

TONTA

139

Eaşbuğoğlu,

Filiz,

«Bibligraphical

Services in

Turkey

in

1973,»

Bibliog-

rcphy,

Cccumentation. Terminology

15

: 156-158, May

1975.

Minder, Thomas

and

Benjamin

Whitten,

«Basic

Undergraduate

Educati

­

on for

Librarianship

and Information. Science»

Journal

of

Edu-

coiicn

for

Librarianship

15 (4)

: 253-270, Spring 1875.

1376

Çankaya, Leman, «Cataloging Rules

for

Turkish

Authors;,»

International Library Review

8

(3) :

349-352,

June 1976.

Çankaya, Leman,

«New Building

for the Turkish

- National

Library»

- Unes-

cc Bulletin

for

Libraries 30 : 176-177,-

May 1976.

197

<

Abraharncwicz,

Zygmunt

and

Lajos

Hopp, «Rdkoczi es

a Török

-

Könyvn

Ycmtatâs»

(Rakcçi

ve

Türk

Basımcılığı)

Magyar

Könyvazemle

93

(2) :

178-181,

1977.

(Macarca)

Başbuğcğlu, Filiz,

-

«Bibliographical Services

in

Turkey

in

1975,»

Bibliog­

raphy,

Documentation,

Terminology-

17 :

27,

Jan. 1977.

Celfand, M.

A. «LLbrary

Education in Hacettepe University,

Turkey,» Leads

19 :

6, Maron 1977.

e

«Library

Education in Hacettepe

University, Turkey,»

Unesco- Bulletin

for

Libraries

31 : 168,

May

1977.

Rcwhani,

Kazem,

(Türkiye'de Kütüphanecilik) İranian

Library Association Bulletin

10

(1), Spring

1977.

Sayfa numaraları

oku(namamıştır.')

(Farsça.)

1978

Zhukova, L. V. «Bibliotechnce delo

v Turetskoi

Respubike,»

Türkiye'de

Kütüphanecilik)

Biblictekovedenie

i

Biblicgrafiya za - Rubezhom- (70)

:

24-35,

1978.

(Rusça.)

1979

Churukian,

Arazie F.

«Current

National Bibliographies

from

the

Near

East as

Collection Development

Tools»

Library Resources

and Tech

­

nical Services 23 (2) : 156-162, Spring 1979.

Davis, C. G. «Pergamum, Parchment

of

the

Past,»

Louisiana

Library

As

­

sociation Bulletin 41

: 43-46,

winter -

1979.

Kum,

İlhan,

«Utilfredsstillende Utvikling :

En Kort

Skisse

av Tyrkisk

Bib-liotekvesen» (Türk

Kütüphane - Sisteminin' Kısa

-

Bir

Özeti)

Bok

og

Bisliotek,

46 (4)

-:-

177-179,

1979.-

(Norveççe.)

Lottman, H. R. «Turkish

Market

.

for

Books,» Publishers' Weekly- 216

:

.64, Aug.

20,

1979.

1980

Alpay, Meral,

«Survey

-

- of

-

Turkish Children's

and Juvenile Literature,» Bookbird

18

(4)

' : -

10-11,

1980.

(7)

140

YABANCI DERGİLERDE

TÜRK

KÜPÜPHANECİLİĞt

Johnson, D. R.

«Library of Celsus,

an Ephesian

Phoenix,,» Wilson

Library

Bulletin

54

: 651-653,

June 1S30.

Kurosman,

Kathleen,

«Academic

Library in Turkey,» Inter national Library Review 12 (2)

:

173-200,

Apr.

1980.

Kum, ilhan and

Fhyllis

Lepon Erdoğan, «Turkish Library

Developments,» Unesco Journal

of

Information Science Librarianship and Arc

­

hives Administration

2

(4)

: 252-256, Oct.-Dec.

1980.

.-Turkey :

Children's'

Bock Fair

and

Symposium»

Ecckbird IS :2) : 49

­

41,

1980.

1981

Alpay, Meral,- «Recommended

Bock

from

Turkey,.,

EcektTa

1£-

(2)

: 54, 1981.

1982

âeyazid,

O. «Turkish Beaks,»

Bcckiist

78

:

640,

Jan. 15,

1982.

Vedat

Nedim, «Can Göknil,

a Turkish

Artist»

Bcektiird 2C- (3-4) ■

R-

59,

1982.

1983

Olson,

L.

E. «Unpacking Facts

About

Librarianship

Abroad

:

In

i

'

rzkey»

international Library

Review 15

;

349-255,

Oct.

1933.

Özgen,

Zeynep,

«İm

Dienste Türkischer Mitbürgcr : Eın Erfahrungsbe-

richt

aus München,»

Buch

und

Bibicthsk

95 (19) :

745 -743,

Oct

,

1983.

Sağlamtunç, Tülin, «Türkis-che Bücher in den deutschen

cifenliichen

Bib-liotheken,»

Alman

Halk

Kütüphanelerinde

Türkçe

Kitap.ar)

Lîü

-tsch-Türkieche Gesellechait, Mitteilunce.- 19c : 14, Nov

.

1'83

Scepanski,

Jordan Michael, «Turkish

Librarianship

Amidst Conflict and

Change,» Leads 25

:

6-8,

Summer 1983.

Zeidner,

Christine M. «A Guide to Turkish

Research

in

Earth

Sciences,» Special Libraries-

74

(4)

:

358-366,

Oct.

1983.

1984

Çakın,

Irfan,

«Turkish

Libraries -

Historical

Context,»

international

Lib

­

rary

Review 16 -(1) :

71-77,

Jan.

1984

Erünsal, İsmail

E. «Ottoman Libraries .

A

Brief Survey

of Their Develop­

ment and

System of

Lending»

Libri 34

(1) ;

65-76, 1984.

Sağlamtunç Tülin, «Bîbliothekarische Versorgung der Turken in

der

Bund-esrepublik und die

Möglichkeiten

der

Integratıo-npolitik»

(Fede -rai Almanya'daki

Türklere Verilen

Kütüphanecilik

Hizmeti

ve En

­

tegrasyon Politikasının

Olanakları)

Bibiiotheksaienst 18 (8) .

7/9 -791, 1984.

Referanslar

Benzer Belgeler

İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyetinin Macaristan gezisi sonrasında İtalya üzerinden Türkiye’ye dönmesi, Macar devlet adamları ile yapılan müzakerelerde

Ürani böyle bir yerde yetiştiği için aşk nedir bilmez, kendisine âşık olanlarla gönül eğlendirip bir süre sonra onları terk eder. Zehra romanının aslî

İran hükümetinin Azerbaycan’da meydana gelen karışıklıklara ilişkin olarak Moskova’ya bir heyet gönderdiği, devam eden görüşmelerin memnuniyet verdiğine ilişkin

Bulgaristan Komünist Partisi ve hükümet yöneticilerinin Yeniden Doğuş Süreci’ni uygularken yapmış oldukları diğer bir yöntemde Bulgar halkının desteğini almak

Büyük memeli hayvan fosilleri araş- tırmaları, hayvanın fosilleşme süreciyle ilgili bilgi elde etme, arazi ve laboratu- var çalışmaları biçiminde yapılır.. Örne-

Eski Müzeler Müdürü ve İstanbul saylavı olan Sadrazam Edhem Paşanın oğlu Halil Edhem El- dem de çocukluğunda bu mektepte okuduğunu söylerdi.. Bina bilâhare

ziyetlerin içine düşünce, korku de diğimiz ve gerek iç, gerek dış be­ lirtilerini pekâlâ bildiğimiz, hattâ ölçtüğümüz o heyecan sarsıntısını duyar

Kanamalı ateş (KA), ateş, kas ağrısı, uyuşukluk, bitkinlik, kanama ve bazı durumlarda kan basıncında düşme, şok ve ölümle seyreden bir durum olarak

Ayrıca diyabetik nefropatinin başlangıç evresi olarak kabul edilen, klinik olarak tespit edilebilen aşikar nefropatinin habercisi olan mikroalbüminüri döneminde idrar

Gizli çürük, dentinin derinliklerinde oluştuğu için klinik olarak hatalı tanı koyulabilen, sağlam diş yüzeyi ile örtülü olan çürük lezyonunu

In order to improve the phylogeography of the male-specific genetic traces of Greek and Phoenician colonizations on the Northern coasts of the Mediterranean, we performed

fasıı: Al.insan v'at-tabia: (İnsan ve tabiat) (s. 141-159): İnsanın hududu varlığının şartlarıdır; ana ve hasım tabiat; insanın mürebbiyesi olan tabiatla yaşaması ve

Donanmadaki Gemilerin Kışlatılması, Bakım, Onarım ve İnşası Tuna donanmasına ait gemi ve kayıklar kıĢ mevsimi geldiğinde Belgrad, Ruscuk ve Yergöğü gibi Tuna

Originally introduced to detect unusual actions in videos [10], Snippet Based Trajectory Statistics Histograms method encodes the position and motion infor- mation in small

For this purpose, the hypothesis of “The differences in the didactic originated, observed misconceptions between the primary school stu- dents of the selected schools resulted from

and Robert, C., Removal of CI Basic Green 4 (Malachite Green) from aqueous solutions by adsorption using cyclodextrin-based adsorbent: Kinetic and equi- librium studies..

Oysa Cevdet Bey, Batı yaşam tarzına olan hayranlığına ve işi gereği topluma ters düşmesine rağmen bir yandan da geleneksel düzen içinde kendine bir yer edinme,

Konya’ nın Meram ilçesinde 2006 – 2007 yıllarında yürütülen araştırma sonucunda; Solanaceae familyasına bağlı sebze türlerinde beslenen toplam 1811 adet

Sonuç olarak çal ış mam ı zda İ PH grubunda, BPRS skorunda her iki kontrol grubuna göre istatistiksel anlaml ı yükseklik saptand

Devlet Resim ve Heykel Sergileri'nin yoğun­ luk kazandığı bu sıkıntılı savaş yıllarında, sanat­ çıların kişisel sergi açma girişimleri bir elin par­ maklarını

23 Taylor, Arrangement and Description, s.. nulabilir tarafları olduğu görülüyor. Jenkinson’un kurala mutlak olarak uyulmasındaki ısrarı ise daha öncelikli

Mîllî Kütüphane mensupları tarafından kurulan ve iki yıl önce faaliyete geçen Millî Kütüphaneciler Arsa Alma ve Ev Yaptırma Kooperatifinin AnkaraMa Ka-

Çaydam ’a göre edebiyat eleştirisi bir sanat eserini şuurlu bir süzgeçten geçirip sanat olan ve olmayan taraflarına işaret etmek ve onu meydana getiren sanatçıya takip