Matematik tyt deneme 1

Tam metin

(1)

1.

24x2 = y3 eşitliğini sağlayan en küçük x ve y tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

2.

3x + 4 ile 5x – 2 sayıları ardışık tek sayılardır. Buna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

3.

abc üç basamaklı bir doğal sayıdır.

     

3 abc 5 abc 7 abc x  

olduğuna göre, en küçük x doğal sayısının rakamları çarpımı kaçtır?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 10 E) 15

4.

3 ve 5 sayı tabanı olmak üzere, (222)5 – (222)3 farkı 10 tabanına göre kaçtır?

A) 36 B) 26 C) 25 D) 22 E) 20

5.

Farkları 66 olan iki sayıdan, büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 3, kalan 2 oluyor.

Buna göre, bu sayıların toplamı kaçtır? A) 130 B) 125 C) 120 D) 115 E) 110

6.

a nın c+4 e bölü-münden kalan kaç-tır? a b 2 4 b c 1 3 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

TYT MATEMATİK TESTİ

(2)

7.

            e tan 23 3 5 5 6 3 5 5 6 3 5

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 102  B) 15 104  C) 15 108  D) 15 111  E) 15 113 

8.

x ve y tamsayı olmak üzere, xy = 16 dır.

Buna göre, x.y çarpımının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) –16 B) –8 C) 0 D) 1 E) 16

9.

x y 5 y x 2  ve 3x = 5y

olduğuna göre, x ve y ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (5,3) B) (4,3) C) (3,5) D) (1,2) E) (0,1)

10.

8 < 3x–2 < 12

eşitliğini sağlayan x tamsayılarının çarpımı kaçtır?

A) –7 B) –12 C) 0 D) 7 E) 12

11.

İki sayının aritmetik ortalaması 36 ve geometrik ortalaması 24 olduğuna göre, bu iki sayının harmonik ortalaması kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20

12.

x ve y doğal sayı olmak üzere, 1 xy y x   ve x2 + y2 = 8

olduğuna çarpımı x.y çarpımı kaçtır?

(3)

13. Enis bir maç kuyruğunda baştan n. sırada, sondan

(4n – 4). sıradadır.

Kuyrukta 80 kişi olduğuna göre, Enis baştan kaçıncı sıradadır?

A) 17 B) 23 C) 39 D) 47 E) 65

14.

Bir firma çalışanlarına bayram ikramiyesini eşit olarak dağıtıyor. Şayet 6 işçi fazla olsa idi, her işçi 100 YTL eksik, 3 işçi eksik olsa idi her işçi 100 YTL fazla alacaktı.

Buna göre, bu firmada kaç işçi vardır? A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30

15.

Bir satıcı elindeki malın %40 ını, daha sonrada kalan malın %20 sini satmıştır.

Buna göre, başlangıçtaki malın yüzde kaçı satılmıştır?

A) 38 B) 42 C) 49 D) 50 E) 52

16.

Karışım yüzdesi bilinmeyen fakat yüzdelerinin aynı olduğu bilinen iki karışımdan biri diğerinin 3 katı ağırlıktadır.

Ağır olan karışım ağırlığının %50 sine kadar buharlaştırılıp iki karışım karıştırıldığında yeni karışım %32 lik oluyorsa ilk durumda her bir karışımın karışım yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50

17.

Boyları eşit iki mumdan birisi 12 saatte diğeri 8 saatte tamamen yanmaktadır.

İkisi aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra biri-nin boyu diğeribiri-nin boyunun 2 katı olur? A) 6 B) 3 20 C) 10 D) 3 40 E) 15

18.

Maliyet fiyat x TL olan bir mal y TL ye satılmakta-dır. Bu mal alış fiyatının %40 eksiğine satılınca 80 TL zarar edilmektedir.

Buna göre, x ile y arasında aşağıdaki bağıntı-lardan hangisi vardır?

A) 2y = 3x + 500 B) 2x + y = 600 C) 5x = 3y + 400 D) 4y = 5x – 300 E) 3x = 4y + 200

(4)

19.

Şekildeki taralı alanı belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir? A B C A) (B–C)  (AC) B) (A–C) C C) (A–B)  (CB) D) (B–A)  (CA) E) (AB)  (CB)

20. 9

66

+ 677 sayısının birler basamağında hangi rakam vardır?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

21. P(x) = x

3 – 5x2

polinomunun (x+1)2 ile bölü-münden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10x – 8 B) 13x + 7 C) –13x + 6 D) 12x + 5 E) 7x + 12

22.

ABC eşkenar üçgen ) DAC ( m ) EBC ( m    = 15 BC = 8 cm B C F A E 15° 15° D

verilenlere göre, AF kaç cm dir?

A) 2 2 B) 2 3 C) 2 6 D) 4 E) 4 2

23. ABC ve DEC

birer üçgen [DE] // [AC] FE = 3DF AF = 5 cm BF = 4 cm D B E C F G A

verilenlere göre FG kaç cm dir? A) 47 39 B) 41 32 C) 37 28 D) 31 20 E) 23 16

24.

ABC bir üçgen [DF],

BDC nin dış açıortayı [DE] iç açıortay [AB]  [BC] BE = 3 cm EC = 5 cm DF = 2 cm B C D A E F 2 3 5

verilenlere göre, FE kaç cm dir?

A) 7 B) 5 2 C) 2 15

(5)

25.

D, E, B doğrusal ) BAC ( m  = 90 AB = 6 cm EB = 8 cm DE = 10 cm EC = 12 cm A 6 B 8 12 10 D C E

verilenlere göre, A(DEC) kaç cm2 dir? A) 60 B) 54 C) 45 D) 36 E) 30

26. ABCD paralelkenar

[DF]  [BC] AD = DE AE = 10 cm EB = 3 cm BF = 8 cm A 10 E 3 B 8 F C D x

verilenlere göre, FC = x kaç cm dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

27. ABCD kare

AEB bir üçgen

) CBE ( m  = 15 EB = 6 cm verilenlere göre, AB = x kaç cm dir? A B C D x 6 15° E A) 3 B) 3 2 C) 3 D) 6 E) 6 3

28. ABCD dik yamuk

[CE]  [CB] DC = 6 cm DE = 2 cm EA = 4 cm 2 4 E D C A B 6 x verilenlere göre AB = x kaç cm dir? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

29. [AD, O merkezli

çembere D noktasında teğet AB = BD ) BDO ( m  = 44 A B C O 44° D verilenlere göre, m (BC)kaç derecedir? A) 84 B) 92 C) 98 D) 104 E) 112

30.

Şekilde verilenlere göre PHkaç bi-rimdir? -6 8 x y P(11, 6) d H A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4 E) 4,5 MATEMATİK – 1 TESTİ BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :