• Sonuç bulunamadı

III. SERBEST MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM KURULTAYI ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "III. SERBEST MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM KURULTAYI ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

Cilt: 56 Sayı: 660 Mühendis ve Makina

11

Haber

Cilt: 56

Sayı: 660

10

Mühendis ve Makina

M

akina Mühendisleri

Odası-nın 18 Şubesinin yerel ku-rultaylarından sonra yapılan ulusal ölçekli kurultay iki gün sürdü. Kurultaya, yerel kurultaylardan seçilen 300 delege katıldı. Sekretaryalığı MMO merkezi adına İstanbul ve Antalya Şube-leri tarafından yapılan Kurultayın açılış konuşmaları, MMO Antalya Şube Yöne-tim Kurulu Başkanı Ümit Büyükeşmeli, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Ça-kar ve MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment Çervatoğlu tarafından yapıldı. Kurultay, açılış konuşmalarının yapılma-sının ardından Mekanik Tesisat, Doğal-gaz, AİTM, LPG–CNG ve Asansör uz-manlık dallarını kapsayan beş ayrı konu üzerinden beş ayrı salonda sürdü. Kurul-tayın ikinci gününde beş alanın ortak bir toplantısı da yapıldı. Kurultayda ayrıca yasal mevzuat ve mevcut durum analizi, SMM Uzmanlık ve Belgelendirme Yö-netmeliği, mesleki denetim uygulamaları ve SMM sorunları, SMM üyelerinin

hak-ları, mesleki sorumluluk sigortası ve pro-fesyonel mühendislik konuları irdelendi. Kurultay oturumlarında yapılan değer-lendirmelerde, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı`nda yer alan değişiklikler ve TMMOB Yasası`nda öngörülen kapsamlı değişikliklerin TMMOB ve Oda yapısın-da yaratacağı olumsuzlukların arasınyapısın-da, SMM Hizmetlerinin ve Mesleki Deneti-min bitirilmesi ve binlerce SMM üyemi-zin bürolarının kapanması ve işsiz kala-cak olmaları hususu özellikle vurgulandı. Kurultayda, bu konuya dair bir basın açıklamasının yapılması kararı da alındı.

Makina Mühendisleri Odası Antalya

Şube Başkanı Ümit Büyükeşmeli

konuş-masında özetle şunları belirtti:

“Bu yıl ev sahipliğini yaptığımız kurul-tayımızın amacı hakkında birkaç cümle ile sözlerime başlamak istiyorum. Ku-rultayda hedeflerimizin başında elbette

ki üyelerimiz arasında haksız rekabetin giderilmesi, serbest müşavir mühendis üyelerimizin sorunlarının tartışılması, te-mel hizmet kalitesinin artırılması, hizmet sunumu ve denetim süreçlerindeki mev-zuatın değerlendirilmesi ve oda çalışma-larına yön verecek çözüm önerilerinin hep birlikte paylaşılması yer almaktadır. Kamu yararının korunması, mesleki ge-lişmelerin sağlanması ve mesleki hiz-metlerin uzman üyelerimizce verilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu bakıştan yola çıkarak, iki gün süresince SMM

hizmet-III. SERBEST MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

VE MESLEKİ DENETİM KURULTAYI ANTALYA’DA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından

üçüncüsü düzenlenen Serbest Müşavirlik,

Mühendislik (SMM) Hizmetleri ve Mesleki Denetim

Kurultayı, 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde Antalya’da

gerçekleştirildi.

lerinin sorunlarını çözüme ulaştıracak önerilerin belirlenmesi ve tüm meslek-taşlarımızın fikirlerinin önemsenerek değerlendirilmesi esas alınacaktır. Ku-rultayımıza katılım gösteren tüm örgütlü-lüğümüze, emeği geçen tüm çalışanları-mız olmak üzere, yürütme ve düzenleme kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Kurultayın mesleğimize ve örgütümüze başarılar getirmesini diliyorum.”

Makina Mühendisleri Odası İstanbul

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan

konuşmasında özetle şunları belirtti:

“Odamız adına İstanbul ve Antalya Şubeleri olarak sekreteryalığını yap-tığımız Serbest Müşavirlik, Mühen-dislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı‘nın üçüncüsüne hoş geldiniz. AKP iktidarı, yeni bir torba yasa tasa-rısı ile kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engel-leri kaldırma hazırlığındayken, içinde bulunduğumuz yapı-üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksizleştirme, kuralsız-laştırma, kamusal denetimi ortadan kal-dırmakla meşgulken,

Yine AKP iktidarı yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik ve merkezi ya-pılardan rekabetçi yerel yapılara dönüş-türülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmışken, Yapı-üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım süre-cini teknik müşavirlik firmalarının faali-yet alanına sokarak önemsizleştirme ça-balarına karşı duracağımızı hep birlikte dile getireceğiz.

Yerel kurultayda SMM üyelerimiz; Ya-sal Mevzuat (SMM Yönetmeliği), Eği-tim (MİEM-Meslek Etiği), Mesleki De-netim (Haksız Rekabet), Asgari Ücret (Yöre-Bölge Katsayısı), Yapı Sınıfları, SMM Hizmetleri, Şantiye Şefliği, Staj, Yapı Denetimi, Teknik Müşavirlik, Ye-rel Yönetimler İle İlişkiler, Enerji Kim-lik Belgesi, Özlük Hakları, Profesyonel Mühendislik ve diğer konular hakkında görüş ve önerilerini kurultaya taşımıştı. Siz değerli delegelerimiz bu konuları tar-tışarak derinlik katacak, yeni önermeleri

ve görüşleri değerlendirerek bu konulara birlikte son şeklini vereceğiz.”

Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Ali Ekber Çakar konuşmasında özetle

şunları belirtti:

Bilindiği üzere Makina Mühendisle-ri Odası, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Odamız 6235 sayılı TMMOB Yasası uyarınca kendisine ve-rilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesin-de 1954 yılından bu yana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir. Odamız tüm uygulamalarında “kamu yararının korunmasını ve mesleğin geliştirilmesi-ni, mesleki hizmetlerin uzman üyelerince verilmesinin sağlanmasını” temel amaç edinmiştir. Odamız, serbest mühendislik ve müşavirlik uygulamalarına da bu te-mel perspektifle yaklaşmaktadır.

Odamız özellikle insan, toplum ve çevre güvenliğini doğrudan ilgilendiren konu-larda, mesleğimizle ilgili tüm plan ve projelerin, mesleki yeterliliği Odamızca belgelendirilmiş üyelerimiz tarafından hazırlanması ve bu projelerin mesleki etik ve üyelik sicil kayıtları yönü ile Oda mesleki denetiminden geçirilmesi gerek-tiğini savunmaktadır. Odamız, mesleki yeterliliğin, gelişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak, Odamızca düzenlenecek sürekli eğitimlerle desteklenmesini de zorunlu görmektedir. Odamız mesleğin ve meslektaşın gelişiminin sağlanması amacıyla Ana Yönetmelikleri ve bağlı yönetmeliklerini 2001-2002 yılında ta-mamlayarak yürürlüğe sokmuştur. SMM hizmeti veren üye ve büroların eğitim ve belgelendirme faaliyetleri ile bu alana ilişkin mesleki denetim faaliyetleri, Res-mi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren;

• TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşa-virlik Hizmetleri Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği, • TMMOB Makina Mühendisleri

Odası Serbest Mühendislik ve Mü-şavirlik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği,

• TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ile bu yönetmelik hü-kümlerine göre çıkarılan yetkilendir-me yönetyetkilendir-melikleri uyarınca yürütül-mektedir.

Bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikaları, sanayide gerçekleşen dönüşüm, fason üretimin artması, 2B ile kamu arazileri ve kentsel dönüşüm sü-reçleri, bütün ülkenin imara açılması gibi rant yönelimli politikalar, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini doğrudan olumsuz olarak etkilemekte-dir. Toplumsal yaşamın bütün alanları-na yayılan mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri, kamu idari yapı-sı, kamusal hizmet ve SMM hizmetleri alanındaki serbest kamusal hizmet, yeni liberal dönüşümün yansıdığı başlıca alan-lar arasındadır. Bu hizmetlere dair meslek odaları eliyle yürütülen mesleki denetim ile sanayi ve toplumsal yaşamın birçok alanında üstlendiğimiz multidisipliner sorumluluklar geriletilmiştir. Mühendis-lik, sosyoekonomik yapı ve kamu idari yapısındaki yeni liberal dönüşüme pa-ralel bir değişim/dönüşüm sürecine tabi tutulmuştur. Gerek bu nedenle, gerekse ülkemizdeki bilim, teknoloji, mühendis-lik ve sanayi politikalarının yanlışlığın-dan dolayı mühendislik uygulamaları hep ciddi bir tehdit altındadır.

(2)

Cilt: 56

Sayı: 660

12

Mühendis ve Makina

Odaların Anayasa‘da tanımlı bulunan kamu kurumu niteliğindeki özerk mes-leki yerinden yönetim kuruluşu olma özellikleri, üyeleriyle ilişkileri, mesleki denetim ve periyodik kontroller, üyelerin teknik ve etik kurallar çerçevesinde oda-lara karşı sorumluluğu ve Odaların mali, idari iç işleyişleri gibi hususlar, kısaca tüm mevzuatımız saldırı altındadır. AKP iktidarı, bu kapsamda dört yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla, yabancı mühendisleri ayrıcalıklı bir konuma ge-tirmiş, ülkemiz mühendislerini ise kendi ülkelerinde mülteci konumuna sokmuş-tur. Üç yıl önce kanun hükmünde karar-namelerle TMMOB‘yi otoriter bir tarz-da vesayet altına alma yönünde adımlar atmıştır. Bütün ülkeyi rant eksenli bir şekilde imara açma politikaları doğrultu-sunda yeni yasa ve yönetmelik değişik-likleri yapmıştır. 2013 Temmuz ayında yine bir “torba yasa” içinde, TMMOB ve bağlı Odalarını hukuk dışı bir şekil-de sınırlamaya yönelik bir yasa şekil- deği-şikliği daha yapmıştır. Tam iki yıl önce TMMOB Yasası‘nı değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şe-hircilik Bakanlığı tarafından ertelenmek zorunda kalınmış, TMMOB Başkanının beş gün önce TMMOB Örgütlülüğüne yönelik yayımladığı yazısında görüldüğü üzere tekrar gündeme gelmiştir. “3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-sı”; imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskan, kültür ve tabiat varlık-ları, çevre, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, kat mülkiyeti, iller bankası, belediye gelirleri yasaları ve TMMOB Yasası‘nda yapılması öngörülen değişik-liklerle doludur.

TMMOB 60 yıllık tarihinde üyesinden aldığı güçle kamusal-toplumsal yarar il-kesinden asla taviz vermemiş, bu temel ilkenin taşıyıcısı olmuştur.

Kurultay gündemimize de kısa bir giriş yapmak istiyorum.

2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe gi-ren 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3194 sayı-lı İmar Yasası‘nın 8. maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinin dördüncü cümlesi ile ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşa-ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve bildiğiniz üzere şu bent eklenmişti: “ı) Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odala-rı dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutul-ması istenemez. Vize veya onay yaptırıl-maması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescil-leri iptal edilemez veya yenilenmesi hiç-bir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde ta-ahhütname talep edilemez.”

Bu konu kamuoyunda TMMOB ve bağ-lı Odaların yetkilerine müdahale olarak yorumlanmış ve tarafımızdan da bu yön-de açıklamalar yapılmıştır. Ancak var olan yasal ve fiili durumu Odamız ve SMM üyelerimizin lehine serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutma gereksinimi de bulunmaktadır.

Bilindiği üzere harita, plan, etüt ve proje-ler, ilgili meslek mensuplarınca hazırlan-makta, ilgili idarelere onaylatılmakta ve buna göre yapıların ruhsatlandırılması, ilgili idareler tarafından gerçekleştiril-mektedir. İmar Yasası‘nın uygulanma-sına yönelik ilgili idareler; belediyeler, valilikler ile Çevre ve Şehircilik Bakan-lığı olarak tanımlanmıştır. Bu idareler dı-şında herhangi bir kurum ve kuruluşun, İmar Yasası çerçevesinde onay, vize gibi işlemler dahil olmak üzere yapılaşma süreciyle ilgili görevi bulunmamaktadır. Eskiden olduğu gibi bugün de meslek odalarının İmar Yasası çerçevesinde bir görevleri yoktur.

Bu nedenle İmar Yasası‘na eklenen “ha-rita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgi-li kanunlarında açıkça beilgi-lirtilen yetkiilgi-li kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez” hükmü, Meslek Odaları açı-sından bir anlam ifade etmemektedir. Meslek Odalarının bu yönde bir görevi olmadığı gibi Odalar tarafından İmar Ya-sası kapsamında bir onay ve vize işlemi de yapılmamaktadır.

Önceki yıllarda TMMOB‘ye bağlı Oda-lar tarafından, projelerin meslek odaOda-ları- odaları-nın mesleki denetiminden geçip

geçme-diğinin ruhsat aşamasında aranmasına yönelik bazı belediyelerle yapılan proto-koller Danıştay tarafından iptal edilmiş-tir. Danıştay kararlarında, Odaların yap-mış olduğu mesleki denetimin ruhsat için bir koşul olamayacağına hükmedilmiştir. Uygulamada da ruhsat için mesleki de-netimin aranılırlığı söz konusu değildir. Bu nedenle, İmar Yasası çerçevesindeki iş ve işlemler açısından, Odaların mesle-ki denetimiyle ilgili yeni bir düzenleme getirilmiş değildir, hatta yapılan düzen-lemenin mevcut uygulamayla örtüştüğü de söylenebilir.

Odaların yaptığı mesleki denetim uygu-laması, 6235 sayılı TMMOB Yasası‘na dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönet-melikler çerçevesinde gerçekleştirilmek-tedir. 6235 sayılı Yasa ve Oda yönetme-liklerinin, İmar Yasası‘yla belirlenmiş kamusal yetki, görev ve sorumluluklarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Odamız, mühendis yetki ve sorumluluk-larını geliştirme, mühendislik hizmet-lerini denetlenebilir ve güvenilir kılma; toplumun can ve mal güvenliğini sağla-ma ve uluslararası standartlar doğrultu-sunda kurumsallaşma yolunda çalışma-larına devam edecektir.

TMMOB’nin yapmış olduğu düzenle-melerden rahatsız olan kesimler mut-laka olacaktır. Nitekim hatırlarsanız, TMMOB asgari ücret uygulamaları kabet Kurumu‘na şikayet edilmiş; Re-kabet Kurumu‘nun Odaların asgari ücret düzenleyemeyeceği noktasındaki kararı yoğun hukuk mücadelemiz sonucu Da-nıştay tarafından iptal edilmiştir. Bugün Odamızın geldiği noktada, Rekabet Ku-rumu kararına rağmen “kurum kararları Oda Yönetmeliklerinin üzerinde değil-dir” diye direnen ve yönetmelikleri uy-gulama noktasında ısrarcı olan tavrımı-zın büyük katkısı bulunmaktadır. Odamız ve tek tek her birimiz, cumhu-riyet, emek, demokrasi, laiklik düşmanı diktatörlük yönelimine karşı; toplumsal muhalefetin parçalılığına son verecek olan birlikte örgütlenme ve direnme ça-balarına destek vermeliyiz. Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik; eşit yurttaşlık haklarını, barışı ve halkların kardeşliğini; planlama-sanayileşme-kalkınmayı, kamu işletmeciliğini ve kamusal denetimi esas alan bir Türkiye mücadelesinin başarısı ancak böylece mümkün olacaktır.

Referanslar

Benzer Belgeler

OSMOS Group Fiber Optik Şerit Sensör İle Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinde Global Liderdir. Normal Işık

“Millî Müze ve Kütüphanelerle, Devlet Konservatuvarları, Devlet Ope­ ra ve Tiyatrolarının muhtar müessese olarak, Anayasa’da yer alması­ na muhahi” kaldığını

Kim bilebilirdi kİ Cavlt Orhan Tütengil gibi gerçekten İn­ san, gerçekten aydın, gerçekten duyarlı; nerdeyse bir sanatçı, güçlü bir yazın adamı kadar

Vds.AL tarafından iletilen beyan ve kurallara uyacağını taahhüt eder. Alıcı, hosting hesabını kullanırken Vds.AL tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime

3.3 Ayrı çizilen kazan dairesi uygulama projeleri mesleki denetim bedeli (TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Ve Asgari Ücret

Madde 10 - (1) SMMH ve ücretli çalışan SMM’lerin asgari ücretleri OYK tarafından her yıl Ocak ayında ilan edilir. 2) Asgari ücretlere KDV dahil olmayıp, fatura veya

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji,

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri gerçekte bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal

ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat) Aşağıdaki yöntemlere ek olarak başka bir yöntem uygulanırsa, uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL. eklenir.Şayet

Bir işin profesyonel olarak ta- nımlanması için, o işin icrasına yönelik belirli bir teknik ve kuralların olması gerekmektedir (Sökmen, 2016, s. Bir işi profesyonel olarak

Üretim sürecinde yenilik ve performans yönetimini iyileştirmek için kuzey çimento fabrikalarının araştırma ve geliştirme departmanlarında sürekli bir takip

Demiri, dar~y~, aletleri teslim etti~i gibi, Çin topraklar~nda ya~ayan Türk nüfusunda Otüken'e dönmelerine izin verdi (698). Fakat bu uzla~ma uzun sürmedi. Bir evlenme

Çalışmada 11 yıl ve üzeri olan kadınların 1-10 yıllık süreyle evli olanlara göre daha fazla oranda aileyi geleneksel olarak değerlendirdikleri, çocuk bakı-

Teknik Uygulama Sorumlusu Mimar (TUS Mimar) : Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmetlerini uzmanlık konusuna ve ilgili mevzuata

hükümlerine tabi olup, TFF verilen teklifleri dilediğince değerlendirme ve teklif sahipleri ile sözleşme yapıp yapmama konusunda tamamıyla serbesttir. TFF teklifleri

İşbu Sözleşmenin konusu, TFF’ nin kullanım hakkına sahip olduğu, “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Köyü’ nde bulunan, 2 pafta, 238 parsel” üzerine

1915 yılı sonlarına doğru Çanakkale Cephesi’nde bulunan birliklerin lojistik olarak desteklenmesi için, harekâtın seyrine göre yapılmış olan düzenlemelere göre

Kadınlara  Karşı  Ayrımcılığın  Önlenmesi  Sözleşmesi'nin  Giriş  bölümünde,  diğer  belgeler  olmasına   karşın  kadınların  hala  erkeklerle

Kadınlara  Karşı  Ayrımcılığın  Önlenmesi  Sözleşmesi'nin  Giriş  bölümünde,  diğer  belgeler  olmasına   karşın  kadınların  hala  erkeklerle

4- Yapılan denetim sonucuna göre uygun olanların tescili için Valilik Oluru alınır ilgili kuruma, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Kamu

• Vatandaşların bu hizmeti alırken tüm hizmet birimlerinden en ideal şekilde hizmet birimlerinden en ideal şekilde yararlanmalarının sağlanması için poliklinikler

3) İlgi yerlere, koordinatörlük birimi tarafından veya ilgili personel tarafından gerekli cevap yazılır.. KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON İŞ AKIŞ

1) ADSM işleteninin, ticari unvanı ile ruhsatnamede yer alacak ADSM adının, faaliyet gösterilecek adresin ve çalışma saatlerinin belirtildiği sağlık kuruluşu adına